Anda di halaman 1dari 8

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

UPTD DIKPORA KECAMATAN TERARA


SD-SMP NEGERI SATU ATAP 2 TERARA


SURAT K E P U T U S A N
KEPALA SEKOLAH SD-SMP NEGERI SATU ATAP 2 TERARA
KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.2/73/ SD-SMP.2 / IX /2014

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL
SD-SMP NEGERI SATU ATAP 2 TERARA TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA SD-SMP NEGERI SATU ATAP 2 TERARA
Menimbamg : a. bahwa Ulangan Tengah Semester Ganjil SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara Tahun
Pelajaran 2014/2015 perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
b. bahwa agar Ulangan Tengah Semester Ganjil pada SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu di bentuk panitia penyelenggara Ulangan
Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015;
c. bahwa untuk kepentingan pernyataan (1) dan (2) di atas di pandang perlu menetapkan
Keputusan SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara.
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendiknas Nomor 22, Tahun 2006, Tentang Standar Isi;
4. Permendiknas Nomor 23, Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Permendiknas Nomor 20, Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Memperhatikan : Rapat dinas pembentukan panitia penyelenggara Ulangan Tengah Semester Ganjil pada SD-
SMP Negeri Satu Atap 2 Terara.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Susunan panitia penyelenggara Ulangan Tengah Semester Ganjil pada SD-SMP Negeri Satu
Atap 2 Terara tahun pelajaran 2014/2015, seperti tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
Kedua : Guru-guru yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai pengawas Ulangan Tengah
Semester Ganjil pada SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara.
Ketiga : Guru-guru yang tercantum dalam lampiran III keputusan ini sebagai Penyusun Naskah soal
Ulangan Tengah Semester Ganjil pada SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara.
Keempat : Guru-guru yang tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini Sebagai Pengolah nilai Ulangan
Tengah Semester Ganjil pada SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara.
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagai mana mestinya.
ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
Pada Tanggal
: Rarang Selatan
: 26 September 2014.
Kepala Sekolah,R A I S, S.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 300Alamat : Dasan Bagik Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kab. Lotim e_mail : satapduaterara@yahoo.com
Lampiran I : Keputusan Kepala SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara
Nomor : 421.2/73/ SD-SMP.2 / IX /2014
Tanggal : 26 September 2014
Tentang : Susunan Panitia Penyelenggara Ulangan Tengah Semester Ganjil pada SD-
SMP Negeri Satu Atap 2 Terara Tahun Pelajaran 2014/2015.

No Nama / NIP Pangkat/Gol. Jabatan Dinas Jabatan Panitia
1
Rais, S.Pd
NIP. 19651231 198803 1 300
Pembina, IV/a Kepala Sekolah Penanggung Jawab.
2
Anisah, S.Pd
NIP. 19811114 201101 2 005
Penata Muda
Tk.1/III/b
Guru Ketua
3
Lalu Kurnia Yuliadi, S.Kom
NIP.-
- Guru Sekretaris
4
Yunus Asdi, S.Pd
NIP.-
- Guru Bendahara
5
Elsa Koesmawarty, S.Pt
NIP.-
- Staf TU Anggota


Kepala Sekolah,RAIS, S.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 300
Lampiran II : Keputusan Kepala SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara
Nomor : 421.2/73/ SD-SMP.2 / IX /2014
Tanggal : 26 September 2014
Tentang : Daftar Nama Pengawas Ulangan Tengah Semester Ganjil pada SD-SMP
Negeri Satu Atap 2 Terara Tahun Pelajaran 2014/2015.

No. Nama /NIP Pangkat/Gol. Keterangan.
1
Rani Rosalina, S.Pd
NIP.-
-
2
Asim, S.Pd
NIP.-
-
3
H. Sukaria, S.Pd
NIP.-
-


Kepala Sekolah,
RAIS, S.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 300

Lampiran III : Keputusan Kepala SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara
Kepala Sekolah,
RAIS, S.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 300

Nomor : 421.2/73/ SD-SMP.2 / IX /2014
Tanggal : 26 September 2014
Tentang Daftar Nama Penyusun Naskah Soal Ulangan Tengah Semester Ganjil
pada SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara Tahun Pelajaran 2014/2015.

No.
Nama / NIP Pangkat/Gol.
Penyusun naskah soal
(Kelas/Mt.Pelajaran)
Ket.
1
Rais, S.Pd
NIP. 19651231 198803 1 300
Pembina / IVa IX / Mulok

2
Anisah, S.Pd
NIP. 19811114 201101 2 005
Penata Muda
Tk.I/IIIb
VII,VIII,IX / Bhs. Inggris

3
Asim, S.Pd
NIP.-
- VII,VIII,IX / IPA

4
Yunus Asdi, S.Pd
NIP.-
-. IX / Bhs. Indonesia

5
Mahkim
NIP.-
- VII,VIII,IX / SBK

6
Mahsun,S.Pd
NIP.-
- IX / Matematika

7
Idayani, S.P
NIP.-
- VII.VIII,IX /PKn

8
Rani Rosalina, S.Pd
NIP.-
- VII&VIII/Bhs. Indonesia

9
Lalu Kurnia Yuliadi, S.Kom
NIP.-
-
VII&VIII/Prakarya
IX/TIK

10
H. Sukaria, S.Pd
NIP.-
- VII, VIII, IX/IPS

11
Suhaelan S.Pd.I
NIP.-
- VII, VIII, IX/PAI

12
Rully Miranti Tania, S.Pd
NIP.-
VII, VIII, IX/Penjaskes

Lampiran IV : Keputusan Kepala SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara
Nomor : 421.2/73/ SD-SMP.2 / IX /2014
Tanggal : 26 September 2014
Tentang : Daftar Nama-nama Pengolah Nilai Ulangan Tengah Semester Ganjil
pada SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Terara Tahun Pelajaran 2014/2015

No.

Nama / NIP

Pangkat/Gol.

Tugas Korektor
Ket.
Kelas Mata Pelajaran
1
Rais, S.Pd
NIP. 19651231 198803 1 300
Pembina / IVa IX Mulok

2
Anisah, S.Pd
NIP. 19811114 201101 2 005
Penata Muda
Tk.1/IIIb
VII,VIII,IX Bhs. Inggris

3
Asim, S.Pd
NIP. -
- VII,VIII,IX I P A

4
Yunus Asdi, S.Pd
NIP. -
- IX Bhs. Indonesia

5
Mahkim
NIP. -
- VII,VIII,IX S B K

6
Mahsun,S.Pd
NIP. -
- VII,VIII,IX Matematika

7
Idayani, S.P
NIP. -
- VII,VIII,IX PKn

8
Rani Rosalina
NIP. -
- VII,VIII Bhs. Indonesia

9
Lalu Kurnia Yuliadi, S.Kom
NIP. -
-
VII ,VIII
IX
Prakarya
T I K

10
H. Sukaria, S.Pd
NIP. -
- VII,VIII,IX I P S

11
Suhaelan, S.Pd.I
NIP. -
- VII,VIII,IX P A I

12
Rully Miranti Tania. S.Pd
NIP. -
- VII,VIII,IX Penjas


Kepala Sekolah,
RAIS, S.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 300JADWAL PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESETER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SD-SMP NEGERI SATU ATAP 2 TERARA

NO HARI / TANGGAL WAKTU MATA PELAJARAN
1
Senin, 29 September 2014
07.30 - 09.30 Bahasa Indonesia
10.00 - 12.00 Bahasa Inggris
2
Selasa, 30 September 2014
07.30 - 09.30 I P A
10.00 - 12.00 I P S
3
Rabu, 1 Oktober 2014
07.30 - 09.30 Matematika
10.00 - 12.00 P Kn
4
Kamis, 2 Oktober 2014
07.30 - 09.30 PAI
10.00 - 12.00 TIK & Prakarya
5
Jum'at, 3 Oktober 2014
07.30 - 09.30 SBK
10.00 - 12.00 Mulok
6
Sabtu, 4 Oktober 2014 07.30 - Selesai
Penjas

Kepala Sekolah,
RAIS, S.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 300