Anda di halaman 1dari 4

Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer : 1.

Setiap pengguna hendaklah merekodkan maklumat penggunaan dalam buku log/buku rekod penggunaan yang telah disediakan. 2. 3. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru mengawas. Dilarang membawa beg makanan atau minuman masuk ke dalam makmal. !. Dilarang membawa masuk sebarang "akera perisian dan disket dari luar ke dalam makmal ke"uali dengan kei#inan Penyelaras $akmal %omputer. & Disket boleh dibeli dari 'uru Penyelia $akmal %omputer atau guru yang bertugas (. ). Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal ke"uali dengan kei#inan Penyelaras $akmal %omputer. *. +. Pelajar dilarang melaraskan alat penghawa dingin. ,idak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal & bagi pelajar pastikan tidak memakai stoking yang berbau (. -. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik/mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer.

..

/ika terdapat sebarang bunyi ganjil bau benda terbakar bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal sila laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas.

10. 11.

Dilarang membuat bising di dalam makmal. Dilarang men"etak bahan1bahan yang mengandungi unsur1unsur lu"ah menghina atau mem2itnah pihak tertentu atau simbol seumpamanya yang kemudiannya ditampal dan disebarkan.

12.

Dilarang membuat sebarang perubahan 3settings pada komputer tanpa kebenaran guru penyelia makmal komputer & seperti bunyi warna s"reen sa4er dan sebagainya( .

13. 1!.

Dilarang menambah software dan hardware yang sedia ada. Semua hasil kerja hendaklah disimpan &sa4e( di dalam disket dan tidak boleh disimpan di dalam hard disk.

1).

Peralatan seperti 56D Projektor Skrin Projektor Pen"etak & Printer( dan Pengimbas & Scanner ( hanya boleh dikendalikan oleh guru.

1*.

'uru yang bertanggungjawab membawa pelajar ke $akmal %omputer hendaklah menulis maklumat penggunaan dalam buku rekod penggunaan.

1+.

Pengguna hendaklah sentiasa berpakaian kemas semasa berada di dalam $akmal %omputer.

1-.

Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan $akmal %omputer.

1..

,idak dibenarkan menggunakan kemudahan dan peralatan $akmal %omputer untuk tujuan menyalin1rakam.

20.

,idak dibenarkan membuat perayauan & surfing ( di mana1mana laman web yang mengandungi unsur1unsur negati2 dan dan tidak sihat.

21.

,idak dibenarkan menganggu ketenteraman pengguna makmal komputer lain.

22.

,idak dibenarkan membawa liquid paper atau men"onteng mana1mana tempat di $akmal %omputer.

23.

Pelajar dibenar menggunakan kemudahan dan peralatan makmal komputer untuk tujuan berikut : $enyiapkan tugasan / projek. $embuat perayauan & surfing ( perisian yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. $elaksanakan kerja/tugasan yang berkaitan dengan arahan guru.

2!.

Pelajar atau pengguna tidak dibenar menggunakan kemudahan dan peralatan makmal komputer untuk tujuan yang berikut : Bermain komputer yang tidak rele4an dengan pengajaran dan pembelajaran. $enyalin1rakam program dan perisian komputer. $en"etak kad surat banner poster tanda dan sebagainya untuk kegunaan persendirian