Anda di halaman 1dari 22

KHB Tingkatan 3 Teras

BAB 1 REKA CIPTA


Pengenalpastian Masalah
Hasil Pembelajaran : Aras 1- Mengenal pasti masalah
- Mengumpul maklumat dan data
- Menganalisis maklumat
- Menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah

1. Kenal pasti masalah berikut.

Apa yang berlaku ?


_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Penyelesaian masalah :

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

1
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

2. Senaraikan proses pengumpulan maklumat dan data berikut.

MENGUMPUL
MAKLUMAT
DAN DATA

3. Nyatakan cara mengumpul maklumat dan data berikut.


Cara
Pengalaman sendiri

Huraian

Pembacaan dan
penyelidikan
Bimbingan guru
Soal selidik
Melayari internet
Lawatan
Pemerhatian

4. Tujuan menganalisis maklumat ialah _______________________________________


5. Berikut adalah contoh beberapa produk bekas penyusunan pisau di pasaran.

2
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

Analisis setiap produk itu.


Produk A

Produk B

Produk C

Kelebihan

Kekurangan

Bahan
Saiz
Kapasiti
Pilihan warna
Ciri istimewa

6. Nyatakan idea penyelesaian masalah melalui carta berikut.

PENYELESAIAN
MASALAH

3
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

Bagaimana cara produk itu hendak di


keluarkan ?

Bilakah produk itu akan dikeluarkan ?

Mengapa produk itu dikeluarkan ?

Kepada siapakah produk itu akan


ditujukan ?

Di manakah produk itu boleh


dipasarkan ?

Apakah produk yang akan dikeluarkan


dapat menyelesaikan masalah ?

7. Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui :


a). __________________________
b). __________________________
c). __________________________
d). __________________________

4
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

8. Berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti, jelaskan idea penyelesaian masalah
itu dalam bentuk lakaran bebas.

Lakaran A

Lakaran B

Lakaran C

Lakaran D

Pemilihan Idea
Hasil Pembelajaran : Aras 1- Memilih dan menilai idea yang paling sesuai

9. Nyatakan faktor faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih idea terbaik.

5
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

Faktor

Keterangan

Keupayaan kendiri
Pengetahuan dan kemahiran
Bahan dan komponen
Cara pembuatan
Kepentingan produk
Mesra alam

10. Lakarkan lakaran terpilih idea penyelesaian masalah yang telah dikenal pasti.
Lakaran terpilih

Rajah : Idea tempat penyusunan pisau yang terpilih


Perekaan Projek
Hasil Pembelajaran : Aras 1- Melakar beberapa reka bentuk projek

11. Terjemahkan lakaran yang diplilih dalam bentuk lakaran 2 dimensi.

6
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

Pandangan Atas ( Pelan )

KHB Tingkatan 3 Teras

Pandangan Hadapan

7
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

Pandangan Sisi

KHB Tingkatan 3 Teras

Pemilihan Reka Bentuk


Hasil Pembelajaran : Aras 1- Menilai dan memilih konsep reka bentuk
- Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan unjuran ortografik

12. Nyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan semasa menilai dan memilih lakaran
reka bentuk projek.
Faktor

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13. Lukiskan lakaran terpilih mengikut konsep lukisan unjuran ortografik.

8
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

Perancangan Pembinaan Projek


Hasil Pembelajaran : Aras 1- Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya
- Mengenal pasti dan memilih alatan
- Membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran

14. Nyakan perkara yang perlu dipertimbangkan semasa membuat perancangan


pembinaan projek.
a). _____________________ b). _____________________
c). _____________________ d). _____________________

9
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

15. Berdasarkan reka bentuk projek yang dilpilih, senaraikan jenis jenis bahan yang
sesuai digunakan untuk membina projek itu.
Jenis bahan

Kesesuaian
( Ya / Tidak )

Jenis bahan

Kesesuaian
( Ya / Tidak )

16. Berikut adalah proses pembinaan projek. Nyatakan jenis jenis alatan untuk proses
itu.
Proses

Alatan tangan dan mesin

Mengukur dan menanda


Memotong
Membentuk
Membina dan mencantum
Kemasan

17. Sediakan jadual kerja untuk memastikan pembinaan projek dapat disiapkan pada
masa yang ditetapkan.
Minggu
Aktiviti reka cipta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

18. Berikut adalah perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 100 unit rak
pisau. Kirakan :
a). Kos pengeluarannya.
b). Kos pengeluaran seunit.
Bahan
Kayu A 1, A 2
Kayu B
Kayu beralur C1.C2, C3
Kayu D1, D2
Kayu E
Kayu beralur F
Papan lapis G
Papan lapis H
Perspek I
Kertas las, syelek, paku glu,
skru benam sendiri dan cat
sembur

Ukuran
( mm)
400x 100x20
350x100x20
350x120x20
150x100x20
280x100x20
300x120x20
350x200x5
400x200x5
200x200x5

Kos Upah

Kuantiti
( Unit )
200
100
200
200
100
100
100
100
100

Kos seunit
( RM )
2.00
2.00
2.00
0.80
2.00
1.00
1.00
0.80
3.50

secukupnya

Jumlah
( RM )
400.00
200.00
400.00
160.00
200.00
100.00
100.00
80.00
350.00
150.00

Kos bahan
2 orang
pekerja
selama 18
3.00 / jam
jam bekerja

Air
Elektrik
Pengangkutan

15.00
40.00
60.00

Kos Overhead
Kos pengeluaran
a). Kos pengeluaran menghasilkan 100 unit rak pisau.
Kos pengeluaran =

b). Kos pengeluaran seunit =

11
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

Pembinaan, Pengujian Dan Pengubahsuaian Projek


Hasil Pembelajaran : Aras 1- Mengukur, menanda dan memotong
- Membina dan mencantum bahagian projek
- Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan
- Membuat kemasan
- Menguji dan menilai

19. Nyatakan proses mengukur, menanda dan memotong berikut.

a). ______________________________ b). _____________________________

c). _______________________________ d). _____________________________

e). ______________________________ f). _____________________________

12
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

g). _____________________________ h). ____________________________

i ). _____________________________
20. Nyatakan proses membina dan mencantum berikut.

a). _______________________________ b). _______________________________

c). _______________________________ d). ______________________________

13
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

e). _______________________________ f). _______________________________


21. Nyatakan cara membuat kemasan menggunakan bahan kemasan berikut.
Bahan
kemasan

Cara membuat kemasan

Alatan yang
digunakan

Pelarut

Cat licau

Syelek

Tona kayu

Lekar
22. Tujuan membuat kemasan pada projek adalah :
a). _____________________________________________
b). _____________________________________________
c). _____________________________________________
d). _____________________________________________
Pendokumentasian

14
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras


Hasil pembelajaran : Aras 1- Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaitan
projek yang dibina
- Membuat persembahan projek

23. Kumpul dan rekodkan maklumat berkaitan projek yang dibina mengikut format
berikut.
Perkara

Keterangan

Tajuk atau nama produk


Latar belakang produk

Objektif / fungsi produk

Deskripsi produk

Rujukan atau bibiliografi

Lampiran
24. Nyatakan tujuan membuat persembahan projek :
a). _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b). _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c). _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d). _________________________________________________________________

15
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

e). _________________________________________________________________
f). _________________________________________________________________
UJI DIRI
Bulatkan jawapan yang betul
1

Antara berikut, manakah benar tentang Reka Cipta ?


I

Penghasilan suatu produk yang mempunyai nilai komersial

II

Penghasilan satu produk yang memenuhi keperluan dan kehendak manusia

III

Penciptaan satu produk hasil pengumpulan idea- idea daripada rakan- rakan

IV

Pengubahsuaian sesuatu produk yang sedia ada menjadi produk yang lebih
berkualiti

A
2

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Antara berikut, manakah benar tentang pengenalpastian masalah ?


I

Memerhati keadaan persekitaran

II

Sumbang saran dan perbincangan

III

Mengkaji produk sedia ada di pasaran

IV

Membuat lawatan ke pameran atau ke pasaraya

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Antara berikut, manakah langkah awal proses mereka cipta ?


A

Pembinaan projek

Pendokumentasian

Mengumpul maklumat

Mengenal pasti masalah

Antara berikut, manakah langkah terakhir proses mereka cipta ?


A

Pembinaan projek

Pendokumentasian

Mengumpul maklumat

Mengenal pasti masalah

Antara berikut, bahan manakah yang sesuai digunakan dalam projek reka cipta ?
I

Perspek

II

Titanium

16
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

III

Aluminium

IV

Papan lapis

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Rajah 1 adalah proses mengukur bahan projek.


X

Rajah 1
Apakah X ?

Pita pengukur

Pembaris keluli

Tolok penanda

Sesiku L

Rajah 2 adalah proses menanda bahan projek.

Rajah 2
Apakah tujuannya ?

Menguji kepersegian tepi kayu

Membuat garisan bersudut tepat

Menentukan ketepatan sudut 90

Menguji kerataan permukaan kayu

Rajah 3 adalah proses menanda kayu.

17
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

Rajah 3
Apakah X ?

Sesiku L

Tolok penanda

Tolok serong
Pita pengukur

Rajah 4 menunjukkan proses mengukur dan menanda.


X

Rajah 4
Antara berikut, manakah yang digunakan untuk menanda garisan selari X ?
A

18
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras


10

Rajah 5 adalah proses memotong kayu.

Rajah 5
Apakah alatan tangan yang digunakan ?

11

Gergaji Besi

Gergaji Puting

Gergaji Tangan

Gergaji Lengkung Halus

Rajah 6 adalah proses memotong kayu.

Rajah 6
Namakan alatan tangan yang digunakan.

12

Gergaji Besi

Gergaji Puting

Gergaji Tangan

Gergaji Lengkung Halus

Rajah 7 menunjukkan proses membina tanggam.


X

19
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

Rajah 7
Pilih padanan alatan tangan yang betul.
Alatan Tangan X
Tolok Serong
Kikir parut
Pahat Tepi Serong
Tolok Penanda

A
B
C
D
13

Alatan Tangan Y
Gandin Kayu
Tukul Kuku Kambing
Gandin Kayu
Tukul Warrington

Rajah 8 adalah proses kemasan pada bahan projek.

X
Rajah 8
Apakah alatan X ?
A
14

Kertas las

Pengikis

Berus cat

Berus syelek

Rajah 1 berkaitan dengan proses mereka cipta.

20
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

Rajah 1
Apakah proses itu ?

15

Mengenalpasti masalah

Menganalisis maklumat

Pendokumentasian

Pemilihan idea

Antara berikut, manakah maklumat dan data yang perlu dalam pengenalpastian
masalah ?
A

Maklumat dan data yang dianggap berguna

Sumber maklumat dan data yang mudah diperolehi

Maklumat dan data yang berkaitan dengan masalah yang dipilih

Maklumat dan data yang berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan

16 Mengapakah maklumat yang diperolehi perlu dianalisis ?


A

Untuk membuat suatu rumusan

Memastikan kegunaan maklumat

Membuat penilaian dan keputusan

Memastikan aspek dalam reka cipta dipatuhi

17 Antara berikut, manakah langkah seterusnya setelah membuat pemilihan idea ?


A

Membuat dokumentasi

Pemilihan reka bentuk yang sesuai dengan idea

Pemilihan idea untuk proses perekaan selanjutnya

Membuat pengubahsuaian terhadap idea yang dipilih

18 Berikut adalah proses pemilihan alatan yang sesuai untuk kerja pembinaan projek.
Pilih padanan yang betul.
Proses

Alatan tangan dan mesin

21
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE

KHB Tingkatan 3 Teras

A
B
C
D
19

20

Mengukur, menanda
Membentuk
Memotong
Kemasan

Pembaris keluli, sesiku T, pensel dan tolok penanda


Gergaji tangan, gergaji puting
Kikir parut, gergaji lengkung halus dan mesin gergaji jig
Berus cat, pengikis dan berus syelek

Apakah kepentingan pendokumentasian dalam proses reka cipta ?


A

Sebagai bahan bukti dan sumber rujukan pada masa akan datang

Memastikan semua proses reka cipta dapat dipatuhi

Mengenal pasti kekurangan dan kelebihan projek

Memudahkan proses pemilihan bahan

Antara berikut, manakah tujuan membuat persembahan projek ?


A

Memberikan maklumat yang tepat tentang produk

Menerangkan keistimewaan produk

Menerangkan kelemahan produk

Menetapkan harga jualan poduk

22
Abdul Halim bin Darmawi 2011 SMKDSE