Anda di halaman 1dari 5

SULIT

t249lt

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

PEPERIKSAAN

SIJIL PENDIDIKAN MARA 2014

SEJARAH

KERTAS 1

PERATI]RAN PEMARKAIIAN

Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak

1249ll azoutlrl^cipt, Brhrgisr Pcrdidikar Merengf,h MARA

[Lihat halaman sebelah

SULIT

SALIT

1249/1

BIL

NO.

SOALAN

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1

SEJARAH PERCUBAAN SPM 2014

JWPN

ARAS

TING

TEMA

BAB

M/SURAT

ANEKA

PLHAN

ANEKA

PLNGKP

1.

1

D

R

2

2

c

R

3

3

B

R

4

4

A

R

5 5

B

S

6 6

D

S

7 7

D

R

8

8

A

S

I

9

c

S

10

10

A

S

11

1'.!

B

R

12

12

A

R

13 13

D

T

14 14

A

S

15 15

c

T

16 16

B

T

17

17

B

T

't8

't8

c

S

19

19

A

S

20

20

D

T

21

21

A

T

22 22

B

S

23 23

D

T

24 24

c

5

25 25

A

S

26 26

c

S

27 27

c

S

28 28

c

T

29 29

A

S

30 30

D

T

31

31

D

T

32

32

A

R

33 33

D

T

34 34

c

S

35

35

B

R

36 Jt)

A

R

37 37

D

5

38 38

B

S

39 39

A

S

40

40

B

T

T

I

N

G

K

A

T

A

N

4

T

I

N

G

K

A

T

A

N

5

 

7.1a i

1

5

7.lai

1

31-33

I

7.1bi

2

4445

I

7.1bi

2

53

I

7 .2a ii

3

79

7.2bi

3

79

I

8.1a i

4

101

8.1b

4

110

8.2b

5

123

I

8.2c

5

12c-^',129

I

8.3b i

6

151

I

8.3d ii

6

160-161

I

8.4b i

7

180

I

8.4c ii

7

185

I

8.4c ii

8

206

I

8.5c iii

I

210

I

 

9.1a ii

9

218

I

9.1d ii

9

224

I

9.2b ii

10

251-252

I

9.2b iv

10

257-258

I

 

10.1a i

1

15

I

10.1c ii

1

20-21

I

10.2aii

,|

41-42

I

'l0.2aii

2

55

I

 

11.1b

3

80

I

11.1c iii

3

83

I

 

11.1d i

3

103

I

1 1.1e iv

4

'111

I

 

11.1e i

4

'117-',\'t8

I

1 1.1e ii

5

120

I

 

11.lf i

5

138

11.',1t ii

6

'149

I

't 1 .1f iii

6

1M

I

11.2aiii

7

172

11.2aiii

7

'173

I

1 1.3a i

8

198-199

I

1

1.3b ii

8

2',t4

I

12.1a

I

232

12.2b iv

I

250

I

12.2eiii

9

258-259

124911 @ 2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MAR.,{

9ULIT

ARAS KESUKARAN

Aras 1( Rendah ) -Pencapaian ( P ): Pengetahuan dan Kefahaman

Aras 2 ( Sederhana

Aras 3 ( Tinggi) -Cemerlang ( C ): Merumus dan Menilai / Patriotisme

) -Kepujian ( K ):

Aplikasi dan Analisis

KEKERAPAN JAWAPAN :

A= 12

B=9

C=9

D: 10

ARAS:

RENDAH (PENGETAHUAN) = IO

SEDERHANA (KEFAHAMAN) = 18

TINGGI (NILAI) = 12

1249/1

124911 @2013 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

3S

6 tr

o 5

24

qa

ss

9<

2

ZE

og. <

=

z-

3*

<E

{:

:<

Lz

;<

t ? l

F =

o z t-

f

.9

E

z
'

=

*?

Ed;

(,

E*
?

qu

c60 'r
F

6!

5.:

s=

L'

!F

ou6<.oo

oEE

."ii3RR

-E

s ;

E.

.t #

}

eS

2 Es

EE

I .E .o E H B ; s? E !E-E .o E = E E-e P :E

!e

En

iq !ETE

s'o

;.J

.9EC

-EEg

HS

lE

o<u<.o<6<u.6

E^2E

9ir****PRE

-.,"s*Eo

F6ol955P:P9

xx

xxx

E J : .s oo ry - 5 = -E

!raEa

xxxxxx

.o d?

+

i Z e= o r E S

sg

gE

E.e

x

n E

H

i5E

s-v

Es {,8 96

!{

E.!

.RE

o,9

* I

o

a

o^.

€:

ei ct

s

F
E

HE *rb 3 > 3 i

!E

=:

;g EE

9.3

E6 rt

EE

E!

O

d

.9

2

s

€E

4&

€g EE 3E HE : E E i 5 E

E .g F"

,E E.E E.Ee qoE EEi er Eg * >.Y: qgE h P s aag

!

# h PEry 9 e .E !E- ; i :iE; E s g : ? ; r s T. ; I E

xxxxxxxxx

xxx

<urJU<60<oo6<o

EsHi *s9:555*E

x

i€

! oor o.o 6, { ,t,l}9

E tE E o 9P E *ii

oH.tmrlurioF.

g

.i

EE

;L-

g

E

s

{E

IA EE E

x

x

;B

.i

x

+

i6!

<Ye .i ^i =

.e.; 9E E

.qi

lt!

i: E E"s

P.g

EA E

nroR

RR*

_& -3

g E

s E

g
e

o 5 z

E s

i;

i

o

=l

>t

l-l

El

gg aro

t!o

t

TE

Q.,

l!(,

l!lE

no@

il

ET

c !o t! c 5 (9 t! i!

G,

t

:al tgl 6lg<l iI zt<= <l El gl

?l

t1

z, i? 9.t !!+

l, ;=l N Err ?o ez A.E =e

==<6

<c,

e=

E

4l 3E rrJl El -l

a

ta

FI tl I

Y lrT E F lu

S

x

c,

N

i at rll