Anda di halaman 1dari 2

Soal selidik

Tujuan soal selidik ini adalah untuk mengumpul maklumat tentang kompetensi
pengajaran guru pelatih Sains. Segala maklumat yang dikumpulkan hanya akan
digunakan untuk tujuan kajian ini. Maklum balas yang jelas dan terperinci akan dapat
meembantu saya memperbaiki dan mengubah kualiti pengajaran Sains.
Bahagian A:
Arahan: Sila isikan ruang yang disediakan atau menandakan (/) dalam petak yang
disediakan.
Jantina:

Lelaki

Perempuan

Bahagian B:
Arahan: Sila menandakan (/) dalam petak yang disediakan berdasarkan tafsiran anda.
Bil

Item

Saya sangat meminati mata pelajaran Sains sebelum ini.

Saya seronok mengikuti sesi pembelajaran sains yang

dijalankan oleh guru pada hari ini.


Saya faham cara membuat peta i-Think yang dijelaskan oleh
guru semasa proses pembelajaran dan pengajaran pada hari

ini.
Guru menerangkan setiap langkah membentuk peta i-Think

dengan teratur.
Guru menggunakan peta i-Think yang sesuai bagi tajuk

pembelajaran pada hari ini.


Pengajaran menggunakan peta i-Think dapat meningkatkan

minat saya terhadap matapelajaran Sains.


Setiap murid harus mengetahui cara menggunakan peta i-

Think dalam pelajaran Sains.


Penggunaan peta i-Think membantu saya untuk merumuskan
isi pelajaran dengan jelas dan dapat ingat untuk jangka masa

yang lama.
Penggunaan peta i-Think dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang

10

lebih berkesan
Saya mudah memahami konsep sains dengan menggunakan
peta i-Think dalam proses pembelajaran Sains.

Ya

Tidak