Anda di halaman 1dari 10

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN

D20102041721

KRM 3063: ASAS BENTUK DAN RUANG


SEMESTER 4
SESI 2012
TAJUK

TUGASAN 1
KUMPULAN
UPSI10 (A112PJJ)
DISEDIAKAN OLEH
NAMA
MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN

NO. ID

NO. TELEFON

D20102041721

012-4562539

NAMA PENSYARAH: DR MOHD UZI B DOLLAH


TARIKH SERAH: 21 HB OKTOBER 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN


D20102041721

Subjek : Matematik

Kelas : 4 Berlian

Tajuk : Bentuk dan Ruang

Bilangan pelajar : 20 orang

Sub-topik : Memahami perimeter bagi bentuk 2 matra

Tarikh : 17 Oktober 2012

Masa : 9.45 pagi 10.45 pagi

Objektif :
Murid-murid akan dapat :
a) Murid dapat menamakan dan menulis bilangan sisi 2-dimensi.
b) Murid dapat mengukur dan merekod bentuk-bentuk 2-dimensi.
c) Murid dapat mencari perimeter bagi bentuk 2-dimensi

Konsep

: Murid-murid dapat mempelajari dan memahami bentuk-bentuk


2-dimensi yang boleh didapati di sekeliling mereka.

Pengalaman lepas

: Murid-murid telah didedahkan dengan bentuk-bentuk 3-dimensi


dan memahaminya.

Nilai-nilai murni

Bekerjasama dalam kumpulan.

Bertolak ansur dan saling bantu-membantu.

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN


D20102041721

Memupuk sikap toleransi sesama rakan sekelas.

Sumber Pengajaran / Alat Bantu Mengajar ( ABM )

Video

Slaid power point

Pen marker berwarna

Kad manila

Prosedur /
Peruntukan Masa
Set Induksi
[ 5 Minit ]

Perkembangan
Pembelajaran
[ 50 Minit ]

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


1. Menunjukkan persembahan

Catatan
ABM :

powerpoint sebagai pendahuluan

LCD Projector

memperkenalkan bentuk-bentuk 2-

dan komputer

dimensi dan menerangkan ciri-ciri

Kaedah :

bagi setiap bentuk.

Pembelajaran

1. Murid-murid dibahagikan kepada 4


kumpulan.
2. Pembahagian kumpulan dilakukan

Masteri
12 lelaki, 8
perempuan
Kaedah :

dengan mencantumkan kepingan-

Pembelajaran

kepingan bentuk 2-dimensi yang telah

Koperatif

digunting untuk mencari ahli

Nilai :

kumpulan.

Elemen seni.

Aktiviti 1
1. Dalam kumpulan, murid-murid

Nilai :

dikehendaki mencari bentuk-bentuk 2-

Berfikiran kritis

dimensi yang terdapat di sekeliling

dan kreatif.

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN


D20102041721

mereka dan melukisnya di atas kertas

Bekerjasama.

lukisan yang telah diberikan.

Berpusatkan

Contohnya : Tingkap berbentuk

pelajar.

segiempat tepat, maka muridmurid dikehendaki melukis


bentuk segiempat .
2. Selepas melukis, murid-murid
dikehendaki mewarnakan bentuk

Kaedah :
Pembelajaran

tersebut dan menamakan bentuk yang Kontekstual.


telah dilukis.
3. Hasil kerja dibentangkan di hadapan
kelas dan murid-murid juga dikendaki

Pembelajaran
Koperatif.

melukiskannya semula bentuk yang


dijumpai di papan putih.
Aktiviti 2
1. Setiap kumpulan dibekalkan dengan

Kaedah :

beberapa bentuk 2 dimensi sebagai

Pembelajaran

contoh bentuk segitiga .

Koperatif

2. Murid-murid harus mengukur dan


merekodkan perimeter setiap bentuk

Pergerakan

yang diberi .

Nilai :

3. Selepas itu, murid-murid dikehendaki


membentangkan jawapan mereka
dihadapan kelas dengan bimbingan
daripada guru.

Bertolak ansur.
Berusaha.

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN


D20102041721

Aktiviti 3
1. Aktiviti dilakukan secara
berpasangan.
2. Murid-murid dikehendaki mencarikan
perimeter bagi setiap bentuk yang

Kaedah :
Pembelajaran
Kecerdasan
Pelbagai

diberi .
3. Setiap bentuk yang diberi mempunyai

Nilai :

panjang dan lebar yang siap diberikan

Bekerjasama.

Pemikiran secara

4. Kemudian murid-murid dikehendaki

kritis.

mengira dan menulis jawapan yang

Memahami dan

terdapat di lukisan di ruang yang telah

membezakan.

disediakan di dalam kertas.

Teknik pengiraan.

5. Teknik pengiraan yang digunakan


dapat diaplikasikan dalam kehidupan

Kaedah :

seharian murid-murid.

Kajian Masa
Depan

Penutup
[ 5 Minit ]

1. Menayangkan video mengenai aktivitiaktiviti yang menggunakan bentuk 2-

Membuat
kesimpulan.

dimensi.
2. Guru memberikan latihan pengukuhan

Kaedah :

kepada murid-murid sebelum

Pembelajaran

bersurai.

Masteri

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN


D20102041721

Menamakan dan menulis


setiap bentuk yang diberi

Mengukur dan merekodkan


perimeter bagi setiap bentuk

Mencarikan perimeter daripada


bentuk 2-dimensi.

Kaedah :
Pembelajaran
Kontekstual

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN


D20102041721

CONTOH LEMBARAN KERJA


LEMBARAN
KERJA 1
Nama : .
Minggu :

SCORE

Tarikh : .
Kelas :

1. NAMAKAN DAN TULISKAN BILANGAN SISI BAGI SETIAP BENTUK


DIBAWAH

SEGI TIGA

A)

3 SISI

B)

..

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN


D20102041721

C)

..

CONTOH LEMBARAN KERJA


LEMBARAN
KERJA 2
Nama : .
Minggu :

SCORE

Tarikh : .
Kelas :

1. UKUR DAN REKOD PERIMETER BAGI SETIAP BENTUK DI BAWAH

A)

PERIMETER =
.

B)
PERIMETER =
..

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN


D20102041721

C)
PERIMETER =
.

CONTOH LEMBARAN KERJA


LEMBARAN
KERJA 3
Nama : .
Minggu :

SCORE

Tarikh : .
Kelas :

1 CARI PERIMETER BAGI SETIAP BENTUK DI BAWAH

A)
5 CM
4 CM

PERIMETER =
.

6 CM

MEOR ZULKERNAEN B ZABIDIN


D20102041721
B)
PERIMETER =
..

5 CM
C)
4 CM
.

PERIMETER =