Anda di halaman 1dari 1

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

RESOR BREBES
SEKTOR BREBES
Jalan. Veteran No. 2 Brebes 5222
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
NO.POL. ! SK"K # $$% # VIII # 2& # Se'. Bbs
. Ke(ala Ke(ol)s)an Se'tor Brebes *en+an )n) ,eneran+'an ba-.a !
Na,a Len+'a( ! ABD/L I0AN
Jen)s Kela,)n ! La')1 la')
Te,(at#T+l. La-)r 2 /,3r 4 ! Brebes5 6 No7e,ber 8%8
S3'3# Ban+sa ! Ja.a # In*ones)a
A+a,a ! Isla,
P e ' e r 9 a a n ! 1
No,or KTP ! ::28&86%8&&&8
A l a , a t ! Jl. Dr. ")(to,an+3n'3s3,o Rt. &2 R.. &
Kel. Gan*as3l) Ke;#Kab. Brebes
Setela- *)a*a'an (enelet)an -)n++a saat *)'el3ar'an 'eteran+an )n) <an+ *)*asar'an 'e(a*a!
a. "atatan Kr),)nal <an+ a*a.
b. S3rat 'eteran+an *ar) a(arat Desa # Kel3ra-an
;. Da=tar (ela'3#an++ota or+an)sas) ata3 +era'an terlaran+
0a'a <an+ bersan+'3tan ! 0er3(a'an oran+ <an+ t)*a' ter;atat *ala, t)n*a' 'e9a-atan na3(3n ber(er)la'3 ,en<),(an+ *ar) nor,a1nor,a
so;)al <an+ berla'3 *) ,as<ara'at.
2. S3rat Keteran+an )n) *)ber)'an 3nt3' 'e(erl3an !
PERSYARATAN MELAMAR PEKERJAAN DI DALAM NEGERI
:. Berla'3 *ar) tan++al ! & J3n) 2&
Sa,(a) *en+an tan++a ! & Se(te,ber 2&
De,)')anla- s3rat 'eteran+an )n) 'a,) b3at *en+an sebenar1benarn<a5 a+ar <an+ ber.a9)b *a(at ,en+eta-3) *an ,en9a*)'an ba-an
(er)'sa se(erl3n<a.
D)'el3ar'an *) ! Brebes
Pa*a tan++al ! & J3n) 2&
KEPALA KEPOLISISAN SEKTOR BREBES