Anda di halaman 1dari 22

PEMBELAJARAN SECARA

KONTEKSTUAL
PENGENALAN
Anda mungkin perlukannya suatu hari
nanti.
Kenapa saya mesti belajar perkara
ini?
3
Mereka tidak boleh didorong untuk
belajar
Mereka tiada kemampuan untuk
menguasai mata pelajaran akademik

4
Bebanan pengurusan dan pentadbiran ke atas
sekolah dan guru

Sistem pendidikan yang berorientasikan
peperiksaan

Tekanan untuk menghabiskan sukatan
pelajaran

Kebimbangan bahawa pengenalan elemen
baru dalam kelas akan menambahkan
bebanan guru

Terlalu terkongkong kepada pendekatan
pengajaran secara behaviourist iaitu
penekanan kepada tingkah laku yang boleh
diperhatikan
Kegagalan membantu murid mencari
hubungkait
Antara maklumat baru dengan
pengalaman sedia ada

Antara sekolah dengan dunia luar

Antara satu mata pelajaran dengan
mata pelajaran lain

Antara pengetahuan lepas dengan
cabaran kini, dan cabaran kini dengan
tanggungjawab masa depan

Apakah kekangan
dalam membina
hubungkait tersebut ?
6
Apakah kelemahan
pengajaran dan
pembelajaran hari ini ?
APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL ?
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi
kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam
pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang
melibatkan aktiviti hands on dan minds on.
7
Pengalaman Harian Individu
Persekolahan
Alam Pekerjaan
Kehidupan Masyarakat

Teori pembelajaran secara kontekstual
Pengetahuan sedia ada
Pengetahuan baru
Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau
pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.
8
Psikologi
Budaya
Fizikal
Sosial
Konteks yang
Pelbagai
Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan
dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.
9
Kehidupan Harian
Makmal
Bilik Darjah
Tempat Kerja
Kepelbagaian
Persekitaran
Pembelajaran
Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran
pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.
10
Sains
Matematik
Komunikasi
Teknologi Maklumat Bahasa
Teknikal dan Vokasional Kemanusiaan
Pendekatan Kontekstual merentas
pelbagai disiplin ilmu
12
Mengapa Kontekstual ?
15
Pembelajaran
kontekstual mengambil
kira pelbagai gaya
pembelajaran.
16
Mengapakah pendekatan kontekstual perlu
dalam pengajaran dan pembelajaran?
Individu mengekalkan
maklumat dengan lebih
berkesan melalui pengalaman
sendiri.
Individu memiliki
pelbagai jenis
kecerdasan.
APA YANG KITA TAHU TENTANG
PROSES PEMBELAJARAN?
Kebanyakan murid belajar dengan berkesan melalui
pengalaman penglibatan peribadi, aktiviti hands-on
dan peluang untuk penemuan kendiri.
Pembelajaran lebih bermakna apabila konsep
disampaikan dalam konteks hubungan yang tidak
asing kepada murid.
Kebanyakan murid belajar dengan lebih berkesan
melalui komunikasi interpersonal, belajar dalam
kumpulan, berkongsi maklumat, saling membantu
dan maklum balas yang positif.
Pemindahan pembelajaran dari satu situasi ke situasi
yang lain adalah satu kemahiran yang perlu
dipelajari.
17
Gaya Pembelajaran
20
Faedah
Pembelajaran
Kontekstual
Kepada :
Guru
Murid
Industri

21
APAKAH KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL?R

E
A

C
T

Relating
(Menghubungkait)


Experiencing
(Mengalami)Applying
(Mengaplikasi)Cooperating
(Bekerjasama)
Transfering
(Memindahkan)
Belajar dalam konteks
penerokaan,
penemuan dan reka ciptaBelajar dalam konteks
menghubungkaitkan
pengetahuan baru dengan
pengalaman hidup

Belajar dalam konteks
bagaimana pengetahuan atau
informasi boleh digunakan
dalam situasi lain.

Belajar dalam konteks
bekerjasama, memberi
maklum balas dan
berkomunikasi
Belajar dalam konteks
pengetahuan sedia ada
dengan menggunakan atau
membina daripada apa
yang telah diketahui
Dalam proses pembelajaran secara kontekstual, murid akan melalui satu atau
lebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut :
28
Experiencing (Mengalami)
Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan
demontrasi serta membuat latihan amali
menyambungkan wayar kepada plug 3 pin.
Pengalaman ini boleh digunakan di rumah
apabila berlakunya situasi di mana wayar plug 3
pin sterika tertanggal.

Relating (Menghubungkait)

Murid melakukan aktiviti mengutip sampah
di sekitar sekolah untuk menanam sikap
cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman
ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang
dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa
membersihkan kawasan tempat tinggal
mereka setiap hari.
29
Applying (Mengaplikasi)

Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat
mengaplikasikan pengetahuan ini apabila bertemu situasi
di mana sebuah kereta yang tayarnya pancit tidak
mempunyai jek. Dengan mengamalkan pengetahuan
yang ada, murid boleh menggunakan konsep tuas untuk
menggantikan jek kereta bagi membolehkan penukaran
tayar.

Cooperating (Bekerjasama)
Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk
menyelesaikan masalah pencemaran alam
menerusi satu aktiviti yang memerlukan mereka
berbincang dan bekerjasama dengan ahli
kumpulan masing-masing . Hasil yang
diperolehi adalah lebih baik disebabkan mereka
menyelesaikan masalah secara bekerjasama.
Transfering (Memindahkan)
Murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut
tegak dengan menggunakan Teorem Pythagoras.
Murid boleh memindahkan pengetahuan bahawa
segitiga bersisi 3m, 4m dan 5m akan menghasilkan
sudut tegak dalam aktiviti mengecat garisan
gelanggang permainan.
30
Bagaimana
Melaksanakannya ?
32
Bagaimanakah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual
?

Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran dan pembelajaran mesti
memenuhi keperluan strategi berikut:
MOTIVASI

Pengenalan
Isu
perbincangan
Alat bantu
mengajar
PEMAHAMAN
Penerangan
konsep dan
perbincangan
kelas
Bacaan dan
melakukan
Contoh kajian
KEMAHIRAN
APLIKASI

Aktiviti
Hands-
On
Penyelesaian
masalah

IMBASAN
KEMBALI DAN
PENILAIAN

Ingat kembali
fakta utama
Penilaian
kemajuan
33
Perkara Yang Perlu
Dipertimbangkan
Bagi Melaksanakan
Pembelajaran
Secara Kontekstual
Dengan Berkesan

41
Pembelajaran
Murid
Pengajaran
Guru
Sokongan
Pentadbir
Sekolah
Sokongan
Masyarakat
Matlamat utama pembelajaran secara kontekstual adalah untuk
menghasilkan murid yang berkualiti. Untuk menjayakannya, semua
pihak perlu bersetuju mengenai apa yang perlu dipelajari dan bersetuju
mengenai strategi pembelajarannya. Di samping itu, sokongan
daripada organisasi masyarakat diperlukan untuk menjayakan strategi
pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Sokongan luaran ini akan
memberi galakan dan sumber-sumber untuk membantu murid dan guru
mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
42
TERIMA KASIH