Basa mamah rek ngajual imah

Bubar ti sakola teh sok jadi hareneg, asa horoream mulang ka imah. Beda jeung babaturan siga nu jigrah. Geura we Revi, babaturan sakelas, teu sirikna lumpat balik ka imah teh, dina angkot ge asal kabawa we kajeun kabagean diuk ukur nember. Cenah mah di imahna teh boga cocooan, dua anak ucing keur kumincir. Di imah kuring mah geus dua bulan ilang dangiang, diburuan ge asa teu hegar henteu ari barala mah da aya ari nu sasapu bae mah. Kekembangan dina pot siga nu alum. Dua minggu kaliwat Mamah masang plang hareupeun imah tina sesemplekan triplek, aya tulisan unina : Rumah ini akan dijual TP hub 08xxx. Kuring kacida ngagebegna basa maca eta tulisan, geuning imah teh rek dijual. Kakara sababaraha poe sanggeus plang dipasang Mamah betus ngabejaan pangna eta imah rek dijual, pajarkeun rek pindah. Betusna ukur kitu. Keur kuring mah asa teu kaharti naha bet kudu pindah jeung naha imah kudu dijual sagala? Teu wani tatanya boh ka Mamah boh ka Apa, sieun kabarerang. Pedah eta sok kaciri siga nu keur pahereng-hereng, malah ampir dua bulan siga nu tara pati patanya, lamun teu pentingpenting teuing mah. Tara ari ningali pasea mah, malah nepi ka umur kuring sapuluh taun asa can ningali Apa jeung Mamah patorong-torong komo pasea mah. Duka pedah era ku budak pantar kuring, duka kitu we meureun etikana. Kungsi eta ge Mamah jeung Apa siga nu keur parea-rea omong, tapi barang jol kuring mah jep we jempling. Apa harita tuluy kaluar, ka buruan ngadon sasapu, ari Mamah mah tuluy kadapur kadenge kaprak keprek ngumbahan piring. Kituna teh basa poe Minggu, da ari sapopoe mah boh Mamah boh Apa sok ka kantor. Kuring di imah ukur jeung Bi Saroh, istri tengah tuwuh nu kumawula di kolot kuring. Kungsi aya Ua Uyuh ti Cimahi ngobrol uplek jeung Mamah, tuluy kuring ngilu masamoan, Ua Uyuh teh rada beda sikepna, ngusapan sirah bari rada ngeukeupan. Saur Mamah harita “ Jung ameng kaditu, ieu mah nuju ngobrol dewasa…”. Kuring ngoloyor kaluar nepungan barudak deui nu keur arulin di buruan. Tapi kadenge keneh cariosan Ua ka Mamah “ Tong luluasan kitu…karunya ka budak..dipikir we heula eta mah..” Kuring teu ngarti naon maksudna. Kitu deui basa kuring dibawa ka Aki ku Apa, kecap tong luluasan karunya ka budak teh kadenge deui, eta mah ti Aki jeung ti Nini. Enya da dihenteu-henteu ge kuring teh geus umur sapuluh taun, sakola ge geus kelas lima. Aya hal hal anu pikahartieun ari ngadenge obrolan kolot tapi aya oge nu matak baluweng, teu kaharti. Lamun tea mah sagala tindakan kolot teh aya pakaitna jeung kuring nu jadi budakna, atuh matak naon mun brukbrak we ngabejaan. Kuring teh budak nunggal nu aya, kungsi rek boga adi lalaki ngan waktu Mamah ngandeg sababaraha bulan tuluy kaluron. Nyaho lalaki teh pedah di USG ku dokter. Mamah harita nangis eueuriheun, bari dibeyeng ka rumah sakit. Asana mah waktu umur kuring keur lima taun waktu keur di TK kelas enol besar.

kuring kudu papisah jeung ade Ira. Kuring ceurik teh rada lila. kuring malik nanya naon maksudna. jeung ngusapan tarang nu buncunur balas tidagor. Nu matak nyeblak kana hate mah beurat ninggalkeun ade Ira. Mun kuring keur nganggeuskeun PR sok miluan tapi tara ngaganggu. ngadeukeutan kuring nu keur anteng lalajo televisi. Imahna pagigir-gigir pisan. dibere ngaran kitu teh pedah basa kuring diborojolkeun keur bulan puasa bari keur ngaririncik hujan. paling ge ukur tilu dongeng nu kuring apal. apet pisan ka kuring. meureun ade Ira bakal nananyakeun. neangan buku bari tutunjuk menta dipangmacakeun dongeng. Mamah sareng Apa ngajol. atuh puguh kuring beuki ngajerit. lantaran cadel kadengena Tet Lele. eta tuda nyeri tarang. Diwawaas mun kudu pindah imah teh karasa haroreamna. babaturan lalaki nu imahna kahalangan opat imah. Mun kuring balik ti sakola sok keukeureuweut kana tas. Malah mun ulin ka imah teh sok hayoh we nangtung hareupeun tulisan. asana waktu kuring kelas hiji. malah siga nu kerung milu mikiran. jeung nu aya dina buku ge eta keneh eta keneh. padahal mamahna ge osok ngadongeng. Meureun kuring bakal leungiteun ku anu ngajemput di lawang panto. Lucu ade Ira teh. ditalian ku plastik. Ngeusian imah teh geus aya kana dalapan taun mah. Atuh kitu deui babaturan ge loba nu nanya. komo Heri mah. usum ngijih. maksudna mah Teh Rere. Nepa ka di dapur numpuk. tuluy di imah sok disebut Rere eta teh singgetan tina er-er dibaca tibalik. jedak teh sirah ngadagor korsi. disusun rapih. Jadi lamun kuring balik sakola teh ade Ira sok geus megat. malum imah kopel. mamahna ade Ira kudu hayoh nelepon ka kuring. Rere teh nenehna ngaran kuring ari lengkepna mah Rainy Ramadhani. mimiti ngeusian imah teh waktu kuring kakara umur dua taun. Kuring sare dina pangkonan Mamah. loba tatanya. Gues loba kajadian nu kuring inget keneh. ngomongna balelol keneh. Kuring tutunjuk kana bancet. ade Ira sok tuluy emprak. ngan siga capetang. hartina Rere can pindah. keur engke ngepak barang cek mamah teh. kungsi ngomong “sugan we unggal poe ge ieu tulisan teh aya keneh”.Aya tulisan hareupeun imah yen imah rek dijual teh karasa ngaganggu. dipakukeunana ge ditakol ku batu ti sisi jalan. nya meureun saumur jeung ade Ira ayeuna. Basa pere sakola ge kuring ka imah nini di Cicalengka. Duka teuing kunaon atuh ade Ira resep resep teuing dipangdongengkeun ku kuring. duka mun disumputkeun ku apa mah. tapi ku mamah dipasangkeun deui. . bari ngejat. bancet tea. loba tatangga nu tatanya. Ari pokna enya lamun ieu tulisan aya keneh didieu hartina imah teh can payu. Nyebut ka kuring Tet Lele. malah menta dipangdongengkeun dina telepon. anak tatangga umurna kakara dua taun. ari Mamah mah ningalian tarang. Kungsi tulisan imah rek dijual teh ku apa dilaan. kitu teh saur mamah. ka imah teh aya bangkong leutik. tara loba mawana teh paling dua atawa tilu. remen pisan tatanya. Anclog-aclogan. terus ngusapan. Kacipta mun kuring pindah. ku Mamah dibalur ku beas cikur meunang ngarendos. disangkana aya naon. barang katingali kuring ngajerewet tarik. Apa ngoer bancet ku sapu nyere. ceuk apa. reuwaseun. Mun kaciri kuring geus anggeus ngagawekeun PR. atawa miheulaan ulin di imah kuring dibarengan ku mamahna. loba tamu nu teu wawuh. boa boa sakola ge kudu pindah. Mun Mamah balik ti kantor sok mawa kotak kardus urut nu gede. Ari dongengna mah pira ge sakadang peucang jeung sakadang kuya. da palu diteangan teh teu kapanggih. siga nu atoheun lantaran sok terus dipangmacakeun dongeng.

antukna keukeuh we sok silih tungguan. Ari nanya ka Apa sok teu jelas nerangkeunana. Kahayang teh bejaan we alesanana nu asup akal keur pantar kuring nu kakara umur sapuluh taun. ti kamar mandi Mamah ngajerit. jangkung ngan rada hideung pakulitanana. Kungsi dina maen drama basa acara Agustusan kuring dipasangkeun jeung Heri. Bi Saroh kekepehan teu apal. ari maksa ka Mamah teu biasa deuih. Ceuk Mamah ge alus boga babaturan siga Heri mah. keur di SD ge sok jadi juara bae. tapi pan ari soal pindah imah sakuduna kuring nyaho alesanana. Kuring ge hudang da kagandengan ku Mamah nu ngagedoran panto kamar mandi. Eta ge da kungsi nanya ka Mamah ari jawaban Mamah teh engke ge mun Rere tos ageung pasti ngartos. ari indit atawa balik sok bareng jeung Heri. kuring ge sare keneh. Sugan teh aya naon. Dijangjaruhkeun kitu teh kuring sok ambek. Kungsi eta ge nanya ka Bi Saroh. Apa ngoerkeun ku sapu sanyere. Kacipta pungak pinguk di sakola anyar. Saur Mamah pangna sieun ku cacing teh pedah keur leutik Mamah kungsi cacingeun. Heri teh sakolana kelas hiji di SMP. euweuh kawawuhan hiji hiji acan. nepi ka solat ge ebat. Tuh dina tangga eta kuring sok ngalangeu. Nu dipikabeurat sejenna. tadina di SD nu sarua jeung kuring. nu jadi kenangan manis. Geus baku Heri mah mun ka imah teh sok mukaan buku ensiklopedi Indonesia atawa buku seri ilmu pengetahuan sejen. Ari ayeuna naha imah rek dijual sagala. Dramana niru-niru lenong bocah. Buukna galing. Jawabannana asa teu pararuguh. jejebris. mamah ge sok gumujeng. kumaha mun aya tanyakeuneun. kuring sok ngaji di masjid. Da manehna mah kaitung murid nu nyongcolang. kalieur-lieur. sugan aya beja naon alesanana pang kudu pindah. mindeng loba nanyakeun pelajaran. Sabenerna mah teu hayang sakabeh pasoalan kolot kuring nyaho. Nepi ka babaturan mah ngajangjaruhkeun majarkeun kuring jeung Heri teh bobogohan. sabelas jalan. sihoreng aya cacing di kamar mandi. jeung kudu pindah deuih. dibonceng kana sepedah. Mamah mah barang panto dibuka teh tuluy ngabret kaluar bari bubulucunan pinuh ku sabun. caritana kuring jeung Heri jadi pasangan suami istri. pinter jeung bageur. diuk dina titincakanana. mangkaning tereh ulangan naek ka kelas genep. Nu pangdipikasieun teh lamun kudu pindah sakola. tempatna kuring tidagor. Nu karasa Heri teh tulaten pisan mun mere nyaho pelajaran.Aya kajadian lucu. Loba kajadian nu kasaksian di imah ieu. mangkaning jauh jeung Heri. tangga ka luhur ka tempat pamoean. Tah palebah dieu kuring sok dadagangan mangsa kuring keur sakola TK. keur kuring mah moal kapopohokeun. harita subuh. Kabayang keneh ngaclogna bancet. ari nanya ka Apa jawabanana teh taroskeun we ka Mamah. sok bareng kana mobil jemputan nu sarua deuih. Ari Heri sok diuk dina jojodog bari mukaan buku. tapi ari indit atawa ari balik teu bareng jeung Heri teh asa aya nu leungit. eta ari poe Minggu pasosore. Apa nu sok meulian buku tehm majarkeun bacaeun kuring mun geus gede. kalah malik nitah nanya ka Mamah atawa ka Apa. Apa nu nuju netepan subuh ge reuwaseun. da nganggap kuring teh siga . kungsi Mamah ngagambreng nyeukseukan pedah kuring corat coret ku spidol dina tembok deukeut kamar mandi. Ari keur kuring mah aya untungna sosobatan jeung Heri teh. Mun inget kadinya sok seuri sorangan. pasangan ideal cenah. atuh babaturan mani ear jeung suat suit sagala. komo Apa mah sok tuluy ngaledek ka Mamah bari ngehkey.

euweuh kahareneg. Nu puguh mah atoh we nu aya.mahasiswa nu geus sagala nyaho. henteu ari cumarita mah. Indit ka sakola teh karasa hegar. Mamah katingali tos kuramas. NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR . kuring ceurik bakat ku atoh. Apa mah ningali kuring ceurik teh tuluy ngusapan. teu hayang tatanya kunaon eta plang dipiceun kana wadah runtah. sugema. tuluy ngagabrug Mamah. Teu. antukna kuring sok keuheul sorangan. hayang buru-buru panggih jeung Heri. Ari rek indit pisan ka kantor Mamah ngarawel plang tulisan imah rek dijual. ngagaringkeun rambut ku anduk bari ngadagoan kuring mandi. Tadi isuk-isuk. Mun nanya ka Mamah kalahka cerewedna. Kuring ngahuleng sakeudeung. teu tulus pindah. tuluy diasupkeun kana wadah runtah. hayang ngagorowok teu tulus pindah.

Bisa kagambar kumaha ancur leburna lamun seug eta kajadian saratus taun kaliwat teh dina mangsa kiwari heug di daerah nu loba pangeusina. Salian ti ngahuru beungeut taneuh ditambah bari jeung ayana lini anu meh 5 skala Richter. ngan nu matak hemeng bet euweuh sesa meteorna boh lebuna boh batuna kitu deui tapak lacak lebu (partikel) tina komet. tatangkalan ge nepi ka puluhan juta anu rubuh tur semu tutung.Karya ilmiah Pentingna cahaya panon poe keur kahirupan Saratus taun nu geus kaliwat nyaeta dina tanggal 30 Juni 1908. kurang leuwih 65 juta taun nu geus kaliwat. Lain deui kajadian di Yukatan di jojontor Meksiko. Energi bituna lamun disaruakeun jeung bom nuklir nepi ka miliaran kali. kitu deui nimbulkeun lebu ka asmosfir nu kacida luhurna. Lambak raksasa ti laut Karibia ngababet ka darat lir kajadian tsunami anu mokaha. isuk-isuk kira-kira tabuh 7. Ukuran asteroid nu ragrag ka dunya kawilang gede meh sapuluh kilometer pasagi. Ngan untungna lain ditempat anu loba pangeusina. Lamun dibandingkeun jeung bom atom anu diragragkeun di Hirosima jeung Nagasaki di Jepang basa Perang Dunya II mah meh sarebu kalieun kakuatanana. Disebut kacida rongkah sabab akibatna ngancurkeun kurang leuwih radius 80 km.14. Nepi ka kiwari kajadian Tunguska teh masih keneh jadi bahan panalungtikan sabab para ahli siga anu teu sapuk naon anu nyababkeun ayana bitu kitu. Aya nu nyebutkeun eta teh akibat tina meteor raksasa atawa asteroid. Lebu nu mancawura ka langit nepi ka nutupan dunya. Bulan Juni 2008 nu geus kaliwat diayakeun paringetan saratus taun kajadian di Tunguska. Tunguska ngalap ngaran hiji walungan didaerah kajadian bitu nu rohaka. Akibat tina tubrukan teh nepika nyieun kawah legana ampir salega Jawa Barat. ngan lolobana leutik nu akibatna teu matak ngaruksak langsung. Ceuk sababaraha ahli nyebutkeun nu ngageleger bitu teh kajadianana kurang leuwih sapuluh kilometer di luhureun beungeut taneuh. aya kajadian aheng. Meureun bakal loba pisan jalma nu jadi korban. nepi ka korban manusa mah kawilang teu siginifikan lamun dibandingkeun jeung bituna anu sakitu rohakana. aya sora bitu nu ngageleger kacida rongkahna di hiji wewengkon Siberia Rusia. ragragna material langit lain bae ngan saukur di Tunguska. nya ieu nu disebut “impact . mimiti asup ti beulah kaler kidul nu mubus bumi terus bijil ti laut Atlantik beulah kaler nu antukna ngabeledug bitu deukeut Tunguska. cahaya panon poe teu bisa asup. tapi mindeng kajadian. Malahan aya nu ngabade eta teh lantaran aya lianghideung (blackhole) anu kasasar asup kana asmosfir dunya. Kajadian siga kitu.

Lamun tea secara teknologi eta asteroid bisa digeser lintasan orbitna sangkan teu nambrak ka bumi. sabab kungsi meunang gaya tarik bumi dina taun 2029. tapi 1 : 450. Lamun didarat bakal ngaruksak sababaraha nagara nu pasti bakal loba korban. Dina dekade nu bakal datang tangtu kudu aya tarekah diplomasi ti unggal bangsa. malah lamun diukur ku Torino Skala mah nepi ka skala 2. anging Alloh nu Maha Uninga nu nangtoskeun sagala rupi perkara kajadian di alam semesta. Apophis bakal jadi ujian nu munggaran pikeun kapinteran kolektif manusa dina nyingkahan bahla nu bakal kaalaman. Anu ngabahaykeun teh dina bulan April 2029 eta asteroid teh bakal asup kana orbit dunya. naha di darat atawa di laut. lain bae diplomasi pikeun nangtukeun saha nu bakal ngaluluguan misi nyalametkeun dunya tina ragragna benda langit nu ngaruksak tapi deuih kudu nu bisa ngaluluguan secara teknologi. hartina eta benda langit teh kudu terus ditengetan bisi enya nabrak dunya. Ieu salah sahiji kajadian nu cek teori mah nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus jeung mahluk hriup sejen di dunya. beurat 200 milyar ton ngajelegurna bakal 98. tapi akibatna tetep bakal ngaruksak saheunteuna kota sagede kota metropolitan mah bakal ancur lebur. nyokot ngaran dewa nu ngarusak tina carita Mesir kuno. Tapi lamun tetep bakal nabrak bumi. Amin Wallohua’lam. Akibat sejen tangtu bakal ngarobah sistem ekologi kaasup robahna iklim global.winter” atawa usum tiris akibat tumbukan. Sanajan gedena Apophis teh teu sagede asteroid nu kungsi ragrag ka dunya 65 juta taun nu geus kaliwat nu nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus. bakal nyiptakeun seuneu nu ngandung iridium gedena kurang eluwih 320 m. Malah aya itungan ti murid sakola SMP di Jerman ngaranna Nico Marquardt nu ngoreksi hasil itungan ti NASA (National Aeronautics and Space Administration) nyebutkeun lain 1 : 45.000. Bakal dimana ragragna Apophis? Can bisa diteguh kalawan pasti. tapi ari dina majalah National Geographic Indonesia bulan Agustus 2008 mah nyebutkeun 274 meter. . malahan aya nu nyebutkeun bakal ngancurkeun salega Jawa Barat. Saterusna eta asteroid teh dingaranan MN4 sok disebut Apophis. posisina robah robah unggal sababaraha menit. kitu deui lamun ragrag di laut bakal aya tsunami nu kacida rongkahna. Aya citra (gambar) semu bodas ti langit peteng. Harita teh tanggal 18 Juni 2004 di Observatorium Nasional Kitt Park Arizona. Teu aya deui jalan iwal ti ngadu’a ka Alloh Swt sangkan urang sadayana dileupaskeun tina sagala marabahaya. Ieu itungan budak SMP teh teu dibantah ku NASA. Naha kahareup bakal aya kajadian deui samodel kitu? Wallohu’alam. Ngan nu mangsa kiwari keur ditelek-telek tur terus diawaskeun nyaeta asteroid Apophis. Tangtuna sakabeh nagara bakal embung keuna musibah. Sanajan diprediksi dina taun 2029 teu nambrak bumi. kudu dimana muragna. Apophis bakal balik deui dina taun 2036. Sabab salila ieu can aya benda langit anu skalana nepi ka 2 nu kaitung bakal ngarusak dina harti bakal nambrak bumi. Tuluy inyana ngalaporkeun hasil nimu eta gambar ka International Astronomical Union bagian Minor Planet Centre. Sabenerna mah gedena teu gede-gede teuing aya sababaraha sumber anu nyebutkeun cenah nepi ka 1320 feet atawa kurang leuwih 402 meter. tur bakal leuwih ngabahayakeun. kacida alusna. Sok sanajan aya nu nyebutkeun ragragna bakal di sabudeureun Laut Atlantik. David Tholen ti Universitas Hawaii keur neleknelek monitor babarengan jeung sababaraha baladna. Perbandinganana 1 banding 45.000 kali bom atom Nagasaki Hirosima.000 bakal nambrak bumi. puseur nu ngumpulkeun data asteroid jeung komet. Lamun di darat beulah mana atawa dinagara mana kitu deui lamun dilaut.

NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful