Anda di halaman 1dari 2

1

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 CIKEDUNG


PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF, TEKNIK INFORMATIKA DAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Raya Cikedung Terisi Tep.(0234) 7046588 Cikedung Kab. Indramayu 45262

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 CIKEDUNG
KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor :
/058/SMK.15/ 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA
PADA SMK NEGERI 1 CIKEDUNG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar


Mengajar di SMK Negeri 1 Cikedung perlu mengangkat guru sebagai
Wakil Kepala Sekolah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;


2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1989;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 84/MENPAN/1994;
4. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor
0433/P/1993 Nomor 25 Tahun 1993;
5. Permendiknas No. 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru
Pemula

Menetapkan
Pertama

:
:

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan


pada anggaran yang sesuai.

Ketiga

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan apabila


terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2015 s.d 30 April 2016.

MEMUTUSKAN
Mengangkat / Menugaskan :
Nama
: H. TEDI, M.Pd.I
NIP
: 19680116 198610 1 001
Pangkat/gol
: Pembina Tk.I / IV b
Jabatan
: Pembimbing Guru CPNS induksi
Agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Cikedung
Pada tanggal : 02 Maret 2014
Kepala,

YETI SUMIYATI, S.Pd.,M.M.Pd.


Pembina

NIP. 19701208 199412 2 002


Tembusan:
1.
2.

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu


Yang Bersangkutan

3.

Arsip.