Anda di halaman 1dari 21

PROPOSAL OLIMPIADE ELEKTRO

2010-2011
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TEKNIK TELEKOMUNIKASI
2010
15.1 TUJUAN
1. Menentukan titik kerja melalui em!erian te"an"an !ia#
#e#uai $en"an jeni# tran#i#it%r $an aru# %utut.
2. Men"amati te"an"an %utut $an men"&itun" en"uatan
te"an"an.
15.2 ALAT DAN KOMPONEN YANG DIGUNAKAN
1. '( P%)er Sul*. + 1 !ua&
2. Re#i#t%r,re#i#t%r -#e#uai er&itun"an. + / !ua&
0. Re#i#t%r 112 k3 + 1 !ua&
/.Tran#i#t%r 4( 105 + 1 !ua&
2. Kaa#it%r 22 67 + 0 !ua&
8. Multimeter + 2 !ua&
5. 7un9ti%n Generat%r + 1 !ua&
:. O#il%#k% + 1 !ua&
;. Ka!el,ka!el en"&u!un" + #e9ukun*a
15.3 PENDAHULUAN
Rangkaian dasar penguat common-emitter terlihat pada gambar 1.
Tegangan masukan total v
I
-!ia# < #in*al. $ia#an" $i antara !a#e
$an emitter -"r%un$.
Tegangan keluaran total v
O
-!ia# < #in*al. $iam!il $i antara 9%lle9t%r
$an emitter -"r%un$.
Resistor R
C
memun*ai 2 =un"#i+
Untuk menentukan bias yang diinginkan pada collector
Mengubah arus collector, i
C
1 menja$i te"an"an keluaran v
OC
atau
v
O
Tegangan catu V
CC
$ierlukan untuk mem!eri !ia# a$a 4JT $an
untuk men9atu $a*a *an" $ierlukan untuk kerja en"uat.
gambar 1.
Pen"uatan
A"ar 4JT !ekerja #e!a"ai en"uat1 maka &aru# $i!eri !ia# a$a $aera&
akti= *an" $itentukan %le& te"an"an $9 !a#e > emitter V
BE
$an
te"an"an $9 9%lle9t%r > emitter V
CE
.
Jika #in*al v
i
akan $ierkuat1 #in*al ini $ituman"kan a$a V
BE
$an
&aru# $ija"a ke9il -li&at "am!ar 10-!.. a"ar teta a$a #e"men
*an" linier $ari kur?a tran#=er $i #ekitar titik !ia# Q.
K%e@e#in ara& $ari #e"men linier ini #ama $en"an en"uatan te"an"an
$ari en"uat untuk #in*al ke9il $i #ekitar titik Q.
15.4 CARA MELAKUKAN PERCOBAAN
1. (atatla& karakteri#tik tran#i#t%r 4( 105 $ari $ata #&eet.
2. Tran#i#t%r 4( 105 ini akan $ier"unakan #e!a"ai en"uat
9%mm%n emit%r $en"an !ia# em!a"i te"an"an. Aitun"la&
nilai R11 R21 R91 RE !ila $iin"inkan B99 C 10 B $an I9 -D. C
1mA.
0. Aitun"la& nilai B9
E
-D. E I9-D. F P
'
-maE.G
/. 4uatla& ran"kaian !ia# em!a"i te"an"an en"uat 9%mm%n
emitter #eerti a$a Gam!ar 11 $en"an B99 C 10 B $an nilai
R11 R21 R9 $an R
E
&a#il er&itun"an lan"ka& 2..
2. Ukurla& I
41
I
(1
I
E1
B
41
B
(E
.
8. 4uatla& ran"kaian #eerti Gam!ar 2 $en"an Bin -a9. C :0
mB "el%m!an" #inu#%i$a1 =rekuen#i 1 KAH1 R#C 1k3 $an
RlC112 k3 . Amati $en"an men""unakan %#il%#k% B
41
B
E
1 B
4E1
B%ut. Gam!arla& &a#il en"amatan ter#e!utI
5. Ulan"i lan"ka& 8. $en"an nilai Bin-a9.C 012 B $an 1B a$a
=rekuen#i *an" #ama.
15.5 GAMBAR RANGKAIAN
Gam!ar 1.
R1
R2
Re
Rc
VCC
Gam!ar 2.
R1
R2
Re
Rc
VCC
22 F
22 F
22 F
1K
RL
15.6 TABEL HASIL PERCOBAAN
Ta!el 1. Ran"kaian !ia# em!a"i te"an"an en"uat 9%mm%n
emiter
I
4
I
(
I
E
B
4
B
4E
B
(E
Ukur
26 015m
A
01:6 115 ? 01/ ? 2 ?
Aitun
"
/6 1mA 1100/
6
1150/
?
015 ? 2 ?
Ta!el 2. Ran"kaian en"uat 9%mm%n emitter
Bin
-a9.
B%ut
ukur Aitun"
:0 mB 1 B
012 B 21/ B
1 B 215B
15.7 ANALISA
Pa$a er9%!aan kali ini a$ala& mem!uat ran"kaian
en"uat 9%mm%n emitter1 $imana a$a ran"kaian ter#e!ut
akan $ier%le& nilai en"uatan *an" ter$aat a$a
tran#i#t%r 9%mm%n emitter.
Maka 1 $alam em!uatan ran"kaian en"uat 9%mm%n
emitter ter#e!ut erlu $iketa&ui !e!eraa &ar"a $ari
te"an"an *an" akan $ia#an"kan a$a ran"kaian ter#e!ut
a"ar tran#i#t%r $aat !ekerja %timal.
'alam er9%!aan kali ini !e!eraa &al *an" &aru#
$i9ari terle!i& $a&ulu a$ala& +
Nilai I
4
Nilai I9
Nilai I
E
Nilai B
4
Nilai B
4E
1 $an
Nilai B
(E
Pa$a er9%!aan ini nilai I
(
tela& $itentukan *aitu
#e!e#ar 1mA1 $imana untuk men$aatkan nilai I9 terle!i&
$a&ulu a$ala& menentukan &ar"a re#i#tan#i *an" #e#uai
untuk ma#in",ma#in" ta&anan a$a ran"kaian ter#e!ut1
maka $i"unkanla& %ten#i%meter a"ar nilai re#i#tan#i
$i$aatkan. Untuk men9ari nilai I
4
maka $i"unakan rumu# +
I4CI9JK 1 $imana &ar"a K #e#uai $en"an jeni# tran#i#t%r *an"
$i"unakan
'ari rumu# $iata# $ier%le& nilai I
4
#e!e#ar /6A.
Untuk nilai I
E
$aat $i9ari $en"an 9ara menjumla&kan nilai
I9 $en"an nilai I
4
1 #e&in""a $ier%le& &a#il I
E
C 1100/mA.
Untuk &ar"a B
4
$ier%le& nilai #e!e#ar 115B *an"
meruakan #tan$ar $ari te"an"an !a#i# *an" $aat $ili&at
a$a $ata #&eet. Untuk nilai B
4E
untuk tran#i#t%r tie 4(
105 a$ala& #e!e#ar 015B *an" meruakan titik akti= *an"
meruakan !ata# keakti=an tran#i#t%r ter#e!ut . #e$an"kan
untuk nilai B
(E
$aat $ier%le& melalui #eten"a& $ari nilai
B99 *aitu #e!e#ar 2B.
Untuk en"ukuran nilai,nilai ter#e!ut ti$akla& jau&
!er!e$a &a#il *an" $i$aatkan1 er!e$aan *an" mun"kin
terja$i !ia# $i#e!a!kan karna nilai re#i#tan#i atau ta&anan
*an" $i"unakan itu ti$ak #e#uai $en"an nilai *an"
#e!enarn*a namun ma#i& $alam !ata#an t%leran#i.
Pen"uatan te"an"an $an keatu&an a9 ran"kaian
en"uat 9%mm%n emitter $aat $iketa&ui $en"an men9ari
&a#il er!an$in"an antara !an*akn*a nilai te"an"an %utut
$an !an*akn*a nilai te"an"an inut a$a ran"kaian
ter#e!ut.
ABC B%utJBinC 1B J 010:B C 1212
Seerti $iketa&ui !a&)a a$a #aat te"an"an inut
$i!eri nilai :0mB maka $i$aatkan nilai %utut #e!e#ar 1B1
maka en"uatan *an" terja$i a$ala& +
Aa!ila te"an"an %ututn*a $i"anti menja$i 012 B
maka akan $ier%le& te"an"an %utut #e!e#ar 21/ B1 maka
en"uatan *an" terja$i $aat $i&itun" +
ABC B%utJBinC 21/BJ012BC 12
Se$an"kan jika te"an"an inutn*a $i"anti la"i
menja$i 1B maka $i $aatkan nilai te"an"an %ututn*a
a$ala& #e!e#ar 215 B. maka $aat $i&itun" nilai
en"uatann*a1 *aitu +
ABC B%utJBinC 215BJ1BC 2.5
'ari &a#il ter#e!ut maka $aat $iam!il rata,rata $ari
nilai en"uatan itu *aitu #e!e#ar 10 kali.
BENTUK GELOMBANG PADA SAAT Vi !"#V
Bin $an B%ut
,L ata#C B%ut C 2 $i? E 012 BJ$i?
C 1 B
,L !a)a& C Bin C / $i? E 20mBJ $i?
C :0mB
B
4
Ata# C inut
C :0mB
4a)a& C B4
C 018 $i? E 20 mBJ$i?
C 00mB
B
E
Ata# Cinut
C :0mB
4a)a& C BE
C11: $i? E 20 mBJ$i?
C ;0mB
B
4E
Ata# C inut
C :0mB
4a)a& C B4E
C 01/ $i? E 20 mBJ$i?
C 20mB
B
(E
Ata# C inut
C :0mB
4a)a& C B(E
C 011 $i? E 10mBJ$i?
C 1mB
BENTUK GELOMBANG PADA SAAT Vi "$2 V
Bin $an B%ut 012 B
Ata# C %utut
C21/ $i? E 1 BJ$i?
C 21/ B
4a)a& C inut
C 012 B
B
4
Ata# Cinut
C 012 B
4a)a& C B4
C 112 $i? E 2mBJ$i?
C 8mB
B
E

Ata# C inut
C 012 B
4a)a& C BE
C 11: $i? E 20mBJ$i?
C 08mB
B
4E
Ata# C inut
C 012 B
4a)a& C B4E
C 1 $i? E 20mBJ$i?
C 20mB
B
(E
Ata# C inut
C 012 mB
4a)a& C B(E
C 01/ $i? E 20mBJ$i?
C :mB
BENTUK GELOMBANG PADA SAAT Vi 1 V
Ata# C %utut
C 215 $i? E 1BJ$i?
C 215 B
4a)a& C inut
C 1 B
Bin $an B%ut 1B
B
4
Ata# C inut
C 1 ?
4a)a& C B4
C01: $i? E 20mBJ$i?
C /0mB
B
E
Ata# C inut
C 1 B
4a)a& C BE
C 01: $i? E 20mBJ$i?
C 18mB
Ata# C inut
C 1 B
4a)a& C B4E
C1 $i? E 20mBJ$i?
C 20mB
B
4E

B
(E
Ata# C inut
C 1B
4a)a& C B(E
C 01/ $i? E 2mBJ$i?
C 2mB
Pen"uatan *an" terja$i $en"an 9ara mem!an$in"kan nilai
te"an"an %utut $en"an te"an"an inutn*a men*e!a!kan
terja$in*a eru!a&an =a#a atau #u$ut "el%m!an" #in*al antara
"el%m!an" te"an"an %utut $an "el%m!an" te"an"an %utut.
Seerti *an" terli&at a$a =%t% &a#il er9%!aan maka $aat
terli&at !a&)a eru!a&an =a#a *an" terja$i a$ala& 1:0
%
.
15.! KESIMPULAN
Pa$a ran"kaian en"uat tran#i#t%r 9%mm%n emitter1
nilai te"an"an %utut a#ti le!i& !e#ar $ari nilai te"an"an
inutn*a.
Rata,rata en"uatan *an" terja$i a$ala& #e!e#ar 10 kali
Pen"uatan *an" terja$i $en"an 9ara mem!an$in"kan
nilai te"an"an %utut $en"an te"an"an inutn*a
Pa$a "el%m!an" %utut $an "el%m!an" inut ter$aat
er!e$aan !e#ar =a#a #e!e#ar 1:0
%
.
15.% DA&TAR PUSTAKA