Anda di halaman 1dari 17

LAPORAN PENDAHULUAN

MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT ( MTBS )


OLEH
ALVIO
09103084105359
2013/2014
STIKes Perintis Bukittinggi
1. Definisi Manajemen Terpadu Balita Sakit
Manajemen Terpadu Balia Sa!i (MTBS) adala" #uau pende!aan $an% di%a%a# &le"
'HO dan UNI(E) unu! men$iap!an peu%a# !e#e"aan mela!u!an penilaian* mem+ua
!la#i,i!a#i #era mem+eri!an inda!an !epada ana! er"adap pen$a!i-pen$a!i $an% umumn$a
men%an.am ji/a0 MTBS +erujuan unu! menin%!a!an !eerampilan peu%a#* memper!ua
#i#em !e#e"aan #era menin%!a!an !emampuan pera/aan &le" !eluar%a dan ma#$ara!a $an%
diper!enal!an perama !ali pada a"un 12220
Diinjau dari "a#il Sur3e$ Dem&%ra,i Ke#e"aan Ind&ne#ia (SDKI) 4556* ma!a an%!a
!emaian ne&naal (AKN)* an%!a !emaian +a$i (AKB) dan an%!a !emaian +alia (AKBA)
adala" 1271555 !ela"iran "idup (KH)* 8971555 KH dan 9971555KH0 Arin$a* !emaian +alia
(5- :2 +ulan) ma#i" in%%i0 Unu! iu* diperlu!an !erja !era# dalam upa$a menurun!an an%!a
!emaian er#e+u* erma#u! dianaran$a penin%!aan !eerampilan ena%a !e#e"aan dalam
menan%ani +alia #a!i* uaman$a +idan dan pera/a di Pu#!e#ma# #e+a%ai lini erdepan
pem+eri pela$anan0
2. Sejarah penerapan MTBS di Indonesia
MTBS ela" diadapa#i pada a"un 1226 aa# !erja#ama anara Kemenerian Ke#e"aan
RI* 'HO* Uni.e, dan IDAI (I!aan D&!er Ana! Ind&ne#ia)0
Manajemen Terpadu Balia Sa!i (MTBS) aau Ine%raed Mana%emen &, ("ild"&&d
Illne## (IM(I) adala" #uau pende!aan erpadu dalam aala!#ana +alia #a!i0
MTBS +u!an merupa!an pr&%ram !e#e"aan*eapi #uau #andar pela$anan dan
aala!#ana +alia #a!i #e.ara erpadu di ,a#ilia# !e#e"aan in%!a da#ar0 'HO
memper!enal!an !&n#ep pende!aan MTBS dimana merupa!an #rae%i upa$a pela$anan
!e#e"aan $an% diuju!an unu! menurun!an an%!a !emaian dan !e#a!ian +a$i dan ana! +alia
di ne%ara-ne%ara +er!em+an%0
Ada 8 !&mp&nen dalam penerapan #rae%i MTBS $aiu;
K&mp&nen I ; menin%!a!an !erampilan peu%a# !e#e"aan dalam aala!#ana !a#u# +alia #a!i
(d&!er* pera/a* +idan* peu%a# !e#e"aan)
K&mp&nen II ; memper+ai!i #i#em !e#e"aan a%ar penan%anan pen$a!i pada +alia le+i"
e,e!i,
K&mp&nen III ; Memper+ai!i pra!e! !eluar%a dan ma#$ara!a dalam pera/aan di ruma" dan
upa$a pen.arian per&l&n%an !a#u# +alia #a!i (menin%!a!an pem+erda$aan !eluar%a dan
ma#$ara!a* $an% di!enal #e+a%ai <Manajemen Terpadu Balia Sa!i +er+a#i# ma#$ara!a=)0
Unu! !e+er"a#ilan penerapan MTBS* pr&p&r#i pene!anan pada !ei%a !&mp&nen "aru# #ama
+e#ar0
3. Tujuan MTBS
> Menurun!an an%!a !emaian dan !e#a!ian $an% er!ai pen$a!i er#erin% pada +alia0
> Mem+eri!an !&nri+u#i er"adap perum+u"an dan per!em+an%an !e#e"aan ana!0
Menuru daa Ri#!e#da# a"un 4556* pen$e+a+ !emaian perinaal 5 ? 6 "ari er+an$a!
adala" %an%%uan7!elainan pernapa#an (8:*2 @)* premauria# (84*9 @)* #ep#i# (14*5
@)0Kemaian ne&naal 6 ? 42 "ari di#e+a+!an &le" #ep#i# (45*: @)* mal,&rma#i !&n%enial (1A*1
@) dan pneum&nia (1:*9 @)0 Kemaian +a$i er+an$a! !arena diare (94 @) dan pneum&nia (49
@)* pen$e+a+ !emaian +alia di#e+a+!an diare (4:*4 @)* pneum&nia (1:*: @) dan DBD (B*A
@)0
Pen$a!i-pen$a!i er+an$a! pada +alia $an% dapa di aa la!#ana den%an MTBS
adala" pen$a!i $an% menjadi pen$e+a+ uama !emaian* anara lain pneum&nia* diare* malaria*
.ampa! dan !&ndi#i $an% diper+era &le" ma#ala" %iCi (malnuri#i dan anemia)0 Lan%!a"
pende!aan pada MTBS adala" den%an men%%una!an al%&rima #eder"ana $an% di%una!an &le"
pera/a dan +idan unu! men%aa#i ma#ala" !e#a!ian pada Balia0 Ban! Dunia* 1228
melap&r!an +a"/a MTBS merupa!an iner3en#i $an% .&# e,,e.i3e unu! men%aa#i ma#ala"
!emaian +alia $an% di#e+a+!an &le" In,e!#i Pernapa#an A!u (ISPA)* diare* .ampa! malaria*
!uran% %iCi* $an% #erin% merupa!an !&m+ina#i dari !eadaan er#e+u0
90 Konsep Dasar Masing-Masing en!akit Berdasarkan MTBS ada Balita
Sakit.
Penyakit Infeksi
Pen$a!i in,e!#i merupa!an pen$a!i $an% +an$a! diemui pada ma#$ara!a0
Pem+a%ian pen$a!i in,e!#i da#ar uaman$a adala" d#ari pen$e+a+n$a 0 Adapun ,a!&r
pen$e+a+n$a adala" ;
> Ba!eri mi#aln$a pada pen$a!i di,eri* eanu#* TB(* $p"u#0
> Diru# mi#aln$a pada pen$a!i demam +erdara"* in,luenCa
> Jamur mi#aln$a pada ana!-ana! $an% menderia %an%%uan Imun&l&%i# anda-andan$a
/arna pui" pada mulu ana! *+i#a ju%a erjadi pada ana!-ana! $an% menderia pen$a!i lama
$an% men$e+a+!an da$a a"an u+u" menurun0
Diare
Diare dide,ini#i!an #e+a%ai penin%!aan dari ,re!uen#i inja aau !&n#i#en#in$a
menjadi le+i" luna! #e"in%%a dian%%ap a+n&rmal &le" i+un$a0 Unu! !eperluan dia%n&#i#*
#e.ara epidemi&l&%i# dalam ma#$ara!a* diare dide,ini#i!an #e+a%ai +era! lem+e! .air #ampai
.air 8-: !ali per"ari0
Diare a!u adala" diare $an% erjadi #e.ara mendada! pada +a$i dan ana! $an%
#e+elumn$a #e"a0 Pen$a!i ini diular!an #e.ara ,e.al-&ral melalui ma!anan dan minuman $an%
er.emar0 Diare adala" pen$e+a+ uama !e#a!ian dan !emaian pada ana! di ne%ara
+er!em+an%0 Se!iar A5@ !emaian $an% +er"u+un%an den%an diare erjadi pada 4 a"un
perama !e"idupan0 Pen$e+a+ uama !emaian !arena diare adala" de"idra#i #e+a%ai a!i+a
!e"ilan%an .airan dan ele!r&li melalui inja0
Pen$e+a+ diare a!u palin% #erin% adala" ,a!&r in,e!#i0 Pada %ari# +e#arn$a di+a%i
menjadi 4 %&l&n%an $aiu in,e!#i pareneral dan eneral0 In,e!#i eneral merupa!an in,e!#i
dalam u#u# dimana :5 @ diare pada ana! di#e+a+!an !arena 3iru#0
Diare dide,ini#i!an #e+a%ai penin%!aan dari jumla" inja dan penurunan !&n#i#en#i
inja dari lem+e! .air #ampai .air* den%an aau anpa dara" dan aau anpa lendir di dalam inja*
di mana mani,e#a#i !lini! $an% uama adala" !e"ilan%an air dan ele!r&li melalui #aluran
.erna0 Unu! !eperluan dia%n&#i#* #e.ara epidemi&l&%i# dalam ma#$ara!a* diare dide,ini#i!an
#e+a%ai +era! lem+e! .air #ampai .air 8-: !ali per"ari0 Berda#ar!an /a!un$a* diare di+a%i
menjadi diare a!u dan diare !r&ni!0 Diare !r&ni! adala" diare $an% melanju "in%%a 4 min%%u
aau le+i"0
Pem+a%ian diare menuru Dep!e# melipui diare anpa anda de"idra#i* de"idra#i
rin%an #edan%* dan de"idra#i +era0 De"idra#i erjadi +ila .airan $an% !eluar le+i" +an$a!
daripada .airan $an% ma#u!0 Diare anpa anda de"idra#i erjadi ji!a !e"ilan%an .airan E:@ BB*
diare de"idra#i rin%an #edan% ji!a !e"ilan%an .airan :-15@ BB* dan diare de"idra#i +era ji!a
!e"ilan%an .airan F15@ BB0
Ikterus
Pi%men +ernama +iliru+in adala" ,a!&r pen$e+a+ dari +a$i !unin% (i!eru#) $an%
"aru# di !enali dan /a#padai0 Se+euln$a* #eiap &ran% memili!i +iliru+in dalam #el dara"
mera"n$a0 Seiap jan%!a /a!u erenu #el dara" mera" a!an mai dan men%urai!an #el-#eln$a
dianaran$a menjadi +iliru+in0 N&rmaln$a $an% +eru%a# men%urai!an +iliru+in er#e+u adala"
"ai* unu! !emudian di+uan% le/a BAB0 Saa +a$i ma#i" dalam !andun%an* "ai #an% i+ula"
$an% men%am+il u%a# men%urai!an +iliru+in dalam #el dara" mera" +a$i0 Kei!a +a$i la"ir*
per!em+an%an "ain$a +elum #empurna #e"in%%a +elum dapa menjalan!an ,un%#in$a den%an
+ai!0 A!i+an$a erjadi penumpu!an +iliru+in $an% !emudian men$e+a+!an im+uln$a /arna
!unin% pada !uli +a$i0
Se+a%ian lainn$a !arena !eida!-.&.&!an %&l&n%an dara" i+u dan +a$i0 Penin%!aan
!adar +iliru+in dapa dia!i+a!an &le" pem+enu!an $an% +erle+i" aau adan$a %an%%uan
pen%eluarann$a0
I!eru# pada +a$i +aru la"ir dapa merupa!an +enu! ,i#i&l&%i! dan pa&l&%i!0 Gan%
+er#i,a pa&l&%i! di!enal #e+a%ai "iper+iliru+inemia $an% dapa men%a!i+a!an %an%%uan #ara,
pu#a aau !emaian0
Sampai #aa ini i!eru# ma#i" merupa!an ma#ala" pada +a$i +aru la"ir* erjadi #e!iara
4:@ - :5@ pada +a$i la"ir .u!up +ulan dan le+i" in%%i la%i pada +a$i la"ir !uran% +ulan0
Pemeri!#aan adan$a i!eru# pada +a$i muda dapa dila!u!an di ruma" dan pada /a!u
!unjun%an ne&naal0 Unu! pemeri!#aan %ejala !unin% di ruma" adala" den%an mem+a/a +a$i
!e dalam ruan%an $an% memili!i peneran%an $an% jela# aau den%an lampu ,lu&re#.en0 Bila
!uli +a$i er%&l&n% pui"* e!anla" jari anda #e.ara perla"an-perla"an !e +a%ian da"i* dada*
elapa! an%an dan elapa! !a!i0 Kemudian an%!a an%an anda dan per"ai!an ada!a" #em+ura
/arna !unin% pada +a%ian u+u" +a$i $an% die!an adi0 Bila !uli +a$i er%&l&n% "iam* palin%
jela# +i#a dielii pada %u#i aau +a%ian pui" di area maa0 Sedan%!an pemeri!#aan di !lini!*
d&!er ana! a!an memeri!#a !e#e"aann$a0 Kadar +iliru+in #endiri +aru +er%era! pada "ari !e 8
aau !e : #eela" !ela"iran0 Jadi apa!a" in%!a +iliru+in +a$i anda n&rmal aau ida!* +aru
di!ea"ui 8 aau : "ari0 Unu! men%ea"uin$a* perlu dila!u!an pemeri!#aan dalam0 Ba$i a!an
diam+il dara"n$a #edi!i* +ia#an$a di ujun% jari !a!i* !emudian dielii dan diperi!#a di
la+&ra&rium0
San%a penin% unu! men%ea"ui !apan i!eru# im+ul* !apan men%"ilan% dan #ampai
+a%ian u+u" mana !unin% erli"a0 Kei%a "al er#e+u "aru# di!ea"ui den%an pa#i unu!
men%!la#i,i!a#i!an i!eru# #e.ara +enar0 Pada !a#u# !eida!.&.&!an %&l&n%an dara" i+u dan
+a$i* i!eru# im+ul #e+elum umur 8 "ari0
Bayi Berat Lahir Rendah
Bera +a$i la"ir renda" (BBLR) adala" +era +a$i +aru la"ir den%an +era !uran% dari
4:55 %ram0
Kejadian BBLR dipen%aru"i &le" +e+erapa ,a!&r $an% erdapa pada i+u "amil
#endiri*
dianaran$a "iperen#i* pendara"an aneparum* anemia* in,e!#i* u#ia* pendidi!an* paria# dan
,re!uen#i an.0
Bera +a$i #aa la"ir ;
> indi!a&r !e#e"aan maernal
> predi!&r perum+u"an +a$i
> da$a a"an "idup +a$i
BBLR ; #emua +a$i den%an BBL E 4:55 %r
Re#i!& !e#a!ian* re#i!& !emaian H .u!up in%%i &le" !arena ;
10 %an%%uan perum+u"an
40 imauria# &r%an
In#iden BBLR ; 1:*: ? 16 @ dari !ela"iran "idup 2: @ di ne%ara #edan% +er!em+an% 85 ? 95 @
di#e+a+!an KMK
Pen$e+a+ uama !emaian
> a,i!#ia
> #indr&ma %an%%uan pernapa#an
> in,e!#i
> !&mpli!a#i "ip&ermia
". engkajian Data # Tanda$%ejala & 'ang Sering Terdapat ada (orm MTBS
Tan$a!an Pada I+u Men%enai Ma#ala" Ana!n$a
Tan$a!an apa!a" ini !unjun%an perama aau !unjun%an ulan% unu! ma#ala" er#e+u0
- Pada #eiap !unjun%an perama la!u!an penilaian #e#uai den%an +a%an0
- Pada !unjun%an ulan% la!u!an penilaian #e.ara len%!ap* unu! !la#i,i!a#i
Kunjun%an perama %una!an ped&man pela$anan inda! lanju0
Ji!a +a$i muda diemu!an dalam !eadaan !ejan% aau "eni napa#0 #e%era la!u!an
inda!an 7pen%&+aan #e+elum mela!u!an penilaian $an% lain dan RUJUK SEIERA
10 Memeri!#a Kemun%!inan Pen$a!i San%a Bera Aau In,e!#i Ba!eri
Tan$a!an ;
J Apa!a" +a$i ida! mau minum aau memuna"!an #emuan$a K
J Apa!a" +a$i !ejan% K
Li"a Dan Ra+a ;
J Apa!a" +a$i +er%era! "an$a ji!a diran%#an%K
J Hiun% napa# dalam 1 meni
Ji!a L B5 !ali7 meni* ulan%i men%"iun%0
Apa!a" +a$i +ernapa# .epa( L B5 !ali7meni) aau +a$i +ernapa# lam+a (E 85 !ali7meni)0
J Li"a apa!a" ada ari!an dindin% dada !e dalam $an% #an%a !ua0
J Den%ar!an apa!a" +a$i merini" K
J U!ur #u"u a!#iler0
J Li"a* ada!a" pu#ul di !uli K
J Li"a* apa!a" maa +ernana" K
J Apa!a" pu#ar !emera"an aau +ernana" K
Apa!a" !emera"an melua# #ampai !e dindin% peru K
A0 Pen$a!i San%a Bera Aau In,e!#i Ba!eri Bera
Tanda 7 Iejala
J Tida! mau minum aau memuna"!an #emua
J Ri/a$a Kejan%
J Ber%era! "an$a ji!a diran%#an%
J Napa# .epa ( L B5 !ali 7meni )
J Napa# lam+a ( E 85 !ali 7 meni )
J Tari!an dindin% dada !edalam $an% #an%a !ua
J Merini"
J Demam L 860: M(
J Hip&ermia +era E 8:0: M(
J Nana" $an% +an$a! di maa
J Pu#ar !emera"an melua# !e dindin% peru0
B0 In,e!#i Ba!eri L&!al
Tanda Dan Iejala
J Pu#ul !uli
J Maa +ernana"
J Pu#ar !emera"an aau +ernana"
(0 Mun%!in Bu!an In,e!#i
J Tida! erdapa #ala" #au anda di aa#0
40 Apa!a" Ba$i Diare K
Ji!a GA*
Tan$a!an ;
J Suda" +erapa lama K
Li"a Dan Ra+a
J Li"a !eadaan umum +a$i* Apa!a" ;
- Lear%i# aau ida! #adar K
- Ieli#a"7 re/el K
J Apa!a" maan$a .e!un% K
J (u+i !uli peru*
Apa!a" !em+alin$a K
- San%a lam+a ( F 4 dei! ) K
- Lam+a K
A0 Diare De"idra#i Bera
Tanda Dan Iejala
Terdapa 4 aau le+i" anda +eri!u ;
J Lear%i# aau ida! #adar0
J Maa .e!un%0
J (u+ian !uli peru !em+alin$a #an%a lam+a
B0 Diare De"idra#i Rin%an7 Sedan%
Tanda Dan Iejala
Terdapa 4 aau le+i" anda +eri!u ;
J Ieli#a" 7 re/el0
J Maa .e!un%0
J (u+ian !uli peru !em+alin$a lam+a0
(0 Diare Tanpa De"idra#i
Tanda Dan Iejala
J Tida! .u!up anda unu! de"idra#i +era aau rin%an 7 #edan%
NB ;
J Ba$i muda di!aa!an diare apa+ila erjadi peru+a"an +enu! ,e#e#* le+i" +an$a! dan le+i" .air
(le+i" +an$a! air daripada ampa#n$a)0
J Pada +a$i den%an ASI e!#!lu#i, +era! +ia#an$a #erin% dan +enu! ,e#e# lem+e!0
80 Memeri!#a I!eru#
Tan$a!an ;
J Apa!a" +a$i !unin% K
Ji!a $a* pada umur +erapa im+ul !unin% K
J Apa!a" /arna inja +a$i pu.a K
Li"a ;
J Li"a* ada!a" !unin% pada +a$i K
J Tenu!an #ampai di daera" mana!a" /arna !unin% pada +a%ian +adan +a$i K
A0 I!eru# Bera
Tanda Dan Iejala
J Tim+ul !unin% pada "ari perama (E49 jam) #eela" la"ir0
J Kunin% diemu!an pada umur le+i" dari 19 "ari
J Kunin% #ampai elapa! an%an aau !a!i
J Tinja +er/arna pu.a
B0 I!eru#
Tanda Dan Iejala
Tim+ul !unin% pada umur L 49 jam #ampai N 19 "ari dan ida! #ampai elapa! an%an aau !a!i
(0 Tida! Ada I!eru#
Tanda Dan Iejala
J Tida! !unin%0
90 Memeri!#a Kemun%!inan Bera Badan Renda" Dan7 Aau Ma#ala" Pem+erian ASI
Ji!a Tida! Ada Indi!a#i Unu! Diruju!
Tan$a!an O
J Apa!a" ini#ia#i men$u#u dini dila!u!an K
J Apa!a" +a$i +i#a men$u#uK
J Apa!a" i+u !e#ulian dalam pem+erian ASI K
J Apa!a" +a$i di+eri ASI K Ji!a GA +erapa !ali dalam 49 jam K
J Apa!a" +a$i di+eri ma!anan 7 minuman #elain ASI K Ji!a GA* +erapa !ali dalam 49 jam K Ala
apa $an% di%una!an K
Li"a O
J Tenu!an +era +adan menuru umur0
J Ada!a" lu!a aau +er.a! pui" ("ru#") di mulu K
J Ada!a" .ela" +i+ir7 lan%i-lan%i K
La!u!an Penilaian Tenan% (ara Men$u#ui ;
Apa!a" +a$i di+eri ASI dalam 1 jam era!"ir K
J Ji!a TIDAK* mina i+u unu! men$u#ui0
J Ji!a GA* mina i+u menun%%u dan mem+eria"u #audara ji!a +a$i #uda" mau men$u#u la%i0
J Amai pem+erian ASI den%an #e!#ama0
J Ber#i"!an "idun% $an% er#um+a* ji!a men%"alan%i +a$i men$u#ui0
Li"a* apa!a" +a$i men$u#u den%an +ai! K
J Li"a* apa!a" p&#i#i +a$i +enar K
Seluru" +adan +a$i er#an%%a den%an +ai!* !epala dan +adan +a$i luru#* +adan +a$i men%"adap
!e dada i+u* +adan +a$i de!a !e i+u0
J Li"a* apa!a" +a$i mele!a den%an +ai! K
Da%u +a$i menempel pa$udara* mulu er+u!a le+ar* +i+ir +a/a" mem+u!a !eluar* are&la
ampa! le+i" +an$a! di +a%ian aa# daripada di +a/a" mulu0
J Li"a dan den%ar* apa!a" +a$i men%i#ap den%an e,e!i, K
Ba$i men%i#ap dalam* eraur* di#elin%i i#ira"a* "an$a erden%ar #uara menelan0
A0 Bera Badan Renda" Menuru Umur Dan7 Aau Ma#ala" Pem+erian ASI
Tanda Dan Iejala
J Bera +adan menuru umur renda"
J Ba$i ida! +i#a men$u#u
J Ada !e#ulian pem+erian ASI
J ASI !uran% dari A !ali7 "ari
J Mendapa ma!anan aau minuman lain #elain ASI
J P&#i#i +a$i ida! +enar
J Tida! mele!a den%an +ai!
J Tida! men%i#ap den%an e,e!i,0
J Terdapa lu!a aau +er.a! pui" di mulu ("ru#")
J Ada .ela" +i+ir 7 lan%i-lan%i
B0 Bera Badan Tida! Renda" Dan Tida! Ada Ma#ala" Pem+erian ASI
J Tida! erdapa anda 7 %ejala diaa#0
40B Peren.anaan Tinda!an pada Ba$i Muda Sa!i Se#uai Den%an Ma#ala" pada Pen$a!i
Ma#in%-ma#in%0
Ji!a "ru#" meneap dan7aau +a$i ida! mau men$u#u den%an +ai!* !unjun%an ulan% 4 "ari0
Apa+ila dalam !unjun%an ulan% !edua !elu"an meneap* ruju! Se%era0
10 Pen$a!i #an%a +era aau in,e!#i +a!eri
a0 Pen$a!i #an%a +era aau in,e!#i +a!eri +era
Ren.ana inda!an;
> ji!a ada !ejan%* an%ani !ejan%* .e%a" a%ar %ula dara" ida! urun*
> ji!a ada %an%%uan napa#* an%ani %an%%uan napa#0
> ji!a ada "ip&ermia* an%ani "ip&ermia
> +eri d&#i# perama ani+i&i! inramu#!ular
> na#i"ai .ara menja%a +a$i eap "an%a di perjalanan
> ruju! #e%era
+0 In,e!#i +a!eri l&!al
Ren.ana inda!an;
> ji!a ada pu#ul !uli aau pu#ar +ernana"* +eri ani+i&i. &ral0
> ji!a ada nana" di maa* +eri #alep7 ee# maa ani+i&i!
> ajari .ara men%&+ai in,e!#i +a!eri l&!al di ruma"
> la!u!an a#u"an da#ar +a$i muda
> na#i"ai !apan !em+ali #e%era dan !unjun%an ulan% 4 "ari
.0 Mun%!in +u!an in,e!#i
Ren.ana inda!an;
> ajari .ara mera/a +a$i di ruma"0
> La!u!an a#u"an da#ar +a$i muda0
40 Diare
a0 Diare de"idra#i +era
Ren.ana inda!an;
> an%ani #e#uai ren.ana erapi
> ji!a +a$i ju%a mempun$ai !la#i,i!a#i lain $an% mem+uu"!an ruju!an #e%era ;
> ruju! #e%era #eela" memenu"i #$ara ruju!an dan #elama perjalanan +eri!an laruan &rali
#edi!i demi #edi!i0
> na#i"ai a%ar a#i eap di+eri!an ji!a memun%!in!an0
> .e%a" a%ar %ula dara" ida! urun0
> na#i"ai .ara menja%a +a$i eap "an%a #elama perjalanan0
+0 Diare de"idra#i rin%an7#edan%
Ren.ana inda!an;
> ji!a +a$i ida! mempun$ai !la#i,i!a#i +era lain* an%ani #e#uai ren.ana erapi
> ji!a +a$i ju%a mempun$ai !la#i,i!a#i +era $an% lain ;
- ruju! #e%era dan #elama perjalanan +eri laruan &rali0
- na#i"ai a%ar a#i eap di+eri!an ji!a memun%!in!an0
- .e%a" a%ar %ula dara" ida! urun0
- na#i"ai .ara menja%a +a$i eap "an%a #elama perjalanan0
> La!u!an a#u"an da#ar +a$i muda
> na#i"ai !apan !em+ali #e%era0
> Kunjun%an ulan% 4 "ari0
.0 Diare anpa de"idra#i
Ren.ana inda!an;
> Tan%ani #e#uai ren.ana erapi0
> na#i"ai !apan !em+ali #e%era0
> La!u!an a#u"an da#ar +a$i muda0
> !unjun%an ulan% 4 "ari0
80 I!eru#
a0 I!eru# +era
Ren.ana inda!an;
> .e%a" a%ar %ula dara" ida! urun0
> na#i"ai .ara menja%a +a$i eap "an%a #elama perjalanan0
> Ruju! #e%era
+0 I!eru#
Ren.ana inda!an;
> la!u!an a#u"an da#ar +a$i muda0
> men$u#u le+i" #erin%0
> na#i"ai !apan !em+ali #e%era0
> !unjun%an ulan% 4 "ari
.0 Tida! ada i!eru#
Ren.ana inda!an;
> la!u!an a#u"an da#ar +a$i muda0
90 Kemun%!inan +era +adan renda" dan7 aau ma#ala" pem+erian a#i
a0 Bera +adan renda" menuru umur dan7 aau ma#ala" pem+erian a#i
Ren.ana inda!an;
> La!u!an a#u"an da#ar +a$i muda
> na#e"ai i+u unu! menja%a +a$in$a eap "an%a
> ajar!an i+u unu! mem+eri!an a#i den%an +enar0
> Ji!a mendapa ma!anan7 minuman lain #elain a#i* +eri!an a#i le+i" #erin%0 Ma!anan 7
minuman lain di!uran%i !emudian di"eni!an0
> ji!a +a$i ida! mendapa a#i ; ruju! unu! !&n#elin% la!a#i dan !emun%!inan +a$i
men$u#u la%i
> ji!a ada .ela" +i+ir7 lan%i-lan%i* na#i"ai enan% alernai, pem+erian minum0
> !&n#elin% +a%i i+u 7 !eluar%a0
> Na#i"ai !apan !em+ali #e%era
> !unjun%an ulan% 4 "ari unu! %an%%uan pem+erian a#i dan "ru#"0
> !unjun%an ulan% 19 "ari unu! ma#ala" +era +adan renda" menuru umur0
+0 Bera +adan ida! renda" dan ida! ada ma#ala" pem+erian a#i
Ren.ana inda!an;
> pujila" i+u !arena ela" mem+eri!an a#i !epada +a$in$a den%an +enar0
Tinda!an 7 pen%&+aan unu! +a$i muda $an% memerlu!an ruju!an #e%era (inda!an pra
ruju!an)
Ba$i dapa diruju! apa+ila ;
> #u"u L 8:*: M.
> den$u janun% L 155 !ali per meni (li"a ped&manre#u#ia#i ne&nau#)
> ida! ada anda de"idra#i +era0
Menan%ani %an%%uan napa# Pada pen$a!i #an%a +era aau In,e!#i +a!eri +era
> P&#i#i!an !epala +a$i #een%a" en%ada"* ji!a perlu +a"u di%anjal den%an %ulun%an !ain0
> +er#i"!an jalan napa# den%an men%%una!an ala pen%i#ap lendir0
> ji!a mun%!in* +eri!an &!#i%en den%an !aeer na#al aau na#al pr&n% den%an !e.epaan 4
lier per meni0
> Ji!a erjadi "eni napa# (apneu)* la!u!an re#u#ia#i*
> Se#uai den%an ped&man re#u#ia#i ne&nau#0
Menan%ani !ejan% den%an &+a ani !ejan%
Unu! #emua !la#i,i!a#i $an% mem+uu"!an &+a ani Kejan% ;
> O+a ani !ejan% pili"an perama ; ,en&+ar+ial
> O+a ani !ejan% pili"an !edua ; diaCepam0
)en&+ar+ial
155 m%7 4 ml (dalam ampul 4 ml)di+eri!an #e.ara inramu#!ular DiaCepam
: m%7ml (dalam ampul 1 ml) aau 15 m%7 4 ml (dalam ampul 4 ml) di+eri!an per re!al0
D&#i# ; 85 +era m% P 50B ml J E 4:55 %ram di+eri!an 504: mlQ
+era L4:55 %ramdi+eri!an 50:5 mlQ
Q di+eri!an den%an men%%una!an #empri 1 ml0
Ji!a !ejan% im+ul la%i (!ejan% +erulan%)* ulan%i pem+erian
)en&+ar+ial 1 !ali la%i den%an d&#i# $an% #ama* minimal
Selan% /a!u 1: meni0
Tinda!an 7 pen%&+aan unu! +a$i muda
Gan% ida! memerlu!an ruju!an
Mem+eri ani+i&i! &ral $an% #e#uai
Ani+i&i! per &ral $an% #e#uai unu! in,e!#i +a!eri l&!al ; am&!#i#ilin0
Umur Aau Bera +adan Am&!#i#ilin
RD&#i# :5 m% 7 !% ++ 7 "ari
Beri iap A jam #elama : "ari
Sirup 14: m%
Seiap : ml ( 1 #end&! a!ar) Kaple 4:5 m%
1 !aple dijadi!an : +un%!u# Kaple :55 m%
1 !aple dijadi!an 15 +un%!u#
1 "ari - E 9 min%%u
( ++ E 8 !% ) S #end&! a!ar 1 +un%!u# 1 +un%!u#
9 min%%u - E 4 +ulan
( ++ 8 - 9 !% ) S #end&! a!ar 4 +un%!u# 4 +un%!u#
K&n#elin% +a%i i+u 7 !eluar%a
Men%ajari .ara pem+erian &+a l&!al di ruma"
(ara men%&+ai in,e!#i +a!eri l&!al
Ada 4 jeni# in,e!#i +a!eri l&!al pada +a$i muda $an% dapa di&+ai
I+u di ruma" ;
in,e!#i !uli aau pu#ar0
In,e!#i maa
Lan%!a"-lan%!a" $an% perlu dila!u!an !ei!a men%ajari i+u ;
> Jela#!an .ara mem+eri pen%&+aan er#e+u0
> amai .ara i+u mempra!e!!an di depan #audara0
> .e! pema"aman i+u #e+elum pulan%0
> (ara men%&+ai in,e!#i !uli aau pu#ar
> .u.i an%an #e+elum men%&+ai +a$i0
> +er#i"!an nana" dan !ru#a den%an air maan% dan #a+un #e.ara "ai-"ai0
> !erin%!an daera" #e!iar lu!a den%an !ain +er#i" dan !erin%0
> &le#i den%an %enian 3i&le 5*:@ aau p&3id&n $&dium0
> (u.i an%an !em+ali0
(ara men$iap!an %enian 3i&le 5*:@ ;
1 +a%ian %enian 3i&le 1@ diam+a" 1 +a%ian aTuade# (mi#al ; 15 ml %enian 3i&le 1@
diam+a" 15 ml aTuade#)
(ara men%&+ai lu!a aau <"ru#"= di mulu
.u.i an%an #e+elum men%&+ai +a$i0
Ber#i"!an mulu +a$i den%an ujun% jari $an% er+un%!u# !ain +er#i" dan ela"
di.elup!an !e laruan air maan% "an%a +er%aram0 (1 %ela# air "an%a &le#i mulu den%an
%enian 3i&le diam+a" #eujun% #end&! "e %aram) J 5*4:@ aau ee#!an 1 ml #u#pen#i ni#ain0
> .u.i an%an !em+ali0
> O+ai lu!a aau +er.a! di mulu 8 !ali #e"ari #elama 6 "ari0
> (ara men$iap!an %enian 3i&le 5*4:@ ;
> 1 +a%ian %enian 3i&le 1@ diam+a" 8 +a%ian aTuade# (mi#al ; 15 ml %enian 3i&le 1@
diam+a" 85 ml aTuade#)
(ara men%&+ai in,e!#i maa0
> .u.i an%an i+u #e+elum men%&+ai +a$i0
> +er#i"!an !edua maa +a$i 8 !ali #e"ari men%%una!an !apa# 7 !ain +er#i" den%an air
"an%a
> +eri #alep 7ee# maa era#i!lin 1@ aau !l&ram,eni!&l 5*4:@ pada !edua maa0
> Ole#!an #alep aau ee#!an &+a maa pada +a%ian dalam !el&pa! maa +a/a"0
> (u.i an%an !em+ali0
> &+ai #ampai !emera"an "ilan%0
Men%ajari i+u men$u#ui den%an +ai!
unju!!an !epada i+u .ara meme%an% +a$in$a aau p&#i#i +a$i $an% +enar0
- #an%%ala" #eluru" u+u" +a$i* jan%an "an$a le"er dan +a"un$a #aja0
- !epala dan u+u" +a$i luru#0
- "adap!an +a$i !e dada i+u* #e"in%%a "idun% +a$i +er"adapan den%an puin% #u#u0
- de!a!an +adan +a$i !e +adan i+u0
Tunju!!an !epada i+u .ara mele!a!an +a$i0 I+u "enda!n$a ;
- men$enu"!an puin% #u#u !e +i+ir +a$i0
- menun%%u #ampai mulu +a$i er+u!a le+ar0
- #e%era mende!a!an +a$i !e ara" pa$udara #edemi!ian rupa #e"in%%a +i+ir +a/a" +a$i erlea!
di +a/a" puin% #u#u0
(ara mele!a!an $an% +enar diandai den%an ;
- da%u menempel pada pa$udara i+u0
- mulu +a$i er+u!a le+ar0
- +i+ir +a/a" +a$i mem+u!a !eluar0
- are&la ampa! le+i" +an$a! di +a%ian aa# daripada +a%ian +a/a"0
+a$i men%i#ap den%an e,e!i, ji!a +a$i men%i#ap #e.ara dalam* eraur $an% di#elin%i i#ira"a0
Pada #aa +a$i men%i#ap a#i* "an$a erden%ar #uara +a$i menelan0
amai apa!a" perle!aan dan p&#i#i +a$i #uda" +enar dan +a$i #uda" men%i#ap den%an e,e!i,0
Ji!a +elum* .&+ala" #e!ali la%i0
Mena#i"ai i+u !apan !em+ali #e%era
Na#i"ai i+u a%ar !em+ali #e%era* ji!a +a$i menunju!!an
Sala" #au %ejala +eri!u ini ;
%era!an +a$i +er!uran% aau ida! n&rmal0
Napa# .epa0
#e#a! napa#0
peru+a"an /arna !uli (!e+iruan* !unin%)0
mala# 7 ida! +i#a men$u#u aau minum0
+adan era+a din%in aau pana#0
!uli +eram+a" !unin%0
+eram+a" para"0
Mena#i"ai i+u !apan !unjun%an ulan%
Ba$i den%an ; Kunjun%an ulan%
In,e!#i +a!eri l&!al
diare de"idra#i rin%an7 #edan%0
diare anpa de"idra#i
i!eru#0
ma#ala" pem+erian a#i
lu!a aau +er.a! pui" di mulu ("ru#")0
4 "ari
+era +adan renda" menuru umur 19 "ari
Men%ajari i+u .ara menin%!a!an pr&du!#i a#i
.ara unu! menin%!a!an a#i adala" den%an men$u#ui #e#erin% mun%!in0
men$u#ui le+i" #erin% le+i" +ai! !arena merupa!an !e+uu"an +a$i0
men$u#u pada pa$udara !iri dan !anan #e.ara +er%anian0
+eri!an a#i dari #au pa$udara #ampai !&#&n% #e+elum pinda" !e pa$udara lainn$a0
ji!a +a$i ela" idur #elama 4 jam* +an%un!an dan lan%#un% di#u#ui0
Ma#ala" pem+erian a#i pada +a$i
Ma#ala" Peme.a"an
jela#!an +a"/a ini Ba$i +an$a! menan%i# aau re/el J ida! #elalu er!ai den%an %an%%uan
pem+erian a#i0
peri!#a p&p&! +a$i* mun%!in +a#a"0
%end&n% +a$i* mun%!in perlu per"aian0
Su#ui +a$i0 Be+erapa +a$i mem+uu"!an le+i" +an$a! minum daripada $an% lainn$a0
merupa!an pr&#e# Ba$i ida! idur #epanjan% malam J alamia"* !arena pada +a$i muda perlu
men$u#u le+i" #erin%0
Tidur!an +a$i di#ampin% i+u dan le+i" #erin% di#u#ui pada malam "ari0
Jan%an +eri!an ma!anan lain0
mun%!in +a$i Ba$i men&la! unu! men$u#u J +in%un% puin%* !arena #uda" di+eri!an #u#u
+&&l0
eap +eri!an "an$a a#i (un%%u #ampai +a$i +eul-+eul lapar)0
Beri!an per"aian dan !a#i" #a$an%
pa#i!an +a$i men$u#u #ampai air #u#u "a+i#
li"a aala!#ana dalam al%&rima * !alau perlu di ruju!0
Ba$i jan%an muda" men%%ani a#i den%an #u#u ,&rmula anpa +in%un% puin% J indi!a#i medi#
$an% epa0
ajar!an i+u p&#i#i dan .ara mele!a $an% +enar0
!alau erpa!#a mem+eri!an #u#u ,&rmula* +eri!an den%an #end&!* pipe* .an%!ir* jan%an
men%%una!an +&&l dan d&0
Jan%an +eri!an !empen%0
Ba$i premaur dan +a$i !e.il
+eri!an (++lr)0 J a#i #e#erin% mun%!in /alaupun /a!u men$u#uin$a pende!-pende!0
Ji!a +elum +i#a men$u#u* a#i di!eluar!an den%an an%an aau p&mpa0 Beri!an a#i den%an
#end&! aau .an%!ir0
unu! meran%#an% men%i#ap* #enu" lan%i-lan%i +a$i den%an jari i+u $an% +er#i"0
Ba$i !unin% (i!eru#) mulai men$u#ui #e%era #eela" +a$i la"ir0
#u#ui +a$i #e#erin% mun%!in anpa di+aa#i0
eru#!an men$u#ui0 Li"a Ba$i #a!i J aala!#ana dalam al%&rima* !alau perlu ruju!0
Ba$i #um+in% p&#i#i +a$i dudu!0
puin% dan are&la dipe%an% #ela%i men$u#ui* "al ini #an%a mem+anu +a$i mendapa!an a#i
.u!up0
i+u jari i+u dapa dipa!ai #e+a%ai pen$um+a .ela" pada +i+ir +a$i
ji!a #um+in% pada +i+ir dan lan%i-lan%i0 A#i di!eluar!an den%an .ara manual aaupun p&mpa*
!emudian di+eri!an den%an
Send&!7 pipe aau +&&l den%an d& panjan% #e"in%%a a#i dapa ma#u! den%an #empurna0
Den%an .ara ini +a$i a!an +elajar
Men%i#ap dan menelan a#i* men$e#uai!an den%an irama pernapa#ann$a0
p&#i#i $an% muda" adala" p&#i#i Ba$i !em+ar J meme%an% +&la (,&&+all p&#ii&n)
palin% +ai! !edua +a$i di#u#ui #e.ara +er#amaan0
#u#ui le+i" #erin% #elama /a!u $an% diin%in!an ma#in%-ma#in% +a$i* umumn$a F 45 meni0
Ma#ala" pem+erian a#i pada i+u
Ma#ala" Peme.a"an
I+u !a/air +a"/a a#i n$a ida!
(u!up unu! +a$i
!aa!an !epada i+u* +a"/a #ema!in (#indr&m a#i !uran%) J #erin% men$u#ui* #ema!in +an$a!
air #u#u $an% dipr&du!#i0
Su#ui +a$i #eiap mina0 Jan%an +iar!an le+i" dari 4 jam anpa men$u#ui0 Biar!an +a$i men$u#u
#ampai pa$udara era#a !&#&n%0
Beri!an a#i dari !edua pa$udara0
"indari pem+erian ma!anan aau minuman #elain a#i0
I+u men%aa!an +a"/a air #u#un$a
jela#!an .ara Tida! !eluar0 J mempr&du!#i dan men%eluar!an a#i
#u#ui #e#uai !ein%inan +a$i dan le+i" #erin%0 Jan%an +iar!an le+i" dari 4 jam anpa men$u#ui0
I+u men%elu"!an puin% #u#un$a
I+u Tera#a #a!i (puin% #u#u le.e) J dapa eru# mem+eri!an a#i* pada !eadaan lu!a ida! +e%iu
#a!i0
Per+ai!i p&#i#i dan perle!aan0 Ole#i puin% #u#u den%an a#i0 Mulai men$u#ui dari puin% $an%
palin% ida! le.e
puin% #u#u dapa dii#ira"a!an #emenara /a!u !uran% le+i" 1 U 49 jam ji!a puin% le.e
#an%a +era0 Selama puin% dii#ira"a!an* #e+ai!n$a a#i eap di!eluar!an den%an an%an* ida!
dianjur!an den%an ala p&mpa !arena n$eri0
+eri!an para#eam&l 1 a+le iap 9-B jam unu! men%"ilan%!an n$eri0 Iuna!an +" $an%
men$&!&n% pa$udara0
ji!a ada lu!a7 +er.a! pui" pada puin% #u#u* #e%era "u+un%i +idan0
I+u men%elu" pa$udaran$a erlalu
Penu" dan era#a #a!i (pa$udara
Ben%!a!)0 u#a"a!an men$u#ui #ampai pa$udara !&#&n%0
!&mpre# pa$udara den%an air "an%a #elama : meni0 Uru pa$udara dari ara" pan%!al menuju
puin%0
+anu i+u unu! memera" a#i #e+elum men$u#ui !em+ali0
#u#ui +a$i #e#e%era mun%!in (#eiap 4-8 jam) #eela" pa$udara i+u era#a le+i" lem+u0 Apa+ila
+a$i ida! dapa men$u#u* !eluar!an a#i dan minum!an !epada +a$i0 K&mpre# pa$udara den%an
!ain din%in #eela" men$u#ui0 Kerin%!an pa$udara0
ji!a ma#i" #a!i perlu di.e! apa!a" erjadi ma#ii#0
+eri!an ani+i&i. Ma#ii# dan a+#e# pa$udara0
+eri!an &+a pen%"ilan% ra#a n$eri
!&mpre# "an%a0
eap +eri!an a#i den%an p&#i#i $an% +enar #e"in%%a +a$i dapa men%i#ap den%an +ai!0
ji!aVVJ ela" erjadi a+#e#* #e+ai!n$a pa$udara $an% #a!i ida! di#u#u!an0
I+u #a!i dan ida! mau men$u#ui
jela#!an +a"/a i+u $an% Ba$in$a J minum &+a dapa eap men$u#ui +a$in$a0 Su#ui +a$i
erle+i" da"ulu* +aru minum &+a0
idur!an +a$i di #ampin% i+u dan m&i3a#i i+u #upa$a eap men$u#ui +a$i0
i+u jan%an minum &+a anpa #epen%ea"uan d&!er7 +idan* !arena mun%!in dapa
mem+a"a$a!an +a$i0
I+u #u#ui +a$i pa%i "ari #e+elum +eran%!a !erja* #e%era #eela" +e!erja J pulan% !eruma" dan
le+i" #erin% pada malam "ari0
ji!a ada empa peniipan +a$i di empa +e!erja* #u#ui +a$i #e#uai jad/al0 Ji!a ida! ada* pera"
a#i di empa +e!erja0
a#i pera" di#impan unu! di+a/a pulan%* aau di!irim !e ruma"0
pa#i!an pen%a#u" mem+eri!an a#i pera" 7 #u#u ,&rmula mema!ai .an%!ir aau #end&!
Pela$anan inda! lanju
In,e!#i +a!eri l&!al
Se#uda" 4 "ari ;
Peri!#a ; la!u!an penilaian len%!ap0
peri!#a maa* apa!a" +ernana"* apa!a" nana" +eram+a" +an$a!K
peri!#a pu#ar* apa!a" mera"7 !eluar nana"K Apa!a" mera" melua#K
peri!#a pu#ul pada !uli0
Tinda!an ;
Ji!a meneap aau +eram+a" para"* ruju! #e%era0
ji!a mem+ai!*
> unu! pu#ul !uli dan pu#ar +ernana" eru#!an pem+erian ani+i&i. &ral #ampai : "ari0
> unu! maa +ernana"* lanju!an &+a ee#7#alep maa #ampai nana" "ilan%0
> unu! pu#ar mera"7+ernana"* lanju!an %enian 3i&le 5*:@ #ampai in,e!#i mem+ai!0
Diare de"idra#i rin%an7 #edan%
Diare anpa de"idra#i0
Se#uda" 4 "ari ;
Peri!#a ; la!u!an penilaian len%!ap0
apa!a" +era +adan urun L 15@ dari !unjun%an #e+elumn$aK
Tinda!an ;
ji!a didapa!an !la#i,i!a#i diare de"idra#i +era aau +era +adan urun
L 15@* la!u!an inda!an7 pen%&+aan #e#uai +a%an0
ji!a eap !la#i,i!a#i diare de"idra#i rin%an7 #edan%* la!u!an ren.ana erapi
ji!a didapa!an !la#i,i!a#i diare anpa de"idra#i* la!u!an ren.ana erapi
ji!a ida! ada diare* pujila" i+u0
I!eru#
Se#uda" 4 "ari ;
Tan$a!an ;
apa!a" !en.in% L B !ali #e"ari #emalamK
apa!a" #erin% +uan% air +e#arK
Peri!#a ; la!u!an penilaian len%!ap0
Tinda!an ;
Ji!a didapa !la#i,i!a#i i!eru# +era* la!u!an inda!an7 pen%&+aan #e#uai +a%an0
ji!a eap !la#i,i!a#i i!eru#* di#erai ;
- !en.in% L B !ali #e"ari #emalam* ajari i+u .ara mera/a +a$i $an% ida! perlu ruju!an dan
!unjun%an ulan% 4 "ari0
- !en.in% E B !ali #e"ari #emalam* la!u!an penilaian ulan% pem+erian a#i* inda!an7 pen%&+aan
#e#uai +a%an0
ji!a !unin% +er!uran%7 men%"ilan%* puji i+u*
Kunjun%an ulan% #aa umur +a$i 19 "ari
Bera +adan renda" menuru umur
Se#uda" 19 "ari ;
Peri!#a ; la!u!an penilaian len%!ap0
eap!an apa!a" +era +adan menuru umur ma#i" renda"K
la!u!an penilaian .ara men$u#ui0
Tinda!an ;
la!u!an inda!an 7 pen%&+aan #e#uai !la#i,i!a#i $an% diemu!an0
Ma#ala" pem+erian a#i
Se#uda" 4 "ari ;
Tan$a ; ma#ala" pem+erian a#i $an% diemu!an #aa !unjun%an perama
Peri!#a ; la!u!an penilaian len%!ap0
Tinda!an ;
Ji!a +a$i #uda" dapa men$u#u den%an +ai!* puji i+u dan +eri m&i3a#i unu! meneru#!an
pem+erian a#i den%an +ai!0
ji!a ma#i" erdapa ma#ala" pem+erian a#i* ruju! #e%era0
Per"aian ;
Ji!a #audara ida! $a!in a!an ada peru+a"an dalam .ara pem+erian a#i aau +era +adan +a$i
menurun* ruju! #e%era0
Lu!a aau +er.a! pui" ("ru#") di mulu
Se#uda" 4 "ari O
Peri!#a ; la!u!an penilaian len%!ap0
Penilaian enan% .ara men$u#ui0
+a%aimana !eadaan "ru#" #aa ini K
Tinda!an ;
ji!a "ru#" +eram+a" para" aau +a$i mempun$ai ma#ala" dalam men$u#u* ruju! #e%era0
ji!a "ru#" mem+ai! dan +a$i men$u#u den%an +ai!* puji i+u dan lanju!an pem+erian %enian
3i&le 5*4:@ aau ni#ain #u#pen#e #ampai #eluru"n$a 6 "ari0