Anda di halaman 1dari 10

MODEL PERSONAL

(ANALISIS SWOT)
Disediakan oleh:
Faiznur Aini bt Fauzi
Ilham bt Ab Rahim
Sharifah bt Saad
Siti Rohaya bt Sidi Ahmad
Siti Syazwani bt Kasim @ Hashim
Pengenalan
• Menerapkan pendidikan supaya kita dapat memahami
diri sendiri dengan lebih baik, bertanggungjawab
terhadap pendidikan dan belajar ke arah pencapaian
yang lebih optimum daripada kini.
• Tujuan: membentuk personaliti yang kompeten,
bersepadu dan berkeyakinan.
• Bermatlamat untuk pembentukan individu serta
pencapaian harga diri individu.
• Menekankan pada kesedaran kendiri dalam proses
pembelajaran
Pembelajaran Melalui Kaunseling: Model
non-directive
• Membentuk satu komuniti pelajar yang
berdisiplin tinggi serta punyai kesedaran
peribadi yang tinggi.
• Rogers percaya manusia akan berkembang
dengan perhubungan manusia yang positif –
pengajaran dengan berfokuskan kepada
hubungan manusia berbanding pengajaran
konsep mata pelajaran.
• Rogers guna terapi sebagai cara pengajaran.
• Tujuan:
Menghala tuju pelajar ke arah kesihatan mental
dan emosi yang lebih tinggi dengan membentuk
keyakinan diri, penghargaan kendiri yang realistik
dan perasaan empati terhadap orang lain
Meningkatkan bahagian pendidikan yang
menekankan keperluan dan aspirasi pelajar
Membentuk jenis pemikiran kualitatif yang
khusus:kreativiti & ekspresi peribadi
5 fasa oleh Carl Rogers
Fasa 1 Kenalpasti dan mendefinisi situasi

Fasa 2 Meneroka masalah

Fasa 3 Membentuk pengertian baru

Fasa 4 Perancangan dan membuat


keputusan
Fasa 5 Integrasi/kesepaduan

Diterjemahkan daripada Joyce et al. (2002). Models of


Learning:Tools for Teaching. (edisi kedua)
Buckingham:Open University Press
Strengthens (Kekuatan)
• Membentuk personaliti diri pelajar yang
positif
• Pelajar berpeluang meluah dan
mengekspresikan perasaan
• Pelajar mempunyai hubungan baik dengan
guru
• Mendapat motivasi dari guru
• Membentuk keyakinan diri pelajar
Weakness (Kelemahan)
• Menekankan pembentukan diri seseorang individu
tetapi tidak menekankan faktor persekitaran
• Guru sebagai pembimbing. Jika tiada pembimbing
seseorang pelajar tidak dapat mengadaptasikan
diri dan tidak dapat membuat keputusan dengan
baik.
• Tidak mementingkan kandungan dan aktiviti.
• Kesan Pengajaran tidak menjadi faktor yang utama
dalam model ini.
Opportunity (Peluang)
• Berpeluang membentuk personaliti yang
kompeten, bersepadu dan berkeyakinan diri.
• Membentuk satu komuniti pelajar yang berdisiplin
serta mempunyai kesedaran peribadi yang tinggi.
• Membentuk individu yang berfikiran kritis dan
kreatif.
• Individu dapat memahami diri sendiri dan akan
sentiasa berusaha untuk memajukan diri sendiri.
Threat (Ancaman)
• Jika murid tidak mencapai keperluan kendiri
pada tahap awal, maka mereka tidak boleh
mencapai keperluan pada tahap seterusnya.
(hierarki Maslow)
• Tahap keselamatan yang tidak baik akan
mengurangkan keyakinan dan selamat murid
untuk belajar.
• Hubungan sosial antara individu di persekitaran
perlu baik untuk mengelakkan rasa rendah diri
murid semasa berinteraksi.
• Nilai kendiri yang rendah akan menyebabkan
murid mempunyai konsep kendiri negatif yang
tinggi.
• Persekitaran belajar yang dipenuhi oleh
suasana negatif akan menyebabkan murid
tidak berminat untuk belajar
• Tidak mendapat perhatian yang secukupnya
dari guru akan merendahkan semangat murid
untuk belajar.