Anda di halaman 1dari 8

Al Anfaal

[1]
Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang harta rampasan perang.
Katakanlah: "arta rampasan perang itu (terserah) bagi Allah dan bagi !asul"ya
(untuk menentukan pembahagiannya). #leh itu$ berta%walah kamu kepada Allah dan
perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu$ serta taatlah kepada Allah dan
!asul"ya$ &ika betul kamu 'rang('rang yang beriman".
[)]
*esungguhnya 'rang('rang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka
yang apabila disebut nama Allah (dan sifat(sifat"ya) gementarlah hati mereka+ dan
apabila diba,akan kepada mereka ayat(ayat"ya$ men&adikan mereka bertambah iman$
dan kepada -uhan mereka &ualah mereka berserah.
[.]
/aitu 'rang('rang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian
dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka.
[0]
Merekalah 'rang('rang yang beriman dengan sebenar(benarnya. Mereka akan
mendapat pangkat(pangkat yang tinggi di sisi -uhan mereka dan keampunan serta
limpah kurnia yang mulia (di *yurga).
[1]
*ebagaimana (harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran$
maka) -uhanmu (wahai Muhammad) mengeluarkanmu dari rumahmu (untuk pergi
berperang) dengan kebenaran &uga$ sedang sebahagian dari 'rang('rang yang beriman
itu (sebenarnya) tidak suka (turut ber&uang).
[2]
Mereka membantahmu tentang kebenaran (ber&ihad) setelah nyata (kepada mereka
kemenangan yang engkau &an&ikan)$ se'lah('lah mereka dihalau kepada kematian$
sedang mereka melihat (sebab(sebabnya).
[3]
4an (ingatlah) ketika Allah men&an&ikan kepada kamu salah satu dari dua angkatan$
men&adi untuk kamu (menghadapinya)$ sedang kamu suka kiranya (angkatan
perniagaan) bukan angkatan (perang) yang mempunyai kekuatan itu yang di&adikan
untuk kamu (menghadapinya). 5adahal Allah menghendaki untuk menetapkan yang
benar (ugama /slam) dengan Kalimah(kalimah"ya$ dan untuk membinasakan kaum
yang kafir seluruhnya+
[6]
*upaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah (kufur dan
syirik)$ sekalipun g'l'ngan (kafir musyrik) yang berd'sa itu tidak menyukainya.
[7]
(/ngatlah) ketika kamu mem'h'n pert'l'ngan kepada tuhan kamu$ lalu /a perkenankan
perm'h'nan kamu (dengan firman"ya): "*esungguhnya Aku akan membantu kamu
dengan seribu (bala tentera) dari malaikat yang datang berturut(turut.
[18]
4an Allah tidak men&adikan (bantuan malaikat) itu melainkan sebagai berita gembira
dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya. 4an kemenangan itu pula hanyalah
dari sisi Allah. *esungguhnya Allah Maha Kuasa$ lagi Maha 9i&aksana.
[11]
(/ngatlah) ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu (pemberian) aman dari
Allah (untuk menghapuskan ke,emasan kamu). 4an (ingatlah ketika) /a menurunkan
kepada kamu hu&an dari langit untuk mensu,ikan kamu dengannya dan menghapuskan
dari kamu gangguan *yaitan$ dan &uga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan
dengannya tapak pendirian (kamu di medan per&uangan).
[1)]
(/ngatlah) ketika -uhanmu wahyukan kepada malaikat: "*esungguhnya Aku menyertai
kamu (memberi pert'l'ngan)$ maka tetapkanlah (hati) 'rang('rang yang beriman. Aku
akan mengisi hati 'rang('rang yang kafir dengan perasaan gerun+ 'leh itu$ pan,unglah
leher mereka (musuh) dan p't'nglah tiap(tiap angg'ta mereka"
[1.]
(5erintah) yang demikian ialah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan
!asul"ya+ dan sesiapa yang menentang Allah dan !asul"ya$ maka sesungguhnya Allah
Maha berat a:ab seksa"ya.
[10]
/tulah (a:ab dunia) maka rasalah dia (hai 'rang('rang kafir). *esungguhnya
'rang('rang yang kafir disediakan baginya a:ab neraka (di akhirat).
[11]
;ahai 'rang('rang yang beriman< Apabila kamu bertemu dengan 'rang('rang kafir
yang sedang mara menyerang$ maka &anganlah kamu berpaling undur dari menentang
mereka.
[12]
4an sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu ( ke,uali ia
bergerak ke arah lain (untuk men&alankan tipu muslihat) peperangan$ atau hendak
menyatukan diri dengan pasukan yang lain ( maka sesungguhnya ia tetaplah mendapat
kemurkaan dari Allah$ dan tempatnya ialah neraka &ahanam+ sedang neraka &ahanam
ialah seburuk(buruk tempat kembali.
[13]
Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka$ akan tetapi Allah &ualah yang
menyebabkan pembunuhan mereka. 4an bukanlah engkau (wahai Muhammad) yang
melempar ketika engkau melempar$ akan tetapi Allah &ualah yang melempar (untuk
membinasakan 'rang('rang kafir)$ dan untuk mengurniakan 'rang('rang yang beriman
dengan pengurniaan yang baik (kemenangan) daripada"ya. *esungguhnya Allah Maha
Mendengar$ lagi Maha Mengetahui.
[16]
4emikianlah (,aranya nikmat yang dikurniakan"ya kepada kamu)$ dan sesungguhnya
Allah sentiasa melumpuhkan tipu daya 'rang('rang yang kafir.
[17]
=ika kamu (hai 'rang('rang musyrik) mem'h'n supaya diberi kemenangan (bagi pihak
yang benar) maka sesungguhnya kemenangan (yang kamu p'h'nkan) itu telah datang
(dan disaksikan 'leh) kamu+ dan &ika kamu berhenti (daripada memusuhi "abi
Muhammad$ s.a.w) maka yang demikian amat baik bagi kamu$ dan &ika kamu kembali
(memusuhinya)$ Kami &uga kembali (men'l'ngnya mengalahkan kamu)+ dan g'l'ngan
(angkatan perang) kamu tidak sekali(kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikitpun$
sekalipun ia lebih ramai+ dan (yang demikian itu adalah kerana) sesungguhnya Allah
beserta 'rang('rang yang beriman.
[)8]
;ahai 'rang('rang yang beriman< -aatlah kepada Allah dan !asul"ya dan &anganlah
kamu berpaling daripadanya$ sedang kamu mendengar (Al(>uran yang mewa&ibkan
taatnya).
[)1]
4an &anganlah kamu men&adi seperti 'rang('rang (kafir dan munafik) yang berkata:
"Kami dengar"$ padahal mereka tidak mendengar (tidak mahu menerima dan
mematuhinya).
[))]
*esungguhnya se&ahat(&ahat makhluk yang melata$ pada sisi (hukum dan ketetapan)
Allah$ ialah 'rang('rang yang pekak lagi bisu$ yang tidak mahu memahami sesuatupun
(dengan akal fikirannya).
[).]
4an kalaulah Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka$ tentulah /a men&adikan
mereka dapat mendengar+ dan kalau Allah men&adikan mereka dapat mendengar &uga
(dengan keadaan yang demikian)$ nes,aya mereka tidak menerimanya sambil
memalingkan diri.
[)0]
;ahai 'rang('rang yang beriman$ sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan
!asul"ya apabila /a menyeru kamu kepada perkara(perkara yang men&adikan kamu
hidup sempurna+ dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau
menyekat di antara sese'rang itu dengan (peker&aan) hatinya$ dan sesungguhnya
kepada"yalah kamu akan dihimpunkan.
[)1]
4an &agalah diri kamu daripada (berlakunya) d'sa (yang membawa bala ben,ana) yang
bukan saha&a akan menimpa 'rang('rang yang :alim di antara kamu se,ara khusus
(tetapi akan menimpa kamu se,ara umum). 4an ketahuilah bahawa Allah Maha berat
a:ab seksa"ya.
[)2]
4an ingatlah ketika kamu sedikit bilangannya serta tertindas di bumi$ kamu takut
'rang('rang menangkap dan melarikan kamu$ maka Allah memberi kamu tempat
bermustautin dan diperkuatkan"ya kamu dengan pert'l'ngan"ya$ serta
dikurniakan"ya kamu dari re:eki yang baik(baik$ supaya kamu bersyukur.
[)3]
;ahai 'rang('rang yang beriman< =anganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan
!asul"ya$ dan (&anganlah) kamu mengkhianati amanah(amanah kamu$ sedang kamu
mengetahui (salahnya).
[)6]
4an ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak(anak kamu itu hanyalah men&adi
u&ian$ dan sesungguhnya di sisi Allah &ualah pahala yang besar.
[)7]
;ahai 'rang('rang yang beriman< =ika kamu berta%wa kepada Allah$ nes,aya /a
mengadakan bagi kamu (petun&uk) yang membe:akan antara yang benar dengan yang
salah$ dan menghapuskan kesalahan(kesalahan kamu$ serta mengampunkan
(d'sa(d'sa) kamu. 4an Allah (sememangnya) mempunyai limpah kurnia yang besar.
[.8]
4an ingatlah (wahai Muhammad)$ ketika 'rang('rang kafir musyrik (Makkah)
men&alankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu$ atau membunuhmu$ atau
mengusirmu. Mereka men&alankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya
(mereka)$ kerana Allah sebaik(baik yang menggagalkan tipu daya.
[.1]
4an apabila diba,akan kepada mereka ayat(ayat Kami$ mereka berkata:
"*esungguhnya kami telah mendengarnya. Kalau kami mahu$ nes,aya kami dapat
mengatakan (kata(kata) seperti (Al(>uran) ini. (Al(>uran) ini tidak lain hanyalah ,erita
,erita d'ngeng 'rang('rang dahulu kala".
[.)]
4an (ingatlah) ketika mereka (kaum musyrik Makkah) berkata: ";ahai tuhan kami<
=ika betul (Al(>uran) itu ialah yang benar dari sisimu$ maka hu&anilah kami dengan batu
dari langit$ atau datangkanlah kepada kami a:ab seksa yang tidak terperi sakitnya".
[..]
4an Allah tidak sekali(kali akan menyeksa mereka$ sedang engkau (wahai
Muhammad) ada di antara mereka+ dan Allah tidak akan menyeksa mereka sedang
mereka beristighfar (meminta ampun).
[.0]
4an mengapa mereka tidak patut diseksa 'leh Allah$ sedang mereka menyekat
('rang('rang /slam) dari mas&id Al(araam$ padahal mereka bukanlah 'rang('rang
yang berhak menguasainya (kerana mereka kafir musyrik)? *ebenarnya 'rang('rang
yang berhak menguasainya hanyalah 'rang('rang yang berta%wa$ tetapi kebanyakan
mereka tidak mengetahui.
[.1]
4an tiadalah sembahyang mereka di sisi 9aitullah itu melainkan bersiul(siul dan
bertepuk tangan. #leh itu rasalah kamu (wahai 'rang kafir) akan a:ab seksa dengan
sebab kekufuran kamu.
[.2]
*esungguhnya 'rang('rang kafir yang selalu membelan&akan harta mereka untuk
menghalangi (manusia) dari &alan Allah$ maka mereka tetap membelan&akannya
kemudian (harta yang dibelan&akan) itu menyebabkan penyesalan kepada mereka$
tambahan pula mereka dikalahkan. 4an (ingatlah) 'rang('rang kafir itu (akhirnya)
dihimpunkan dalam neraka &ahanam.
[.3]
Kerana Allah hendak membe:akan yang &ahat (g'l'ngan yang ingkar) dari yang baik
(g'l'ngan yang beriman)$ dan men&adikan (g'l'ngan) yang &ahat itu setengahnya
bersatu dengan setengahnya yang lain$ lalu ditimbunkannya kesemuanya$ serta
dimasukkannya ke dalam neraka =ahanam. Mereka itulah 'rang('rang yang rugi.
[.6]
Katakanlah (wahai Muhammad) kepada 'rang('rang yang kafir itu$ &ika mereka
berhenti (dari kekufurannya)$ nes,aya akan diampunkan d'sa mereka yang telah lalu$
dan &ika mereka kembali lagi (ingkar maka Kami akan menyeksa mereka)$ kerana
sesungguhnya telah berlakulah kebinasaan 'rang('rang (yang kufur ingkar) dahulu kala.
[.7]
4an perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah$ dan (sehingga) men&adilah ugama
itu seluruhnya (bebas) bagi Allah semata(mata. Kemudian &ika mereka berhenti (dari
kekufurannya dan gangguannya$ nes,aya mereka diberikan balasan yang baik) kerana
sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang mereka ker&akan.
[08]
4an &ika mereka berpaling (enggan beriman dan tidak berhenti daripada men,er'b'h)
maka ketahuilah bahawasanya Allah 5elindung kamu+ 4ia lah sebaik(baik 5elindung
dan sebaik(baik 5en'l'ng (yang menyelamatkan dan men&ayakan kamu).
[01]
4an ketahuilah$ bahawa apa saha&a yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang$
maka sesungguhnya satu perlimanya (dibahagikan) untuk (&alan) Allah$ dan untuk
!asul"ya$ dan untuk kerabat (!asulullah)$ dan anak(anak yatim$ dan 'rang('rang
miskin$ serta ibnus(sabil ('rang musafir yang keputusan)$ &ika kamu beriman kepada
Allah dan kepada apa yang telah diturunkan 'leh Kami (Allah) kepada hamba Kami
(Muhammad) pada "ari Al(@ur%aan"$ iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera
(/slam dan kafir$ di medan perang 9adar). 4an (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas
tiap(tiap sesuatu.
[0)]
(/aitu) ketika kamu berada di tepi lembah yang dekat (ke Madinah) dan mereka (pihak
musuh) berada di tepi lembah yang &auh (dari Madinah)$ sedang Kafilah (pembawa
dagangan musuh) berada di tempat yang rendah dari tempat kamu (di tepi laut). 4an
kalaulah kamu ber&an&i (dengan mereka mengenai peperangan itu) nes,aya kamu akan
berselisih pada menentukan harinya. Akan tetapi (pertemuan angkatan kamu dengan
angkatan mereka yang tidak disangka(sangka itu) ialah supaya Allah melakukan suatu
perkara (kemenangan /slam) yang telah ditetapkan berlakunya$ iaitu supaya 'rang (kafir
musyrik) yang binasa itu$ binasa dengan keterangan (yang membuktikan kesalahannya)$
dan supaya 'rang (/slam) yang hidup itu$ hidup dengan keterangan (yang membuktikan
kebenarannya)+ kerana sesungguhnya Allah Maha Mendengar$ lagi Maha Mengetahui.
[0.]
(/ngatlah wahai Muhammad) ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu dalam
mimpimu sedikit bilangannya+ dan kalaulah /a perlihatkan mereka kepadamu ramai
bilangannya$ tentulah kamu akan merasa gerun dan tentulah kamu akan
berbantah(bantahan dalam urusan (perang) itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan
kamu. *esungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala (isi hati) yang ada di dalam
dada.
[00]
4an (ingatlah) ketika Kami memperlihatkan mereka kepada kamu (wahai umat /slam)
semasa kamu bertemu dengan mereka: sedikit bilangannya pada pandangan mata
kamu$ dan kamu pula diperlihatkan"ya: sedikit bilangannya pada pandangan mata
mereka+ kerana Allah hendak melakukan sesuatu perkara (kemenangan /slam) yang
telah ditetapkan berlakunya. 4an (ingatlah) kepada Allah &ualah dikembalikan segala
urusan.
[01]
;ahai 'rang('rang yang beriman< Apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan
(musuh) maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya$ dan sebutlah serta ingatilah
Allah (dengan d'a) banyak(banyak$ supaya kamu ber&aya (men,apai kemenangan).
[02]
4an taatlah kamu kepada Allah dan !asul"ya$ dan &anganlah kamu
berbantah(bantahan+ kalau tidak nes,aya kamu men&adi lemah semangat dan hilang
kekuatan kamu$ dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan ,ekal hati)+
sesungguhnya Allah beserta 'rang('rang yang sabar.
[03]
4an &anganlah kamu men&adi seperti 'rang('rang yang keluar dari negerinya dengan
berlagak s'mb'ng dan menun&uk(nun&uk (kekuatan mereka) kepada 'rang ramai
(kerana hendak meminta dipu&i)$ serta mereka pula menghalang manusia dari &alan Allah
dan (ingatlah) Allah Maha Meliputi pengetahuan"ya akan apa yang mereka ker&akan.
[06]
4an (ingatlah) ketika *yaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka (yang
salah itu$ untuk dipandang el'k dan diteruskan)$ serta menghasut mereka dengan
berkata: "5ada hari ini tidak ada sesiapa pun dari umat manusia yang dapat
mengalahkan kamu$ dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan pen'l'ng kamu".
Maka apabila kedua(dua puak (angkatan tentera /slam dan kafir musyrik)
masing(masing kelihatan (berhadapan)$ *yaitan itu berundur ke belakang sambil
berkata: "Aku berlepas diri dari kamu$ kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak
dapat melihatnya+ sesungguhnya aku takut kepada Allah$ dan Allah sangat berat a:ab
seksa"ya".
[07]
(/ngatlah) ketika 'rang('rang munafik dan 'rang('rang yang ada penyakit (syak)
dalam hatinya berkata: "#rang('rang (/slam) itu telah diperdayakan 'leh ugama mereka
(sehingga mereka berani menentang kami yang lebih besar bilangannya)". 4an (yang
sebenarnya) sesiapa yang bertawakal kepada Allah (dengan sepenuh(penuh yakin$
maka Allah akan men'l'ngnya untuk mengalahkan musuh yang lebih besar
bilangannya)$ kerana Allah Maha Kuasa$ lagi Maha 9i&aksana.
[18]
4an (amatlah ngerinya) kalau engkau melihat (wahai 'rang yang memandang)$ ketika
malaikat mengambil nyawa 'rang('rang kafir dengan memukul muka dan belakang
mereka (sambil berkata): "!asalah kamu a:ab seksa neraka yang membakar".
[11]
(A:ab seksa) yang demikian itu ialah disebabkan apa yang telah dilakukan 'leh tangan
kamu sendiri$ kerana sesungguhnya Allah tidak sekali(kali berlaku :alim kepada
hamba(hamba"ya.
[1)]
(Keadaan 'rang('rang kafir itu) samalah seperti keadaan @iraun dan kaumnya serta
'rang('rang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur ingkar akan ayat(ayat Allah$
lalu Allah menyeksa mereka dengan sebab d'sa(d'sa mereka. *esungguhnya Allah
Maha Kuat$ lagi Maha berat seksa"ya.
[1.]
(9alasan) yang demikian itu$ ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
sesuatu nikmat yang telah dikurniakan"ya kepada sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. 4an (ingatlah) sesungguhnya Allah
Maha mendengar$ lagi Maha Mengetahui.
[10]
(Keadaan mereka) samalah seperti keadaan @iraun dan kaumnya serta 'rang('rang
yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat(ayat -uhan mereka$ lalu Kami
binasakan mereka dengan sebab d'sa(d'sa mereka$ dan Kami tenggelamkan @iraun
serta pengikut(pengikutnya (di laut)$ kerana kesemuanya adalah 'rang('rang yang
:alim.
[11]
*esungguhnya se&ahat(&ahat (makhluk) yang melata di sisi (hukum dan ketetapan) Allah
ialah 'rang('rang yang kafir (yang degil dengan kekufurannya). *ebab itu mereka tidak
(mahu) beriman.
[12]
(/aitu) 'rang('rang yang engkau telah mengikat per&an&ian setia dengan mereka$
kemudian mereka men,abuli per&an&ian setianya pada tiap(tiap kali$ sedang mereka
tidak mahu memelihara dirinya (dari keaiban men,abuli per&an&ian itu).
[13]
#leh itu$ &ika engkau menemui mereka dalam peperangan maka han,urkanlah mereka
(supaya dengan itu) 'rang('rang yang di belakang mereka (gerun gentar)+
mudah(mudahan 'rang('rang itu pula beringat (insaf).
[16]
4an &ika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum (yang
mengikat per&an&ian setia denganmu) maka ,ampakkanlah (per&an&ian itu) kepada
mereka dengan ,ara terus terang dan adil. *esungguhnya Allah tidak suka kepada
'rang('rang yang khianat.
[17]
4an &anganlah 'rang('rang yang kafir itu menyangka (bahawa) mereka telah terlepas
(dari kekuasaan dan balasan Kami)+ sesungguhnya mereka tidak akan dapat
melemahkan (kekuasaan Kami).
[28]
4an sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang men,er'b'h) segala &enis
kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan(pasukan berkuda yang lengkap
sedia$ untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta
musuh(musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya+ sedang Allah
mengetahuinya. 4an apa saha&a yang kamu belan&akan pada &alan Allah akan
disempurnakan balasannya kepada kamu$ dan kamu tidak akan dianiaya.
[21]
4an &ika mereka (pihak musuh) ,enderung kepada perdamaian$ maka engkau &uga
hendaklah ,enderung kepadanya serta bertawakalah kepada Allah. *esungguhnya /a
Maha Mendengar$ lagi Maha Mengetahui.
[2)]
4an &ika mereka bertu&uan hendak menipumu$ maka sesungguhnya ,ukuplah Allah
(men&aga dan memberikan perlindungan) kepadamu. 4ia lah yang menguatkanmu
dengan pert'l'ngan"ya dan dengan (s'k'ngan) 'rang('rang yang beriman.
[2.]
4an (4ia lah) yang menyatu(padukan di antara hati mereka (yang beriman itu).
Kalaulah engkau belan&akan segala (harta benda) yang ada di bumi$ nes,aya engkau
tidak dapat &uga menyatu(padukan di antara hati mereka$ akan tetapi Allah telah
menyatu(padukan di antara (hati) mereka. *esungguhnya /a Maha Kuasa$ lagi Maha
9i&aksana.
[20]
;ahai "abi$ ,ukuplah Allah men&adi 5en'l'ngmu$ dan &uga pengikut(pengikutmu dari
'rang('rang yang beriman.
[21]
;ahai "abi$ peransangkanlah 'rang('rang yang beriman itu untuk berperang. =ika ada
di antara kamu dua puluh yang sabar$ nes,aya mereka dapat menewaskan dua ratus
'rang (dari pihak musuh yang kafir itu)+ dan &ika ada di antara kamu seratus 'rang$
nes,aya mereka dapat menewaskan seribu 'rang dari g'l'ngan yang kafir$ disebabkan
mereka (yang kafir itu) 'rang('rang yang tidak mengerti.
[22]
*ekarang Allah telah meringankan daripada kamu (apa yang telah diwa&ibkan dahulu)
kerana /a mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan+ 'leh itu &ika ada di antara
kamu seratus 'rang yang sabar$ nes,aya mereka akan dapat menewaskan dua ratus
'rang+ dan &ika ada di antara kamu seribu 'rang$ nes,aya mereka dapat menewaskan
dua ribu 'rang dengan i:in Allah. 4an (ingatlah) Allah beserta 'rang('rang yang sabar.
[23]
-idaklah patut bagi sese'rang "abi mempunyai 'rang('rang tawanan sebelum ia dapat
membunuh sebanyak(banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia
(yang tidak kekal)$ sedang Allah menghendaki (untuk kamu pahala) akhirat. 4an
(ingatlah)$ Allah Maha Kuasa$ lagi Maha 9i&aksana.
[26]
Kalaulah tidak (kerana) adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu$ tentulah
kamu ditimpa a:ab seksa yang besar disebabkan (penebus diri) yang kamu ambil (dari
'rang('rang tawanan) itu.
[27]
Maka makanlah dari apa yang kamu telah dapat (dalam peperangan) itu$ sebagai benda
yang halal lagi baik$ serta berta%walah kepada Allah+ sesungguhnya Allah Maha
5engampun$ lagi Maha Mengasihani.
[38]
;ahai "abi$ katakanlah kepada 'rang('rang tawanan yang ada dalam tangan kamu:
"=ika Allah mengetahui ada kebaikan (iman) dalam hati kamu$ nes,aya /a akan memberi
kepada kamu (balasan) yang lebih baik daripada (harta benda penebus diri) yang telah
diambil dari kamu$ dan /a akan mengampunkan d'sa kamu+ kerana Allah Maha
5engampun$ lagi maha Mengasihani.
[31]
4an &ika mereka ('rang('rang tawanan itu) bertu&uan hendak melakukan khianat
kepadamu$ maka sesungguhnya mereka telahpun melakukan khianat kepada Allah
(dengan kekufuran mereka) sebelum itu$ lalu Allah men&adikan (engkau) mengalahkan
dan menundukkan mereka+ kerana Allah Maha Mengetahui$ lagi Maha 9i&aksana.
[3)]
*esungguhnya 'rang('rang yang beriman dan berhi&rah serta ber&ihad dengan harta
benda dan &iwa mereka pada &alan Allah$ dan 'rang('rang (Ansar) yang memberi
tempat kediaman dan pert'l'ngan (kepada 'rang('rang /slam yang berhi&rah itu)$
mereka semuanya men&adi peny'k'ng dan pembela antara satu dengan yang lain. 4an
'rang('rang yang beriman yang belum berhi&rah$ maka kamu tidak bertanggung&awab
sedikitpun untuk membela mereka sehingga mereka berhi&rah. 4an &ika mereka
meminta pert'l'ngan kepada kamu dalam perkara (menentang musuh untuk membela)
ugama$ maka wa&iblah kamu men'l'ngnya$ ke,uali terhadap kaum yang ada per&an&ian
setia di antara kamu dengan mereka. 4an (ingatlah) Allah Maha Melihat akan apa yang
kamu lakukan.
[3.]
4an 'rang('rang yang kafir$ setengahnya men&adi peny'k'ng dan pembela bagi
setengahnya yang lain. =ika kamu (wahai umat /slam) tidak men&alankan (dasar
bantu(membantu sesama sendiri yang diperintahkan 'leh Allah) itu$ nes,aya akan
berlakulah fitnah (keka,auan) di muka bumi dan ker'sakan yang besar.
[30]
4an 'rang('rang yang beriman dan berhi&rah serta ber&ihad pada &alan Allah (untuk
membela /slam)$ dan 'rang('rang (Ansar) yang memberi tempat kediaman dan
pert'l'ngan (kepada 'rang('rang /slam yang berhi&rah itu)$ merekalah 'rang('rang
yang beriman dengan sebenar(benarnya. Mereka ber'leh keampunan dan limpah
kurnia yang mulia.
[31]
4an 'rang('rang yang beriman sesudah itu$ kemudian mereka berhi&rah dan ber&ihad
bersama(sama kamu$ maka adalah mereka dari g'l'ngan kamu. 4alam pada itu$
'rang('rang yang mempunyai pertalian kerabat$ setengahnya lebih berhak atas
setengahnya yang (lain) menurut (hukum) Kitab Allah+ sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui akan tiap(tiap sesuatu.