Anda di halaman 1dari 1

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

TUGASAN 1-Individu
SEMESTER 11
SIDANG AKADEMIK 2014/2015
PENILAIAN KERJA KURSUS 1
Ulasan Kritis (10%) - Individu

.i) Huraikan konsep keberkesanan sekolah berdasarkan salah SATU [1] model keberkesanan
sekolah yang telah diperkenalkan.
ii) Seterusnya, berikan penilaian anda secara kritis dengan memberikan contoh

kesesuaian

perspektif tersebut digunakan dalam konteks sistem pendidikan Malaysia.

Tugasan ini hendaklah ditaip menggunakan double spacing dan perlu dijilid dengan kemas dan menarik
Panjang ulasan anda hendaklah tidak melebihi 5 muka surat dan perlu dihantar kepada tutur masingmasing.
Tarikh hantar :