Anda di halaman 1dari 11

SK KANGKAR PULAI 2

BANDAR BARU KANGKAR PULAI


PELAN TINDAKAN
Matlamat Strategik : Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran PJPK
Objektif kh!! : Murid dapat meningkatkan kefahaman tentang PJPK
Bil Aktiviti Objektif
Pegawai
Bertanggungjawab
Sasaran Jangka Masa Indikatr Keja!aan "atatan
# Prgram
Olahraga
#$Membimbing murid
memahami prgram !ang
terdapat dalam lahraga
%$ Memberi tumpuan !ang
sepenuhn!a terhadap
undang&undang dan teknik
lahraga
Ketua Penitia
PJPK' Semua (uru$
Murid
)ahap %
Ma* & Ogs +,- murid
memahami lahraga
% Prgram
Senamrbik
#$ Meningkatkan da!a tahan
kardivaskular
%$ Memperkenalkan *ara
hidup sihat
Ketua Panitia PJPK
dan semua guru
Semua
Murid
.ebruari &
Ogs
Murid sernk
melakukan aktiviti
senamrbik$
#
Bil Aktiviti Objektif
Pegawai
Bertanggungjawab
Sasaran Jangka Masa Indikatr Keja!aan "atatan
/ Pertandingan
blasepak
#$ Meningkatkan kemahiran
permainan blasepak
%$ Memahami undang&
undang blasepak dengan
lebih terperin*i$
Ketua Panitia PJPK
dan guru PJPK
Murid
)ahun
0
Selepas 1PS2 #$ Penglibatan murid
dalam PJPK
%$ Murid memahami
undang&undang dan
peraturan !ang
terdapat dalam
permainan blasepak
%
PELAN OPERASI
Akti"iti # : Prgram Olahraga
Objektif : #$# Membimbing murid memahami teknik dan kemahiran dalam lahraga
#$% Memberi tumpuan !ang sepenuhn!a terhadap teknik untuk pertandingan
Bil 3uraian Aktiviti
Pegawai
Bertanggungjawab
Anggaran Ks 42M5
)emph
Perlaksanaan
)arikh
Perlaksanaan
Petunjuk
Keja!aan
"atatan
# Panitia PJPK
membentangkan
prgram
Ketua Panitia PJPK 2M%, # hari
4Januari5
#$#$%,#/ Mereka !ang
terlibat faham
tanggungjawab
masing&masing
dan men!kng
penuh prgram
ini
% Pembentangan prgram
kepada (uru Besar6
(PK
Ketua Panitia PJPK & # hari
4Januari5
/$#$%,#/ (uru Besar 6
(PK
men!kng
penuh prgram
ini
/ Meran*ang' men!usun
dan men!ediakan
prgram$
AJK Panitia PJPK 2M 7, 7 hari
4Januari5
8$#$%,#/ 9
#:$#$%,#/
Peran*angan
disediakan
mengikut jadual
: Menerangkan prgram
kepada semua guru dan
murid
Ketua Panitia PJPK & # hari
4Januari5
#;$#$%,#/ Mereka !ang
terlibat faham
tanggungjawab
masing&masing
dan men!kng
penuh prgram
ini
/
Bil 3uraian Aktiviti
Pegawai
Bertanggungjawab
Anggaran Ks
42M5
)emph
Perlaksanaan
)arikh
Perlaksanaan
Petunjuk
Keja!aan
"atatan
7 Prgram dijalankan Semua (uru 2M##, 0 bulan #$/$%,,#/9
/#$+$%,#/
Prgram
dijalankan
dengan baik
0 Menilai dan meneliti
perkembangan
prgram
Ketua Panitia PJPK & : bulan April' Mei' Julai'
September
Penilaian
dijalankan
dengan baik
; Mes!uarat Panitia
BM 6 <apran
Ketua Panitia PJPK 2M%, # hari Januari' Jun'
=vember
<apran disedia
dan dibentang
:
SK KANGKAR PULAI 2
BANDAR BARU KANGKAR PULAI
$O%OR BA%RU
&ARTA ORGANISASI $A'ATANKUASA
PANITIA P$PK TA%UN 2(#)
PROGRAM OLA%RAGA
7
Penasihat
>n$ 2a?ali b$ <an
Pen!elaras
>n$ Abd 2ahim b$
Ali
Pengella
>n$ Mhamad
@a?id b$ Selamat
Semua (uru
Murid&Murid
)ahap %
PELAN OPERASI
Akti"iti 2 : Prgram Senamrbik
Objektif : #$ Meningkatkan da!atahan kardivaskular
%$ Menarik minat murid untuk bersenam
Bil 3uraian Aktiviti
Pegawai
Bertanggungjawab
Anggaran Ks 42M5
)emph
Perlaksanaan
)arikh
Perlaksanaan
Petunjuk
Keja!aan
"atatan
# Penubuhan AJK Ketua Panitia PJPK & # hari
4Januari5
#$#$%,#/ Mereka !ang
terlibat faham
tanggungjawab
masing&masing
dan men!kng
penuh prgram
ini
% Mengadakan mes!uarat Ketua Panitia PJPK & # hari
4Januari5
#$#$%,#/ Mereka !ang
terlibat faham
tanggungjawab
masing&masing
dan men!kng
penuh prgram
ini
/ Mengagihkan tugas Ketua Panitia PJPK & # hari
4Januari5
#7$#$%,#/ Agihan tugas
dijalankan
dengan baik
: Melaksanakan prgram (uru PJPK ; bulan #/$%$%,#/ 9
/#$+$%,#/
Prgram
dijalankan
dengan baik
0
Bil 3uraian Aktiviti
Pegawai
Bertanggungjawab
Anggaran Ks 42M5
)emph
Perlaksanaan
)arikh
Perlaksanaan
Petunjuk
Keja!aan
"atatan
7 Menilai dan meneliti
perkembangan prgram
Ketua Panitia PJPK & April' Mei'
Julai'
September
Peningkatan
kemahiran
murid dalam
penulisan dan
pemahaman
Bahasa Mela!u
0 Pen!ediaan <apran Ketua Panitia BM 2M %, # hari
4=vember5
/#$#,$%,#/ <apran
disediakan dan
dibentangkan
;
SK KANGKAR PULAI 2
BANDAR BARU KANGKAR PULAI
$O%OR BA%RU
&ARTA ORGANISASI $A'ATANKUASA
PANITIA P$PK TA%UN 2(#)
PROGRAM SENAM ROBIK
+
Penasihat
>n$ 2a?ali b$ <an
Pen!elaras
>n$ Abd 2ahim b$
Ali
Pengella
>n$ Mhamad
@a?id b$ Selamat
Semua (uru
Murid&Murid
)ahap %
PELAN OPERASI
Akti"iti ) : Pertandingan Bla Sepak
Objektif : #$ Meningkatkan kemahiran permainan blasepak$
%$ Memahami peraturan blasepak
/$ Memupuk minat murid terhadap PJPK
Bil 3uraian Aktiviti
Pegawai
Bertanggungjawab
Anggaran Ks
42M5
)emph
Perlaksanaan
)arikh
Perlaksanaan
Petunjuk
Keja!aan
"atatan
# Panitia PJPK
membentangkan
prgram
Ketua Panitia PJPK 2M%, # hari 4Januari5 /$#$%,#/ Mereka !ang
terlibat faham
tanggungjawab
masing&masing dan
men!kng penuh
prgram ini
% Pembentangan
prgram kepada (uru
Besar6 (PK
Ketua Panitia PJPK & # hari
4Januari5
7$#$%,#/ (uru Besar 6 (PK
men!kng penuh
prgram ini
/ Meran*ang' men!usun
dan men!ediakan
prgram$
AJK Panitia PJPK & 7 hari 4Januari5 8$#$%,#/ 9
#:$#$%,#/
Peran*angan
disediakan
mengikut jadual
: Menerangkan prgram
kepada semua guru dan
murid
Ketua Panitia PJPK & # hari 4Januari5 #+$#$%,#/ Mereka !ang
terlibat faham
tanggungjawab
masing&masing dan
men!kng penuh
prgram ini
8
Bil 3uraian Aktiviti
Pegawai
Bertanggungjawab
Anggaran Ks
42M5
)emph
Perlaksanaan
)arikh
Perlaksanaan
Petunjuk
Keja!aan
"atatan
7 Prgram dijalankan Semua (uru 2M%#, # minggu #0 $,8$#/
&%,$,8$#/
Prgram dijalankan
dengan baik
0 Menilai dan meneliti
perkembangan
prgram
Ketua Panitia PJPK & # minggu #0 $,8$#/
&%,$,8$#/
Penilaian
dijalankan dengan
baik
; Mes!uarat Panitia
PJPK 6 <apran
Ketua Panitia PJPK 2M%, # hari 4Jun5 #/$0$%,#/ <apran disedia
dan dibentang
#,
SK KANGKAR PULAI 2
BANDAR BARU KANGKAR PULAI
$O%OR BA%RU
&ARTA ORGANISASI $A'ATANKUASA
PANITIA P$PK TA%UN 2(#)
PROGRAM BOLA SEPAK
##
Penasihat
>n$ 2a?ali b$ <an
Pen!elaras
>n$ Abd 2ahim b$
Ali
Pengella
>n$ Mhamad
@a?id b$ Selamat
Semua (uru
Murid&Murid
)ahap %