Anda di halaman 1dari 1

Trevel

Pembeli
Melihat Jenis
Transporttasi
Pesan Tiket
Rekap Data
Kalkulasi Harga
Edit Harga &
Jumlah Tiket
Tambah Jenis
Transportasi
Jenis
Transportasi
Data
Pemesan
N
a
m
a
. N
o
.K
T
P
, N
O
Y
a
n
g
D
a
p
a
t D
i h
u
b
u
n
g
i,
A
s
a
l
,T
t
u
j u
a
n
, T
g
l K
e
b
e
r
a
n
g
k
a
t
a
n
, J e
n
i s
T
r
a
n
s
p
o
r
t a
s
i
N
o
.T
r
a
n
s
a
k
s
i+
T
o
t
a
l H
a
r
g
a
y
g
H
a
r
u
s
D
i b
a
y
a
r


N
a
m
a
. N
o
.K
T
P
, N
O
Y
a
n
g
D
a
p
a
t D
i h
u
b
u
n
g
i,
A
s
a
l
,T
t
u
j u
a
n
, T
g
l K
e
b
e
r
a
n
g
k
a
t
a
n
, J e
n
i s
T
r
a
n
s
p
o
r
t a
s
i
N
o
.T
r
a
n
s
a
k
s
i+
T
o
t
a
l H
a
r
g
a
y
g
H
a
r
u
s
D
i b
a
y
a
r
Nama. No.KTP, NO YangDapat
Dihubungi, Asal,Ttujuan, Tgl
Keberangkatan, Jenis Transportasi,
Total Harga
R
e
k
a
p
a
n
D
a
t
a

p
e
m
e
s
a
n
a
n
Jenis Transportasi,
Harga Tiket,
Jumlah Tiket
Tersedia
Jenis Transportasi, Harga Tiket,
Jumlah Tiket Tersedia
Jenis Transporttasi, Jumlah
Tiket, Asal, Tujuan
Total Harga
Informasi Harga &Jumlah Tiket
I n
f
o
r
m
a
s
i H
a
r
g
a
&
J u
m
l a
h

T
i k
e
t
Total Harga
Jenis Transportasi,jumlah
Tiket, Asal, Tujuan
Rekapan Data
pemesanan
Jenis Transportasi, Harga, Jumlah Tiket
Jenis Transportasi, Harga, Jumlah Tiket