Anda di halaman 1dari 5

SULIT

KATEGORI 1a
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU
TAHUN: 2014
Sekolah

: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKO

Nama Pegawai Yang Dinilai

: SAHIRAN BIN MUCHIMUN

No. Kad Pengenalan

: 681111-13-5941

Gred Penyandang

: 29 / 41 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Mata Pelajaran Diajar

: KHB ( ERT/PERTANIAN) /

Gred Yang Dipohon

: 32 / 44 (Sila bulatkan gred berkenaan)

PJPK

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Bil.

Domain

Huraian Ringkas (10 hingga 20


perkataan bagi setiap elemen)

Elemen

1.

PENGETAHUAN ISI
KANDUNGAN (CONTENT
KNOWLEDGE)

a. Penguasaan isi
kandungan; atau
b. Pengetahuan dan
kemahiran kaunseling
(terpakai kepada guru
bimbingan dan
kaunseling.

2.

PENYAMPAIAN

a. Objektif pengajaran atau


objektif program

b. Strategi dan aktiviti

c.

3.

PENILAIAN
PEMBELAJARAN

Bahan / sumber
pengajaran dan
pembelajaran

Peningkatan pencapaian
murid dari segi:
Pengetahuan
Kemahiran berfikir
Kemahiran memimpin
Kemahiran dwi bahasa
Etika dan kerohanian
Identiti nasional

Dapat menjelaskan konsep / fakta atau


memberi jawapan dengan yakin, jelas dan
tepat
Mempunyai kemahiran meringkatkan
isi pelajaran mengikut potensi murid.

Mencapai objektif yang dirancang.

Pengajaran dan pembelajaran dijalankan


seperti yang dirancang.
Menggunakan dan mengadakan pelbagai
sumber yang sesuai dengan tahap
pelajar.
Pelbagai sumber digunakan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran

Peningkatan sebanyak 100% keputusan PMR

2012 (GPMP=1.85) murid


lulus
pada
Peperiksaan PMR 2012 dalam matapelajaran
KHB Kemahiran Teknikal berbanding 98.4%
(GPMP= 2.42) pada Peperiksaan PMR 2011
Pengekekalan sebanyak 100% keputusan PMR
2012 (GPMP=3.23) murid
lulus
pada
Peperiksaan PMR 2012 dalam matapelajaran
KHB Perdagangan & Keusahawanan berbanding
100% (GPMP= 3.42) pada Peperiksaan PMR
2011.
Peningkatan 100% (30 orang daripada 30 orang)
murid Tingkatan 1E/1F lulus pada peperiksaan
akhir tahun dalam matapelajaran KHB
Pertanian berbanding 96.7% (29 orang daripada
30) pada peperiksaan pertengahan tahun.

SULIT
1

SULIT

B. LAPORAN KOKURIKULUM
Bil

1
2
3
4
5

Kelab/ Persatuan/
Badan
Beruniform/
Sukan
dan
Permainan

Bola sepak
18TKB
Bola sepak
Pembangunan 5 Thn
Bola sepak
18TKB
Bola sepak
Pembangunan 5 Thn
Bola sepak
18TKB

Peringkat Pencapaian ( )
Sekolah

Daerah

Negeri

Kebangsaan

Antarabangsa

2012
Naib Juara
2012
Naib Juara
2013
Naib Juara
2013
Ketiga
2014
Naib Juara

Catatan
(Sila
nyatakan
tahun)

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL


Bil

Aktiviti

Peringkat Pencapaian ( )
Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan

1
2
3
4
5
6

Ketua Panitia KHB


Jurulatih Bola sepak 15TKB Kch
Jurulatih Bola sepak 15TKB Swk
Jurulatih Bola sepak 15TKB Kch
Guru Tingkatan

Catatan
(Sila
nyatakan
Antarabangsa
tahun)

2013
2013 (Juara)
2013
2014 (Juara)
2014

*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan, laporan
aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred
semasa.
PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa
sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.
Tarikh

19 May 2014
(Tandatangan PYD)
PENGESAHAN KETUA JABATAN

Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh

:
(Tandatangan Ketua Jabatan) Cop
Rasmi

SULIT
2

SULIT
RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah Diisi oleh Panel Penilai)
Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala Penilaian
Kriteria Kecemerlangan)
Nama Pegawai Yang Dinilai

No. Kad Pengenalan

SAHIRAN BIN MUCHIMUN


681111-13-5941

BAHAGIAN A PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%)


KRITERIA
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
sokongan sebagai bukti)

Penilai Pertama
(PP)

Penilai Kedua
(PK)

Ketua Penilai
(KP)

1. Pengetahuan Isi Kandungan (Content


Knowledge)

/10

/10

/10

2. Penyampaian

/10

/10

/10

3. Penilaian Pembelajaran

/10

/10

/10

x 80 =

Jumlah markah mengikut wajaran

30

x 80 =
30

x 80 =
30

BAHAGIAN B LAPORAN KOKURIKULUM (10%)


KRITERIA
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
sokongan sebagai bukti)
1.

Penilai Pertama
(PP)

Penilai Kedua
(PK)

Ketua Penilai
(KP)

/10

/10

/10

Penglibatan dalam Kelab / Persatuan / Badan


Beruniform / Sukan dan Permainan

x 10 =

Jumlah markah mengikut wajaran

10

x 10 =

x 10 =

10

10

Penilai Kedua
(PK)

Ketua Penilai
(KP)

BAHAGIAN C TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (10%)


KRITERIA
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
sokongan sebagai bukti)
1.

Penilai Pertama
(PP)

Penglibatan dalam tugas khas / sumbangan


profesional

Jumlah markah mengikut wajaran

10

/10

/10

/10

x 10 =

x 10 =

x 10 =

10

10

SULIT
3

SULIT
BAHAGIAN D JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)

MARKAH
KESELURUHAN

PP (%)

PK (%)

KP (%)

/100

/100

/100

MARKAH PURATA (%)

/100

Penilai Pertama

Penilai Kedua

Tandatangan

Tandatangan

Nama Pegawai

Jawatan

Tarikh

Nama Pegawai :
_

Jawatan

Tarikh

BAHAGIAN E TAHAP KECEMERLANGAN (Diisi oleh Ketua Penilai)


Sila tandakan () di ruang berkenaan
Cemerlang

Sangat Baik

Baik

Sederhana

Lemah

Tahap
Kecemerlangan

KEPUTUSAN PANEL PENILAI

Diperaku

Tidak Diperaku

Ulasan :

Ketua Penilai (Pengerusi)

Tandatangan
Nama

Pegawai

Jawatan
Tarikh
Nota :

:
:

(i) Ketua Penilai WAJIB membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku.
(ii) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli-ahli panel.

SULIT
4