Anda di halaman 1dari 9

2.4. PERSAMAAN YANG TIDAK HOMOGEN.

A. Persamaan yang mempunyai bentuk:

(ax + by + c)dx + (px + qy + r)dy = 0


Disini: a, b, c, p, q, r, adalah konstan.
Untuk menentukan penyelesaian persamaan differensial di atas ini,
kita perhatikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi:
a b

p q

(i). Jika:

c
r

atau

aq bp

0,

Kita ambil subsitusi:

(ax + by + c) = u ---------- adx +


bdy = du
(px + qy + r) = v ------------ pdx +
qdy = dv
Dari dua persamaan di atas dapat dihasilkan:

dx =

qdubdv
aqbp

dy =

adv pdu
aqbp

Setelah dimasukkan ke dalam pers. Semula terdapat:

(qu pv)du + (av bu)dv = 0


Bentuk persamaan terakhir ini, adalah persamaan homogeen;
sehingga dapat diselesaikan.
(ii). Jika:

Diambil
ditulis:

a b
=
p q
a b
=
p q

c
r

= m,

atau

aq bp

0,

sehingga persamaan semula dapat

m(px + qy)dx + (px + qy +


r)dy = 0
Substitusi:

(px + qy) = u ----------- dx =


duqdy
p
Persamaan menjadi:

(mu + c)

duqdy
p

+ (u + r)dy = 0

(mu + c)du + (pu + pr qmu


cq)dy = 0
(mu + c)du + [(p qm)u + (pr
cq)]dy = 0
Pada persamaan di atas perubah dapat segera dipisahkan, maka
persamaan differensial dapat diselesaikan.
(iii). Jika:

a b
=
p q

c
r

= m, diambil subsitusi :

ax + by + c = m (px + qy + r).
Maka persamaan semula dapat ditulis:

mdx + dy = 0
Penyelesaian persamaan differensial ialah:

mx + y = C.
B. Persamaan berbentuk:

y.f(xy)dx + x.g(xy)dy = 0
Untuk menyelesaikan persamaan ini, diambil substitusi:

xy = z

dan

y=

z
x

------------

dy =

xdz zdx
x2

Setelah dimasukkan dalam persamaan yang semula, terdapat suatu


persamaan yang dapat ditulis:

P(x,z)dx + Q(x,z)dz = 0

Yang perubahnya dapat dipisahkan. Jadi persamaan differensial dapat


diselesaikan.

CONTOH:
1. Selesaikan persamaan:
(x + 2y 4)dx (2x + y 5)dy = 0

Penyelesaian:
Misal: (x + 2y 4) = u -------- dx + 2dy = du
(2x + y 5) = v -------- 2dx + dy = dv
2dx + 4dy = 2du
2dx + dy =

dv -

3dy = 2du dv
dy =

dv2 du
.
3

dx + 2dy = du
4dx + 2dy = 2dv 3dx = du 2dv

dx =

du2 dv
.
3

Bentuk persamaan differensial yang baru, ialah:

(u + 2v)du (2u + v)dv = 0


Diambil:

u = vt

------ t = V

du = vdt + tdv.
Maka persamaan menjadi:
(t + 2)(vdt + tdv) (2t + 1)dv = 0
2
V(t + 2)dt + ( t 1 dv =0

t+2
2
t 1
tdt

dt +

t2 1
1
2

dv
v

dt
t 1
2

=0

dv
v

= C.

t1
2
t
1+
ln

(
)
ln(
t +1 + lnv = lnC ---

1
ln ( t 1 ) ( t+1 ) + ln ( t1)
2
+lnv=lnC
t+1

atau

v (t1)2

= C (t+1) 2

3
2

(uv )

= C (u+ v)

1
2

Sedang
u v =[(x + 2y 4) - (2x + y 5)] = y x + 1

u + v =[(x + 2y 4) +(2x + y 5)] = 3(x + y 3).


Jadi: Penyerlesaian persamaan differensial ialah:
( y x+ 1)3=C .

3(x + y 3).

( y x+ 1) =C 1 (x + y 3).

2. Selesaikan persamaan: (x + y)dx + (3x +3 y 4) dy = 0


Penyelesaian:
Andaikan:

x+y=t
dx + dy = dt
dx = dt dy.

Persamaan semula menjadi:


t(dt dy) + (3t 4)dy = 0
tdt tdy + 3tdy 4dy = 0
tdt + 2(t -2)dy = 0
tdt
t2

+ 2dy = 0

t2+2
t2 dt + 2y = C -----

dt +2

d (t2)
+2 y =C
(t2)

t+2 ln ( t2 ) +2 y=C

Jadi penyelesaian persamaan differensial adalah:


x + y + 2 ln (x + y - 2) + 2 y + C
x + 3 y +2 ln (x + y - 2) = C.

3. Selesaikan persamaan:
(2x +3y 1)dx + (2x + 3y +2)dy = 0

Yang memenuhi syarat, untuk x = 1 maka y = 3.


Penyelesaian:
Andaikan:
2x + 3y = u
2dx +3dy = du
dx =

du3 dy
2

Bentuk persamaan yang baru:


1

(u 1) 2

(du 3dy) + (u + 2)dy = 0

1
(u1) du
2

3
2 (u 1)dy + (u + 2)dy = 0

(u1) du 3(u 1)dy + 2(u + 2)dy = 0

(u1) du (u 7)dy = 0
u1
dudy=0
u7

u7+6
du dy =ln C
u7

du+ 6

d (u7)
y=ln C
u7

u + 6 ln(u - 7) y = ln C
( u7 )6=lnC + yu
( u7 )6=C e( yu )
( yu)/6
(u 7) C e

atau:
[ y ( 2 x +3 y ) ] /6
( 2 x +3 y 7) C e

( 2 x +3 y 7)

( 2 x +2 y )
C e /6
[ ( x+ y ) ]/3

( 2 x +3 y 7) C e
Untuk x = 1 dan y = 3, terdapat:
2 (1 ) +3 ( 3 ) 7) C e[(1+3 )]/ 3

4=

4 /3

C1 e

C1 4 e4 / 3

Jadi penyelesaian persamaan differensialnya adalah:


( 2 x +3 y 7)

4 e

[( x+ y 4) ]/3

4. Tentukan penyelesaian persamaan differensial


2 2
y(xy + 1)dx + x(1 + xy + x y dy=0
Penyelesaian:
u
x

Diambil: xy = u ------- y =

------ dy =

xduudx
2
x

Bentuk persamaan yang baru:


u
x (u + 1)dx + x(1 + u +

u2

( xduudx
)=0
x
2

u
x (u + 1)dx + (1 + u +

u2

u
x (u + 1)dx + (1 + u +

u
u2 du ( 1+u+u2 ) dx=0
x

u
x (u + 1 -1 - u -

( xduudx
)=0
x

u2 dx+ ( 1+u +u2 ) du=0

u3
2
- x dx + ( 1+u+u ) du=0
3

u dx

x ( 1+u+u 2 ) du=0

dx 1+ u+u2

du=0
x
u3

dx du du du
=0
x u3 u2 u
lnx+

1 1
+ ln u
2u2 u

=0

lnx+

1
1
+ ln(xy)=0
2
2(xy) xy
x
1
1
+
+ =C
2
Ln xy 2 ( xy ) xy
+1

-lny 2 ( xy )2 xy

=C

------- dikalikan

2 2
dengan 2 x y
2 2
-2 x y lny

2 2
+1 + 2xy = C x y

2 2
2 2
2xy + 1 -2 x y lny= C x y

5. Selesaikan persamaan:
2 2
3
2
(1 xy + x y dx+ ( x yx ) dy=0
Penyelesaian:
Substitusi:

xy = u

---- y =

Bentuk persamaan sekarang:


2
2
(1 u + u dx + x (u 1)(

u
x ---- dy =

xduudx
2
x

xduudx
=0
x2

2
(1 u + u dx + (u 1)( xduudx =0
2
2
(1 u + u u +u dx + x (u1)du=0

dx
+(u1)du=0
x

dx + x(u 1)du = 0

Lnx +

1 2
u u=C
2

Jadi penyelesaikan persamaan differensial:


1

2 2
Lnx = xy - 2 ( x y +C