Anda di halaman 1dari 1

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Nidya Comdeca Nurvitriana

NIM

: 2011 1354

Program Study

: DIII Kebidanan

Institusi

: Akademi Kebidanan Siti Khodijah

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang saya buat berjudul: “Hubungan Partisipasi Suami dengan Pemberian ASI eksklusif” adalah bukan karya tulis ilmiah orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat peryataan ini kami buat dengan sebenar benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan karya tulis ini dijiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademis

Yang Menyatakan

Nidya Comdeca Nurvitriana

Mengetahui

Pembimbing

Hj. SM. Farida hanum, SST. MM. Mkes