Anda di halaman 1dari 3

Soalan ISL Minggu 9

Pelajar menyediakan borang grafik banding beza Model Disiplin Kounin dan
Glasser.
CIRI-CIRI MODEL KOUNIN MODEL GLASSER
Pengenalan
Diasaskan oleh Jacob
Kounin
Dikenali Model Pengurusan
Kelompok.
Diasaskan oleh William
Glasser.
Dikenali Terapi Realiti.
Konsep
Berhubung kait dengan
pengawasan dan
penyeliaan yang teliti guru
terhadap aktiviti-aktiviti
dalam bilik darjah.
Setiap tingkah laku yang
dibuat oleh individu
berdasarkan pilihan yang
dibuat. Pilihan yang dibuat
adalah berdasarkan
keperluan asas mereka.
Penekanan
Pengawasan dan
penyeliaan yang teliti guru
dalam pengurusan bilik
darjah.
Individu perlu memenuhi
keperluan dan kehendak
sendiri tanpa gangguan.
Faktor
" With-itness"
o Berupaya
mengetahui apa yang
sedang dilakukan
oleh semua murid
pada setiap masa.
Bertindih-tindih
o Berupaya menangani
dengan berkesan
dua peristiwa pada
masa yang sama.
Kasih sayang
o Berupaya memupuk
persekitaran bilik
darjah yang
demokratik dengan
guru yang
berprihatin.
Memiliki kuasa dan kawalan
o Berupaya memberi
kuasa kepada murid
untuk membuat
Kelicinan
o Kebolehan untuk
membuat peralihan
licin antara dua
aktiviti pembelajaran.
Momentum
o Kebolehan dalam
memastikan
pembelajaran berlaku
pada kadar yang
stabil.
Kepekaan Kelompok
o Berupaya
mengekalkan
penglibatan aktif
murid dan
mewujudkan
penglibatan aktif
mereka.
pilihan terhadap
aktiviti bilik darjah
dengan minat
mereka.
Kebebasan
o Berupaya memberi
kebebasan kepada
murid bersepadan
dengan keupayaan
murid.
Keseronokkan
o Berupaya
memikirkan aktiviti-
aktiviti yang menarik
kepada murid-murid.
Aplikasi
Guru peka dengan keadaan
dalam bilik darjah dan
memerhati masalah yang
berlaku dalam kalangan
murid.
Keupayaan guru menangani
lebih dari satu situasi
dengan serentak.
Teguran yang diberikan
kepada murid jelas dan
menyatakan spesifik tingkah
laku yang hendak
Guru harus membina
hubungan yang positif
antara guru dan murid.
Guru perlu bersifat sebagai
penyayang dan bukan
pengarah.
Guru harus menggalakkan
murid untuk memberi yang
terbaik dalam diri mereka.
Guru harus memberi
peluang menilai kerja
dibetulkan.
Guru akan memulakan
pengajaran dengan menarik
perhatian murid.
masing-masing dan
memperbaikkannya.
Kekuatan Model
Fokus terhadap pengurusan
kelompok mewujudkan
suasana bilik darjah yang
kondusif.
Menitikberatkan variasi dari
segi strategi yang dapat
mengekalkan minat dan
semangat murid untuk
belajar.
Pelan pengurusan bilik
darjah yang bersistematik
dan berstruktur.
Menitikberatkan suasana
positif serta saling
mempercayai antara guru
dan murid.