Basa mamah rek ngajual imah

Bubar ti sakola teh sok jadi hareneg, asa horoream mulang ka imah. Beda jeung babaturan siga nu jigrah. Geura we Revi, babaturan sakelas, teu sirikna lumpat balik ka imah teh, dina angkot ge asal kabawa we kajeun kabagean diuk ukur nember. Cenah mah di imahna teh boga cocooan, dua anak ucing keur kumincir. Di imah kuring mah geus dua bulan ilang dangiang, diburuan ge asa teu hegar henteu ari barala mah da aya ari nu sasapu bae mah. Kekembangan dina pot siga nu alum. Dua minggu kaliwat Mamah masang plang hareupeun imah tina sesemplekan triplek, aya tulisan unina : Rumah ini akan dijual TP hub 08xxx. Kuring kacida ngagebegna basa maca eta tulisan, geuning imah teh rek dijual. Kakara sababaraha poe sanggeus plang dipasang Mamah betus ngabejaan pangna eta imah rek dijual, pajarkeun rek pindah. Betusna ukur kitu. Keur kuring mah asa teu kaharti naha bet kudu pindah jeung naha imah kudu dijual sagala? Teu wani tatanya boh ka Mamah boh ka Apa, sieun kabarerang. Pedah eta sok kaciri siga nu keur pahereng-hereng, malah ampir dua bulan siga nu tara pati patanya, lamun teu pentingpenting teuing mah. Tara ari ningali pasea mah, malah nepi ka umur kuring sapuluh taun asa can ningali Apa jeung Mamah patorong-torong komo pasea mah. Duka pedah era ku budak pantar kuring, duka kitu we meureun etikana. Kungsi eta ge Mamah jeung Apa siga nu keur parea-rea omong, tapi barang jol kuring mah jep we jempling. Apa harita tuluy kaluar, ka buruan ngadon sasapu, ari Mamah mah tuluy kadapur kadenge kaprak keprek ngumbahan piring. Kituna teh basa poe Minggu, da ari sapopoe mah boh Mamah boh Apa sok ka kantor. Kuring di imah ukur jeung Bi Saroh, istri tengah tuwuh nu kumawula di kolot kuring. Kungsi aya Ua Uyuh ti Cimahi ngobrol uplek jeung Mamah, tuluy kuring ngilu masamoan, Ua Uyuh teh rada beda sikepna, ngusapan sirah bari rada ngeukeupan. Saur Mamah harita “ Jung ameng kaditu, ieu mah nuju ngobrol dewasa…”. Kuring ngoloyor kaluar nepungan barudak deui nu keur arulin di buruan. Tapi kadenge keneh cariosan Ua ka Mamah “ Tong luluasan kitu…karunya ka budak..dipikir we heula eta mah..” Kuring teu ngarti naon maksudna. Kitu deui basa kuring dibawa ka Aki ku Apa, kecap tong luluasan karunya ka budak teh kadenge deui, eta mah ti Aki jeung ti Nini. Enya da dihenteu-henteu ge kuring teh geus umur sapuluh taun, sakola ge geus kelas lima. Aya hal hal anu pikahartieun ari ngadenge obrolan kolot tapi aya oge nu matak baluweng, teu kaharti. Lamun tea mah sagala tindakan kolot teh aya pakaitna jeung kuring nu jadi budakna, atuh matak naon mun brukbrak we ngabejaan. Kuring teh budak nunggal nu aya, kungsi rek boga adi lalaki ngan waktu Mamah ngandeg sababaraha bulan tuluy kaluron. Nyaho lalaki teh pedah di USG ku dokter. Mamah harita nangis eueuriheun, bari dibeyeng ka rumah sakit. Asana mah waktu umur kuring keur lima taun waktu keur di TK kelas enol besar.

hartina Rere can pindah. ku Mamah dibalur ku beas cikur meunang ngarendos. malah menta dipangdongengkeun dina telepon. disusun rapih. kitu teh saur mamah. Atuh kitu deui babaturan ge loba nu nanya. kuring malik nanya naon maksudna. Ngeusian imah teh geus aya kana dalapan taun mah. ade Ira sok tuluy emprak. atawa miheulaan ulin di imah kuring dibarengan ku mamahna.Aya tulisan hareupeun imah yen imah rek dijual teh karasa ngaganggu. tuluy di imah sok disebut Rere eta teh singgetan tina er-er dibaca tibalik. Kungsi tulisan imah rek dijual teh ku apa dilaan. Kacipta mun kuring pindah. malah siga nu kerung milu mikiran. Kuring sare dina pangkonan Mamah. loba tatanya. lantaran cadel kadengena Tet Lele. asana waktu kuring kelas hiji. Malah mun ulin ka imah teh sok hayoh we nangtung hareupeun tulisan. . loba tatangga nu tatanya. Nyebut ka kuring Tet Lele. jeung nu aya dina buku ge eta keneh eta keneh. Lucu ade Ira teh. Mun kuring balik ti sakola sok keukeureuweut kana tas. padahal mamahna ge osok ngadongeng. Anclog-aclogan. bari ngejat. boa boa sakola ge kudu pindah. disangkana aya naon. Apa ngoer bancet ku sapu nyere. Meureun kuring bakal leungiteun ku anu ngajemput di lawang panto. mamahna ade Ira kudu hayoh nelepon ka kuring. nya meureun saumur jeung ade Ira ayeuna. ceuk apa. ngadeukeutan kuring nu keur anteng lalajo televisi. Nepa ka di dapur numpuk. Mamah sareng Apa ngajol. neangan buku bari tutunjuk menta dipangmacakeun dongeng. da palu diteangan teh teu kapanggih. dibere ngaran kitu teh pedah basa kuring diborojolkeun keur bulan puasa bari keur ngaririncik hujan. maksudna mah Teh Rere. duka mun disumputkeun ku apa mah. ka imah teh aya bangkong leutik. Imahna pagigir-gigir pisan. Rere teh nenehna ngaran kuring ari lengkepna mah Rainy Ramadhani. Ari pokna enya lamun ieu tulisan aya keneh didieu hartina imah teh can payu. tapi ku mamah dipasangkeun deui. Gues loba kajadian nu kuring inget keneh. babaturan lalaki nu imahna kahalangan opat imah. eta tuda nyeri tarang. anak tatangga umurna kakara dua taun. Mun kuring keur nganggeuskeun PR sok miluan tapi tara ngaganggu. Basa pere sakola ge kuring ka imah nini di Cicalengka. ngan siga capetang. Mun kaciri kuring geus anggeus ngagawekeun PR. Nu matak nyeblak kana hate mah beurat ninggalkeun ade Ira. dipakukeunana ge ditakol ku batu ti sisi jalan. apet pisan ka kuring. Kuring ceurik teh rada lila. siga nu atoheun lantaran sok terus dipangmacakeun dongeng. keur engke ngepak barang cek mamah teh. Mun Mamah balik ti kantor sok mawa kotak kardus urut nu gede. usum ngijih. meureun ade Ira bakal nananyakeun. kungsi ngomong “sugan we unggal poe ge ieu tulisan teh aya keneh”. Ari dongengna mah pira ge sakadang peucang jeung sakadang kuya. terus ngusapan. remen pisan tatanya. Jadi lamun kuring balik sakola teh ade Ira sok geus megat. atuh puguh kuring beuki ngajerit. jeung ngusapan tarang nu buncunur balas tidagor. Diwawaas mun kudu pindah imah teh karasa haroreamna. paling ge ukur tilu dongeng nu kuring apal. jedak teh sirah ngadagor korsi. mimiti ngeusian imah teh waktu kuring kakara umur dua taun. bancet tea. loba tamu nu teu wawuh. ditalian ku plastik. komo Heri mah. tara loba mawana teh paling dua atawa tilu. reuwaseun. kuring kudu papisah jeung ade Ira. Kuring tutunjuk kana bancet. barang katingali kuring ngajerewet tarik. ari Mamah mah ningalian tarang. malum imah kopel. Duka teuing kunaon atuh ade Ira resep resep teuing dipangdongengkeun ku kuring. ngomongna balelol keneh.

keur kuring mah moal kapopohokeun. nu jadi kenangan manis. ari maksa ka Mamah teu biasa deuih. Ari nanya ka Apa sok teu jelas nerangkeunana. sugan aya beja naon alesanana pang kudu pindah. jejebris. Mamah mah barang panto dibuka teh tuluy ngabret kaluar bari bubulucunan pinuh ku sabun. tadina di SD nu sarua jeung kuring. Ceuk Mamah ge alus boga babaturan siga Heri mah. mindeng loba nanyakeun pelajaran. eta ari poe Minggu pasosore. mangkaning tereh ulangan naek ka kelas genep. Kungsi dina maen drama basa acara Agustusan kuring dipasangkeun jeung Heri. kuring sok ngaji di masjid. Sabenerna mah teu hayang sakabeh pasoalan kolot kuring nyaho. Apa nu sok meulian buku tehm majarkeun bacaeun kuring mun geus gede. diuk dina titincakanana. ari nanya ka Apa jawabanana teh taroskeun we ka Mamah. Dramana niru-niru lenong bocah. Tah palebah dieu kuring sok dadagangan mangsa kuring keur sakola TK. Sugan teh aya naon. Loba kajadian nu kasaksian di imah ieu. Saur Mamah pangna sieun ku cacing teh pedah keur leutik Mamah kungsi cacingeun. Ari ayeuna naha imah rek dijual sagala. kumaha mun aya tanyakeuneun. kalah malik nitah nanya ka Mamah atawa ka Apa. tapi pan ari soal pindah imah sakuduna kuring nyaho alesanana. Nu pangdipikasieun teh lamun kudu pindah sakola. keur di SD ge sok jadi juara bae. ari indit atawa balik sok bareng jeung Heri. dibonceng kana sepedah. Nepi ka babaturan mah ngajangjaruhkeun majarkeun kuring jeung Heri teh bobogohan. tempatna kuring tidagor. Kuring ge hudang da kagandengan ku Mamah nu ngagedoran panto kamar mandi. sok bareng kana mobil jemputan nu sarua deuih. Dijangjaruhkeun kitu teh kuring sok ambek. kungsi Mamah ngagambreng nyeukseukan pedah kuring corat coret ku spidol dina tembok deukeut kamar mandi. Ari keur kuring mah aya untungna sosobatan jeung Heri teh. sihoreng aya cacing di kamar mandi. Eta ge da kungsi nanya ka Mamah ari jawaban Mamah teh engke ge mun Rere tos ageung pasti ngartos. pinter jeung bageur. ti kamar mandi Mamah ngajerit. Bi Saroh kekepehan teu apal. kuring ge sare keneh. Ari Heri sok diuk dina jojodog bari mukaan buku. Nu dipikabeurat sejenna. atuh babaturan mani ear jeung suat suit sagala. Buukna galing. Geus baku Heri mah mun ka imah teh sok mukaan buku ensiklopedi Indonesia atawa buku seri ilmu pengetahuan sejen. komo Apa mah sok tuluy ngaledek ka Mamah bari ngehkey. Apa ngoerkeun ku sapu sanyere. harita subuh. kalieur-lieur. euweuh kawawuhan hiji hiji acan. Kacipta pungak pinguk di sakola anyar. Kabayang keneh ngaclogna bancet. Heri teh sakolana kelas hiji di SMP. nepi ka solat ge ebat. jangkung ngan rada hideung pakulitanana. mangkaning jauh jeung Heri. Apa nu nuju netepan subuh ge reuwaseun. mamah ge sok gumujeng. Da manehna mah kaitung murid nu nyongcolang. Kungsi eta ge nanya ka Bi Saroh. tapi ari indit atawa ari balik teu bareng jeung Heri teh asa aya nu leungit. da nganggap kuring teh siga . Tuh dina tangga eta kuring sok ngalangeu. caritana kuring jeung Heri jadi pasangan suami istri. Mun inget kadinya sok seuri sorangan. pasangan ideal cenah. Kahayang teh bejaan we alesanana nu asup akal keur pantar kuring nu kakara umur sapuluh taun. jeung kudu pindah deuih.Aya kajadian lucu. antukna keukeuh we sok silih tungguan. tangga ka luhur ka tempat pamoean. sabelas jalan. Jawabannana asa teu pararuguh. Nu karasa Heri teh tulaten pisan mun mere nyaho pelajaran.

kuring ceurik bakat ku atoh. Mun nanya ka Mamah kalahka cerewedna. Nu puguh mah atoh we nu aya. sugema. hayang ngagorowok teu tulus pindah. Indit ka sakola teh karasa hegar. Mamah katingali tos kuramas. Tadi isuk-isuk. Teu. NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR . tuluy ngagabrug Mamah. Apa mah ningali kuring ceurik teh tuluy ngusapan. teu tulus pindah.mahasiswa nu geus sagala nyaho. hayang buru-buru panggih jeung Heri. teu hayang tatanya kunaon eta plang dipiceun kana wadah runtah. Kuring ngahuleng sakeudeung. henteu ari cumarita mah. ngagaringkeun rambut ku anduk bari ngadagoan kuring mandi. tuluy diasupkeun kana wadah runtah. euweuh kahareneg. antukna kuring sok keuheul sorangan. Ari rek indit pisan ka kantor Mamah ngarawel plang tulisan imah rek dijual.

Bulan Juni 2008 nu geus kaliwat diayakeun paringetan saratus taun kajadian di Tunguska. kurang leuwih 65 juta taun nu geus kaliwat. kitu deui nimbulkeun lebu ka asmosfir nu kacida luhurna. Ukuran asteroid nu ragrag ka dunya kawilang gede meh sapuluh kilometer pasagi. Kajadian siga kitu.Karya ilmiah Pentingna cahaya panon poe keur kahirupan Saratus taun nu geus kaliwat nyaeta dina tanggal 30 Juni 1908. Ceuk sababaraha ahli nyebutkeun nu ngageleger bitu teh kajadianana kurang leuwih sapuluh kilometer di luhureun beungeut taneuh. Salian ti ngahuru beungeut taneuh ditambah bari jeung ayana lini anu meh 5 skala Richter. aya sora bitu nu ngageleger kacida rongkahna di hiji wewengkon Siberia Rusia. Ngan untungna lain ditempat anu loba pangeusina. Nepi ka kiwari kajadian Tunguska teh masih keneh jadi bahan panalungtikan sabab para ahli siga anu teu sapuk naon anu nyababkeun ayana bitu kitu. Energi bituna lamun disaruakeun jeung bom nuklir nepi ka miliaran kali. tapi mindeng kajadian. Lebu nu mancawura ka langit nepi ka nutupan dunya. ngan nu matak hemeng bet euweuh sesa meteorna boh lebuna boh batuna kitu deui tapak lacak lebu (partikel) tina komet. Lambak raksasa ti laut Karibia ngababet ka darat lir kajadian tsunami anu mokaha. Tunguska ngalap ngaran hiji walungan didaerah kajadian bitu nu rohaka. cahaya panon poe teu bisa asup. aya kajadian aheng. tatangkalan ge nepi ka puluhan juta anu rubuh tur semu tutung. Lain deui kajadian di Yukatan di jojontor Meksiko. mimiti asup ti beulah kaler kidul nu mubus bumi terus bijil ti laut Atlantik beulah kaler nu antukna ngabeledug bitu deukeut Tunguska. nepi ka korban manusa mah kawilang teu siginifikan lamun dibandingkeun jeung bituna anu sakitu rohakana. nya ieu nu disebut “impact . Bisa kagambar kumaha ancur leburna lamun seug eta kajadian saratus taun kaliwat teh dina mangsa kiwari heug di daerah nu loba pangeusina. Meureun bakal loba pisan jalma nu jadi korban. Akibat tina tubrukan teh nepika nyieun kawah legana ampir salega Jawa Barat. ngan lolobana leutik nu akibatna teu matak ngaruksak langsung. Malahan aya nu ngabade eta teh lantaran aya lianghideung (blackhole) anu kasasar asup kana asmosfir dunya. isuk-isuk kira-kira tabuh 7. Disebut kacida rongkah sabab akibatna ngancurkeun kurang leuwih radius 80 km. ragragna material langit lain bae ngan saukur di Tunguska. Lamun dibandingkeun jeung bom atom anu diragragkeun di Hirosima jeung Nagasaki di Jepang basa Perang Dunya II mah meh sarebu kalieun kakuatanana.14. Aya nu nyebutkeun eta teh akibat tina meteor raksasa atawa asteroid.

Tuluy inyana ngalaporkeun hasil nimu eta gambar ka International Astronomical Union bagian Minor Planet Centre. tapi 1 : 450.000. beurat 200 milyar ton ngajelegurna bakal 98. tapi ari dina majalah National Geographic Indonesia bulan Agustus 2008 mah nyebutkeun 274 meter. Apophis bakal jadi ujian nu munggaran pikeun kapinteran kolektif manusa dina nyingkahan bahla nu bakal kaalaman.000 bakal nambrak bumi. Ieu itungan budak SMP teh teu dibantah ku NASA. tapi akibatna tetep bakal ngaruksak saheunteuna kota sagede kota metropolitan mah bakal ancur lebur. Dina dekade nu bakal datang tangtu kudu aya tarekah diplomasi ti unggal bangsa. hartina eta benda langit teh kudu terus ditengetan bisi enya nabrak dunya. naha di darat atawa di laut. Sok sanajan aya nu nyebutkeun ragragna bakal di sabudeureun Laut Atlantik. Apophis bakal balik deui dina taun 2036. Harita teh tanggal 18 Juni 2004 di Observatorium Nasional Kitt Park Arizona. Ngan nu mangsa kiwari keur ditelek-telek tur terus diawaskeun nyaeta asteroid Apophis. anging Alloh nu Maha Uninga nu nangtoskeun sagala rupi perkara kajadian di alam semesta. bakal nyiptakeun seuneu nu ngandung iridium gedena kurang eluwih 320 m. Sanajan diprediksi dina taun 2029 teu nambrak bumi. Sanajan gedena Apophis teh teu sagede asteroid nu kungsi ragrag ka dunya 65 juta taun nu geus kaliwat nu nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus. Teu aya deui jalan iwal ti ngadu’a ka Alloh Swt sangkan urang sadayana dileupaskeun tina sagala marabahaya. Sabab salila ieu can aya benda langit anu skalana nepi ka 2 nu kaitung bakal ngarusak dina harti bakal nambrak bumi. Bakal dimana ragragna Apophis? Can bisa diteguh kalawan pasti. malahan aya nu nyebutkeun bakal ngancurkeun salega Jawa Barat. Naha kahareup bakal aya kajadian deui samodel kitu? Wallohu’alam. Lamun tea secara teknologi eta asteroid bisa digeser lintasan orbitna sangkan teu nambrak ka bumi. kacida alusna. Akibat sejen tangtu bakal ngarobah sistem ekologi kaasup robahna iklim global. Anu ngabahaykeun teh dina bulan April 2029 eta asteroid teh bakal asup kana orbit dunya. malah lamun diukur ku Torino Skala mah nepi ka skala 2. Lamun di darat beulah mana atawa dinagara mana kitu deui lamun dilaut. David Tholen ti Universitas Hawaii keur neleknelek monitor babarengan jeung sababaraha baladna. kitu deui lamun ragrag di laut bakal aya tsunami nu kacida rongkahna. sabab kungsi meunang gaya tarik bumi dina taun 2029. lain bae diplomasi pikeun nangtukeun saha nu bakal ngaluluguan misi nyalametkeun dunya tina ragragna benda langit nu ngaruksak tapi deuih kudu nu bisa ngaluluguan secara teknologi. Malah aya itungan ti murid sakola SMP di Jerman ngaranna Nico Marquardt nu ngoreksi hasil itungan ti NASA (National Aeronautics and Space Administration) nyebutkeun lain 1 : 45.000 kali bom atom Nagasaki Hirosima. posisina robah robah unggal sababaraha menit. Amin Wallohua’lam. Sabenerna mah gedena teu gede-gede teuing aya sababaraha sumber anu nyebutkeun cenah nepi ka 1320 feet atawa kurang leuwih 402 meter. Tapi lamun tetep bakal nabrak bumi. puseur nu ngumpulkeun data asteroid jeung komet. tur bakal leuwih ngabahayakeun. Perbandinganana 1 banding 45. . nyokot ngaran dewa nu ngarusak tina carita Mesir kuno. Aya citra (gambar) semu bodas ti langit peteng. Saterusna eta asteroid teh dingaranan MN4 sok disebut Apophis. Lamun didarat bakal ngaruksak sababaraha nagara nu pasti bakal loba korban. Tangtuna sakabeh nagara bakal embung keuna musibah. kudu dimana muragna. Ieu salah sahiji kajadian nu cek teori mah nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus jeung mahluk hriup sejen di dunya.winter” atawa usum tiris akibat tumbukan.

NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR .