Anda di halaman 1dari 13

SEPULUH RISALAH PEMUDA ISLAM

PENDAHULUAN
Tak dapat disangkal lagi bahwa eksistensi pemuda Islam dalam kehidupan amat penting
ka!ena me!ekalah "ang memiliki p#tensi untuk mewa!nai pe!$alanan se$a!ah umat
manusia pada umumn"a% Semua ide#l#gi "ang be!#!ientasi pada st!ategi !e&#lusi
menganggap pemuda sebagai tenaga paling !e&#lusi#ne! ka!ena se'a!a psik#l#gis
manusia men'apai pun'ak hamasah (gel#!a semangat) dan *uwwatul $asad (kekuatan
+isik) pada usia muda% Hal te!sebut menumbuhkan semangat pe!ge!akan pe!ubahan
bukan stagnasi ataupun status *u#% Dalam setiap ku!un waktu kema!in kini dan es#k
pemuda senantiasa be!di!i di ga!is te!depan% ,aik sebagai pembela kebena!an "ang gigih
ataupun sebagai pembela kebatilan "ang 'anggih%
Di dalam Al -u!.an pe!an pemuda diungkapkan dalam kisah Ashabul /ah+i (0123455)
kisah pemuda Ib!ahim (5026763 dan 52581) dan pemuda dibunuh #leh Ashabul Uhdud
(lihat ta+si! Ibnu /atsi! -%S% Al ,u!uu$) dan pa!a Assabi*unal Awwalun pada umumn"a
be!usia muda%
Pentingn"a meman+aatkan masa muda digamba!kan dalam hadist Rasulullah SA9
sebagai be!ikut2 :Man+aatkan "ang lima sebelum datang "ang lima2 masa mudamu
sebellum datang masa tuamu; masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu; masa ka"amu
sebelum datang masa miskinmu; masa hidupmu sebelum datang masa matimu; masa
luangmu sebelum datang masa sibukmu%< (H%R% Al ,aiha*i)
SEPULUH RISALAH PEMUDA
0% Memahami Islam
Mustahil pemuda dapat memuliakan Islam kalau me!eka sendi!i tidak memahami Islam
(=8251 81200)
:Siapa "ang dikehendaki Allah akan mendapat kebaikan maka dipandaikanlah dalam
agama%< (H%R% ,ukha!i4Muslim)
:Dunia ini te!kutuk dan segala isin"a te!kutuk ke'uali d>ik!ull#h dan "ang se!upa itu dan
#!ang alim dan penuntut ilmu%< (H%R% At Ti!mi>i)
5% Mengimani segenap a$a!an Islam
Iman kepada Allah dan Rasul4N"a pada hakikatn"a me!upakan sebuah sikap mental
patuh dan tunduk (5=280)% Tunduk patuh be!landaskan 'inta kepada4N"a (52068) dan
ittiba. (mengikuti) !asul4N"a (=2=0 8=2=4?)%
=% Mengamalkan dan mendakwahkan Islam
@i!i #!ang "ang tidak mengalami ke!ugian (khus!in) dalam hidup adalah senantiasa
mengamalkan dan mendakwahkan Islam (07=204= ?02== =2007 32A0 82A14A3)%
:ba!ang siapa men"e!u kepada kebaikan maka ia akan mempe!#leh pahala sepadan
dengan #!ang "ang menge!$akann"a%< (H%R% Muslim)
?% ,e!$ihad di$alan Islam
Bihad adalah salah satu hal "ang diwa$ibkan Allah kepada kaum muslimin% Said Hawa
membagi $ihad men$adi lima ma'am 2
a% Bihad Lisaani men"ampaikan dakwah Islam kepada #!ang4#!ang ka+i! muna+ik dan
+asi* "ang dise!tai dengan hu$$ah (a!gumentasi) "ang di'#nt#hkan #leh Nabi SA9% (8265)
b% Bihad Maali atau $ihad dengan ha!ta (?3208 32000)% Bihad dengan ha!ta me!upakan
bagian &ital bagi $ihad "ang lainn"a ka!ena dakwah meme!lukan sa!ana dan p!asa!ana%
'% Bihad ,il"ad wan na+s atau $ihad dengan tanganCkekuatan dan $iwa (552=3 52037 12=3
32=6)% Te!masuk dalam $ihad ini adalah menentang #!ang ka+i! be!usaha mengusi!
me!eka da!i bumi Islam meme!angi kaum mu!tad dalam nege!i Islam melawan
pembe!#ntakan atau pembangkangan atas nega!a Islam%
d% Bihad Si"aasi atau $ihad p#litik%
e% Bihad Ta!bawiCta.limi "akni be!sungguh4sungguh menga$a!kan men"ampaikan ilmu
dan mendidik #!ang4#!ang "ang ingin memahami Islam (=2A3)
8% Saba! dan isti*#mah di atas $alan Islam (5021=418 =12?04?? =A2077407A 50261463
A02843)
/eimanan ha!us dilan$utkan dengan kesaba!an dan isti*amah% :/e"akinan dalam iman
ha!uslah se'a!a bulat dan kesaba!an itu setengah da!i iman%< (H%R% Abu Nu.aim)
6% Mempe!sauda!akan manusia dalam ikatan Islam
Pemuda seha!usn"a be!pe!an dalam men$alin ukhuwah islami"ah sesama muslim (126=
8323)% :Setiap mukmin "ang satu bagi mukmin lainn"a bagaikan suatu bangunan anta!a
satu dengan "ang lainn"a saling meng#k#hkan< (Al hadist)
A% Mengge!akkan dan menga!ahkan p#tensi umat Islam
P#tensi umat Islam pe!lu dia!ahkan ke dalam amal $ama.i se'a!a e+ekti+ dan e+isien
(=20?6)
1% Dptimis te!hadap masa depan Islam
Pemuda Islam tak b#leh memiliki $iwa pesimis% Sebalikn"a ha!us #ptimis akan hasil
pe!$uangan dan pe!t#l#ngan se!ta balasan da!i Allah S9T% Han"a #!ang ka+i!lah "ang
memiliki si+at pesimis (0521A 08286)%
3% Int!#speksi di!i (muhasabah) te!hadap segala akti&itas "ang telah dilakukan
Int!#speksi dan e&aluasi dimaksudkan aga! pemuda tidak mengulang kesalahan "ang
sama di ha!i mendatang tidak te!$ebak dengan pe!masalahan "ang sama dan mampu
mempe!baiki di!i ke a!ah "ang lebih baik (0=200)%
:Se#!ang "ang sempu!na akaln"a ialah "ang meng#!eksi di!in"a dan be!siap dengan amal
sebagai bekal untuk mati%< (H%R% At Ti!mi>i)
07% Ikhlas dalam segenap pengabdian di $alan Islam
Memu!nikan niat ka!ena Allah dalam ibadah dan $ihad me!upakan masalah +undamental
aga! amal itu dite!ima sekaligus sukses%
:Sesungguhn"a Allah men#l#ng umat ini han"a ka!ena #!ang4#!ang "ang lemah di anta!a
me!eka "aitu dengan dakwah shalat dan ikhlas me!eka< (H%R% An Nasai da!i Sa.ad bin
Abi 9a*ash)
PERANAN PEMUDA DALAM MEMBAWA DAKWAH
ISLAM MASA KINI
Pemuda Harapan Islam
Al4-u!an ban"ak mengisahkan pe!$uangan pa!a Nabi dan Rasul a%s "ang kesemuan"a
adalah #!ang4#!ang te!pilih da!ipada kalangan pemuda "ang be!usia sekita! empat
puluhan% ,ahkan ada dianta!a me!eka "ang telah dibe!i kemampuan untuk be!depat dan
be!dial#g sebelum umu!n"a genab 01 tahun% ,e!kata Ibnu Abbas !%a% Tak ada seorang
nabi pun yang diutus Allah, melainkan ia dipilih di kalangan pemuda sahaja (yakni 30-
40 tahun). egitu pula tidak seorang !Alim pun yang diberi ilmu, melainkan ia (hanya)
dari kalangan pemuda"% /emudian Ibnu Abbas memba'a +i!man Allah swt2 #ereka
berkata$ %ami dengan ada seorang pemuda yang men&ela berhala-berhala ini yang
bernama 'brahim2 -s% Al Anbi"aa267 Ta+si! Ibnu /atsi! IIIC01=)%
Tentang Nabi Ib!ahim Al4-u!an lebih $auh men'e!itakan bahawa beliau telah be!debat
dengan kaumn"a menentang pe!ibadatan me!eka kepada patung4patung% Saat itu beliau
belum dewasa% Sebagaimana +i!man4N"a2 (an sesungguhnya %ami telah memberikan
kepada 'brahim kepandaian sejak dahulu (sebelum men&apai remajanya) dan %ami lenal
kemahirannya. %etika dia berkata$)*ungguh kalian dan bapak-bapak kalian dalam
kesesatan yang nyata). #ereka menja+ab$) Apakah engkau memba+a kebenaran kepada
kami, ataukah engkau seorang yang bermain-main sahaja, (ia berkata$ Tidak- Tuhan
kamu adalah yang memiliki langit dan bumi yang di&iptakan oleh-.ya/ dan aku
termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu". -s% Al
Anbi"aa280486%
Pe!lu ditekankan bahawa pa!a Nabi a%s itu han"a diutus untuk mengubah keadaan
sehingga setiap Nabi "ang diutus adalah #!ang4#!ang te!pilih dan han"a da!ipada
kalangan pemuda (s"abab) saha$a% ,ahkan keban"akan da!ipada pengikut me!eka
da!ipada kalangan pemuda $uga (meskipun begitu ada $uga pengikut me!eka itu te!di!i
da!ipada me!eka "ang sudah tua dan $uga "ang masih kanak4kanak% :Ashabul /ah+i<
"ang te!g#l#ng sebagai pengikut nabi Isa a%s adalah sekel#mp#k adalah sekel#mp#k
anak4anak muda "ang usian"a masih muda lagi "ang mana me!eka telah men#lak untuk
kembali keagama nenek m#"ang me!eka "akni men"embah selain Allah% Disebabkan
bilangan me!eka "ang sedikit (han"a tu$uh #!ang) me!eka telah be!mua+akat untuk
mengasingkan di!i da!ipada mas"a!akat dan be!lindung di dalam sebuah gua% Eakta ini
dipe!kuatkan #leh Al4-u!an di dalam su!ah Al4/ah+i a"at 3456 dianta!an"a2 ('ngatlah)
tatkala pemuda-pemuda itu men&ari tempat perlindungan (gua) lalu berdoa$ !0ahai
uhan kami berikanlah rahmat depada kami dari sisi-#u dan tolonglah kami dalam
menempuh langkah yang tepat dalam urusan kami (ini) (10)2%ami &eritakan kisah
mereka kepadamu (#uhammad sa+) dengan sebenarnya. *esungguhnya mereka itu
adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka (*ang 3en&ipta) dan %ami
beri mereka tambahan pimpinan (iman, ta4+a, ketetapan hati dan sebagainya) (13).
Bun$ungan kita Nabi Muhammad saw diangkat men$adi Rasul tatkala baginda be!umu! ?7
tahun% Pengikut4pengikut baginda pada gene!asi pe!tama keban"akann"a $uga da!ipada
kalangan pemuda bahkan ada "ang masih ke'il% Usia pa!a pemuda Islam "ang dibina
pe!tama kali #leh Rasulullah saw di Daa!ul A!*aam pada tahap pembinaan adalah
sebagai be!ikut2 "ang paling muda adalah 1 tahun iaitu Ali bin Abi Thalib dan A>4Fubai!
bin Al4Awwam Thalhah bin Ubaidillah 00 tahun Al A!*aam bin Abil A!*aam 05 tahun
Abdullah bin Ma>h.un be!usia 0A tahun Ba.+a! bin Abi Thalib 01 tahun -udaamah bin
Abi Ma>h.un be!usia 03 tahun Said bin Faid dan Shuhaib A! Rumi be!usia dibawah 57
tahun GAami! bin Eahi!ah 5= tahun Mush.ab bin GUmai! dan Al Mi*dad bin al Aswad
be!usia 5? tahun Abdullah bin al Bahs" 58 tahun Uma! bin al /hathab 56 tahun Abu
Ubaidah Ibnuk Ba!!ah dan GUtbah bin Rabi.ah GAmi! bin Rabiah Nu.aim bin Abdillah G
Usman bin Ma>h.un Abu Salamah Abdu!!ahman bin Au+ dimana kesemuan"a sekita!
=7 tahun Amma! bin Hasi! dianta!a =74?7 tahun Abu ,aka! Ash Shiddi* =A tahun%
Ham>ah bin Abdul Muththalib ?5 tahun dan GUbaidah bin Al Ha!ith "ang paling tua
dianta!a me!eka iaitu 87 tahun%
Malah !atusan !ibu lagi pa!a pe$uang Islam "ang te!di!i da!ipada g#l#ngan pemuda%
Me!eka mempe!$uangkan dakwah Islam men$adi pembawa pan$i4pan$i Islam se!ta
me!ekalah "ang akan kedepan men$adi benteng pe!tahanan ataupun se!angan bagi bala
tente!a Islam dimasa nabi ataupun sesudah itu% Me!eka se'a!a keselu!uhann"a adalah
da!ipada kalangan pemuda bahkan ada dianta!a me!eka adalah !ema$a "ang belum atau
ba!u dewasa% Usamah bin Faid dianggat #leh Nabi saw sebagai k#mande! untuk
memimpin pasukan kaum muslimin men"e!bu wila"ah S"am (saat itu me!upakan
wila"ah R#m) dalam usia 01 tahun% Padahal dianta!a p!a$u!itn"a te!dapat #!ang "ang
lebih tua da!ipada Usamah sepe!ti Abu ,aka! Uma! bin /hathab dan lain4lainn"a%
Abdullah bin Uma! pula telah memiliki semangat $uang "ang be!gel#!a umntuk
be!pe!ang se$ak be!umu! 0= tahun% /etika Rasulullah saw sedang mempe!siapkan
ba!isan pasukan pada pe!ang ,ada! Ibnu Uma! be!sama al ,a!!a. datang kepada baginda
se!a"a meminta aga! dite!ima sebagai p!a$u!it% Saat itu Rasulullah saw men#lak kedua
pemuda ke'il itu% Tahun be!ikutn"a pada pe!ang Uhud keduan"a datang lagi tapi "ang
dite!ima han"a Al ba!!a.% Dan pada pe!ang Al Ah>ab ba!ulah Nabi mene!ima Ibnu Uma!
sebagai angg#ta pasukan kaum muslimin (Shahih ,ukha!i IIIC566 dan =75)%
Te!dapat satu pe!istiwa "ang sangat mena!ik untuk !enungan pa!a pemuda di >aman ini%
Pe!istiwa ini selengkapnn"a di'e!itakan #leh Abdu!!ahman bin Au+2 *elagi aku berdiri
di dalam barisan perang adar, aku melihat kekanan dan kekiri ku. *aat itu tampaklah
olehku dua orang Anshar yang masih muda belia. Aku berharap semoga aku lebih kuat
daripada mereka. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka menekanku sambil berkata$
!0ahai pak&ik apakah engkau mengenal Abu 5ahal ,) Aku menja+ab$ !6a, apakah
keperluanmu padanya, +ahai anak saudara ku ,) (ia menja+ab$ ! Ada seorang
memberitahuku baha+a Abu 5ahal ini sering men&ela 7asulullah sa+. (emi (Allah)
yang ji+aku ada ditangan-.ya, jika aku menjumpainya tentulah tak kan kulepaskan dia
sampai siapa yang terlebih dulu mati antara aku dengan dia-" erkata Abdurrahman
bin Au8$ !Aku merasa hairan ketika mendengarkan u&apan anak muda itu). %emudian
anak muda yang satu lagi menekan ku pula dan berkata seperti temannya tadi. Tidak
lama berselang daripada itu aku pun melihat Abu 5ahal mundar dan mandir di dalam
barisannya, maka segera aku khabarkan (kepada dua anak muda itu)$ !'tulah orang
yang sedang kalian &ari."
%eduanya langsung menyerang Abu 5ahal, menikamnya denga pedang sampai te+as.
*etelah itu mereka menghampiri 7asulullah sa+(dengan rasa bangga) melaporkkan
kejadian itu. 7asulullah berkata$ !*iapa di anara kalian yang mene+askannya,)
#asing-masing menja+ab$ !sayalah yang membunuhnya). 9alu 7asulullah bertanya
lagi$ !Apakah kalian sudah membersihkan mata pedang kalian,) !elum) ja+ab mereka
serentak. 7asulullah pun kemudian melihat pedang mereka, seraya bersabda$ !%amu
berdua telah membunhnya. Akan tetapi segala pakaian dan senajta yang dipakai Abu
5ahal(boleh) dimiliki #u)ad: bin al 5amuh." (erkata pera+i hadits ini)$ %edua
pemuda itu adalah #u)ad: bin a8ra" dan #u)ad: bin Amru bin Al 5amuh" (9ihat
#usnad 'mam Ahmad ';1<3 . *ahih bukhari =adits nomor 3141 dan *ahih #uslim hadits
nombor 1>?@.
Pemuda sepe!ti itulah "ang sanggup memikul beban dakwah se!ta menghadapi be!bagai
'#baan dengan penuh kesaba!an% Allah S9T be!+i!man2 :Tetapi Rasul dan #!ang4#!ang
"ang be!iman be!sama beliau me!eka be!$ihad dengan ha!ta dan di!i me!eka% Dan
me!ekalah #!ang 4#!ang "ang mempe!#leh be!bagai kebaikan dan me!ekalah #!ang4#ang
"ang be!untung %(-S At Taubah2 11)
Raulullah SA9 men$an$ikan bahawa Islampun akan menguasai dunia sepe!ti sabdan"a2
:Sesungguhn;"a Allah S9T telah membe!ikan bagiku dunia ini baik u+uk Timu!
maupun ,a!at% Dan kekuasaan umatku sampai kepada apa "ang telah dibe!ikan kepadaku
da!i dunia ini% :HR Muslim IIIIChadits n#% 0AAA0% Abu Daud hadits n# ?585% Ti!mid>i
IIC5A% Ibnu Ma$ah hadits n# 5385 dan Ahmad IC5A1451?)%
DAKWAH ISLAM MASA KINI
Pe!bedaan anta!a dakwah Islam di masa kini dengan masa dahulu; anta!a lain adan"a
tentangan "ang lebih k#mpleks dan pemahaman ummat te!hadap Islam be!ada pada titik
te!lemah% Dulu Rasul SA9 dan pa!a sahabat han"a menghadapi kaum mus"!ikin
-u!ais" ahli kitab(Hahudi Madinah Nas!ani Na$!an dan Nas!ani Rumawi) dan Ma$usi
Pe!sia% /ini disamping be!bagai agama di atas telah be!kembang isme4isme atau
ide#l#gi "ang be!agam ban"akn"a "ang intin"a sama iaitu +aham4+aham "ang be!t#lak
da!i keku+u!an te!hadap agama se'a!a umum% @elakan"a isme4isme te!sebut sempat
menipu sebahagia kaum muslimin di be!bagai dunia Islam dan men"ebabkan me!eka
be!kel#mp#k4be!kl#mp#k se!ta be!pe'ah belah dan be!musuhan atas nama isme4isme
te!sebut padahal me!eka sama4sama mengaku muslim% Isme4Isme "ang telah men"eba!
di selu!uh dunia saat ini adalah memisahkan agama da!i kehidupan J k#nsekwensin"a
memisahkan agama da!i nega!a% Eahaman "ang mun'ul da!i ketidakpuasan mes"a!akat
,a!at te!hadap ge!e$a "ang men"engsa!akan masa!akat itu kemudin melahi!kan
+ahaman4+ahaman ,a!at lainn"a sepe!ti nasi#nalisme libe!alisme kapitalisme
dem#k!asi +asisme t#taliste!ianisme dan ana!kihisme (D! M% Man>##! Alam Pe!ana
Pemuda Muslim Menata dunia masa kini hal 03)% Pa!a pemuda wa$ib mempe!siapkan
di!i dengan pemahaman Islam "ang $e!nih se'a!a mendalam aga! mampu menampilkan
Islam sebagai sistem hidup "ang k#mp!ehensi+% Sistem ,a!at "ang sedang memimpin
dunia kini telah te!bukti tak mampu men$amin kese$ahte!aan dan ketente!aman se!ta
kebahagian umat manusia bahkan untuk mas"a!akat me!eka sendi!i pun tidak%
/#munisme telah dikubu! mas"a!akatn"a sendi!i pada tahun 0330% /apitalisme
nampakn"a akan sege!a pula be!akhi!% Dua #!ang ahli dan p!aktis ek#n#mi AS Ha!!"
Ei+i dan Ke!ald Swans#n dalam bukun"a "ang te!bit awal 033? mempe!ki!akan
nega!an"a akan mengalami kebangk!utan ek#n#mi pada tahun 0338% Me!eka
me!amalkan As takkan mampu melunasi hutangn"a "ang men'apai 6%86 t!il"un d#la!
pada tahun te!sebutL Badi Islamlah "ang be!hak memimpin dunia ini sepe!ti dulu pe!nah
te$adi% Rasulullah SA9 be!sabda2 :Pe!ka!a ini (iaitu Islam) akan me!ebak ke segenap
pen$u!u "ang ditembus malam dan siang% Allah tidak akan membia!kan satu !umahpun
baik gedung maupun gubuk melainkan Islam akan memasukin"a sehingga dapat
memuliakan agama "ang mulia dan menghinakan agama "ang hina% Hang dimuliakan
adalah Islam dan "ang dihinakan adalah keku+u!an% :(HR ibnuHibban n#% 06=0406=5)
Inilah misi dan tanggung $awab gene!asi Islam di masa kini iaitu mengembang dakwah
Islam di tengah4tengah mas"a!akat kaum muslimin untuk menghidupkan Islam kembali%
Han"a pemuda4pemuda Islamlah "ang mampu mensukseskan !en'ana te!sebut%
,an"ak di anta! pemuda seka!ang "ang telah bangkit seda! dan bangun da!i tidu!n"a
bahawa Islamlah satu4satun"a pandangan hidup me!eka% Timbul d#!#ngan besa! dalam
di!i me!eka untuk mempe!$uangkan islam be!sama ge!akan4ge!akan Islam "ang saat ini
sudah ada di selu!uh dunia Islam "ang $umlahn"a sudah men'apai !atusan dan
angg#tan"a keban"akan adalah da!i kalangan pemuda% Inilah masa kebangkitan pemuda
Islam% Pe!satuan dunia Islam dan tegakn"a kembali pan$i Laa Ilaha Illallaah
Muhammadu!Rasululllah ada di hadapan me!eka
5%0 Siapakah Pemuda Islam Itu M
Pemuda% Se$atin"a adalah #!ang muda sebagai gene!asi pene!us da!i
g#l#ngan "ang tua dan sebagai ha!apan bangsa% Pemuda adalah pa!a
!ema$a pela$a! mahasiswa dan lain sebagain"a "ang tentun"a memiliki
$iwa "ang muda% Namun sepe!ti apakah pemuda islam ituM
Pemuda Islam tak $auh be!beda dengan pemuda pada umumn"a
memiliki gel#!a semangat dan kekuatan +isik "ang 'ukup besa!
khususn"a dalam mempel#p#!i pe!ge!akan dan pe!ubahan% Namun
pemuda Islam me!upakan pemuda "ang mampu membela kebena!an
dengan gigih di $alan Allah% Pemuda Islam mampu men$alani masa
mudan"a dengan mengisi hal4hal "ang be!man+aat%
Nabi Muhammad saw% be!sabda<Man+aatkan "ang lima sebelum datang
"ang lima2 masa mudamu sebelum datang masa tuamu; masa sehatmu
sebelum datang masa sakitmu; masa ka"amu sebelum datang masa
miskinmu; masa hidupmu sebelum datang masa matimu; masa luangmu
sebelum datang masa sibukmu%< (H%R% Al ,aiha*i)
Untuk men'a!i dan membela kebatilan se!ta meman+aatkan masa muda
se#!ang pemuda Islam ha!us dapat memahami agama Islam se!ta a$a!an
Islam itu sendi!i% ,e!iman kepada Allah S9T dan Rasul4N"a pada
dasa!n"a me!upakan sebuah sikap patuh dan tunduk% Pemuda Islam
memiliki !asa 'inta "ang besa! kepada Sang Pen'ipta Allah swt se!ta
mengikuti apa "ang di'#nt#hkan Nabi ,esa! Muhammad saw%
,ila se#!ang pemuda Islam telah dapat mengimani Allah S9T% dan Rasul4
N"a tentun"a ia akan selalu mengamalkan a$a!an Islam baik dalam
pe!buatan dan kehidupan seha!i4ha!i hingga usaha pendakwahan
agama Islam% /a!ena se#!ang pemuda Islam tentun"a tidak ingin
men$adi #!ang "ang me!ugi ka!ena 'i!i #!ang "ang tidak mengalami
ke!ugian dalam hidup adalah senantiasa mengamalkan dan
mendakwahkan Islam% Nabi Muhammad saw be!sabda :,a!ang siapa
men"e!u kepada kebaikan maka ia akan mempe!#leh pahala sepe!ti
dengan #!ang "ang menge!$akann"a%< (HR% Muslim)% Pemuda Islam "ang baik akan
sungguh4sungguh menga$a!kan dan men"ampaikan ilmu "ang dimilikin"a te!utama
kepada #!ang4#!ang "ang ingin memahami Islam%
Dengan mengamalkan a$a!an Islam pemuda Islam akan mampu
membentuk ukhuwah islami"ah atau pe!sauda!aan umat muslim%
Pemuda Islam sangat penting pe!ann"a dalam menguatkan $alinan
pe!sauda!aan anta! sesama muslim% Pa!a pemuda Islam semangat
dalam menggali dan mengge!akkan p#tensi "ang ada dalam di!i me!eka
sehingga pa!a pemuda islam te!sebut #ptimis te!hadap masa depan
umat Islam% Dalam be!$uang menghadapi masa "ang akan datang
pemuda Islam "akin dengan pe!t#l#ngan da!i Allah S9T%
9u$ud akhlak dan akidah Pemuda Islam "ang baik "aitu mampu be!$ihad
di $alan Islam% Bihad "ang dilakukan pemuda Islam bukanlah $ihad "ang
Gn"eleneh. atau dengan keke!asan belaka% Pemuda Islam biasan"a
be!$ihad dengan 'a!a be!dakwah be!dasa!kan Al -u!an dan Sunnah Nabi
Muhammad saw% Pemuda Islam akan be!usaha menghilangkan keka+i!an
meme!angi #!ang4#!ang mu!tad se!ta melawan segala bentuk
pembe!#ntakan Islam%
Semua usaha dan pe!buatan "ang dilakukan #leh pa!a pemuda Islam
tentun"a ha!us dise!tai dengan keikhlasan dan ketulusan ka!ena Allah
swt% Segala hal "ang dilakukan pemuda Islam ha!uslah diniatkan ka!ena
Allah swt dan sebagai amal ibadah "ang be!guna di akhi!at kelak% Selain
itu pemuda Islam senantiasa be!muhasabah (int!#peksi di!i) te!hadap
segala akti&itas "ang telah dilakukan% Int!#peksi di!i ini sangat penting
aga! segala hal "ang dilakukan #leh pemuda Islam dapat lebih baik lagi
se!ta dapat meminimalisi! kesalahan4kesalahan "ang pe!nah te!$adi%
,ukankah Nabi Muhammad saw $uga pe!nah be!sabda :Se#!ang "ang
sempu!na akaln"a ialah "ang meng#!eksi di!in"a dan be!siap dengan
amal sebagai bekal untuk mati%< (HR% At Ti!mi>i)%
5%5 @#nt#h Pemuda Islam dalam Al J -u!.an dan Se$a!ah
al4-u!Nan "ang menempatkna masa muda sebagai masa kekuatan%
:Allah4lah "ang men'iptakan kamu da!i keadaan lemah kemudian Dia men$adikan
(kamu ) setelah keadaan lemah itu men$adi kuat kemudian Dia men$adikan (kamu)
setelah kuat itu lemah (kembali) dan be!uban% Dia men'iptakan apa "ang Dia kehendaki%
Dan Dia Maha Mengetahui Maha /uasa%< (-S% A!4Ruum2 8?)
Al4-u!Nan ban"ak be!'e!ita tentang s#s#k pemuda "ang mampu
mewu$udkan pe!ubahan dengan keunggulan p!ibadi "ang kuat%
Me!eka memiliki p!insip dan sikap "ang $elas dalam mewu$udkan
pe!ubahan te!sebut% ,ukan keunggulan kep!ibadian sa$a "ang kuat
tetapi keunggulan te!sebut sangat dibutuhkan #leh >amann"a%
S#s#k Ib!ahim pemuda 'e!das se!ta k!itis te!hadap ide#l#g" dan
ke"akinan "ang dianut mas"a!akat sekita!n"a te!masuk #!ang
tuan"a sendi!i% :Dan ingatlah waktu Ib!ahim be!kata kepada
bapakn"a Aa>a!2 <Pantaskah kamu men$adikan be!hala4be!hala
sebagai tuhan4tuhanM Sesungguhn"a aku melihat kamu dan kaummu
dalam kesesatan "ang n"ata%< (-S% Al4AnNam2A?
Nabi Ib!ahim mampu mematikan l#gika sesat Aa>a! dan Nam!ud%
Dengan gagah be!ani dan ke"akinan "ang tinggi dia mendebat Nam!ud O-S%
Al4Anbi"a O50P2 854A0P% /eunggulan l#gika Ib!ahim te!sebut sangat tepat
dengan >amann"a%
/emudian lihatlah se#!ang Daud muda dengan kebe!anian dan
kemilitansian "ang tinggi membawa misi membunuh !e>im ti!ani Balut
dengan katapeln"a dalam sebuah pe!tempu!an% Dengan i>in Allah
kebe!anian dan kemilitansian "ang menganta!kan Daud pada kemenangan
bahkan akhi!n"a membentuk sebuah ke!a$aan multinasi#nal% :Maka me!eka
mengalahkann"a dengan i>in Allah dan Daud membunuh Balut% /emudian
Allah membe!in"a (Daud) ke!a$aan dan hikmah dan menga$a!in"a apa "ang
Dia kehendaki% : (-S% Al4,a*a!ah2580)
Se#!ang Husu+ muda dengan kematangan kep!ibadian dan ke'e!dasan
dalam mengel#la keuangan dengan i>in Allah mampu membe!ikan
pe!ubahan dan men"elamatkan nege!i Mesi! da!i k!isis ek#n#mi k!#nis dan
mengembalikann"a dalam kemakmu!an% (-S% Husu+2 8?486)% ,ahkan dengan
kematangan kep!ibadian dan kesh#lihan"a dia dapat mengalahkan ge$#lak
s"ahwat kepemudaan"a te!hadap >ulaikha% /eunggulan p!ibadi dan
pengel#laan ek#n#mi "ang dimiliki #leh Husu+ sangat tepat dengan
>amann"a%
Dalam -S% al4,u!uu$ Allah men'e!itakan tentang sekel#mp#k pemuda
(ashabul ukhdud) "ang membe!#ntak mempe!$uangkan hakn"a untuk
be!iman kepada Allah melawan pa!a !e>im ti!ani pa!a pembesa! Na$!an di
Haman di tengah4tengah mas"a!akat "ang tidak be!da"a% Pa!a pemuda
te!sebut dimasukkan dalam pa!it% /etika api dalam pa!it membaka! me!eka
$uste!u membaka! semangat pe!lawanan mas"a!akat% Me!eka ikut te!$un
dalam pa!it te!sebut sehingga kekuasaan pembesa! Na$!an tidak ada
a!tin"a ka!ena sudah tidak memiliki !ak"at%
Lihatlah s#s#k sahabat4sahabat Rasulullah sebagian besa! da!i me!eka
adalah se#!ang pemuda% Pemuda Islam "ang gagah be!ani se!ta bena!4
bena! menggunakan masa mudan"a untuk kemuliaan Islam% Me!eka muda
tapi dewasa memiliki kep!ibadian "ang matang se!ta tsabbat pun"a sikap
dan pantang men"ia4n"aiakan waktu mudan"a dengan kelalaian%
5%= Si+at "ang Dimiliki Pemuda Islam
Masa muda me!upakan masa4masa te!indah "ang Allah be!i% Disana ada ban"ak peluang
untuk be!p!estasi be!k!easi dan be!in#&asi% Masa muda penuh ka!"a penuh makna dan
hikmah%
Allah membe!ikan masa muda "ang sama bagi setiap #!ang "ang
membedakan adalah pen"ikapan te!hadap masa "ang Allah be!ikan
te!sebut apakah akan dipe!gunakan dengan hal4hal "ang be!man+aat bagi
di!i kelua!ga dan mas"a!akat atau men"ian"iakann"a dengan segala
ma'am kesenangan sesaat% Bangan sampai mua!a da!i masa muda adalah
pen"esalan di masa tua%
al4-u!Nan "ang menempatkan masa muda sebagai masa kekuatan%
:Allah4lah "ang men'iptakan kamu da!i keadaan lemah kemudian Dia
men$adikan (kamu) setelah keadaan lemah itu men$adi kuat kemudian Dia
men$adikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan be!uban% Dia
men'iptakan apa "ang Dia kehendaki% Dan Dia Maha Mengetahui Maha
/uasa%< (-S% A!4Ruum2 8?)
bi$ak $ika masa muda dipe!gunakan dengan sebaik4baikn"a% ,e!ikut
bebe!apa hal "ang dapat membuat masa muda bikin hidup lebih hidupQ
0% Idealis
Haitu be!'ita J 'ita tinggi%
5% /!eati+
Haitu memiliki da"a 'ipta "ang tinggi
=% Selalu ingin tahu
Haitu memiliki !asa penasa!an atas sesuatu "ang ba!u
?% ,e!ani
Haitu tidak malu dalam be!tan"a
8% Tidak Apatis
Haitu tidak gampang putus asa
6% Dptimis
Haitu be!pandangan baik
A% ,e!ibadah dan be!amal sh#leh
Haitu be!usaha mendekatkan di!i kepada Allah S9T
1% ,ela$a! dan mengka$i ilmu4ilmu Allah
Haitu !a$in dalam men'a!i ilmu%
,A, III
PENUTUP
=%0 /esimpulan
Pemuda Islam adalah pemuda "ang mampu mengangkat nama agaman"a se!ta nama
bangsan"a% ,e!usaha untuk melawan kehidupan se!ta be!tawakkal kepada Allah S9T%Ia
memiliki si+at J si+at pemuda dan semangat "ang be!gel#!a%
=%5 Sa!an
Setiap pemuda ha!us men$adikan Rasulullah SA9 sebagai id#lan"a% Haitu mengikuti
akhlakn"a se!ta ibadahn"a
Risalah Kepada Pemuda Islam
P#sted #n Eeb!ua!i 6 5771 b" "ua!i
Ketahuilah wahai para pemuda dawah, bahwa
Dalam sejarah kebangkitan bangsa-bangsa, pemuda selalu memiliki peran yang besar dan strategis,
karena untuk menuju kebangkitan bangsa dibutuhkan energi yang kuat berupa keyakinan yang kuat,
ketulusan, semangat yang jujur, kesungguhan dalam kerja dan pengorbanan.
Dalam hal ini pemudalah yang berpotensi untuk itu, karena pemuda adalah simbol hati yang masih jernih
sehingga memiliki keyakinan dan iman yang kuat, kejujuran yang memungkinkan untuk memiliki ketulusan
dan keikhlasan dalam beramal, serta semangat yang menggebu yang memungkinkan untuk beramal
dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan pengorbanan.
Namun demikian potensi tersebut sifatnya netral, jika pemuda tidak mendapatkan pembinaan yang baik
maka potensi tersebut akan menjadi energi negatif yang merusak diri dan orang lain. Dengan demikian
jelaslah bagi kita bahwa dalam rangka menyongsong kebangkitan umat, segala program yang
mencerminkan perhatian kepada pemuda adalah keniscayaan yang tidak bisa kita abaikan.
Dalam keadaan apapun pemuda selalu menjadi tumpuan harapan umat demi masa depan yang lebih baik.
Namun demikian keadaan menjadi sangat berbeda antara pemuda yang tumbuh pada saat umat sedang
jaya, aman damai dan sentosa dengan pemuda yang tumbuh pada saat umat sedang mengalami
kebangkrutan dan baru mulai menyadari akan perlunya bangkit kembali merebut kemerdekaannya yang
hilang, kekayaannya yang diserobot, hak yang terampas dan bahkan jati dirinya yang tertimbun oleh nilai-
nilai kejahiliyahan. Pemuda jenis pertama tentunya akan cukup memfokuskan pada agenda dirinya
daripada agenda umat dan orang lain. Karena dengan begitu dia sudah cukup baik perannya untuk meraih
masa depan yang lebih baik.
Berbeda dengan pemuda yang tumbuh pada saat umat sedang bangkrut dan baru mulai menyadari akan
perlunya bangkit kembali. Dalam keadaan seperti ini pemuda dituntut untuk lebih memperhatikan nasib
orang lain dan agenda umat dari pada nasib dan agenda diri sendiri. Para pemuda dituntut untuk berfikir
panjang, menentukan sikap dan strategi, serta kerja keras yang berkesinambungan.
aat ini keadaan umat bagaikan orang yang sakit parah dan membutuhkan pengobatan serta perawatan
yang benar untuk menuju kesembuhannya. !tas takdir !llah dan !lhamdulillah kita tumbuh pada saat
umat sedang berjuang keras menuju kebangkitannya. "ernyata kitalah # para pemuda # yang harus
menjadi dokter dan perawatnya. !langkah beratnya tugas ini, alangkah mulianya tugas ini dan alangkah
besarnya pahalanya di sisi !llah $. Para pemuda mestinya bangga bahwa dirinya telah bergabung dengan
da%wah ini, karena berarti !llah telah memuliakannya di antara sekalian makhluknya untuk menjadi
pemimpin dunia.
Dalam keadaan seperti ini yang dibutuhkan adalah diagnosa yang tepat terhadap pasien sampai kita
bisa mengidentifikasi penyakit dengan benar. Bila ternyata penyakit itu cukup kompleks maka kita harus
tahu skala prioritas dan inti penyakitnya, kemudian menentukan obat dan dosisnya, proses pengobatan
yang benar dan perawatan yang teliti demi mengembalikan kesehatannya dengan baik.
Dari sekian kondisi umat yang sedang bangkit yang paling memprihatinkan adalah bahwa umat &slam
bangkit dalam keadaan tubuh yang tercabik-cabik oleh banyaknya aliran da%wah yang saling berbeda,
hiruk pikuknya seruan yang saling bertabrakan, bermunculannya manhaj yang banyak dan
membingungkan, bertabrakannya pendekatan da%wah sesama kelompok &slam ditambah dengan indi'idu-
indi'idu yang ambisius dengan agenda pribadi dan karirnya yang menumpang sukses di tengah-tengah
kegiatan da%wah. emua itu tidak lain hanya akan mencabik-cabik potensi umat sehingga menjadi tak
berdaya. emua ini mutlak membutuhkan studi analisa yang serius untuk kemudian dicarikan formula yang
pas untuk menyelamatkan umat ini.
ebelum segala macam pendekatan diusulkan untuk menyelamatkan umat ini, ada satu hal yang tidak bisa
ditawar lagi, bahwa yang pernah membuat umat ini berjaya adalah karena mereka memiliki &slam yang
utuh, bersih dan sempurna. Dan bahwa kemudian tangan-tangan jahat musuh-musuh &slam merusaknya
dengan menambah, mengurangi dan menyimpangkan pemahamannya, sehingga lahirlah &slam yang cacat
dan tidak utuh lagi. &nilah yang telah mencabik-cabik umat &slam.
(ntuk itu, satu hal yang tidak bisa ditawar lagi bahwa solusi pertama dan paling utama adalah
mengembalikan umat ini kepada pemahaman yang orisinal, benar, utuh, menyeluruh, jelas, dengan
kemasan yang modern agar umat ini kembali berjaya di abad ini. &slam yang bersumber kepada )ur%an
dan unnah serta sirah Nabi yang penuh sejarah aplikasinya, serta sesuai dengan pemahaman salafus
shalih, dan sesuai dengan format ijtihad yang benar dalam menterjemahkan &slam ke dalam konteks
terkini.
Dalam rangka menyelamatkan umat ini tentunya kita tidak berhenti pada kerja *tajdid+ dan penyebaran
fikrah saja, namun harus dibarengi dengan upaya menjadikan fikrah ini menjadi nyata terpraktekkan
dalam kehidupan umat sehari-hari. (ntuk itu kita harus melakukan perubahan setahap demi setahap
mengantarkan umat ini dengan tarbiyatul ummah sampai tingkat kesempurnaanya. Dan untuk itu kita
percaya ada tahapan yang tidak bisa kita langgar yaitu,
/ita ha!us memulai dengan me!ubah di!i sendi!i men$adi p!ibadi da.i"ah "ang baik%
Langkah pe!tama 2 adan"a p!ibadi "ang shaleh se'a!a utuh%
Langkah kedua 2 kelua!ga muslim dalam selu!uh aspekn"a%
Langkah ketiga 2 bangsa "ang muslim dengan segala 'i!i khasn"a%
Langkah keempat 2 peme!intahan muslim dengan segala keunikann"a%
Langkah kelima 2 be!gabungn"a selu!uh tanah ai! Islam dalam satu kesatuan
peme!intahan Islam%
Langkah keenam 2 be!kiba!n"a bende!a Islam di tatanan dunia inte!nasi#nal%
Langkah ketu$uh 2 da.wah ke selu!uh manusia sebagai pengendali pe!adaban dunia
(ustad>iatul alam)%
Sementa!a itu kita men"ada!i bahwa untuk menu$u sukses te!sebut kita tidak pun"a
pilihan lain ke'uali $alan pan$ang dan melelahkan ini% Dan kita $uga men"ada!i bahwa di
setiap tahapan ada p!#g!amn"a sa!anan"a tantangan dan hambatan "ang be!beda se!ta
kebutuhan setiap ma!halahn"a "ang senantiasa be!beda pula%
-awaban dari kesemuanya tadi adalah kerja keras yang tak mengenal putus asa, kerja yang didasari
dengan pemahaman dan keikhlasan serta dengan komitmen dan resistensi yang tinggi, ukhuwah dan amal
jama%i yang didasari saling mempercayai sesama a%dho% dan kesetiaan pada jama%ah. (!
Selamat bekerja wahai pemuda!!!