Anda di halaman 1dari 75

Sebut huruf-huruf ini.

a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
y z
Sebut huruf-huruf ini.
A B C D E
! " # $ % &
' ( ) * + ,
- . / 0 1 2
3 4
Sebut huruf-huruf ini.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
c o a d g q
b p e s i j
l t f k u y
r n h m v w
x z
Sebut huruf-huruf ini.
C ) + D ! *
( ' 0 1 / 3
# & . $ % 2
B , E " A
- 4
Bunyikan vokal ( a ) namakan gambar6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
ayam adik
api akar
awan asap
Bunyikan vokal ( i ) namakan gambar6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
ikan itik
ibu isi
ikat ini
Bunyikan vokal ( u ) namakan gambar6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
ubi ulat
ular udang
ubat usus
Bunyikan vokal ( O ) namakan gambar6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
oren obor
otak otot
orang
Bunyikan vokal ( e ) namakan gambar6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
emak enam
epal ekor
emas enak
A. Bunyikan huruf vokal dan perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
a i
api isi
ayam ibu
akar ikan
awan itik
asap ini
atap itu
u o
ubi otak
ulat obor
ular oren
udang orang
e e
emak epal
enam ekor
emas elok
B. Baca rangkai kata.
ibu ayam asap awan akar ubi
otak ikan ekor ular isi oren
epal emak asap obor enam itik
Eja dan sebut
ba bi be bo bu be
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
ca ci ce co cu ce
da di de do du de
fa fi fe fo fu fe
ga gi ge go gu ge
ha hi he ho hu he
ja ji je jo ju je
ka ki ke ko ku ke
la li le lo lu le
a i e o u e
na ni ne no nu ne
pa pi pe po pu pe
!a !i !e !o !u !e
ra ri re ro ru re
sa si se so su se
ta ti te to tu te
va vi ve vo vu ve
"a "i "e "o "u "e
#a #i #e #o #u #e
ya yi ye yo yu ye
$a $i $e $o $u $e
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
ata lada
naga raga
paha kala
gari hati
Eja suku kata dan sebut perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
jari kaki
dahi bayi
laci tali
baju batu
Eja suku kata dan sebut perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
dadu paku
labu pasu
dagu satu
cili gigi
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
Eja suku kata dan sebut perkataan.
lima tiga
pipi ilo
buku cucu
duri guli
Eja suku kata dan sebut perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
MILO
juri kuda
kuku uka
gusi nuri
rusa bola
Eja suku kata dan sebut perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
cota foto
hoki lori
nota roti
sofa topi
Eja suku kata dan sebut perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
feri jeli
eja keju
teko ceri
peti kera
Baca perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
ata baju ciku lada
paku lima kala labu
tiga dadu tebu jala
raja kayu guli paha
bahu duri raga dagu
teko tali pasu eja
jari titi lori dahi
pipi rusa kaki sudu
siku nasi susu kera
bayi kuku roti padi
buku uka laci kuda
bola batu beca topi
naga gari hati ceri
Baca rangkai kata.
baju raja ata kuda
titi kayu dahi rusa
baju bapa buku biru
roti susu kuda padi
tiga labu lima jari
topi bayi teko kopi
hati batu lori besi
bola raga ata naga
Baca ayat.
%. Bapa beli baju.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
&. 'opi saya biru.
(. )ata kena debu.
*. +ori bawa besi.
,. -ama cuci eja.
.. )ata kuda buta
/. kaki saya luka.
0. 1igi pada gusi.
2. 'eko tepi pasu.
%3. Beca roda tiga.
%%. 4ni raga cili.
%&. 4bu jaga bayi.
%(. 5asi itu basi.
%,. 4ni laci eja.
%.. 4tu kuda padi.
%/. 6uku kaki saya.
%0. 7ari kaki kera.
%2. -aja suka ceri.
&3. Saya bawa roti.
&%. Bapa suka kopi.
&&. 5ani baca buku.
&(. Ali beli bola.
&*. +ima biji ciku.
&,. 1uru baru kami.
Baca ayat.
%. 7ari luka kena kaca.
&. Sapu kaya pada roti.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
(. 6ami suka baca buku.
*. Bani beli sofa baru.
,. -ama suka kari keli.
.. )eja guru eja kayu6
/. +ina beri cili padi.
0. Ada lima guni padi.
2. 'eko kaca tepi batu.
%3. Ada tiga biji ceri.
%%. 8eti besi isi peta.
%&. )usa suka sawi uda.
%(. 9iku adu bapa layu.
%,. 7ali bawa tiga biji bola.
%.. )ira beli dua biji labu.
%/. +ori bawa kayu jati.
%0. :uda beri tebu adu.
%2. +eha beli tiga buku roti6
&3. Siku Sani luka kena kaca.
&%. Bapa suka kopi susu.
&&. 5ani beli tiga biji pasu.
&(. 6uda padi :adi lari laju.
&*. Siti beri lima biji duku.
&,. 5ani sapu susu pada roti keju.
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
bas beg
bo bot
cat cop
da gas
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
ga ja
je jet
jag jip
kek kun
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
Jem
Nanas

!
op pa
pin pen
pil ros
sos tin
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
van $ip
Baca perkataan.
bas beg bo bot
cat cop da rak
ga ja je jet
jag jip kek kon
op pa pin pen
pil ros sos van
$ip kad gas sen
cek gol tol "ad
Baca rangkai kata.
bas biru beg baju
bot laju cat batu
cop guru da haji
ga kayu ja eja
je ceri jet laju
jag kaca jip bapa
kek keju pin baju
pen biru ros ibu
sos cili van -aju
$ip baju lima sen
satu gol "ad gila
Baca ayat.
76 #ni tin susu6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
86 Bas itu biru6
96 Bo tepi van6
:6 8in baju lima sen6
;6 4bu beli sos cili6
<6 Sani buka beg baju6
=6 Siti beli tiga pen biru6
>6 5ita beli jag kaca6
?6 Ali bawa lima sen6
7@6 -os ibu ada lima6
776 7ali cuba cat batu6
786 4ni bas ini :aji :adi6
796 Abu beli tiga tin susu6
7:6 5ani beli kad raya6
7;6 Adik suka kek keju6
7<6 Bapa bawa bot laju6
7=6 Bas biru -aju baru6
7>6 )ira beli pin baju6
7?6 :adi guna ga kayu6
8@6 +ina suka je ceri6
876 7a eja saya biru6
886 ;aki ada jet laju6
896 'ina beli $ip baju6
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
bulan berus
badak belon
botol beruk
ca"an cicak
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
cerek celak
corak dapur
datuk de"an
gajah gitar
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
gelak gelek
jaru jilat
jalan joran
kasut katak
Eja suku kata dan sebut perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
kipas kilat
keta kotak
mulut merak
nanas nenek
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
pokok petak
polis rakan
reben ruah
reban sikat
Eja suku kata dan sebut perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
surat siput
tikus tukul
kapal bakul
lalat lilin
Baca rangkai kata.
bulan sabit berus merah
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
badak hita botol pecah
ca"an putih cerek datuk
celak nenek corak batik
de"an besar gajah hita
gitar -arif jaru taja
jalan raya joran -aad
kasut getah katak kodok
kipas dapur keta nipah
kotak kasut mulut becok
nanas masa pokok getah
ruah murah reben merah
reban aya sikat rapat
siput sedut tulis surat
tikus kurus tukul papan
kapal layar bakul rotan
lalat hijau lilin pada
jeruk betik telur rebus
tujuh kotak lapan bilah
belon pecah gelas "anis
ketul sabun busuk lipas
keris taja seut hita
tikar getah kapak datuk
tiun sa"ah hujan panas
Baca ayat.

%. Belon merah adik pecah .
&. -iput sedut itu sedap .
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
(. Bapa beli kapal layar .
*. !ajah hita itu besar .
,. -ani beli ruah merah .
.. Cerek nenek sudah rosak .
/. Datuk beli tukul besi .
0. %akak makan nanas masa .
2. Cicak besar makan lalat .
%3. %aal basuh kasut getah .
%%. $eruk betik itu masin .
%&. -aad kejar tikus kurus .
%(. Datuk ada lapan bilah keris .
%*. 'inah beli tujuh kotak sabun .
%,. Celak nenek sudah patah.
%.. Badak hita itu geuk.
%/. "ali lihat bulan sabit.
%0. 'ilah guna sikat merah.
%2. %asut kulit bapa lesap.
&3. -eut merah makan gula pasir .
&%. Adik suka telur rebus cicah kicap .
&&. -arah tulis surat pada ka"an .
&(. ,eban aya -ali kecil .
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
lapu jabu
caca baldi
kunci lebu
pintu garpu
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
cikgu gincu
teksi gusti
andi riba
salji lipa
Baca rangkai kata.
lapu tidur jabu batu
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
kunci pintu caca kaca
lebu susu pintu kayu
baldi merah andi kola
riba raya badak subu
teksi paksu ahli gusti
gincu bibir tiba besi
sayur bendi "aktu pagi
turun salji laksa kedah
baldu biru harga mahal
pintu teksi kekwa putih
lapu suluh ahli boba
Baca ayat.
%. +apu tidur dala bilik.
&. 8intu kayu itu besar.
(. 6amal bela lebu susu.
*. 'asuk ruah kunci pintu.
,. Salmi makan jabu batu.
.. )a$ni pergi andi kola.
/. &ihat fajar "aktu pagi.
0. 1incu bibir merah jabu.
2. 9ikgu ;ari makan laksa.
%3. 1arpu besi itu taja.
%%. +apu teksi paksu pecah.
%&. -ayur bendi masak kicap.
%(. :arga lipa lebu mahal6
%*. Badak subu itu geuk.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
%,. Ahli gusti itu hebat.
%.. -osli ipi lihat salji.
%/. 7upa badak subu dala riba.
%0. ;aini guna baldi bawa susu getah.
%2. Eak beli jabu merah.
&3. )asri lupa tutup pintu teksi6
&%. 6ekwa ibu "arna putih.
&&. Adik jupa anak kunci.
&(. 9ikgu bantu kira harga ruah.
&*. Ayah saya kerja boba.
&,. Anak lebu suka pucuk kayu6
&.. -ali makan bubur guna caca6
&/. Siska suka makan +aksa %edah.
&0. <erdi beli kekwa putih untuk ibu.
&2. :usna bawa tiba besi.
(3. :adi pergi jupa ahli boba.
(%. Subu badak itu tajam.
(&. =atuk tanam pokok jabu adu.
((. +utfi andi "aktu senja.
(*. -atna beli lapik eja baldu.
Eja suku kata dan sebut perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
bantal sapah
ancis cincin
kertas ruput
sapan doktor
Eja suku kata dan sebut perkataan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
biskut pensel
gabar lopat
pistol asjid
coklat pondok
Baca rangkai kata.
8ensel "arna6 bantal kapas6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
8anjat pokok6 9incin eas6
9ermin pintu6 =oktor bedah.
=oktor pakar6 9ermin ata6
-uput hijau6 1abar eak6
Sapan kecil6 -abit ruput6
6ertas "arna6 %otak ancis6
Senduk kayu6 'anduk kerbau6
Biskut susu6 +opat galah6
Bakul sapah6 =opet nenek6
)asjid $aek6 Budak iskin6
8ondok kecil6 9oklat susu6
:antar surat6 6erja posmen6
=uri landak6 #kan buntal6
8ondok polis6 +ori sapah6
6ancil bijak6 -epah kurma6
8istol polis6 1abar ruah6
Biskut keju6 6ertas merah6
Senduk kayu6 %ayuh sapan6
)asjid pekan6 *atah tanduk6
=uri kaktus6 Sabal tuis.
Sapul surat. %apak tupul6
Baca ayat.
76 -osmah beli cincin eas6
86 8ondok kecil itu tepi sa"ah6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
96 -alan tidur guna bantal kapas6
:6 5a$ran pergi jupa doktor gigi6
;6 Salmah lukis gabar eak6
<6 =uri landak itu taja6
=6 Datuk pergi )asjid $aek jalan kaki6
>6 -ahmat suka makan coklat susu6
?6 6ancil bijak itu jadi haki6
7@6 =oktor pakar ra"at )akcik Salmah6
776 9ermin ata Salwa pecah6
786 Bakul sapah itu busuk6
796 )isbun bantu datuk sabit ruput6
7:6 #kan buntal itu besar6
7;6 8ondok polis tepi jalan6
7<6 :azah johan lopat galah6
7=6 'andas asjid itu bersih6
7>6 ,uah Salmah bersih dan cantik6
7?6 %atak suka lopat tepi kola6
8@6 Dala bakul sapah ada kertas6
876 'anduk rusa itu cantik6
886 -alah tulis surat guna pensel6
896 Sapan kecil itu milik )ahmud6
8:6 -osnah masak kari guna senduk kayu6
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
kereta perahu
berudu kepala
tomato kelapa
puteri enara
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
selipar cenda"an
gergaji sebilan
bendera erpati
atahari $irafah
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
kerusi otosikal
keretapi basikal
sepuluh sebelas
jururawat sekolah
Baca rangkai kata.
6elapa ma"ar6 9ahaya matahari6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
8erahu layar6 Selipar getah6
6epala botak6 -abutan manis.
6ebaya biru )erpati putih
8elita panjut &eher $irafah
'omato merah Sebilan belas
$eruk kelubi Sepuluh orang
Buku cerita 8uteri raja
6ereta "ira )otobot laju
6erusi roda 'epayan nenek
-ayur keladi %asut sekolah
8etola pahit 6ereta lebu
Bas sekolah :elikopter tentera
6etupat pulut Serigala betina
Basikal kecil -ebana ubi
Bendera negara >arta berita
1ergaji kayu Bantal kekabu
9enda"an tira Selaat pagi
6epala keretapi Anak berudu
$urura"at desa 9epaka biru
)otosikal besar 7abatan kayu
Seterika letrik Sepadan negeri
Baca ayat.
76 Datuk tana pokok kelapa ma"ar6
86 -amasami guna kerusi roda6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
96 Sariah suka makan sayur keladi6
:6 7amilah beli kebaya merah6
;6 Basikal kecil adik coel6
<6 :aliah masak ketupat pulut6
=6 Eak masak cenda"an tira6
>6 ;afirah beli seterika letrik6
?6 Datuk )ansur ada otosikal besar6
7@6 :arga gergaji kayu itu mahal6
776 7ururawat desa ela"at ke ruah6
786 9ahaya atahari panas terik6
796 Ayah pergi tandas guna selipar getah6
7:6 6amarudin makan sebilan cucuk sate6
7;6 ;irafah suka makan pucuk kayu6
7<6 %asut sekolah :afi$ah putih bersih6
7=6 'epayan nenek isi telur masin6
7>6 5orihan suka makan jeruk kelubi6
7?6 5ormala masak petola capur telur6
8@6 Sekolah -ahiah sebelah hospital6
876 )asitah beli sepuluh biji tomato merah6
886 5abilah beri erpati putih makan padi6
896 8erahu layar itu milik atin Aqilah6
Eja dan sebut
bang bing bung bong beng
cang cing cung cong ceng
dang ding dung dong deng
fang fing fung fong feng
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
gang ging gung gong geng
hang hing hung hong heng
jang jing jung jong jeng
kang king kung kong keng
lang ling lung long leng
ang ing ung ong eng
nang ning nung nong neng
pang ping pung pong peng
rang ring rung rong reng
sang sing sung song seng
tang ting tung tong teng
"ang "ing "ung "ong "eng
yang ying yung yong yeng
$ang $ing $ung $ong $eng
Eja dan sebut
nga ngi ngu ngo nge
nya nyi nyu nyo nye
sya syi syu syo sye
kha khi khu kho khe
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
ba"ang kacang
pisang pinang
butang benang
pedang lalang
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
burung jagung
hidung payung
daging helang
loceng sotong
Eja suku kata dan sebut perkataan
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
kucing gunung
gunting kumbang
kambing bintang
gendang tendang
Baca rangkai kata.
%ambing hita %ampung Dusun
Belalang padang %apal terbang
%ucing belang )asjid 'inggi
6ala jengking *isang goreng
*ayung kuning 7anggut datuk
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
*arang panjang )anggis manis
%acang tanah )angga uda
Ba"ang putih 'ali pinggang
Butang baju -arang burung
*isang eas %ulit kerang
Daging lebu Burung helang
Burung erpati -ubang eas
8inggan kaca .endang bola
"idung tinggi Cacing tanah
'usang jantan Bintang tujuh
Benang jingga *ukul gendang
-otong kurita %ambing hita
&oceng sekolah .ebing tinggi
!unung kinabalu *ohon rendang
!unting nenek %ancing baju
%umbang jantan -erangga kecil
-irih pinang +angsir tingkap
Baca ayat.
76 %ambing hita di dala kandang6
86 6apal terbang penuh penumpang6
96 -ubang emas eak hilang.
:6 'ali pinggang abang kuning6
;6 *arang panjang datuk taja6
<6 %ucing belang itu garang6
=6 Dayang potong ba"ang besar6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
>6 %akak jahit butang baju kurung6
?6 Buyung tinggal di kampung dusun6
7@6 Salmah goreng pisang padang6
776 Burung helang terbang tinggi6
786 Daging lebu masak rendang6
796 -ambal goreng sotong kurita6
7:6 Abang bilang kulit kerang.
7;6 6ala jengking dala bendang6
7<6 -arang burung atas pohon rendang6
7=6 Ba"a pulang payung kuning.
7>6 &adang kacang panjang lapang.
7?6 /dang kerang goreng tepung6
8@6 %ari tulang capur rebung6
876 6erabu angga dan jantung pisang6
886 Emak asak tepung tala kacang erah6
Eja suku kata dan sebut perkataan
buah buih
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
daun duit
periuk seluar
buaya piano
Eja suku kata dan sebut perkataan
hadiah radio
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
durian kuih
sauh beruang
biola piala
Eja suku kata dan sebut perkataan
unta arnab
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
anjing angsa
anggur epat
alari askar
Eja suku kata dan sebut perkataan
petai pantai
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
rantai murai
liau pulau
bakau "au
Eja suku kata dan sebut perkataan
?
tebikai kerbau
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
hariau nganga
nyauk penyu
bunga singa
Eja suku kata dan sebut perkataan
6hemah nyanyi
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
sungai telinga
bangau monyet
tangan angin
Baca rangkai kata.
6uih-uih6 8eriuk nasi6
6uali hita. =aun durian.
)utiara putih. 8aip air6
Buah peria6 +aut biru6
Buih sabun. =uit saku6
=urian belanda. .upai jantan6
Buah tebikai. 6erbau balau.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
-antai berlian. Bunga teratai.
)rkid liar. Seluar panjang.
Buaya tebaga. &iau barli6
Beruang panda. Anggur hijau.
Almari baju6 5yamuk tiruk.
*enyu belimbing. .angan kanan.
Cabai ungu. :ariau kumbang.
:ariau belang. 6ain songket6
'elinga arnab. 8antai Cenang.
*ulau 8angkor6 >au bulan.
*etai padi6 "alia bara6
%unyit hidup. 5yanyi erdu6
(aik unta6 -auh kapal.
'ain gasing. Duit syiling.
8iala pusingan6 !esek biola6
Baca ayat.
%. %uihAmuih itu sangat sedap6
&. -onia beli periuk nasi baru6
(. 'aria goreng ikan dala kuali6
*. 4aitun dapat hadiah mutiara putih6
,. &aut biru itu sungguh indah6
.. Buah peria rasanya pahit6
/. :ariau belang tinggal dala hutan6
0. Alia suka main buih sabun6
2. ;ainol suka makan buah durian6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
%3. Buah tebikai kuning itu manis6
%%. %erbau balau main lumpur6
%&. ,antai berlian kakak cantik6
%(. -uriati beli seluar panjang6
%*. Bunga teratai "arna merah jabu6
%,. Adik tengok penyu belimbing6
%.. 5yamuk tiruk sangat bahaya6
%/. Beruang panda datang dari 9hina6
%0. Cabai ungu ibu sangat subur6
%2. Buaya tebaga itu sangat ganas6
&3. ;ari suka andi sungai6
Eja suku kata dan sebut perkataan
agarA agar biri- biri
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
gula- gula ramaA rama
kura- kura obor- obor
lubaA luba layang- layang
labahA labah kanakA kanak
Baca ayat.
%. AgarAagar itu sangat sedap6
&. -aya suka agarAagar laici.6
(. Bapa beli gula-gula dari kota6
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
*. Adik suka makan gulaAgula6
,. Anak kuraAkura ini manja6
.. 6uraAkura tinggal dala kola6
/. 6uraAkura suka makan kangkung6
0. -amaArama itu terbang tinggi6
2. %akak tangkap ramaArama guna jala6
%3. Abang suka main layangAlayang6
%%. Abang ain layangAlayang di padang
bersaa ka"anAka"an6
Baca petikan di ba"ah.
Ba ju
4ni baju.
4ni baju saya.
Baju saya biru.
Bapa beli baju saya.
Saya suka baju baru.
'opi
4ni topi.
4ni topi bapa.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
'opi bapa biru.
Bapa beli topi dari kota.
bapa suka topi biru.

+ori
4ni lori.
4ni lori -aa.
+ori -aa ba"a besi.
-aa cuci lori hari-hari.
-aa suka hati.

Baca petikan di ba"ah.
Beca
4ni beca.
4ni beca bapa.
Beca bapa baru.
Bapa ba"a beca dari kota.
Bapa cuci beca bila cuti.
7ari
4ni jari -ina.
7ari -ina luka.
7ari -ina luka kena paku.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
Bapa -ina sapu ubat pada jari.

)eja
4ni eja.
4ni eja kayu.
)eja kayu ini baru.
Bapa beli eja kayu dari kota.
5ani suka guna eja kayu.
Baca petikan di ba"ah.
Bas
4ni bas biru.
Sani beli bas biru baru.
Bas biru Sani laju.
Saya suka bas biru Sani.
-os
4ni ros.
4ni ros ibu.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
4bu beli tiga ros.
-aga ibu ada tiga ros.
4bu suka beli ros dari kota.

6ek
4ni kek.
4ni kek keju.
4bu beli tiga biji kek keju .
5ani suka kek keju sapu susu.
4bu suka kek keju sapu je.
Baca petikan di ba"ah.
Belon
4ni belon Saad.
Belon Saad erah.
Saad beli belon dari pekan.
Belon Saad sudah pecah.
=atuk ganti "arna hita.
5anas
4ni nanas rotan.
Sarah beli nanas dari pasar.
Sarah ba"a balik nanas rotan.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
5enek asak leak nanas.
=atuk akan nanas cicah gara.

Badak
4ni badak geuk.
Badak geuk dala hutan.
Badak geuk akan ikan.
Badak suka asuk kola.
Badan badak "arna gelap.
Baca petikan di ba"ah.
+ebu
4ni lebu susu.
-ali ternak lebu susu.
+ebu susu -ali geuk.
-ali beri akan ruput dan
dedak.
7abu
4ni jabu erah.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
-osli akan jabu erah.
=atuk kerja petik jabu.
Adik suka jeruk akan jabu.

'eksi
4ni teksi paksu.
8aksu pandu teksi bandar.
+apu teksi paksu pecah.
8aksu ganti lapu baru.
Baca petikan di ba"ah.
9incin
4ni cincin.
4ni cincin eas -osah.
-osah beli cincin dari bandar.
-osah hantar cincin pada ibu.
4bu suka cincin eas itu.
8ondok
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
4ni pondok.
4ni pondok polis.
8ondok polis "arna biru.
8ondok polis letak tepi bandar.

Bantal
4ni bantal.
4ni bantal Salah.
Bantal Salah bantal baldu.
Salah tidur guna bantal baldu.
Bantal baldu cantik dan lebut.
Baca petikan di ba"ah.
6ereta
4ni kereta.
4ni kereta luba -aasu.
6ereta -aasu "arna kelabu.
-aasu pandu bersaa rakan
=ia berasa gebira.
8uteri
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
4ni puteri.
4ni puteri raja )elaka .
8uteri raja cantik jelita .
8uteri berada dala istana .
8utera raja keta"a suka hati .

8erahu
4ni perahu.
4ni perahu layar .
4ni perahu layar bapa -ahiah.
Bapa -ahiah belayar sebulan.
-ahiah suka lihat perahu layar
Baca petikan di ba"ah.
6ucing
4ni kucing.
4ni kucing belang.
6ucing belang ini garang.
6ucing belang akan tulang.
6ucing belang suka tangkap tikus.
8ayung
4ni payung.
4ni payung kuning.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
Saya guna payung "aktu hujan.
4bu guna payung "aktu petang.
Bapa guna payung pulang kerja.

:elang
4ni burung helang.
Burung helang tinggal dala
sarang.
Burung helang terbang tinggi.
Burung helang pulang "aktu
petang.
Baca petikan di ba"ah.
'upai
4ni ibu tupai.
4bu tupai lopat atas pokok.
4bu tupai lari ba"a anak.
Anak tupai jatuh atas lantai.
4bu tupai sabut anak tupai.
'ebikai
4ni buah tebikai.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
'ebikai ini rasa anis.
>arna tebikai ini erah.
6ai suka akan tebikai.
8ak -ahi beri kai tebikai.

8ulau
4ni pulau kecil.
8ulau kecil ini cantik.
Air di pulau ini rasa sejuk.
8ulau ini ada pokok kelapa.
8ulau ini bersih selalu.
Baca petikan di ba"ah.
Buih
4ni buih sabun.
Adik suka ain buih sabun.
Buih sabun cantik berkilat.
Adik tiup buih guna buluh.
Adik keta"a suka hati.
Buah =urian
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
4ni buah durian.
Buah durian ada duri.
=uri buah durian taja.
4si buah durian anis dan la$at.
Bapa suka akan pulut durian.

:adiah
4ni hadiah.
4ni hadiah hari lahir.
7ulia beri hadiah pada )aria.
:adiah 7ulia sebuah biola.
)aria suka gesek biola.
Baca petikan di ba"ah.
'angan
4ni tapak tangan.
4ni tapak tangan kanan.
Saya akan dengan tangan kanan.
Saya tulis dengan tangan kanan.
'apak tangan saya bersih selalu.
Singa
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
4ni singa.
4ni singa tua.
Singa tua duduk dala hutan.
Singa akan daging sahaja.
Singa enjadi raja di riba.

Bangau
4ni bangau.
Badan bangau "arna putih.
6aki bangau panjang.
'elinga bangau kecil.
Bangau akan ikan tepi sungai.
Baca petikan di ba"ah.
1ula-gula
4ni gula-gula.
1ula-gula ini anis.
Bapa beli gula-gula dari kota.
Adik suka akan gula-gula.
6akak juga suka gula-gula.
-aa-raa
4ni raa-raa.
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
-aa-raa ini cantik.
Saya suka lihat raa-raa.
-aa-raa ada dala taan.
-aa-raa suka hisap adu.

6ura-kura
4ni anak kura-kura.
Anak kura-kura ini anja.
6ura-kura duduk dala kola
6ura-kura suka akan sayur.
6ura-kura jalan perlahan.
S@S@5A5 A ;A45O+ AB4=45 B45 BAS-4
S6 'eluk )edanB Bagan Serai.
( =apatkan 9= 'E-AS BA9AA5 untuk 8C8 )
-E6O= 8E59A8A4A5 )@-4=
5aa A ........................................
6elas A ...............
B4+ 6E)A:4-A5 )@6A
S@-A'
8E59A8A4A5
%.
Abjad 7A8
&. 'embunyikan huruf
vokal 9A>
(. *erkataan
%0%0 ?A7<
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
*. ,angkai kata
dan ayat %0%0 7<A7?
,.
%0% 8@A8:
.. *erkataan
%0%0% 8;A9@
/. ,angkai kata
dan ayat %0%0% 97A98
0. *erkataan
%0%%0 99A9:
2. ,angkai kata
dan ayat %0%%0 9;A9<
%3. *erkataan
%0%%0% 9=A9>
%%. ,angkai kata
dan ayat %0%%0% 9>A9?
%&. *erkataan
%0%0%0 :7A:9
%(. ,angkai kata
dan ayat %0%0% 0 ::A:;
%*. *erkataan
9 suku kata :8A:9
%,. ,angkai kata dan ayat
9 suku kata ::A:;
%.. *erkataan
%0%% :=A:?
%/. ,angkai kata dan ayat
%0%% ;@A;7
%0. *erkataan vokal
berganding ;8A;9
%2. *erkataan konsonan
berrganding ;:
&3. *erkataan
diftong ;;A;<
&%. ,angkai kata dan ayat
diftong ;>
&&. *erkataan dan ayat
digraf ;=A;>
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)
&(.
%ata ganda <@A<7
&*.
Baca cerita %0%0 <8A<9
&,.
Baca cerita %0% <:
&.. Baca cerita %0%0%
Baca cerita %0%%0 <:A<;
&/.
Baca cerita %0%%0% <=
&0.
Baca cerita %0%0%0 <>
&2. Baca cerita %0%%
Baca cerita diftong <?A=@
(3. Baca cerita 0okal
Berganding B Digraf =7A=8
(%.
%ata ganda =9
TERAS BACAAN : WAN KHAIRULFAIRUZ BIN WAN KHALID. SK KAMPUNG
JEPAK.(YBA9102)