Anda di halaman 1dari 3

LTS 2006 Matematik K2 UPSR-Set 1

Å¢¨¼ À̾¢ 1 ~ LTS 2006


¸½¢¾ ¾¡û 2
§¸ûÅ¢ ¦Á¡ò¾
±ñ ÅƢӨȸû ÒûÇ¢¸û ÒûÇ¢¸û

1 áÚ 1 1

2 8 1 1

3 4 1 1

4 80% 1 1

5 192 1 1

6 a. ºÐÃò¨¾ Ũþø 1

b. §¿÷§¸¡½ Ó째¡½ò¨¾ 1
Ũþø

7 1 Á½¢ 75 ¿¢Á¢¼õ «øÄÐ 1


²üÒ¨¼Â À¾¢ø

2 Á½¢ 15 ¿¢Á¢¼õ «øÄÐ 1 2


²üÒ¨¼Â À¾¢ø

8 ¾ºÁò¨¾ ºÃ¢Â¡¸ Å⨺ô 1


ÀÎòоø.

52·13 1 2

9 8 1
36

2
1 2
9

10 §º÷ò¾ø ÅÆ¢ À½ò¨¾ ´Õí§¸ 1


¸½ì¸¢Î¾ø.

1 2
RM36.60

Learning To Score 2006 1


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak
LTS 2006 Matematik K2 UPSR-Set 1

§¸ûÅ¢ ¦Á¡ò¾
±ñ ÅƢӨȸû ÒûÇ¢¸û ÒûÇ¢¸û

11 ÅÌò¾¨Ä ¦¾¡¼÷óÐ §º÷ò¾ø 1


«øÄÐ 126 + 9

135 1 2

12 28 1
° 550
100

154 1 2

13 Á½¢ 7.25 + 45 ¿¢Á¢¼õ 1


²üÒ¨¼Â À¾¢ø
1 2
Á½¢ 8.10

14 10cm + 10cm + 10cm + 5cm + 1


15cm +12cm + 4cm «øÄÐ
´Õí§¸ ¸½ì¸¢Î¾ø
1 2
66

15 292 ─ 202 1

90 1 2

16 2600g «øÄÐ 0.92 kg 1

¸Æ¢ò¾ø ÅÆ¢ ¦ºöÐì ¸¡ðξø.


2.60kg ─ 0.92kg «øÄÐ 1
2600g ─ 920g

1.68kg 3
1

17 a. 3cm 1

1 1
b. ° 4cm ° 3cm «øÄÐ
2
²üÒ¨¼Â À¾¢ø.
1 3
6cm²

Learning To Score 2006 2


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak
LTS 2006 Matematik K2 UPSR-Set 1

Nombor Jumlah
Soalan Langkah Pengiraan Markah Markah

18 3500g atau 3.5kg 1

3500g ─ 250g atau 1


3.5kg ─ 0.25kg

3250g 1 3

19 RM90.80 atau setara 1

Menjalankan operasi tolak atau


setara 1
RM100.00 ─ RM90.80

RM9.20 1 3

20 1400ml atau 0.6l 1

1400ml ─ 600ml atau 1


1.4l ─ 0.6l
1 3
800ml atau 0.8l

Learning To Score 2006 3


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak