Basa mamah rek ngajual imah

Bubar ti sakola teh sok jadi hareneg, asa horoream mulang ka imah. Beda jeung babaturan siga nu jigrah. Geura we Revi, babaturan sakelas, teu sirikna lumpat balik ka imah teh, dina angkot ge asal kabawa we kajeun kabagean diuk ukur nember. Cenah mah di imahna teh boga cocooan, dua anak ucing keur kumincir. Di imah kuring mah geus dua bulan ilang dangiang, diburuan ge asa teu hegar henteu ari barala mah da aya ari nu sasapu bae mah. Kekembangan dina pot siga nu alum. Dua minggu kaliwat Mamah masang plang hareupeun imah tina sesemplekan triplek, aya tulisan unina : Rumah ini akan dijual TP hub 08xxx. Kuring kacida ngagebegna basa maca eta tulisan, geuning imah teh rek dijual. Kakara sababaraha poe sanggeus plang dipasang Mamah betus ngabejaan pangna eta imah rek dijual, pajarkeun rek pindah. Betusna ukur kitu. Keur kuring mah asa teu kaharti naha bet kudu pindah jeung naha imah kudu dijual sagala? Teu wani tatanya boh ka Mamah boh ka Apa, sieun kabarerang. Pedah eta sok kaciri siga nu keur pahereng-hereng, malah ampir dua bulan siga nu tara pati patanya, lamun teu pentingpenting teuing mah. Tara ari ningali pasea mah, malah nepi ka umur kuring sapuluh taun asa can ningali Apa jeung Mamah patorong-torong komo pasea mah. Duka pedah era ku budak pantar kuring, duka kitu we meureun etikana. Kungsi eta ge Mamah jeung Apa siga nu keur parea-rea omong, tapi barang jol kuring mah jep we jempling. Apa harita tuluy kaluar, ka buruan ngadon sasapu, ari Mamah mah tuluy kadapur kadenge kaprak keprek ngumbahan piring. Kituna teh basa poe Minggu, da ari sapopoe mah boh Mamah boh Apa sok ka kantor. Kuring di imah ukur jeung Bi Saroh, istri tengah tuwuh nu kumawula di kolot kuring. Kungsi aya Ua Uyuh ti Cimahi ngobrol uplek jeung Mamah, tuluy kuring ngilu masamoan, Ua Uyuh teh rada beda sikepna, ngusapan sirah bari rada ngeukeupan. Saur Mamah harita “ Jung ameng kaditu, ieu mah nuju ngobrol dewasa…”. Kuring ngoloyor kaluar nepungan barudak deui nu keur arulin di buruan. Tapi kadenge keneh cariosan Ua ka Mamah “ Tong luluasan kitu…karunya ka budak..dipikir we heula eta mah..” Kuring teu ngarti naon maksudna. Kitu deui basa kuring dibawa ka Aki ku Apa, kecap tong luluasan karunya ka budak teh kadenge deui, eta mah ti Aki jeung ti Nini. Enya da dihenteu-henteu ge kuring teh geus umur sapuluh taun, sakola ge geus kelas lima. Aya hal hal anu pikahartieun ari ngadenge obrolan kolot tapi aya oge nu matak baluweng, teu kaharti. Lamun tea mah sagala tindakan kolot teh aya pakaitna jeung kuring nu jadi budakna, atuh matak naon mun brukbrak we ngabejaan. Kuring teh budak nunggal nu aya, kungsi rek boga adi lalaki ngan waktu Mamah ngandeg sababaraha bulan tuluy kaluron. Nyaho lalaki teh pedah di USG ku dokter. Mamah harita nangis eueuriheun, bari dibeyeng ka rumah sakit. Asana mah waktu umur kuring keur lima taun waktu keur di TK kelas enol besar.

babaturan lalaki nu imahna kahalangan opat imah. . siga nu atoheun lantaran sok terus dipangmacakeun dongeng. Ngeusian imah teh geus aya kana dalapan taun mah. loba tatanya. Kuring tutunjuk kana bancet. disusun rapih. ditalian ku plastik. komo Heri mah. Duka teuing kunaon atuh ade Ira resep resep teuing dipangdongengkeun ku kuring. asana waktu kuring kelas hiji. malah menta dipangdongengkeun dina telepon. loba tamu nu teu wawuh. bari ngejat.Aya tulisan hareupeun imah yen imah rek dijual teh karasa ngaganggu. Nepa ka di dapur numpuk. Diwawaas mun kudu pindah imah teh karasa haroreamna. hartina Rere can pindah. tapi ku mamah dipasangkeun deui. tuluy di imah sok disebut Rere eta teh singgetan tina er-er dibaca tibalik. Ari pokna enya lamun ieu tulisan aya keneh didieu hartina imah teh can payu. Ari dongengna mah pira ge sakadang peucang jeung sakadang kuya. tara loba mawana teh paling dua atawa tilu. dipakukeunana ge ditakol ku batu ti sisi jalan. ku Mamah dibalur ku beas cikur meunang ngarendos. dibere ngaran kitu teh pedah basa kuring diborojolkeun keur bulan puasa bari keur ngaririncik hujan. mimiti ngeusian imah teh waktu kuring kakara umur dua taun. Malah mun ulin ka imah teh sok hayoh we nangtung hareupeun tulisan. disangkana aya naon. Lucu ade Ira teh. kuring kudu papisah jeung ade Ira. anak tatangga umurna kakara dua taun. kitu teh saur mamah. Rere teh nenehna ngaran kuring ari lengkepna mah Rainy Ramadhani. atuh puguh kuring beuki ngajerit. jeung ngusapan tarang nu buncunur balas tidagor. kungsi ngomong “sugan we unggal poe ge ieu tulisan teh aya keneh”. malum imah kopel. Mun Mamah balik ti kantor sok mawa kotak kardus urut nu gede. Meureun kuring bakal leungiteun ku anu ngajemput di lawang panto. Basa pere sakola ge kuring ka imah nini di Cicalengka. keur engke ngepak barang cek mamah teh. Apa ngoer bancet ku sapu nyere. meureun ade Ira bakal nananyakeun. kuring malik nanya naon maksudna. Mamah sareng Apa ngajol. barang katingali kuring ngajerewet tarik. usum ngijih. padahal mamahna ge osok ngadongeng. Kuring ceurik teh rada lila. Kungsi tulisan imah rek dijual teh ku apa dilaan. jeung nu aya dina buku ge eta keneh eta keneh. Mun kaciri kuring geus anggeus ngagawekeun PR. Mun kuring keur nganggeuskeun PR sok miluan tapi tara ngaganggu. nya meureun saumur jeung ade Ira ayeuna. ceuk apa. da palu diteangan teh teu kapanggih. paling ge ukur tilu dongeng nu kuring apal. ngadeukeutan kuring nu keur anteng lalajo televisi. apet pisan ka kuring. ngomongna balelol keneh. Atuh kitu deui babaturan ge loba nu nanya. lantaran cadel kadengena Tet Lele. Gues loba kajadian nu kuring inget keneh. Imahna pagigir-gigir pisan. bancet tea. atawa miheulaan ulin di imah kuring dibarengan ku mamahna. Mun kuring balik ti sakola sok keukeureuweut kana tas. malah siga nu kerung milu mikiran. ka imah teh aya bangkong leutik. Anclog-aclogan. mamahna ade Ira kudu hayoh nelepon ka kuring. ngan siga capetang. Kacipta mun kuring pindah. remen pisan tatanya. loba tatangga nu tatanya. eta tuda nyeri tarang. ari Mamah mah ningalian tarang. Nu matak nyeblak kana hate mah beurat ninggalkeun ade Ira. ade Ira sok tuluy emprak. jedak teh sirah ngadagor korsi. duka mun disumputkeun ku apa mah. Kuring sare dina pangkonan Mamah. Nyebut ka kuring Tet Lele. Jadi lamun kuring balik sakola teh ade Ira sok geus megat. maksudna mah Teh Rere. neangan buku bari tutunjuk menta dipangmacakeun dongeng. reuwaseun. terus ngusapan. boa boa sakola ge kudu pindah.

ari indit atawa balik sok bareng jeung Heri. Ari ayeuna naha imah rek dijual sagala. Bi Saroh kekepehan teu apal. Tah palebah dieu kuring sok dadagangan mangsa kuring keur sakola TK. komo Apa mah sok tuluy ngaledek ka Mamah bari ngehkey. kalah malik nitah nanya ka Mamah atawa ka Apa. mamah ge sok gumujeng. sabelas jalan. Apa ngoerkeun ku sapu sanyere. tapi ari indit atawa ari balik teu bareng jeung Heri teh asa aya nu leungit. dibonceng kana sepedah. Kahayang teh bejaan we alesanana nu asup akal keur pantar kuring nu kakara umur sapuluh taun. harita subuh. Sugan teh aya naon. jeung kudu pindah deuih. nepi ka solat ge ebat. Sabenerna mah teu hayang sakabeh pasoalan kolot kuring nyaho. Apa nu nuju netepan subuh ge reuwaseun. sihoreng aya cacing di kamar mandi. kungsi Mamah ngagambreng nyeukseukan pedah kuring corat coret ku spidol dina tembok deukeut kamar mandi. kuring ge sare keneh. Nu pangdipikasieun teh lamun kudu pindah sakola. pasangan ideal cenah.Aya kajadian lucu. diuk dina titincakanana. Jawabannana asa teu pararuguh. Kungsi dina maen drama basa acara Agustusan kuring dipasangkeun jeung Heri. Heri teh sakolana kelas hiji di SMP. tempatna kuring tidagor. Kacipta pungak pinguk di sakola anyar. ari maksa ka Mamah teu biasa deuih. pinter jeung bageur. Nu dipikabeurat sejenna. kumaha mun aya tanyakeuneun. ari nanya ka Apa jawabanana teh taroskeun we ka Mamah. Nepi ka babaturan mah ngajangjaruhkeun majarkeun kuring jeung Heri teh bobogohan. keur kuring mah moal kapopohokeun. atuh babaturan mani ear jeung suat suit sagala. Dramana niru-niru lenong bocah. tangga ka luhur ka tempat pamoean. Da manehna mah kaitung murid nu nyongcolang. Eta ge da kungsi nanya ka Mamah ari jawaban Mamah teh engke ge mun Rere tos ageung pasti ngartos. kalieur-lieur. mangkaning tereh ulangan naek ka kelas genep. Ceuk Mamah ge alus boga babaturan siga Heri mah. jejebris. tadina di SD nu sarua jeung kuring. Geus baku Heri mah mun ka imah teh sok mukaan buku ensiklopedi Indonesia atawa buku seri ilmu pengetahuan sejen. keur di SD ge sok jadi juara bae. tapi pan ari soal pindah imah sakuduna kuring nyaho alesanana. sok bareng kana mobil jemputan nu sarua deuih. Dijangjaruhkeun kitu teh kuring sok ambek. Nu karasa Heri teh tulaten pisan mun mere nyaho pelajaran. ti kamar mandi Mamah ngajerit. Loba kajadian nu kasaksian di imah ieu. Buukna galing. Kuring ge hudang da kagandengan ku Mamah nu ngagedoran panto kamar mandi. antukna keukeuh we sok silih tungguan. nu jadi kenangan manis. Ari nanya ka Apa sok teu jelas nerangkeunana. sugan aya beja naon alesanana pang kudu pindah. Ari keur kuring mah aya untungna sosobatan jeung Heri teh. Mun inget kadinya sok seuri sorangan. mangkaning jauh jeung Heri. mindeng loba nanyakeun pelajaran. Tuh dina tangga eta kuring sok ngalangeu. eta ari poe Minggu pasosore. Mamah mah barang panto dibuka teh tuluy ngabret kaluar bari bubulucunan pinuh ku sabun. kuring sok ngaji di masjid. da nganggap kuring teh siga . Kabayang keneh ngaclogna bancet. Saur Mamah pangna sieun ku cacing teh pedah keur leutik Mamah kungsi cacingeun. euweuh kawawuhan hiji hiji acan. Kungsi eta ge nanya ka Bi Saroh. jangkung ngan rada hideung pakulitanana. Ari Heri sok diuk dina jojodog bari mukaan buku. caritana kuring jeung Heri jadi pasangan suami istri. Apa nu sok meulian buku tehm majarkeun bacaeun kuring mun geus gede.

tuluy ngagabrug Mamah. ngagaringkeun rambut ku anduk bari ngadagoan kuring mandi.mahasiswa nu geus sagala nyaho. henteu ari cumarita mah. teu tulus pindah. hayang ngagorowok teu tulus pindah. tuluy diasupkeun kana wadah runtah. Mamah katingali tos kuramas. Tadi isuk-isuk. Kuring ngahuleng sakeudeung. teu hayang tatanya kunaon eta plang dipiceun kana wadah runtah. Ari rek indit pisan ka kantor Mamah ngarawel plang tulisan imah rek dijual. euweuh kahareneg. hayang buru-buru panggih jeung Heri. Indit ka sakola teh karasa hegar. Nu puguh mah atoh we nu aya. kuring ceurik bakat ku atoh. NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR . Apa mah ningali kuring ceurik teh tuluy ngusapan. Mun nanya ka Mamah kalahka cerewedna. antukna kuring sok keuheul sorangan. sugema. Teu.

Bulan Juni 2008 nu geus kaliwat diayakeun paringetan saratus taun kajadian di Tunguska. Ukuran asteroid nu ragrag ka dunya kawilang gede meh sapuluh kilometer pasagi. kitu deui nimbulkeun lebu ka asmosfir nu kacida luhurna. ragragna material langit lain bae ngan saukur di Tunguska. ngan nu matak hemeng bet euweuh sesa meteorna boh lebuna boh batuna kitu deui tapak lacak lebu (partikel) tina komet. Ngan untungna lain ditempat anu loba pangeusina. Nepi ka kiwari kajadian Tunguska teh masih keneh jadi bahan panalungtikan sabab para ahli siga anu teu sapuk naon anu nyababkeun ayana bitu kitu.14. Bisa kagambar kumaha ancur leburna lamun seug eta kajadian saratus taun kaliwat teh dina mangsa kiwari heug di daerah nu loba pangeusina. tapi mindeng kajadian. Salian ti ngahuru beungeut taneuh ditambah bari jeung ayana lini anu meh 5 skala Richter. Akibat tina tubrukan teh nepika nyieun kawah legana ampir salega Jawa Barat. Lain deui kajadian di Yukatan di jojontor Meksiko. mimiti asup ti beulah kaler kidul nu mubus bumi terus bijil ti laut Atlantik beulah kaler nu antukna ngabeledug bitu deukeut Tunguska. nepi ka korban manusa mah kawilang teu siginifikan lamun dibandingkeun jeung bituna anu sakitu rohakana. Kajadian siga kitu. cahaya panon poe teu bisa asup. Aya nu nyebutkeun eta teh akibat tina meteor raksasa atawa asteroid.Karya ilmiah Pentingna cahaya panon poe keur kahirupan Saratus taun nu geus kaliwat nyaeta dina tanggal 30 Juni 1908. ngan lolobana leutik nu akibatna teu matak ngaruksak langsung. tatangkalan ge nepi ka puluhan juta anu rubuh tur semu tutung. aya sora bitu nu ngageleger kacida rongkahna di hiji wewengkon Siberia Rusia. Disebut kacida rongkah sabab akibatna ngancurkeun kurang leuwih radius 80 km. isuk-isuk kira-kira tabuh 7. kurang leuwih 65 juta taun nu geus kaliwat. Lambak raksasa ti laut Karibia ngababet ka darat lir kajadian tsunami anu mokaha. Lamun dibandingkeun jeung bom atom anu diragragkeun di Hirosima jeung Nagasaki di Jepang basa Perang Dunya II mah meh sarebu kalieun kakuatanana. Energi bituna lamun disaruakeun jeung bom nuklir nepi ka miliaran kali. aya kajadian aheng. Tunguska ngalap ngaran hiji walungan didaerah kajadian bitu nu rohaka. Malahan aya nu ngabade eta teh lantaran aya lianghideung (blackhole) anu kasasar asup kana asmosfir dunya. Lebu nu mancawura ka langit nepi ka nutupan dunya. nya ieu nu disebut “impact . Ceuk sababaraha ahli nyebutkeun nu ngageleger bitu teh kajadianana kurang leuwih sapuluh kilometer di luhureun beungeut taneuh. Meureun bakal loba pisan jalma nu jadi korban.

000 kali bom atom Nagasaki Hirosima. Lamun tea secara teknologi eta asteroid bisa digeser lintasan orbitna sangkan teu nambrak ka bumi. kacida alusna. naha di darat atawa di laut. Tangtuna sakabeh nagara bakal embung keuna musibah. David Tholen ti Universitas Hawaii keur neleknelek monitor babarengan jeung sababaraha baladna. Lamun di darat beulah mana atawa dinagara mana kitu deui lamun dilaut.winter” atawa usum tiris akibat tumbukan. Harita teh tanggal 18 Juni 2004 di Observatorium Nasional Kitt Park Arizona. Malah aya itungan ti murid sakola SMP di Jerman ngaranna Nico Marquardt nu ngoreksi hasil itungan ti NASA (National Aeronautics and Space Administration) nyebutkeun lain 1 : 45. anging Alloh nu Maha Uninga nu nangtoskeun sagala rupi perkara kajadian di alam semesta. beurat 200 milyar ton ngajelegurna bakal 98. nyokot ngaran dewa nu ngarusak tina carita Mesir kuno. sabab kungsi meunang gaya tarik bumi dina taun 2029. Akibat sejen tangtu bakal ngarobah sistem ekologi kaasup robahna iklim global. tapi 1 : 450. Apophis bakal jadi ujian nu munggaran pikeun kapinteran kolektif manusa dina nyingkahan bahla nu bakal kaalaman. Lamun didarat bakal ngaruksak sababaraha nagara nu pasti bakal loba korban. posisina robah robah unggal sababaraha menit. Perbandinganana 1 banding 45. hartina eta benda langit teh kudu terus ditengetan bisi enya nabrak dunya. Aya citra (gambar) semu bodas ti langit peteng. Naha kahareup bakal aya kajadian deui samodel kitu? Wallohu’alam. Ngan nu mangsa kiwari keur ditelek-telek tur terus diawaskeun nyaeta asteroid Apophis.000. tapi akibatna tetep bakal ngaruksak saheunteuna kota sagede kota metropolitan mah bakal ancur lebur. Sok sanajan aya nu nyebutkeun ragragna bakal di sabudeureun Laut Atlantik. . Bakal dimana ragragna Apophis? Can bisa diteguh kalawan pasti. Tuluy inyana ngalaporkeun hasil nimu eta gambar ka International Astronomical Union bagian Minor Planet Centre. Tapi lamun tetep bakal nabrak bumi. Amin Wallohua’lam. Saterusna eta asteroid teh dingaranan MN4 sok disebut Apophis. Anu ngabahaykeun teh dina bulan April 2029 eta asteroid teh bakal asup kana orbit dunya. Sanajan gedena Apophis teh teu sagede asteroid nu kungsi ragrag ka dunya 65 juta taun nu geus kaliwat nu nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus. puseur nu ngumpulkeun data asteroid jeung komet. Ieu itungan budak SMP teh teu dibantah ku NASA. Sabenerna mah gedena teu gede-gede teuing aya sababaraha sumber anu nyebutkeun cenah nepi ka 1320 feet atawa kurang leuwih 402 meter. Dina dekade nu bakal datang tangtu kudu aya tarekah diplomasi ti unggal bangsa.000 bakal nambrak bumi. tur bakal leuwih ngabahayakeun. Ieu salah sahiji kajadian nu cek teori mah nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus jeung mahluk hriup sejen di dunya. Sanajan diprediksi dina taun 2029 teu nambrak bumi. malah lamun diukur ku Torino Skala mah nepi ka skala 2. kudu dimana muragna. Teu aya deui jalan iwal ti ngadu’a ka Alloh Swt sangkan urang sadayana dileupaskeun tina sagala marabahaya. malahan aya nu nyebutkeun bakal ngancurkeun salega Jawa Barat. tapi ari dina majalah National Geographic Indonesia bulan Agustus 2008 mah nyebutkeun 274 meter. Sabab salila ieu can aya benda langit anu skalana nepi ka 2 nu kaitung bakal ngarusak dina harti bakal nambrak bumi. bakal nyiptakeun seuneu nu ngandung iridium gedena kurang eluwih 320 m. Apophis bakal balik deui dina taun 2036. kitu deui lamun ragrag di laut bakal aya tsunami nu kacida rongkahna. lain bae diplomasi pikeun nangtukeun saha nu bakal ngaluluguan misi nyalametkeun dunya tina ragragna benda langit nu ngaruksak tapi deuih kudu nu bisa ngaluluguan secara teknologi.

NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful