Anda di halaman 1dari 12

Ath Thuur

∩⊇∪ Í‘θ’Ü9$#uρ

1. Demi Gunung Tursina;

∩⊄∪ 9‘θäÜó¡¨Β 5=≈tFÏ.uρ

2. dan Demi Kitab Yang tertulis Dengan rapi -

∩⊂∪ 9‘θà±Ψ¨Β 5e−u‘ ’Îû

3. pada lembaran surat Yang terbuka;

∩⊆∪ Í‘θßϑ÷èyϑø9$# ÏMøŠt7ø9$#uρ

4. dan Demi "Al-Baitul Makmur";


KIBLAT MALAIKAT KE BAITUL MAKMUR. MALAIKAT memang mempunyai Kaabah sendiri yang terletak di langit ke 7.
Kaabah untuk malaikat itu dipanggil ‘Baitul Makmur’ dan terletak bertentangan dengan Kaabah yang berada di bumi.Tegasnya,
Baitul Makmur itu berada di atas Kaabah yang berada di bumi., seandainya Kaabah malaikat itu jatuh nescaya ia akan menghempap
Kaabah yang berada di Makkah. Selain Baitul Makmur, yang berada di langit yang ke tujuh, di setiap langit yang lain juga ada
rumah ibadat tempat para penghuninya beribadah kepada ALLAH.

ALLAH telah bersumpah dengan Baitul Makmur di dalam Al Quran sebagaimana firmanNYA yang bermaksud : ‘ Dan demi Baitul
Makmur’ .Dalam menceritakan kisah perjalanan Mikrajnya, Rasulullah s.a.w telah menyebutkan bahawa baginda dibawa melalui ke
Baitul Makmur di langit ke tujuh. Baginda bersabda yang ertinya : ‘Kemudian saya dibawa naik ke Baitul Makmur di situ terdapat
70,000 malaikat masuk ke dalamnya setiap hari dan tak pernah kembali dari situ sehingga sampai yang terakhir’.
∩∈∪ Æíθèùöyϑø9$# É#ø)¡¡9$#uρ

5. dan Demi bumbung Yang tinggi;

∩∉∪ Í‘θàfó¡pRùQ$# Ìóst7ø9$#uρ

6. dan Demi laut Yang penuh tepu (dengan kepanasan); -

∩∠∪ ÓìÏ%≡uθs9 y7În/u‘ z>#x‹tã ¨βÎ)

7. Sesungguhnya azab Tuhanmu tetap berlaku; -


∩∇∪ 8ìÏù#yŠ ÏΒ …çµs9 $¨Β

8. tidak ada sesiapapun Yang dapat menolaknya; -

∩∪ #Y‘öθtΒ â!$yϑ¡¡9$# â‘θßϑs? tΠöθtƒ

9. pada hari langit (dan Segala isinya) bergegar Dengan sekuat-kuatnya.

This image from NASA's Spitzer Space


Telescope shows the scattered remains of an
exploded star named Cassiopeia A. Spitzer's
infrared detectors "picked" through these
remains and found that much of the star's
original layering had been preserved.

∩⊇⊃∪ #Zö#y™ ãΑ$t6Éfø9$# ç#Å¡n@uρ

10. dan gunung-ganang bergerak dari tempatnya Dengan cara Yang luar biasa.

∩⊇⊇∪ tÎ/Éj‹s3Þϑù=Ïj9 7‹Í×tΒöθtƒ ×≅÷ƒuθsù


11. (apabila berlaku Yang demikian), maka Kecelakaan dan kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang
Yang mendustakan kebenaran;

∩⊇⊄∪ tβθç7yèù=tƒ <Úöθyz ’Îû öΝèδ tÏ%©!$#

12. Iaitu orang-orang Yang leka bermain-main Dalam kesesatan.

∩⊇⊂∪ %‡æyŠ zΟ¨Ψyγy_ Í‘$tΡ 4’n<Î) šχθ–ãy‰ãƒ tΠöθtƒ

13. pada hari mereka ditolak ke alam neraka jahannam Dengan penolakan Yang sekasar-kasarnya,

∩⊇⊆∪ tβθç/Éj‹s3è? $pκÍ5 ΟçFΖä. ÉL©9$# â‘$¨Ψ9$# ÍνÉ‹≈yδ

14. (dan dikatakan kepada mereka): "Inilah api neraka Yang dahulu kamu mendustakannya.

∩⊇∈∪ šχρçÅÇö6è? Ÿω óΟçFΡr& ÷Πr& !#x‹≈yδ íósÅ¡sùr&

15. "Maka Adakah ini sihir juga (sebagaimana Yang kamu katakan terhadap keterangan Rasul Kami
dahulu?), atau kamu tidak nampak (kenyataannya sebagaimana kamu tidak nampak di dunia dahulu akan
kebenaran Rasul Kami)?
∩⊇∉∪ tβθè=yϑ÷ès? óΟçGΨä. $tΒ tβ÷ρt“øgéB $yϑ¯ΡÎ) ( öΝä3ø‹n=tæ í!#uθy™ (#ρçÉ9óÁs? Ÿω ÷ρr& (#ÿρçÉ9ô¹$$sù $yδöθn=ô¹$#

16. "Rasalah bakarannya; kemudian sama ada kamu bersabar (menderita azabnya) atau tidak bersabar,
sama sahaja (tidak ada faedahnya) kepada kamu, kerana kamu tidak dibalas melainkan Dengan apa Yang
kamu telah kerjakan".

∩⊇∠∪ 5ΟŠÏètΡuρ ;M≈¨Ζy_ ’Îû tÉ)−Gßϑø9$# ¨βÎ)

17. Sesungguhnya orang-orang Yang bertaqwa, di tempatkan Dalam taman-taman syurga dan nikmat
kesenangan (yang tidak ada taranya).

∩⊇∇∪ ÉΟŠÅspgø:$# z>#x‹tã öΝåκ›5u‘ óΟßγ9s%uρuρ ÷Λàιš/u‘ öΝßγ9s?#u !$yϑÎ/ tÎγÅ3≈sù

18. mereka bersenang lenang Dengan apa Yang dikurniakan oleh Tuhan mereka, dan mereka dipelihara
Tuhan dari azab neraka.

∩⊇∪ tβθè=yϑ÷ès? óΟçFΖä. $yϑÎ/ $O↔ÿ‹ÏΖyδ (#θç/uõ°$#uρ (#θè=ä.

19. (dan dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman Yang lazat serta
baik kesudahannya, Dengan sebab apa Yang kamu telah kerjakan".

∩⊄⊃∪ &Ïã A‘θçt¿2 Οßγ≈uΖô_¨ρy—uρ ( 7πsùθà1óÁ¨Β 9‘çß  4’n?tã tÏ↔Å3−GãΒ


20. mereka duduk berbaring di atas pelamin-pelamin Yang berderet; dan Kami jadikan kawan teman
mereka bidadari-bidadari Yang putih melepak, lagi Luas cantik matanya.

4 &óx« ÏiΒ ΟÎγÎ=uΗxå ôÏiΒ Νßγ≈oΨ÷Gs9r& !$tΒuρ öΝåκtJ−ƒÍh‘èŒ öΝÍκÍ5 $uΖø)ptø:r& ?≈yϑƒÎ*Î/ ΝåκçJ−ƒÍh‘èŒ öΝåκ÷Jyèt7¨?$#uρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#uρ

∩⊄⊇∪ ×Ïδu‘ |=|¡x. $oÿÏ3 ¤›Í:ö∆$# ‘≅ä.

21. dan orang-orang Yang beriman Yang diturut oleh zuriat keturunannya Dengan keadaan beriman, Kami
hubungkan (himpunkan) zuriat keturunannya itu Dengan mereka (di Dalam Syurga); dan Kami (dengan itu)
tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal-amal mereka; tiap-tiap seorang manusia terikat Dengan amal
Yang dikerjakannya.

∩⊄⊄∪ tβθåκtJô±o„ $£ϑÏiΒ 5Οóss9uρ 7πyγÅ3≈x1Î/ Νßγ≈tΡ÷Šy‰øΒr&uρ

22. dan (penduduk syurga itu) Kami tambahi mereka (dari semasa ke semasa), Dengan buah-buahan dan
daging dari berbagai jenis Yang mereka ingini.

∩⊄⊂∪ ÒΟŠÏOù's? Ÿωuρ $pκEÏù ×θøós9 ω $U™ù(x. $pκEÏù tβθããt“≈oΨoKtƒ

23. mereka di Dalam syurga itu (kerana melahirkan kemesraan antara satu Dengan Yang lain): berebut-
rebut mengambil piala Yang berisi arak Yang tidak menyebabkan timbul (dari peminumnya) perkara Yang
sia-sia dan tidak pula menyebabkan (peminumnya menanggung) dosa.

∩⊄⊆∪ ×βθãΖõ3¨Β Ôσä9÷σä9 öΝåκ¨Ξr(x. öΝçλ°; ×β$yϑù=Ïñ öΝÍκöEn=tã ß∃θäÜtƒuρ *


24. dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki Yang sentiasa beredar di sekitar mereka, (yang cantik
parasnya) seolah-olah anak-anak muda itu mutiara Yang tersimpan Dengan sebaik-baiknya.

∩⊄∈∪ tβθä9u!$|¡tFtƒ <Ù÷èt/ 4’n?tã öΝåκÝÕ÷èt/ Ÿ≅t6ø%r&uρ

25. dan (dengan berada Dalam nikmat itu) mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya.

∩⊄∉∪ tÉ)Ï1ô±ãΒ $uΖÎ=÷δr& þ’Îû ã≅ö7s% $¨Ζà2 $¯ΡÎ) (#þθä9$s%

26. mereka berkata: "Sesungguhnya Kami dahulu, semasa berada Dalam kalangan keluarga Kami - selalu
merasa cemas takut (daripada berlaku derhaka kepada Allah),

∩⊄∠∪ ÏΘθßϑ¡¡9$# z>#x‹tã $oΨ9s%uρuρ $uΖøŠn=tã ª!$#  ∅yϑsù

27. "Maka Allah mengurniakan Kami (rahmat dan taufiqNya), serta memelihara Kami dari azab neraka.

∩⊄∇∪ ÞΟŠÏm§9$# •y9ø9$# uθèδ …çµ¯ΡÎ) ( çνθããô‰tΡ ã≅ö6s% ∅ÏΒ $¨Ζà2 $¯ΡÎ)

28. "Sesungguhnya Kami dahulu tetap menyembahNya (dan memohon pertolonganNya). kerana
Sesungguhnya Dia lah sahaja Yang sentiasa melimpahkan ihsanNya, lagi Yang Maha Mengasihani".

∩⊄∪ AβθãΖøgxΧ Ÿωuρ 9Ïδ%s3Î/ y7În/u‘ ÏMyϑ÷èÏΖÎ/ |MΡr& !$yϑsù öÅe2x‹sù

29. maka hendaklah Engkau (Wahai Muhammad) tetap tekun memberi peringatan (dengan ajaran-
ajaran Al-Quran Yang diturunkan kepadaMu, dan janganlah dihiraukan golongan Yang ingkar),
kerana Engkau Dengan nikmat Tuhanmu (yang dilimpahkanNya kepadamu itu) bukanlah seorang
pawang dan bukan pula seorang gila.
∩⊂⊃∪ ÈβθãΖyϑø9$# |=÷ƒu‘ ϵÎ/ ßÈ−/utI¯Ρ ÖÏã$x© tβθä9θà)tƒ ÷Πr&

30. (Mereka menuduh Nabi Muhammad Dengan Yang bukan-bukan), bahkan mereka mengatakan:
"(Muhammad) itu seorang penyair Yang Kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya".

∩⊂⊇∪ tÅÁÎn/utIßϑø9$# š∅ÏiΒ Νä3yètΒ ’ÎoΤÎ*sù (#θÝÁ−/ts? ö≅è%

31. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Tunggulah kamu (akan apa Yang kamu tuduh itu), maka
Sesungguhnya Aku juga dari orang-orang Yang menunggu bersama-sama kamu (akan apa Yang dijanjikan
oleh Allah Taala)".

∩⊂⊄∪ tβθäî$sÛ ×Πöθs% öΝèδ ÷Πr& 4 !#x‹≈pκÍ5 Λàιßϑ≈n=÷nr& óΟèδããΒù's? ÷Πr&

32. Adakah mereka disuruh oleh akal fikiran mereka melemparkan tuduhan-tuduhan Yang sedemikian itu,
atau sememangnya mereka suatu kaum Yang melampaui batas (dalam keingkaran dan kedegilannya)?

∩⊂⊂∪ tβθãΖÏΒ÷σムω ≅t/ 4 …ã&s!§θs)s? tβθä9θà)tƒ ÷Πr&

33. (bukan sahaja mereka ingkar dan degil) bahkan mereka berkata: "Dia (Muhammad) telah mereka-reka
Al-Quran itu". (tuduhan mereka Yang demikian tidak berasas) bahkan mereka sengaja tidak mahu
beriman!

∩⊂⊆∪ šÏ%ω≈|¹ (#θçΡ%x. βÎ) ÿÏ&Î#÷WÏiΒ ;]ƒÏ‰pt¿2 (#θè?ù'u‹ù=sù

34. (kalau tidak) maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata (yang fasih dan indah)
seperti Al-Quran itu, jika betul mereka orang-orang Yang benar dakwaannya.

∩⊂∈∪ šχθà)Î=≈y‚ø9$# ãΝèδ ÷Πr& >óx« Îö#xî ôÏΒ (#θà)Î=äz ÷Πr&


35. (Mengapa mereka tidak beriman?) Adakah mereka telah tercipta Dengan tiada Yang menciptanya,
atau Adakah mereka Yang mencipta diri mereka sendiri?

∩⊂∉∪ tβθãΖÏ%θムω ≅t/ 4 uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# (#θà)n=yz ÷Πr&

36. Adakah mereka Yang mencipta langit dan bumi itu? (sudah tentu tidak!) bahkan mereka adalah orang-
orang Yang tidak meyakini (kebenaran apa Yang mereka pernah mengakuinya).

∩⊂∠∪ tβρãÏÜø‹kÁßϑø9$# ãΝèδ ÷Πr& y7În/u‘ ßÉ!#t“yz öΝèδy‰ΖÏã ÷Πr&

37. Adakah pada tangan mereka perbendaharaan Tuhanmu (sehingga mereka boleh memberi atau menahan
sesuatu nikmat atau pangkat), atau merekalah Yang berkuasa mentadbirkan segala-galanya?

∩⊂∇∪ AÎ7•Β 9≈sÜù=Ý¡Î0 ΝßγãèÏϑtFó¡ãΒ ÏNù'u‹ù=sù ( ϵŠÏù tβθãèÏϑtGó¡o„ ÒΟ¯=ß™ öΝçλm; ÷Πr&
38. Adakah mereka mempunyai tangga (untuk naik ke langit), Yang dengannya mereka dapat mendengar
(Apa Yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah? jika ada) maka biarlah orang mereka Yang mendengar
itu membawa sesuatu Bukti Yang menyatakan kebenarannya.

∩⊂∪ tβθãΖt6ø9$# ãΝä3s9uρ àM≈oΨt7ø9$# ã&s! ÷Πr&

39. Adilkah (kamu sediakan) bagi Allah - anak-anak perempuan (yang kamu benci), dan untuk kamu -
anak-anak lelaki (yang kamu sukai)?

∩⊆⊃∪ tβθè=s)÷W•Β 5Θtøó¨Β ÏiΒ Νßγsù #\ô_r& óΟßγè=t↔ó¡n@ ÷Πr&

40. Pernahkah Engkau (Wahai Muhammad) meminta sebarang bayaran kepada mereka (mengenai ajaran
Islam Yang Engkau sampaikan), lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu (sehingga menjauhkan
diri daripada menyahut seruanmu)?

∩⊆⊇∪ tβθç7çFõ3tƒ ôΜßγsù Ü=ø‹tóø9$# ÞΟèδy‰ΨÏã ÷Πr&

41. Adakah pada sisi mereka (Lauh Mahfuz Yang mengandungi) perkara-perkara Yang ghaib, lalu mereka
menyalin (daripadanya untuk menentang ajaran dan peringatanmu)?
Dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di
langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam Kitab yang
terang nyata (Lauh Mahfuz). (Surah 10:61)

Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quranul Majid; yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. (QS 85:21-22)

Tegasnya hukum Allah s.w.t terhadap segala kejadian dan segala sesuatu itu ialah Islam, yang tertulis pada Al-Quranul Majid di
Lauh Mahfuz. Hukum ini diturunkan melalui Muhammad s.a.w kepada manusia.
∩⊆⊄∪ tβρ߉‹Å3yϑø9$# ç/èφ (#ρãx1x. tÏ%©!$$sù ( #Y‰øŠx. tβρ߉ƒÌム÷Πr&

42. (Mereka tidak cukup Dengan kata-kata dan tuduhan-tuduhan Yang buruk sahaja) bahkan mereka
hendak melakukan rancangan jahat (terhadapmu Wahai Muhammad; tetapi mereka tidak akan berjaya)
kerana orang-orang Yang kafir itulah Yang akan ditimpa balasan rancangan jahatnya.

∩⊆⊂∪ tβθä.Îô³ç„ $¬Ηxå «!$# z≈ysö6ß™ 4 «!$# çö#xî îµ≈s9Î) öΝçλm; ÷Πr&

43. (apabila datangnya balasan rancangan jahat itu maka) Adakah bagi mereka Tuhan (yang dapat
menyelamatkan mereka) selain dari Allah? Maha suci Allah dari apa Yang mereka sekutukan itu.

∩⊆⊆∪ ×Πθä.ö¨Β Ò>$ysy™ (#θä9θà)tƒ $VÜÏ%$y™ Ï!$uΚ¡¡9$# zÏiΒ $Z1ó¡Ï. (#÷ρttƒ βÎ)uρ

44. dan kiranya mereka melihat sepotong besar dari langit gugur (untuk menimpa mereka), mereka akan
berkata: "(Itu adalah) awan Yang bertompok - berlapis-lapis!"

∩⊆∈∪ tβθà)yèóÁムϵŠÏù “Ï%©!$# ãΝßγtΒöθtƒ (#θà)≈n=ム4®Lym öΝèδö‘x‹sù

45. (kalau keingkaran dan kedegilan mereka sampai begitu sekali) maka biarkanlah mereka (Wahai
Muhammad, dan janganlah dihiraukan) sehingga mereka menemui hari Yang padanya mereka akan binasa
-

∩⊆∉∪ tβρç|ÇΖムöΝèδ Ÿωuρ $\↔ø‹x© öΝèδ߉ø‹x. öΝåκ÷]tã Í_øóムŸω tΠöθtƒ


46. (Iaitu) hari Segala rancangan jahat dan tipu daya mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah
kepada mereka, dan mereka pula tidak diberikan pertolongan.

∩⊆∠∪ tβθçΗs>ôètƒ Ÿω öΝèδusYø.r& £Å3≈s9uρ y7Ï9≡sŒ tβρߊ $\/#x‹tã (#θßϑn=sß tÏ%©#Ï9 ¨βÎ)uρ

47. Sesungguhnya orang-orang Yang zalim itu akan beroleh azab seksa selain dari azab Yang tersebut,
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat Yang sebenarnya).

∩⊆∇∪ ãΠθà)s? tÏm y7În/u‘ ω÷Κpt¿2 ôxÎm7y™uρ ( $oΨÏ⊥ãŠôãr'Î/ y7¯ΡÎ*sù y7În/u‘ È/õ3ß⇔Ï9 ÷É9ô¹$#uρ

48. dan (dengan Yang demikian) Bersabarlah (Wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu
(memberi tempoh kepada mereka), kerana Sesungguhnya Engkau tetap terselamat Dalam
pemuliharaan serta pengawasan kami; dan bertasbihlah Dengan memuji Tuhanmu semasa Engkau
bangun.

∩⊆∪ ÏΘθàf‘Ζ9$# t≈t/÷ŠÎ)uρ çµósÎm7|¡sù È≅ø‹©9$# zÏΒuρ

49. dan juga hendaklah Engkau bertasbih kepadanya pada waktu malam, dan ketika bintang-
bintang tenggelam (pada waktu subuh).