Anda di halaman 1dari 23

TUTORIAL BIMBINGAN

DAN KAUNSELING KANAKKANAK


Pensyarah
Disediakan oleh

:En. Meor Shaharuddin


:Jacquan Tanius
Jecqveline Paulus

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

Soalan : No 13
a)Banding beza di antara konsep bimbingan
dan kaunseling dari perspektif Islam dan
Barat. Gunakan penyusunan grafik untuk
memaparkan perbezaan ini.
b)Buat
perbandingan
antara
kaunseling dan psikoterapi.

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

bimbingan

Banding beza antara konsep bimbingan


dari perspektif Barat dan Islam
PERSPEKTIF BARAT
Membantu individu

ASPEK
Konsep

bersikap lebih terbuka


terhadappengalaman
mereka dan seterusnya
akan dapat menerima orang
lain. (Rogers, C.R 1951)

PERSPEKTIF ISLAM
suatu proses menolong yang
melibatkan interaksi dua hala
antara orang yang memberi
pertolongan dengan orang
yang menerima pertolongan
dalam keadaan suasana yang
harmoni, penuh kesedaran
dan saling memahami (Aziz
Salleh, 1996).

menolong klien
Objektif
klien memahami hubungan
mengesan halanganKaunseling dengan Allah swt, hubungan
halangan dan
dengan makhluk-makhluk
mengenalpasti bakat
ciptaan Allah, tujuan hidup
serta kebolehan agar
dunia dan matlamat akhir
dapat hidup dengan lebih
hidup ini.
sempurna
Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

klien akan
menceritakan halhalnya dari keadaan
semasa tentang dirinya
sahaja

Ciri-ciri
Kaunseling

Membantu klien
menyelesaikan
masalah yang dihadapi
seperti kesejahteraan,
pertumbuhan personal,
kerjaya, dan patologi.

Kepentingan
Kaunseling

berkaitan dengan keimanan


seseorang (kepercayaan
kepada Tuhan, alam akhirat,
pahala dosa, syura,neraka
dan hari kiamat.
Tiap-tiap yang bernyawa
akan merasai mati .
(Ali Imran:185)
1.Pembangunan Roh
2. Pembangunan Akal
3. Pembangunan Hati
4. Pengimbangan Nafsu

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

1.Pembangunan Roh
Pembangunan roh merupakan aspek paling
penting dalam kaunseling Islam. Bilamana
roh itu sudah mula mengenali Allah,
mencintai Allah, mula takut pada Allah, yakin
pada Allah dan akur pada segala suruhan
dan larangan Allah, maka manusia mula
mengetahui apa tujuan hidupnya.

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

2. Pembangunan Akal

Membangunkan akal atau dalam kata lain,


pencerahan akal (celik akal) dapat membimbing
manusia kepada kemuliaan dan ketinggian darjat
sebagai hamba disisi Allah swt. Akal fikiran adalah
amanah dan tanggungjawab daripada ALLAH
yang tidak dilibatkan kepada makhluk lain dimuka
bumi. Akal fikiran dapat membezakan kebenaran
dan kebatilan , juga antara petunjuk (hidayah) dan
kesesatan
.

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

3. Pembangunan Hati
Pembangunan
hati
bukan
sahaja
sekadar
menumpukan zikir pembaikan hati dan sebagainya,
tetapi yang lebih utama adalah membuang dahulu
segala kekotoran yang lahir dari dosa dan maksiat
yang dilakukan. Hati manusia ibarat bebola kaca yang
jernih dan bersinar. Andai ia dikilau dengan cahaya
yang benar-benar terang, maka pancarannya akan
menjadi semakin menyerlah dan menarik orang lain
untuk melihatnya. Hati yang elok berupaya memberi
ilham kepada manusia tentang hakikat dirinya dan juga
Penciptanya iaitu Allah swt.

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

4. Pengimbangan nafsu
Mengapa tidak dikatakan penghapusan atau
perlupusan nafsu? Ini kerana manusia juga
memerlukan nafsu dalam kehidupannya. Nafsu
yang diimbang dengan hati yang jernih, ruh yang
dibangunkan dan akal yang terpimpin akan
mampu
membawa
manusia
kearah
kesejahteraan lahiriah dan batiniah.
Contohnya, makan adalah satu aktiviti dalam
kehidupan. Andai nafsu jahat yang menguasai
nafsu makan, maka kita akan makan secara
berlebihan sehingga lahiriah menjadi malas, dan
impak yang lebih buruk akan menimpa batiniah
sehingga menyebabkan rosaknya hati dan jiwa .
Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

Perbandingan antara
bimbingan, kaunseling dan
psikoterapi.

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

Gladding (2003) menjelaskan


perbezaan
ketara
antara
bimbingan dan kaunseling ialah
bimbingan
berfokus
kepada
membantu individu memilih apa
yang paling mereka inginkan
dan
hargai.
Manakala,
kaunseling
perlu
berfokus
kepada membantu klien untuk
berubah.

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

Cottone
dalam
Rickey
(1995) pula membezakan
kedua-dua faktor ini dari
aspek jenis klien, seting
tempat,
perbezaan
matlamat dan keseriusan
yang dihadapi oleh klien.

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

ASPEK : DEFINISI
BIMBINGAN

KAUNSELING

PSIKOTERAPI

Mohamed Mansor
Abdullah dan Siti
Nordinar Mohd Tamin
(1996) bimbingan
merupakan bantuan
yang diberikan
kepada individu yang
bertujuan untuk
mengembangkan
pemahaman terhadap
diri sendiri dan juga
terhadap sesuatu di
persekitarannya.

Shertzer dan Stone


(1974) dalam Abdul Ghani
Sulaiman (2003)
menegaskan bahawa
kaunseling adalah proses
interaksi yang
membolehkan individu ini
memahami diri dan
situasinya.

Mahmood Nazar
Mohamed (2001),
menyatakan
kaedah terapi jiwa
atau lebih dikenali
dengan nama
psikoterapi
membawa erti
rawatan
kecelaruan jiwa
dan tingkah laku
menggunakan
kaedah psikologi.

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

ASPEK : KONSEP
ASAS
BIMBINGAN

KAUNSELING

Proses
bantuan
kepada
individu ke
arah
pengetahuan
,
pemahaman,
dan
kemahiran

Proses
interaksi
antara
kaunselor
terlatih dengan
klien yang
mengalami
kekeliruan
kepada
memahami diri
dan
persekitaran
Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

PSIKOTERA
PI
Proses
rawatan
psikologi
yang
dijalankan
oleh pakar
kepada
pesakit ke
arah
perubahan
persepsi
terhadap
dunia realiti

ASPEK : MATLAMAT
BIMBINGAN

KAUNSELING

Memberi
nasihat,
panduan dan
pengajaran
kepada
pelajar yang
memerlukan

Mengatasi dan
menangani
kekeliruan,
kebuntuan,
dan kekusutan
fikiran dan
perasaan klien

PSIKOTERA
PI
Memulihkan
kekeliruan,
kecelaruan
mental dan
emosi dalam
pembentuka
n semula
jiwa

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

ASPEK : TEMPOH
BIMBINGAN

Masa yang
singkat dan
ringkas

KAUNSELING
Satu hingga
lapan sesi

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

PSIKOTERA
PI
Lebih
daripada 6
bulan

ASPEK : JENIS
MASALAH
BIMBINGAN
Masalah
peribadi,
akademik,
keluarga,
kerjaya,
hubungan
interpersonal

KAUNSELING PSIKOTERA
PI
Masalah
Masalah
peribadi,
neorosis
akademik,
dan psikosis
keluarga,
kerjaya,
hubungan
interpersonal

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

ASPEK : KAEDAH
BIMBINGAN

KAUNSELING

Kaedah
pengajaran dan
nasihat

Kaedah
Kaedah
perbincangan
rawatan
dan pendidikan

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

PSIKOTERA
PI

ASPEK : PIHAK
PROFESIONAL
BIMBINGAN
KAUNSELING
Guru biasa,
guru mata
pelajaran, guru
bimbingan dan
kaunseling

Guru bimbingan
dan kaunseling,
pakar psikologi
kaunseling
Kaunselor
menurut Brems
(2001) adalah
seorang yang
mempunyai
kelulusan ijazah
dalam bidang
kaunseling
Bimbingan
dan Kaunseling KanakKanak 2015

PSIKOTERAPI
Pakar psikologi
kaunseling
klinikal
psikatris,
psikonalisis
Mahmood
Nazar (2001),
pakar
psikoterapi
mempunyai
Ijazah
Kedoktoran
(ph.D.) dalam

ASPEK : SASARAN
BIMBINGAN

KAUNSELI
NG

PSIKOTERA
PI

Individu,
kelompok
kecil atau
besar

Individu,
kelompok
kecil

Individu
yang
mengalami
masalah
psikologi

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

ASPEK : SETING
BIMBINGA KAUNSELIN PSIKOTERAPI
N
G
Sekolah,
kolej,
institusi
pengajian
tinggi

Sekolah,kolej Hospital, klinik,


, institusi
pusat
pengajian
perubatan
tinggi,
pejabat,
kilang

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

RUMUSAN
Secara keseluruhannya, kaunseling menurut pandangan
barat lebih berfokus kepada perubahan jasmani dan
Islam lebih berfokus kepada perubahan rohani dan
secara menyeluruh. Manakala bimbingan, kaunseling
dan psikoterapi pula, dapat disimpulkan bahawa dalam
psikoterapi terdapat elemen kaunseling dan bimbingan,
dalam kaunseling terdapat elemen bimbingan tetapi
dalam bimbingan tiada elemen psikoterapi dan
kaunseling. Hal ini bermakna, ketiga-tiga elemen ini
saling berkait.

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

RUJUKAN
Abdul Ghani Sulaiman. (2003). Kemahiran Asas Kaunseling. Tanjung
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Malim:

Aziz Salleh. (1996). Kaunseling Islam Asas. Kuala Lumpur: Utusan


Publications
Brems. (2001). Basic skills in Psychotheraphy and Counseling. Australia:
Thomas Learning
George, Rickey L. (1995). Counseling: Theory and Practice. Boston: Allyn
and Bacon
Gladding, N.C (2003). Group Work: A Counseling Specialty. Upper Saddle
River, NJ: Merrill
Mahmood Nazar Mohamed. (2001). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan
Asas kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka
Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

Mohamed Mansor Abdullah dan Siti Nordinar Mohd Tamin. (1996).


Kaunseling Kelompok. Skudai Johor: Universiti Teknologi
Malaysia
Rogers, C.R (1951). Client Centered Theraphy . Boston: Houghton
Mifflin
Terjemahan Al-quran Tajwad Rasm uthmani dalam bahasa melayu

Bimbingan dan Kaunseling KanakKanak 2015

Anda mungkin juga menyukai