Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUHIBBAH,

BATU 4, JALAN CECILY UTARA,


90000, SANDAKAN,
SABAH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
GEOGRAFI
TINGKATAN 2
2015

Disediakan oleh:
..
(EN. ABDUL GHAPAR BIN BAKRI )
Guru Matapelajaran Geografi

MINGGU
1
5/1
9/1

2
12/1
16/1

3
19/1
23/1
4
26/1
30/1

5
2/2
6/2
6
9/2
13/2

7
8

TAJUK/KEMAHIRAN

RANCANGAN PENGGALAN GEOGRAFI


TINGKATAN 2 (2015)
PENTAKSIRAN
KONSEP
PBS
BAND 1
Garisan
BAND 2
Meridian
Pangkal (GMP)

NILAI

KEMAHIRAN GEOGRAFI
Menghargai
KEDUDUKAN
Bekerjasama
Rasional
Pengenalan sukatan pelajaran
Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan
latitud dan longitud
Mengenal zon waktu di atas peta dunia
KEMAHIRAN GEOGRAFI
BAND 3
Garisan Tarikh
Bekerjasama
KEDUDUKAN
BAND 3
Antarangsa
Menghargai
(GTA)
Kerajinann
Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai
Bersyukur
Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan
menggunakan latitud dan longitud
Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan
longitud
KEMAHIRAN GEOGRAFI
BAND 2
Arah
Bekerjasama
ARAH
BAND3
Berdikari
Keadilan
Menyatakan bearing sudutan
Mengukur bearing sudutan
KEMAHIRAN GEOGRAFI
Jarak
Kejujuran
SKALA DAN JARAK
BAND 1
Skala lurus
Bekerjasama
Rasional
Mengukur jarak dua tempat pada peta dengan
Kerajinan
menggunakan skala lurus
Menukarkan jarak pada peta kepada jarak sebenar
dengan menggunakan skala lurus
KEMAHIRAN GEOGRAFI
BAND 1
Jarak
Berdikari
SKALA DAN JARAK
BAND 2
Skala lurus
Hemah tinggi
BAND 3
Kejujuran
Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta
dengan menggunakan skala lurus
KEMAHIRAN GEOGRAFI
Pola
Berdikari
GRAF
BAND 1
Taburan
Kejujuran
BAND 3
Bekerjasama
Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda
BAND 4
berdasarkan jadual dengan label dan petunjuk yang
BAND 5
betul
BAND 6
Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan
berganda
CUTI TAHUN BARU CINA 16 FEBUARI 20 FEBUARI 2015)
KEMAHIRAN GEOGRAFI
BAND 4
Mengumpul data Bersyukur
RAJAH
BAND 5
Kejujuran

BBM
Glob
Carta

Glob
Jam
Carta

Jangka sudut
Peta lakar
Pembaris
Peta lakar
Benang

Pita ukur
Pembaris
Carta
Kertas graf

Carta
Bahan edaran

CATATAN

23/2
27/2
9
10
9/3
13/3

11
23/3
27/3

12
30/3
2/4

13
6/4
10/4

14
13/4
17/4

Kasih sayang

Mengumpul maklumat
Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat
Mentafsir rajah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 (02 MAC HINGGA 06 MAC 2015)


KEMAHIRAN GEOGRAFI
Simbol
Kejujuran
PETA
BAND 2
Bekerjasama
BAND 4
Rasional
Mengenal pasti ciri fizikal dan budaya berdasarkan
Kerajinan
peta bergambar
Menyatakan kedudukan dan taburan ciri geografi
yang diperhatikan dalam peta bergambar.
Mentafsir bahan grafik.
Menjelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri
fizikal dan budaya dalam peta bergambar
Mentafsirkan peta bergambar
PERKHEMAHAN PERDANA BADAN BERUNIFORM SMK MUHIBBAH
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 2015 (16 MAC HINGGA 22 MAC 2015)
DINAMIK PENDUDUK
BAND 1
Kepadatan
Hemah tinggi
TABURAN PENDUDUK
Taburan
Kasih sayang
Kerajinan
Mengenal pasti taburan penduduk negara
Bekerjasama
Malaysia
Keadilan
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
taburan penduduk negara Malaysia.

DINAMIK PENDUDUK
BAND 2
TABURAN PENDUDUK
Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
taburan penduduk negara Malaysia
GOOD FRIDAY ( 3 APRIL 2015)
DINAMIK PENDUDUK
BAND 2
Kadar kelahiran, Kejujuran
PERUBAHAN PENDUDUK
kematian,
Bekerjasama
migrasi
Rasional
Mendefinisikan perubahan penduduk negara
Kerajinan
Malaysia
Kesyukuran
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi
DINAMIK PENDUDUK
PERUBAHAN PENDUDUK
Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi
Merumuskan perubahan penduduk negara
Malaysia pada masa depan berdasarkan kadar

BAND 2

Kadar kelahiran,
kematian,
migrasi

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan
Kesyukuran

Peta lakar
Carta

Peta Malaysia
Carta

Carta
Peta minda
Keratan akhbar

Carta
Peta minda
Keratan akhbar

15
20/4
24/4

kelahiran, kematian dan migrasi


DINAMIK PENDUDUK
MIGRASI PENDUDUK
Menerangkan migrasi dan pola migrasi penduduk
Menyenaraikan dan menghuraikan faktor yang
mempengaruhi migrasi penduduk

BAND 2
BAND 5

Pergerakkan
penduduk

Berdikari
Kasih sayang
Kebebasan
Kerajinan

Carta
Peta Malaysia
Peta minda

*Buat Laporan kajian kes kesan faktor mempengaruhi


migrasi kawasan kajian.
16
17
4/5
8/5

18
11/5
15/5
19
18/5
21/5

20
25/5
29/5

DINAMIK PENDUDUK
KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM
SEKITAR
Menyenaraikan kesan perubahan penduduk
terhadap penerokaan sumber
Menghuraikan kesan perubahan penduduk
terhadap penerokaan sumber tersebut dengan
contoh
DINAMIK PENDUDUK
KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM
SEKITAR
Mencadangklan langkah-langkah penerokaan
sumber secara terancang
DINAMIK PENDUDUK
HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER
Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang
pendudukdan penduduk optimum
Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk
berlebihan
dan kurang penduduk

PEPERIKSAAN PENGGAL 1 (27 APRIL HINGGA 30 APRIL 2015)


BAND 4
Pergerakkan
Kejujuran
penduduk
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan

Carta
Peta minda
Peta Malaysia

LARIAN HIJAU MUHIBBAH 2015 (09 MEI 2015)


BAND 4
Pergerakan
Kejujuran
penduduk
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan

Carta
Peta minda
Peta Malaysia

BAND 3

Penduduk
berlebihan
Kurang
penduduk
penduduk
optimum

Baik hati
Hemah tinggi
Kasih sayang
Kejujuran

Carta
Bahan edaran
Peta minda

KEJOHANAN OLARAGA DAN BALAPAN SMK MUHIBBAH 2015 (21 HINGGA 22 MEI 2015)
DINAMIK PENDUDUK
BAND 3
Penduduk
Baik hati
Carta
HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER
berlebihan
Hemah tinggi
Bahan edaran
Kurang
Kasih sayang
Peta minda
Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan
penduduk
Kejujuran
kurang penduduk terhadap keperluan kependuduk.
penduduk
Menghuraikan ciri dan contoh penduduk
optimum
berlebihan dan kurang penduduk
HARI MUAFAKAT 1 2015 (29 MEI 2015)
PESTA MENUAI / GAWAI (30/31 MEI 2015)
HARI WESAK (1 JUN 2015)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 30 MEI HINGGA 14 JUN 2015)

21
15/6
19/6
22
22/6
26/6

23
29/6
3/7

DINAMIK PENDUDUK
HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER
Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan
kurang penduduk terhadap keperluan
kependudukan

BAND 6

PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


PETEMPATAN
Menyatakan lokasi petempatan awal
Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi petempatan awal.
Menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor
yang mempengaruhi petempatan luar bandar di
negera Malaysia

BAND 1

PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


PETEMPATAN

24
6/7
10/7

26
20/7
24/7

27
28
3/8
7/8

Penduduk
berlebihan
Kurang
penduduk
penduduk
optimum
Kedudukan
Kedudukan
Kedudukan

Baik hati
Hemah tinggi
Kasih sayang
Kejujuran

Carta
Bahan edaran
Peta minda

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan
Bekerjasama
Kebebasan
Berdikari
Kesyukuran

Peta Malaysia
Carta
Gambar
petempatan
Bahan edaran
Peta minda

BAND 3

Kedudukan
Kedudukan
Kedudukan

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan
Bekerjasama
Kebebasan
Berdikari

Peta Malaysia
Carta
Gambar
petempatan
Bahan edaran
Peta minda

BAND 6

Kedudukan
Kedudukan
Kedudukan

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan
Kebebasan
Berdikari

Peta Malaysia
Carta
Gambar
petempatan
Bahan edaran
Peta minda

BAND 3

Negara
membangun
Negara maju

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan
Baik hati

Keratan akhbar
Peta Malaysia
Carta

BAND 2

Merumuskan
peranan
kerajaan
dalam
mempengaruhi petempatan luar bandar di
Malaysia.
Menyenaraikan pelbagai pola petempatan luar
bandar di Malaysia

PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


PETEMPATAN
Menjelaskan ciri pola petempatan luar bandar di
negara Malaysia dengan contoh
Membandingkan dan membezakan pola
petempatan di negara Malaysia
Menyenaraikan fungsi petempatan luar bandar
PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA
PERBANDARAN
Menerangkan proses pembandaran
Menyatakan takrif pembandaran di Malaysia
Menghuraikan ciri pembandaran negara Malaysia
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
pembandaran di Malaysia

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (13 JULAI HINGGA 18 JULAI 2015)


PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA
BAND 6
Negara
Kejujuran
PERBANDARAN
membangun
Bekerjasama
Negara maju
Rasional
Menyenaraikan dan menghuraikan fungsi bandar
Kerajinan

Keratan akhbar
Peta Malaysia
Carta

negara Malaysia
Menyatakan kesan proses pembandaran negara
Malaysia dan di negara lain Menghuraikan kesan
proses pembandaran negara Malaysia dan di
negara lain.
Menyenaraikan langkah-langkah untuk
mengurangkan masalah pembandaran negara
Malaysia.
PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
KEPERLUAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
AWAL
Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan
awal negara Malaysia
Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan
perhubungan awal negara Malaysia
PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
jaringan pengangkutan negara Malaysia
Menyatakan dan menghuraikan perkembangan
jaringan pengangkutan negara Malaysia
Menyatakan dan menghuraikan kepentingan
jaringan pengangkutan terhadap pembangunan
negara Malaysia
1- Laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan
terhadap alam sekitar.
2- Penglibatan pelajar dalam program penjagaan alam
sekitar.

Baik hati
Berdikari
Hemah tinggi
Kasih sayang

29
10/8
14/8

30
17/8
21/8

31
24/8
28/8

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN


PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN

32
33
34
35

BAND 1
BAND 2

Interaksi
Ketersampaian

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan

Peta Malaysia
Bahan edaran

BAND 2
BAND 3
BAND 4
BAND 5
BAND 6

Interaksi
Lingkungan
pengaruh

Keberanian
Kebebasan
Kasih sayang
Keadilan

Peta Malaysia
Carta

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan

Bahan edaran

PERCUBAAN PT3
BAND 2
Penulisan
BAND 3
laporan
BAND 4

Menjelaskan perkembangan perhubungan di


Malaysia dengan contoh yang sesuai
Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan di Malaysia dengan tepat
Menghuraikan kepentingan perhubungan terhadap
pembangunan negara
PECUTAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 TINGKATAN 1 DAN 2
PECUTAN AKHIR PT3 2015 TINGKATAN 3
HARI KEMERDEKAAN 31 OGOS 2015
PECUTAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 TINGKATAN 1 DAN 2
PECUTAN AKHIR PT3 2015 TINGKATAN 3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1, 2 DAN 4

36
37
38
39
39
40
41
42

HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 2015


PECUTAN AKHIR PT3 2015 TINGKATAN 3
PEPERIKSAAN PT 3 2015
AWAL MUHARRAM (14 OKTOBER 2015)
KARNIVAL 1MURID 1 SUKAN SMK MUHIBBAH 2015
HARI MUAFAKAT 2 (29 OKTOBER 2015)
HARI ANUGERAH SMK MUHIBBAH 2015 (30 OKTOBER)
PEPERIKSAAN SPM 2015
LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
CUTI DEEPAVALI (11 NOVEMBER 2015)