Anda di halaman 1dari 6

BANDING BEZA PENYIASATAN, EKSPERIMEN, DEMONSTRASI DAN PERISTIWA BERCANGGAH

Persamaan
-

Kesemuanya merupakan cara-cara pengajaran sains


Kesemuanya merupakan pengajaran yang aktif dimana memerlukan penglibatan pelajar
Kesemuanya melibatkan interaksi dua hala antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan guru
Kesemuanya membantu pengajaran sains didalam bilik darjah lebih menarik
Kesemuanya berasal dari penemuan konstruktivisme
Kaedah pengajaran yang dijalankan membantu pelajar untuk memahami fenomena sains dengan lebih baik
Kaedah pengajaran yang dijalankan melibatkan pelajar untuk merasai sendiri pengalaman yang dijalankan

Ciri ciri
Definisi

Penyiasatan
Penyiasatan

Eksperimen
Merupakan salah satu

Demonstrasi
Menunjukkan bagaimana sesuatu

Peristiwa bercanggah
Fenomena yang berlaku

merupakan aktiviti

integrasi kemahiran

tatacara atau prosedur dijalankan

kelihatan bercanggah

yang memerlukan

proses sains dan

mengikut langkah atau kronologi.

dengan pengetahuan yang

murid untuk berfikir

memerlukan kemahiran

sedia ada (Wright and

dan membuat

asas seperti

Govindarajan, 1992)

penilaian apa yang

pemerhatian,

perlu diubah dan

pengelasan, inferens,

apa yang perlu

andaian, mengukur,

SHARUL & AIZZAT; 2011

Objektif

diukur (Alfred, 2011)

komunikasi dan

Untuk mengumpul

membuat hubung kait


- Memastikan

data

Memastikan pelajar dapat

pelajar dapat

memahami sesuatu konsep

menguasai

dengan lebih mudah dan jelas.

sifat ingin tahu


pelajar
Untuk menggantikan

kemahiran asas

Untuk menggalak

skema lama pelajar

sains.

dengan skema yang


-

baru (Jean Piaget)


Untuk menggalak
pelajar membuat
ramalan dan
pemerhatian
terhadap peristiwa

Cara
pelaksanaan

Pelajar

Guru merangka

merancang

eskperimen

cara kerja

bersama pelajar.

mereka

pengajaran terlebih dahulu.


- Menyediakan bahan

pembolehubah

bercanggah tersebut.
1) Guru
menyediakan
peristiwa

secukupnya.
Ambil langkah-langkah

keselamatan
Menerangkan kepada

dengan soalan

pelajar apa yang ingin

yang dapat

berdasarkan
beberapa

kenal pasti objektif

bercanggahpelajar ditanya

SHARUL & AIZZAT; 2011

untuk

dilakukan.
Melakukan demonstrasi

menjalankan

sambil memberi

keseluruhan
penyiasatan

mengikut idea

penerangan.
Ulang semula demonstrasi
sekiranya ada pelajar yang

mereka
-

tidak faham.
Berbincang dengan pelajar
apa aktiviti yang telah
-

dijalankan.
Pelajar diberi aktiviti
pengukuhan bagi

meningkatkan kefahaman
mereka.

menarik perhatian
mereka
2) Libatkan pelajar
didalam
menyelesaikan
masalah peristiwa
bercanggah
3) Selesaikan
masalah tersebut
dengan cara
mengaitkan
dengan
pengetahuan
sedia ada
mereka- pelajar
dapat
menyelesaikan
masalah tersebut
dengan sendiri
atau dengan
bantuan guru.
(three steped-

SHARUL & AIZZAT; 2011

model by Alfred
Friedl)
Kebaikan

Pelajar

didedahkan
-

dengan cara

berpusatkan guru.
Boleh menarik perhatian

pelajar kini lebih


bersedia dari segi

pelajar bagi melihat konsep

untuk
mengumpul
-

Pengajaran yang

data
Dapat

mental unutk

dengan lebih jelas


Memastikan pelajar dapat

menghadapi situasi
baru yang

memahami dengan lebih

menyebabkan rasa

mudah.

mencetuskan

ingin tahu dan teka-

sifat ingin tahu


-

teki (Jean piaget,

pelajar
Pelajar

1971)
pembelajarn didalam

mempunyai

kelas akan lebih

pengalaman
-

menarik

sendiri
Pelajar dapat
menggunakan
pemboleh ubah

Kelemahan

secara betul
Kadangkala
objektif tidak
tercapai

Kawalan kelas

Memerlukan banyak masa

yang tidak
sistematik boleh

untuk disediakan.
Persediaan memerlukan

Setiap pelajar
mempunyai aras

kognitif yang berbeza

SHARUL & AIZZAT; 2011

Jika plihan

mengakibatkan

pembolehubah

bahan-bahan

yang

ketelitian guru.
Percubaan perlu dilakukan

pecah, pelajar

salah,

menjalankan

keseluruhan

eksperimen tidak

penyiasatan

mengikut

mungkin tidak

prosedur.

Sesetengah peristiwa
sukar difahami oleh

terlebih dahulu bagi

eksperimen

digunakan

pelajar

mengelakkan guru dari


melakukan kesalahan.

menjadi
Kesalahan
mengumpul
maklumat
menyababkan
penyiasatan
yang
dijalankan
mempunyai
kesimpulan

kemahiran

yang salah
kemahiran

kemahiran

proses sains
kemahiran

proses sains
kemahiran

saintifik
(saintific

kemahiran berfikir

kemahiran proses

sains
kemahiran berfikir

SHARUL & AIZZAT; 2011

skills)

berfikir

berfikir
kemahiran

Fokus
pembelajaran

memanipulasi
- berfokuskan

berfokuskan
pelajar

centered)
-

sebagai

pembimbing
- pemerhati
mengawal situasi

kelas
memberi arahan

soalan/masala
h

guru memainkan peranan


-

lebih berfokuskan

yang lebih (facilitator)


berfokuskan pelajar

kepada guru
(teachers centered)

(student centered)

centered)
- sebagai
pembimbing
- pemerhati
- pencetus

kemahiran
memanipulasi

pelajar (student

(student
Peranan guru

sebagai pembentang
- pembina theory

pencetus

soalan/masalah
pembina theory
- pembentang
- membetulkan
miskonsepsi pelajar

SHARUL & AIZZAT; 2011

Anda mungkin juga menyukai