Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGGO

DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SDN RANUAGUNG II
KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGOKEPUTUSAN KEPALA SDN RANUAGUNG II
Nomor : 800/02/ 426.101.21.SD.23/2014

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
SEMESTER I

Menimbang : Bahwa dalam rangka memeperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di
Sekolah Dasar Negeri Ranuagung II perlu menetapkan Pembagian Tugas
Mengajar Guru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84 /
1993.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0344/ p / 1993.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar pada tahun
pelajaran seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini.
Kedua : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada
lamopiran II keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada
Kepala Sekolah.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada
anggaran yang sesuai.
Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.


Ditetapkan di : Tiris
Tanggal : 14 Juli 2014Kepala Sekolah
SDN Ranuagung II
Kecamatan Tiris
ABDUL SAMAD , S. Pd
NIP 19560212 197907 1 001


PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
SEMESTER I


NO NAMA/NIP
GOLONGAN
RUANG
JABATAN
GURU
JENIS
GURU
TUGAS
JML
JAM
KET
1
ABDUL SAMAD, S. Pd
19560212 197907 1 001
Pembina,
IV/a
Guru
Pembina
KS
PKn
IV-VI
6 PNS
2
LILIK ARMALINA, S. Pd
19590604 198304 2 008
Pembina,
IV/a
Guru
Pembina
Guru
Kelas
Kelas
VI
24 PNS
3
EMI ASTUTIE,S.Pd
19720416 199605 2 001
Pentata,
III/c
Guru Madya
Tk.I
Guru
Kelas
Kelas
IV
24 PNS
4
RIZAL KURNIAWAN, S.Pd.SD
19840729 200801 1 005
Pengatur, II/c
Guru Muda
Tk.I
Guru
Kelas
Kelas
V
24 PNS
5
FARIDATUL HUSNAH, A.Ma.Pd
19860406 200903 2 002
Pengatur, II/c
Guru Muda
Tk.I
Gr PJOK
Kelas
I-VI
24 PNS
6 JOHAN ULIL ABSHOR, S.PdI - Gr Sukwan Gr PAI
Kelas
I-VI
24 GTT
7 SUGENG WIBOWO, A.Ma.Pd - Gr Sukwan
Guru
Kelas
Kelas
III
24 GTT
8 E S P A N , S. Pd.SD - Gr Sukwan
Guru
Kelas
Kelas
I
24 GTT
9 HADI JASMITO, S.Pd.SD - Gr Sukwan
Guru
Kelas
Kelas
II
24 GTT

Rombongan Belajar : 6 ( enam )
Jumlah Guru / KS : 9 ( sembilan )
Jumlah Murid :

Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI JUMLAH
22 25 21 22 29 26 145

Ditetapkan di : Tiris
Tanggal : 14 Juli 2014Kepala Sekolah
SDN Ranuagung II
Kecamatan Tiris
ABDUL SAMAD , S. Pd
NIP 19560212 197907 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI RANUAGUNG II
NOMOR : 420/02/426.101.21.SD.23/2014
Tanggal : 14 Juli 2014