Anda di halaman 1dari 14

HUKUM DAN HAM DALAM ISLAM

KELOMPOK 3B :

Aria Trimadya
Hardany Triasmanto
Diar Luthfi Hawari
Shendy Arya
Achmad Noufal
Muhammad Reza
Oktober 2011

10510016
10510020
10510027
10510049
10510058
10510066

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Peta Konsep
ISLAM

Demokrasi

HAM
Hukum
Islam

Prinsip
Musyawarah

Al Quran

Al Hadits

Al Ijtihad

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Hukum Islam dan Sumbernya


Al Quran
Al Quran menurut arti bahasa bacaan. Sedangkan menurut istilah Al Quran
ialah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi dan Rosul terakhir
Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berbahasa arab dan membacanya
termasuk ibadah.

Al Quran bersifat mutlak dan tidak dapat diragukan lagi, sebab Al Quran berasal
dari Yang Maha Mutlak. Oleh karena itu, kedudukan Al Quran di dalam islam
harus dijadikan sebagai sumber hukum yang pertama diatas segala hukum yang
ada.

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Al Hadits
Hadist ialah tingkah laku nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan,
perbuatan, maupun ketetapannya.
Al Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Quran.
Allah SWT telah mewajibkan kita agar menaati hukum dan perbuatan yang
disampaikan Rosul dalam hadistnya.

Fungsi hadist ialah memperkuat, menjelaskan, hukum-hukum yang telah


disebutkan di dalam Al Quran serta menetapkan hukum-hukum baru yang belum
ada dalam Al-Quran

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Jenis Hadist Rasulullah


Hadist Qouliyah,
yaitu hadist yang didasarkan atas segenap perkataan dan ucapan Rosul.
Hadist Filiyah,
yaitu hadist yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Rosul.

Hadist Taqririyah,
yaitu hadist yang disandarkan pada persetujuan Rosul atas apa yang dilakukan
para sahabatnya.

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Ijtihad dan Makna Dasarnya


Ijtihad dari aspek kebahasaannya berarti mengerjakan sesuatu dengan
penuh kesungguhan. Dari aspek terminologi, Ijtihad ialah menggunakan seluruh
kemampuan untuk menetapkan hukum syariat dengan berdasarkan Al Quran
dan Hadist. Orang yang melakukan ijtihad disebut Mujtahid.
Dasar hukum ijtihad adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang
diriwayatkan oleh Turmuzi dan Abu Dawud yang mengungkapkan dialog Nabi
dengan Muadz bin Jabal, ketika Muadz akan ditugaskan sebagai gubernur Yaman.

Ijtihad dilakukan untuk menetapkan hukum yang tidak ada pada masa
lalu (baik alquran maupun Hadits) sesuai dengan keadaan zaman namun dengan
berdasarkan al quran dan hadits.

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Bentuk-bentuk Ijtihad
Ijma
ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa atas suatu
masalah yang berkaitan dengan syariat.
Qiyas
ialah menetapkan hukum atas suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya
berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan
memperhatikan kesamaan antara kedua hal itu.
Istishab
ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan
karena adanya suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan hukum
tsb.
Mashlabah Mursalah
ialah kemaslahatan atau kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara untuk
mengerjakan atau menunggalkannya, sedangkan apabila dilakukan akan
membawa kemanfaatan terhindar dari keburukan.
Urf
ialah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang baik dalam kata-kata atau perbuatan.
Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Hak Asasi Manusia


Ham merupakan hak dasar yang melekat pada setiap diri
manusia sebagai anugrah dari Tuhan YME sesuai dengan
kondisi yang manusiawi.
Rasulullah SAW pernah bersabda:
"Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu
haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pengakuan alami atas keseluruhan martabat alami manusia


dan hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada
orang lain dari semua angota keluarga kemanusiaan adalah
dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia.

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Hak Asasi Yang di Lindungi Islam


Hak Hidup An-Nissa:93 ; Al-Maidah:32
Hak Memeluk Agama Al-Baqarah:256, Al-Kafirun:6

Hak Atas Keadilah An-Nahl:4


Hak Persamaan Al- Hujarat:3

Hak Mendapatkan Pendidikan Al-Mujadillah:11


Hak Kebebasan Berpendapat As-Syura:38
Hak Kepemilikan Al-Baqarah:188

Hak Mendapatkan Pekerjaan Alhadist


Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

DEMOKRASI DALAM ISLAM


Terdapat perbedaan konsep antara demokrasi barat dan
demokrasi dalam Islam
Barat kedaulatan rakyat
Yang absolut adalah suara rakyat
Dalam menentukan undang2 rakyat bebas menentukan kehendaknya

Islam khilafah rakyat


Yang absolut adalah kemauan Tuhan (Allah SWT)
Dalam menentukan undang2 bisa bebas tapi harus tunduk pada
ketentuan syariah

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

Prinsip Prinsip Bermusyawarah Dalam Islam


Musyawarah adalah prinsip pertama dalam kepemimpinan
Islam.
Pelaksanaan musyawarah dan prosedur pengambilan
keputusan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip
ajaran Islam, yaitu:
kebebasan,
keadilan, dan
persamaan dalam berbicara serta mengemukakan pendapat.

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

"Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat,


sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka;
dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya".
(QS. 42 : 38)

"Maka rahmat Allah-lah yang telah menyebabkan kamu berlemah lembut


terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan tersebut. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang
bertawakal kepadaNya" (QS. 3 : 159).

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung

TERIMA KASIH

Oktober 2011

AAEI K-07 Institut Teknologi Bandung