Anda di halaman 1dari 9

il Acara Dialog Catatan

1 Umumkan ketibaan
VIP
Paluan kompang
Mengumumkan ketibaan
Yang Berusaha , En Basri bin amsu!in Yang !ipertua PIB" #
AYE$ M%&E#, bersama
Yang Berusaha,Puan $a'iah bt Ab!ullah, "uru besar # A(er
Molek,
ke #e)ohanan %lahraga # AYE$ M%&E# kali ke*++,
- Ucapan alu*aluan Assalamualaikum .,b,t !an selamat !atang kepa!a
Yang Berusaha, Encik Basri bin amsu!in, Yang Dipertua PIB"
# AYE$ M%&E#,
Yang Berusaha, guru besar # AYE$ M%&E#, Puan $a'iah bt
Ab!ullah,
Yang !ihormati, /uan (e! Musta''a bin (e! Mohame!, "uru
Penolong #anan #urikulum, # AYE$ M%&E#,
Puan Alice bt Ba!ul "hani, "P# 0al eh.al muri!,
En U1aini bin Ab!ul $a1ak, "P# #o*kurikulum,
Ahli 2a.atankuasa PIB" # AYE$ M%&E#, "uru*guru, tuan*
tuan, puan*puan seterusn(a muri!*muri! # AYE$ M%&E#
(ang !irahmati Allah sekalian,
#ami me.akili barisan )a.atankuasa pengelola ke)ohanan
mengalu*alukan keha!iran tuan*tuan !an puan*puan ke
ke)ohanan olahraga # AYE$ M%&E# kali ke*++, emoga
!engan keha!iran tuan*tuan !an puan*puan akan men(untik
semangat kesukanan kepa!a atlit*atlit mu!a (ang akan beraksi
!alam acara pa!a hari ini,
3 Perbarisan lintas
hormat
ebagai pembuka tirai ke)ohanan olahraga, marilah sama*sama
kita saksikan perbarisan lintas hormat semua pasukan (ang
mengambil bahagian,
+ Men)emput VIP
menerima tabik
hormat !ari peserta
perbarisan
Dengan itu, #ami !engan segala hormatn(a
mempersilakan Yang Berusahan En Basri bin amsu!in berserta
Puan $a'iah bt Ab!ullah unuk menerima tabik hormat !aripa!a
peserta perbarisan, Dipersilakan,
4marching song5
6 Perbarisan Ben!era
ke)ohanan
Perbarisan lintas hormat !imulakan oleh pemba.a ben!era
ke)ohanan (ang !iketuai oleh
a!ik 777777777777777777777777777777,
8 Pra sekolah #ontin)en seterusn(a a!alah merupakan muri!*muri! Pra
ekolah (ang ter!iri !aripa!a -- orang muri! !i ba.ah
bimbingan Pn, 9au1iah binti Alias !an Pn, :urai!ah bt, Bahran,
; Perbarisan $umah
Merah
Men(usul !i belakang a!alah kontin)en rumah Merah !engan
motton(a< Merah Mara Menang=, #ontin)en ini !iketuai oleh
a!ik777777777777777777777 >>>>>>>>>>>>>
!an !ianggotai seramai 77777777orang peserta,
? Perbarisan $umah
Biru
eterusn(a ialah pasukan !ari rumah Biru (ang !ianggotai
seramai 777777orang peserta perbarisan !engan motton(a <Biru
"agah Berani=, #ontin)en ini !iketuai oleh
a!ik 77777777777777777
@ Perbarisan $umah
0I)au
Men(usul !i belakang a!alah kontin)en rumah 0I)au !engan
motton(a< 0i)au 0ebat=, #ontin)en ini !iketuai oleh
a!ik777777777777777777777 >>>>>>>>>>>>>
!an !ianggotai seramai 77777777orang peserta,
1A Perbarisan $umah
#uning
#ontin)en (ang terakhir ialah pasukan rumah #uning !engan
motton(a < #uning "agah Perkasa, Pasti 2a!i 2uara=, #ontin)en
ini !iketuai oleh a!ik >>>>>>>>>>>>>,!an
!isertai seramai 77777 orang peserta,
11 >>>>>>>>>>
Ma)lis merakamkan terima kasih kepa!a Yang Berusaha En
Basri bin amsu!in !n Puan $a'iah kerana su!i menerima tabik
hormat !ari peserta perbarisan,
1- Bacaan Doa #e)ohanan olahraga # AYE$ M%&E# kali ke*++ !iteruskan
!engan mempersilakan Usta1 Ab!ul $ahman bin
Muhamma! untuk mengetuai !an memimpin bacaan !oa,
Dipersilakan usta1,
4Bacaan !oa5>>>>>>,,
Ma)lis merakamkan terima kasih kepa!a Usta1 Ab!ul $ahman
bin Muhamma!, emoga !engan bacaan !oa itu ta!i, ma)lis kita
akan ber)alan !engan lancar serta !iberkati oleh Allah s,.,t,
Ins(a Allah,
11 Ucapan alu*aluan oleh
"uru besar
Ma)lis perasmian !imulakan !engan ucapan alu*aluan oleh Yang
Berusaha guru besar # AYE$ M%&E#, Puan $a'iah bt
Ab!ullah,,Dipersilakan,
>>>>>,,
Ma)lis merakamkan terima kasih !i atas ucapan alu*aluan
sebentar ta!i,
1- Ucapan perasmian Ma)lis seterusn(a mempersilakan Yang Berusaha En Basri bin
amsu!in, YDP PIB" # AYE$ M%&E#, untuk
men(ampaikan ucapan !an seterusn(a merasmikan #e)ohanan
%lahraga # AYE$ M%&E# kali ke*++, Dipersilakan tuan,
>>>>>>>>
4bun(i !ram perasmian5
Ma)lis merakamkan terima kasih kepa!a Yang Berusaha En
Basri bin amsu!in !i atas ucapan perasmian itu ta!i !an
setinggi*tinggi penghargaan kerana su!i merasmikan ke)ohanan
olahraga # AYE$ M%&E# kali ke*++,
13 Upacara menaikkan
ben!era
Ma)lis !iteruskan lagi !engan upacara menaikkan ben!era
ke)ohanan olahraga , untuk itu !ipersilakan .akil pasukan
pengakap sekolah untuk melakukan upacara mengibarkan
ben!era ke)ohanan,
>>>>,,
Berkibarlah su!ah ben!era ke)ohanan olahraga # AYE$
M%&E# kali ke*++,
1+ Men)emput pemba.a
ben!era mengiringi
pembaca ikrar
&a'a1 ikrar ke)ohanan
eterusn(a, !ipersilakan pemba.a ben!era pasukan ma)u ke
ha!apan untuk bersama*sama mengiringi la'a1 ikrar ke)ohanan
(ang akan !iketuai oleh a!ik 77777777777777777777777,
>>>
Ma)lis merakamkan terima kasih !i atas la'a1 ikrar ke)ohanan itu
ta!i,
16 Perbarisan #eluar
pa!ang
Ma)lis !iteruskan !engan perbarisan keluar pa!ang oleh
pasukan*pasukan (ang mengambil bahagian untuk masuk ke
khemah masing*masing,
4marching song5,
>>>>,
Dengan itu maka sempurnalah su!ah ma)lis perasmian
ke)ohanan olahraga # AYE$ M%&E# kali ke*++, Ma)lis
merakamkan terima kasih kepa!a peserta*peserta (ang
mengambil bahagian !alam perbarisan lintas hormat,
18 Acara balapan 0a!irin !an ha!irat sekalian, sebentar lagi akan !imulakan acara
ke)ohanan olahraga # AYE$ M%&E# kali ke*++,
Acara balapan pa!a pagi ini !imulakan !engan acara
B ?A meter C Pra sekolah lelaki,
Berikut !iumumkan ke!u!ukan lorong para peserta,
&orong 1 4no, Peserta5 D 4 nama peserta5 4rumah5
&orong ? 4no,peserta5 D 4 nama peserta5 4rumah5
ekarang marilah sama*sama kita saksikan acara
B ?A meter C pra sekolah lelaki
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,,
Demikian ta!i berakhirn(a acara
B ?A meter C pra sekolah lelaki,
Acara
?Am*pra
&41AA5
?Am*pra
P41A15
?Am*
&?41A-5
?Am*P
?41A35
1AAm*
&1A41A+5
1AAm*
P1A41A65
1AAm*
&1-41A85
1AAm*
P1-41A;5
1; Pen(ampaian ha!iah
415
Untuk makluman ha!irin !an ha!irat sekalian, acara akhir
Pa!ang telahpun !ia!akan pa!a -A %ktober (ang lalu,
Dengan ini pihak Ma)lis !engan sukacitan(a men)emput !an
mempersilakan tuan guru besar, En, M!, Yunus bin
$amlanmengiringi (ang berbahagia En, Ab!,$ahman bin Moh!,
Amin untuk men(ampaikan ha!iah kepa!a para pemenang,
Dipersilakan,
Bagi acara>>>>
Pingat emas !imenangi oleh a!ik>!ari rumah,,,,,,
Pingat perak pula !isan!ang oleh a!ik>!ari rumah>,
Pingat gangsa men)a!i milik a!ik>!ari rumah,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ma)lis merakamkan terima kasih kepa!a Yang Berusaha En,
Ab!,$ahman bin Moh!, Amin kerana telah su!i
men(empurnakan ma)lis pen(ampaian ha!iah itu ta!i,
ebagai tan!a terima kasih !aripa!a kami, !i)emput (ang
berusaha En, M!, Yunus bin $amlan bagi men(ampaikan
cen!erahati kepa!a En, Ab!, $ahman bin Moh!, Amin !i atas
kesu!ian merasmikan ke)ohanan !an men(ampaikan ha!iah
kepa!a para pemenang,
/erima kasih !iucapkan kepa!a En, M!, Yunus bin $amlan
kerana su!i men(ampaikan cen!erahati itu ta!i,
&ompat 2auh
& C ?
P*?
& C 1A
P C 1A
& C 1-
P C 1-
&ontar
Peluru
& *1-
P * 1-
1? Acara Balapan #e)ohanan olahraga kali ke*++ !isambung semula, Untuk itu
marilah sama*sama kita berikan tumpuan kepa!a acara (ang
bakal berlangsung sebentar lagi iaitu acara
B-AAm C ,,,,,,
Berikut !iumumkan ke!u!ukan lorong para peserta,
&orong 14no peserta5D 4nama peserta5 4rumah5
&orong ?4no peserta5D 4nama peserta5 4rumah5
ekarang marilah sama*sama kita saksikan acara
B-AAm C ,,,,,,,,,,,,,,,,
Demikian ta!i berakhirn(a acara B-AAm* ,,,,,,,,,,,,,,,,
Acara
41A?5*-AAm*
& 1A
41A@5*-AAm*
P1A
411A5*-AAm*
&1-
41115*-AAm*
P1-
1@ Pen(ampaian
0a!iah4-5
0a!irin !an ha!irat sekalian,
#e)ohanan olahraga berehat sebentar untuk memberi laluan
kepa!a upacara pen(ampaian ha!iah,
eterusn(a ma)lis pen(ampian ha!iah bagi acara $e)am &embing
!an Baling Bola &isut
Untuk men(empurnakan pen(ampian ha!iah ini, pihak ma)lis
mempersilakanD
EamaD
2a.atanD
Dengan !iiringi oleh
EamaD
2a.atanD
Dipersilakan tuan,
Bagi acara ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Emas !imenangi oleh a!ik,,,!ari rumah,,,
Perak !imenangi oleh a!ik,,,!ari rumah,,,
"angsa !imenangi oleh a!ik,,,!ari rumah,,
Ma)lis merakamkan terima kasih kepa!a (ang
berbahagiaFberusaha Encik,,,,,4)a.atan5 kerana telah su!i
men(empurnakan ma)lis pen(ampaian ha!iah,
eterusn(a !ipersilakan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, men(ampaikan
cen!erahati kepa!a ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pihak ma)lis mengucapkan setinggi*tinggi terima kasih,
$e)am
&embing
& C 1-
P C 1-
Baling Bola
&isut
&* pra
P*pra
&*?
P*?
-A Acara balapan #e)ohanan olahraga kita pagi ini !iteruskan lagi !engan acara
ukaneka pra sekolah iaitu acara $ebut "ula*gula, Untuk itu
marilah sama*sama kita saksikan acara ini,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Demikian ta!i berakhirn(a acara rebut gula*gula pra sekolah,
eterusn(a ialah acaraD
B+ G -6m &?
Berikut !iumumkan ke!u!ukan lorong para peserta,
&orong 14no peserta5D 4nama peserta5 4rumah5
&orong ?4no peserta5D 4nama peserta 4rumah5
ekarang marilah sama*sama kita saksikan acara
B+ G -6m &?
Demikian ta!i berakhirn(a acara
B+ G -6m &?
Acara
ukaneka
pra
sekolah411-5
Acara
+G-6m*&
?41135
+G-6m*
P?411+5
+G-AAm*
&1A41165
+G-AAm*
P1A41185
+G-AAm*
&1-411;5
+G-AAm*
P1-411?5
-1
Pen(ampaian ha!iah
435
eterusn(a ma)lis pen(ampian ha!iah bagi acara balapan,
Untuk men(empurnakan pen(ampian ha!iah ini, pihak ma)lis
mempersilakanD
EamaD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2a.atanD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dengan !iiringi oleh
4nama5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4)a.atan5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dipersilakan tuan,
Bagi acara 4nama acara5
Emas !imenangi oleh a!ik,,,!ari rumah,,,
Perak !imenangi oleh a!ik,,,!ari rumah,,,
"angsa !imenangi oleh a!ik,,,!ari rumah,,
Ma)lis merakamkan terima kasih kepa!a (ang berusaha 4nama5
4)a.atan5 kerana telah su!i men(empurnakan ma)lis
pen(ampaian ha!iah itu ta!i,
Acara
6Am*pra
&41AA5
6Am*pra
P41A15
?Am*
&?41A-5
?Am*P
?41A35
1AAm*
&1A41A+5
1AAm*
P1A41A65
1AAm*
&1-41A85
1AAm*
P1-41A;5
-- Acara balapan Acara balapan !iteruskan lagi !engan acara
B+ G 1AAm & 1A
Berikut !iumumkan ke!u!ukan lorong para peserta,
&orong 14no peserta5D 4nama peserta5 4rumah5
&orong ?4no peserta5D 4nama peserta 4rumah5
ekarang marilah sama*sama kita saksikan acara
B+ G 1AAm &1A
Demikian ta!i berakhirn(a acara
B+ G 1AAm &1A
Acara
+G1AAm*
&1A411@5
+G1AAm*
P1A41-A5
+G1AAm*
&1-41-15
+G1AAm*
P1-41--5
-3
Pen(ampaian
ha!iah4+5
eterusn(a ma)lis pen(ampian ha!iah bagi acara balapan
Untuk men(empurnakan pen(ampian ha!iah ini, pihak ma)lis
mempersilakan,,
EamaD
2a.atanD
Dengan !iiringi oleh
4nama5
4)a.atan5
Dipersilakan tuan,
Acara
41A?5*-AAm*
& 1A
41A@5*-AAm*
P1A
411A5*-AAm*
&1-
41115*-AAm*
Bagi acara 4nama acara5
Emas !imenangi oleh a!ik,,!ari rumah,,,
Perak !imenangi oleh a!ik,,!ari rumah,,
"angsa !imenangi oleh a!ik,,!ari rumah,,
Ma)lis merakamkan terima kasih kepa!a (ang berusaha 4nama5
4)a.atan5 kerana telah su!i men(empurnakan ma)lis pen(ampian
ha!iah,
P1-
-+ Acara ibu bapa 0a!irin sekalian kita teruskan acara kita pa!a hari ini !engan
acara (ang !inanti*nanti iaitu acara khas sukaneka ibu bapa,,,
Diminta kepa!a semua peserta kategori ibu !an bapa untuk
mengambil tempat masing*masing kerana acara akan !imulakan
sebentar lagi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Demikian ta!i berakhirn(a acara khas sukaneka kategori ibu !an
bapa,
-6 Pen(ampaian ha!iah
465
eterusn(a ma)lis pen(ampian ha!iah bagi acara balapan
Untuk men(empurnakan pen(ampian ha!iah ini, pihak ma)lis
mempersilakan,,
EamaD
2a.atanD
Dengan !iiringi oleh
4nama5
4)a.atan5
Dipersilakan tuan,
Bagi acara 4nama acara5 sukaneka pra, 0a!iah mengumpul gula*
gula terban(ak 4lelaki5 !imenangi oleh
a!ik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bagi ha!iah mengumpul gula*gula
terban(ak 4perempuan5 !imenangi oleh
a!ik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
eterusn(a bagi acara D,,,,,,,,,,,,,,
Emas !imenangi oleh a!ik,,,,,!ari rumah,,,
Perak !imenangi oleh a!ik,,,,,!ari rumah,,
"angsa !imenangi oleh a!ik,,,,,!ari rumah,,
Ma)lis merakamkan terima kasih kepa!a (ang Fberusaha 4nama5
4)a.atan5 kerana telah su!i men(empurnakan ma)lis pen(ampian
ha!iah,
Acara
ukaneka
Pra
sekolah4rebu
t gula*gula5
Acara
+G-6m*&
?41135
+G-6m*
P?411+5
+G-AAm*
&1A41165
+G-AAm*
P1A41185
+G-AAm*
&1-411;5
+G-AAm*
P1-411?5
-8 Ma)lis penutupan
ke)ohanan !an
Berikutn(a a!alah ma)lis penutupan ke)ohanan olahraga #
AYE$ M%&E# kali ke*++, emua muri! !iminta berhimpun !i
pen(ampian ha!iah
ketegori khas485
tengah pa!ang mengikut rumah masing*masing,
4marching song5
eterusn(a a!alah ma)lis pen(ampaian ha!iah bagi acara*acara
(ang telah !i)alankan,
Untuk men(empurnakan pen(ampaian ha!iah ini, pihak ma)lis
mempersilakan
4Eama5En,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4)a.atan5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!engan !iiringi oleh
4nama5 En,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4)a.atan5, Dipersilakan tuan,
Bagi acara 4nama acara5,
Emas !imenangi oleh a!ik,,,,!ari rumah,,,,
Perak !imenangi oleh a!ik,,,,!ari rumah,,,,
"angsa !imenangi oleh a!ik,,,,!ari rumah,,,,
Berikut a!alah pen(ampian ha!iah bagi kategori khas ibu !an
bapa,
0a!iah bagi kategori ibu !imenangi oleh Pn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0a!iah bagi kategori bapa !imenangi oleh En,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
eterusn(a a!alah pen(ampaian ha!iah kepa!a olahraga.an !an
olahraga.ati sekolah,
DipersilakanD
Penerima Anugerah /unas %lahraga.an ke)ohanan iaitu
a!ik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Penerima Anugerah /unas %lahraga.ati ke)ohanan iaitu
a!ik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Penerima Anugerah %lahraga.an harapan iaitu
a!ik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Penerima Anugerah %lahraga.ati harapan ke)ohanan iaitu
a!ik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Penerima Anugerah %lahraga.an ke)ohanan !isan!ang oleh
a!ik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Penerima Anugerah %lahraga.ati ke)ohanan !isan!ang oleh
a!ik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bagi kategori Perbarisan terbaik !isan!ang olehD
rumah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2ohan ukantara )atuh kepa!aD rumah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dan 2ohan keseluruhan bagi ke)ohanan olahraga #P$ kali ke*
++, )atuh kepa!aD rumah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/ahniah !iucapkan kepa!a semua pemenang,
Acara
+G1AAm*
&1A411@5
+G1AAm*
P1A41-A5
+G1AAm*
&1-41-15
+G1AAm*
P1-41--5
Acara
ukaneka
ibu !an bapa
-; /urun ben!era
ke)ohanan
elesai su!ah upacara pen(ampaian ha!iah, #ini ben!era
ke)ohanan akan !iturunkan !engan rasmin(a sebagai tan!a
berakhirn(a #e)ohanan %lahraga /ahunan # AYE$ M%&E#
kali ke*++,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4turun ben!era5,
eterusn(a ma)lis men)emput
en,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, untuk menerima
ben!era ke)ohanan (ang akan !iserahkan oleh Moh!, 9ir!aus bin
,$osli, ben!era ini akan !isimpan !an akan !ikibarkan semula
pa!a ke)ohanan (ang akan !atang, Ins(aAllah,
/erima kasih !iucapkan kepa!a
En,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, !an a!ik Moh! 9ir!aus bin
,$osli,
++ E(an(ian lagu
Eegaraku
H 0ip*hip 0oora(,
eterusn(a kepa!a semua (ang ha!ir, !ipersilakan ber!iri tegak
untuk bersama*sama men(an(ikan lagu Eegaraku !engan penuh
semangat,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#ami ingin merakamkan sekalung penghargaan !an )utaan
terima kasih kepa!a semua pihak (ang terlibat secara langsung
!an ti!ak langsung !alam membantu men)a(akan !an
melicinkan per)alanan ke)ohanan olahraga # AYE$ M%&E#
pa!a kali ini,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ekarang kita tampilkan En, Ab!, A1i1 b, Ab!, 0ami! ke tengah
pa!ang !an melaungkan hip*hip hoora( seban(ak ; kali sebagai
penutup ke)ohanan olahraga # AYE$ M%&E# kali ke*++,
Dipersilakan,
Akhir kata !ari kami
Ma)ulah sukan untuk negara, Assalamualaikum .,b,t
Alham!ulilla
h segalan(a
ber)alan
!engan
lancar
.alaupun
a!a se!ikit
kesilapan
teknikal tp
tak
mencacatkan
ma)lis,
/ahun !epan
org lain plak
MC,,,(e,,
Poste! b( nanie at ?D66 P"