Anda di halaman 1dari 1

Daftar Isi

Kata Pengantar ........................................................................................................ i


Daftar Isi ................................................................................................................. 1
BAB I
Pendahuluan ........................................................................................................... 2
A. Latar Belakang ........................................................................................... 2
B. Identifikasi Masalah ................................................................................... 2
C. Batasan Masalah ......................................................................................... 2
D. Rumusan Masalah ...................................................................................... 2
E. Tujuan Masalah .......................................................................................... 3
F. Metode Penulisan ....................................................................................... 3
BAB II
Pembahasan ............................................................................................................ 4
A. Pengertian Diare ......................................................................................... 4
B. Penyebab timbulnya penyakit diare ........................................................... 4
C. Penularan kuman penyakit diare ................................................................ 4
D. Macam-macam penyakit diare ................................................................... 5
E. Tanda-tanda penyakit diare ........................................................................ 9
F. Bahaya dari diare ........................................................................................ 9
G. Usaaha untuk mengatasi diare .................................................................... 9
H. Cara membuat larutan oralit dan LGG ....................................................... 10
I. Cara memberikan larutan oralit .................................................................. 10
J. Cara pemberian makanan & minuman selama dan sesudah diare.............. 10
K. Cara pencegahan penyakit diare ................................................................. 10
L. Komplikasi ................................................................................................. 11
BAB III
Penutup .................................................................................................................. 12
A. Kesimpulan ................................................................................................ 12
B. Saran-saran ................................................................................................. 12
Daftar Pustaka ........................................................................................................ 13

Anda mungkin juga menyukai