Basa mamah rek ngajual imah

Bubar ti sakola teh sok jadi hareneg, asa horoream mulang ka imah. Beda jeung babaturan siga nu jigrah. Geura we Revi, babaturan sakelas, teu sirikna lumpat balik ka imah teh, dina angkot ge asal kabawa we kajeun kabagean diuk ukur nember. Cenah mah di imahna teh boga cocooan, dua anak ucing keur kumincir. Di imah kuring mah geus dua bulan ilang dangiang, diburuan ge asa teu hegar henteu ari barala mah da aya ari nu sasapu bae mah. Kekembangan dina pot siga nu alum. Dua minggu kaliwat Mamah masang plang hareupeun imah tina sesemplekan triplek, aya tulisan unina : Rumah ini akan dijual TP hub 08xxx. Kuring kacida ngagebegna basa maca eta tulisan, geuning imah teh rek dijual. Kakara sababaraha poe sanggeus plang dipasang Mamah betus ngabejaan pangna eta imah rek dijual, pajarkeun rek pindah. Betusna ukur kitu. Keur kuring mah asa teu kaharti naha bet kudu pindah jeung naha imah kudu dijual sagala? Teu wani tatanya boh ka Mamah boh ka Apa, sieun kabarerang. Pedah eta sok kaciri siga nu keur pahereng-hereng, malah ampir dua bulan siga nu tara pati patanya, lamun teu pentingpenting teuing mah. Tara ari ningali pasea mah, malah nepi ka umur kuring sapuluh taun asa can ningali Apa jeung Mamah patorong-torong komo pasea mah. Duka pedah era ku budak pantar kuring, duka kitu we meureun etikana. Kungsi eta ge Mamah jeung Apa siga nu keur parea-rea omong, tapi barang jol kuring mah jep we jempling. Apa harita tuluy kaluar, ka buruan ngadon sasapu, ari Mamah mah tuluy kadapur kadenge kaprak keprek ngumbahan piring. Kituna teh basa poe Minggu, da ari sapopoe mah boh Mamah boh Apa sok ka kantor. Kuring di imah ukur jeung Bi Saroh, istri tengah tuwuh nu kumawula di kolot kuring. Kungsi aya Ua Uyuh ti Cimahi ngobrol uplek jeung Mamah, tuluy kuring ngilu masamoan, Ua Uyuh teh rada beda sikepna, ngusapan sirah bari rada ngeukeupan. Saur Mamah harita “ Jung ameng kaditu, ieu mah nuju ngobrol dewasa…”. Kuring ngoloyor kaluar nepungan barudak deui nu keur arulin di buruan. Tapi kadenge keneh cariosan Ua ka Mamah “ Tong luluasan kitu…karunya ka budak..dipikir we heula eta mah..” Kuring teu ngarti naon maksudna. Kitu deui basa kuring dibawa ka Aki ku Apa, kecap tong luluasan karunya ka budak teh kadenge deui, eta mah ti Aki jeung ti Nini. Enya da dihenteu-henteu ge kuring teh geus umur sapuluh taun, sakola ge geus kelas lima. Aya hal hal anu pikahartieun ari ngadenge obrolan kolot tapi aya oge nu matak baluweng, teu kaharti. Lamun tea mah sagala tindakan kolot teh aya pakaitna jeung kuring nu jadi budakna, atuh matak naon mun brukbrak we ngabejaan. Kuring teh budak nunggal nu aya, kungsi rek boga adi lalaki ngan waktu Mamah ngandeg sababaraha bulan tuluy kaluron. Nyaho lalaki teh pedah di USG ku dokter. Mamah harita nangis eueuriheun, bari dibeyeng ka rumah sakit. Asana mah waktu umur kuring keur lima taun waktu keur di TK kelas enol besar.

tapi ku mamah dipasangkeun deui. Imahna pagigir-gigir pisan. jedak teh sirah ngadagor korsi. kungsi ngomong “sugan we unggal poe ge ieu tulisan teh aya keneh”. barang katingali kuring ngajerewet tarik. Diwawaas mun kudu pindah imah teh karasa haroreamna. eta tuda nyeri tarang. Apa ngoer bancet ku sapu nyere. malah siga nu kerung milu mikiran. keur engke ngepak barang cek mamah teh. malah menta dipangdongengkeun dina telepon. apet pisan ka kuring. duka mun disumputkeun ku apa mah. Kuring tutunjuk kana bancet. ku Mamah dibalur ku beas cikur meunang ngarendos. da palu diteangan teh teu kapanggih. padahal mamahna ge osok ngadongeng. mimiti ngeusian imah teh waktu kuring kakara umur dua taun. Kuring sare dina pangkonan Mamah. tara loba mawana teh paling dua atawa tilu. Mun kuring balik ti sakola sok keukeureuweut kana tas. Jadi lamun kuring balik sakola teh ade Ira sok geus megat. remen pisan tatanya. malum imah kopel. kitu teh saur mamah. Meureun kuring bakal leungiteun ku anu ngajemput di lawang panto. jeung nu aya dina buku ge eta keneh eta keneh. loba tatanya. loba tamu nu teu wawuh. Mun kuring keur nganggeuskeun PR sok miluan tapi tara ngaganggu. dipakukeunana ge ditakol ku batu ti sisi jalan. maksudna mah Teh Rere. paling ge ukur tilu dongeng nu kuring apal. loba tatangga nu tatanya. kuring kudu papisah jeung ade Ira. Kacipta mun kuring pindah. ka imah teh aya bangkong leutik. Kuring ceurik teh rada lila. usum ngijih. Lucu ade Ira teh. Malah mun ulin ka imah teh sok hayoh we nangtung hareupeun tulisan. disangkana aya naon. Gues loba kajadian nu kuring inget keneh. siga nu atoheun lantaran sok terus dipangmacakeun dongeng. babaturan lalaki nu imahna kahalangan opat imah. Duka teuing kunaon atuh ade Ira resep resep teuing dipangdongengkeun ku kuring. mamahna ade Ira kudu hayoh nelepon ka kuring. bancet tea. lantaran cadel kadengena Tet Lele. Ari pokna enya lamun ieu tulisan aya keneh didieu hartina imah teh can payu. ade Ira sok tuluy emprak. disusun rapih. ngomongna balelol keneh. Nepa ka di dapur numpuk. Rere teh nenehna ngaran kuring ari lengkepna mah Rainy Ramadhani. kuring malik nanya naon maksudna. Mun Mamah balik ti kantor sok mawa kotak kardus urut nu gede. ngadeukeutan kuring nu keur anteng lalajo televisi. ari Mamah mah ningalian tarang. ngan siga capetang. anak tatangga umurna kakara dua taun. Ngeusian imah teh geus aya kana dalapan taun mah. Kungsi tulisan imah rek dijual teh ku apa dilaan. dibere ngaran kitu teh pedah basa kuring diborojolkeun keur bulan puasa bari keur ngaririncik hujan. hartina Rere can pindah. bari ngejat. asana waktu kuring kelas hiji. Nyebut ka kuring Tet Lele. Mun kaciri kuring geus anggeus ngagawekeun PR. nya meureun saumur jeung ade Ira ayeuna. komo Heri mah. Nu matak nyeblak kana hate mah beurat ninggalkeun ade Ira. atuh puguh kuring beuki ngajerit. atawa miheulaan ulin di imah kuring dibarengan ku mamahna. meureun ade Ira bakal nananyakeun. Ari dongengna mah pira ge sakadang peucang jeung sakadang kuya. ceuk apa. boa boa sakola ge kudu pindah. Atuh kitu deui babaturan ge loba nu nanya. jeung ngusapan tarang nu buncunur balas tidagor. tuluy di imah sok disebut Rere eta teh singgetan tina er-er dibaca tibalik. Anclog-aclogan. ditalian ku plastik. terus ngusapan. Mamah sareng Apa ngajol. Basa pere sakola ge kuring ka imah nini di Cicalengka. . neangan buku bari tutunjuk menta dipangmacakeun dongeng. reuwaseun.Aya tulisan hareupeun imah yen imah rek dijual teh karasa ngaganggu.

dibonceng kana sepedah. kalah malik nitah nanya ka Mamah atawa ka Apa. sok bareng kana mobil jemputan nu sarua deuih. Jawabannana asa teu pararuguh. kalieur-lieur. Geus baku Heri mah mun ka imah teh sok mukaan buku ensiklopedi Indonesia atawa buku seri ilmu pengetahuan sejen. mindeng loba nanyakeun pelajaran. sabelas jalan. Kungsi dina maen drama basa acara Agustusan kuring dipasangkeun jeung Heri. tapi pan ari soal pindah imah sakuduna kuring nyaho alesanana. pinter jeung bageur. keur di SD ge sok jadi juara bae. Ari ayeuna naha imah rek dijual sagala. Ari keur kuring mah aya untungna sosobatan jeung Heri teh. eta ari poe Minggu pasosore. mangkaning tereh ulangan naek ka kelas genep. Dijangjaruhkeun kitu teh kuring sok ambek. Apa nu sok meulian buku tehm majarkeun bacaeun kuring mun geus gede. Buukna galing. Eta ge da kungsi nanya ka Mamah ari jawaban Mamah teh engke ge mun Rere tos ageung pasti ngartos. nepi ka solat ge ebat. Sugan teh aya naon. atuh babaturan mani ear jeung suat suit sagala. tempatna kuring tidagor. Ari Heri sok diuk dina jojodog bari mukaan buku. ari maksa ka Mamah teu biasa deuih. Ceuk Mamah ge alus boga babaturan siga Heri mah. antukna keukeuh we sok silih tungguan. Nu karasa Heri teh tulaten pisan mun mere nyaho pelajaran. Kahayang teh bejaan we alesanana nu asup akal keur pantar kuring nu kakara umur sapuluh taun. Kabayang keneh ngaclogna bancet. Tuh dina tangga eta kuring sok ngalangeu. tangga ka luhur ka tempat pamoean. tapi ari indit atawa ari balik teu bareng jeung Heri teh asa aya nu leungit. euweuh kawawuhan hiji hiji acan. Nepi ka babaturan mah ngajangjaruhkeun majarkeun kuring jeung Heri teh bobogohan. mamah ge sok gumujeng. harita subuh. keur kuring mah moal kapopohokeun. Sabenerna mah teu hayang sakabeh pasoalan kolot kuring nyaho. jangkung ngan rada hideung pakulitanana. mangkaning jauh jeung Heri. Bi Saroh kekepehan teu apal. jeung kudu pindah deuih. Nu pangdipikasieun teh lamun kudu pindah sakola. nu jadi kenangan manis. Mamah mah barang panto dibuka teh tuluy ngabret kaluar bari bubulucunan pinuh ku sabun. ti kamar mandi Mamah ngajerit. Heri teh sakolana kelas hiji di SMP. Kacipta pungak pinguk di sakola anyar. Dramana niru-niru lenong bocah. Tah palebah dieu kuring sok dadagangan mangsa kuring keur sakola TK. ari nanya ka Apa jawabanana teh taroskeun we ka Mamah. komo Apa mah sok tuluy ngaledek ka Mamah bari ngehkey. da nganggap kuring teh siga . Apa ngoerkeun ku sapu sanyere. sugan aya beja naon alesanana pang kudu pindah. kumaha mun aya tanyakeuneun. Loba kajadian nu kasaksian di imah ieu. ari indit atawa balik sok bareng jeung Heri. pasangan ideal cenah. diuk dina titincakanana. Kuring ge hudang da kagandengan ku Mamah nu ngagedoran panto kamar mandi. kuring ge sare keneh. Saur Mamah pangna sieun ku cacing teh pedah keur leutik Mamah kungsi cacingeun. Apa nu nuju netepan subuh ge reuwaseun. sihoreng aya cacing di kamar mandi. kungsi Mamah ngagambreng nyeukseukan pedah kuring corat coret ku spidol dina tembok deukeut kamar mandi. Nu dipikabeurat sejenna. kuring sok ngaji di masjid. Da manehna mah kaitung murid nu nyongcolang. caritana kuring jeung Heri jadi pasangan suami istri. jejebris. Kungsi eta ge nanya ka Bi Saroh.Aya kajadian lucu. Mun inget kadinya sok seuri sorangan. tadina di SD nu sarua jeung kuring. Ari nanya ka Apa sok teu jelas nerangkeunana.

NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR . Nu puguh mah atoh we nu aya. Ari rek indit pisan ka kantor Mamah ngarawel plang tulisan imah rek dijual. Mun nanya ka Mamah kalahka cerewedna. Kuring ngahuleng sakeudeung.mahasiswa nu geus sagala nyaho. antukna kuring sok keuheul sorangan. euweuh kahareneg. teu hayang tatanya kunaon eta plang dipiceun kana wadah runtah. hayang buru-buru panggih jeung Heri. Indit ka sakola teh karasa hegar. tuluy ngagabrug Mamah. Apa mah ningali kuring ceurik teh tuluy ngusapan. ngagaringkeun rambut ku anduk bari ngadagoan kuring mandi. kuring ceurik bakat ku atoh. Tadi isuk-isuk. sugema. teu tulus pindah. hayang ngagorowok teu tulus pindah. Mamah katingali tos kuramas. tuluy diasupkeun kana wadah runtah. Teu. henteu ari cumarita mah.

kurang leuwih 65 juta taun nu geus kaliwat.Karya ilmiah Pentingna cahaya panon poe keur kahirupan Saratus taun nu geus kaliwat nyaeta dina tanggal 30 Juni 1908. Bisa kagambar kumaha ancur leburna lamun seug eta kajadian saratus taun kaliwat teh dina mangsa kiwari heug di daerah nu loba pangeusina. kitu deui nimbulkeun lebu ka asmosfir nu kacida luhurna. ngan nu matak hemeng bet euweuh sesa meteorna boh lebuna boh batuna kitu deui tapak lacak lebu (partikel) tina komet. Malahan aya nu ngabade eta teh lantaran aya lianghideung (blackhole) anu kasasar asup kana asmosfir dunya. Akibat tina tubrukan teh nepika nyieun kawah legana ampir salega Jawa Barat. tapi mindeng kajadian. Lebu nu mancawura ka langit nepi ka nutupan dunya. Kajadian siga kitu. mimiti asup ti beulah kaler kidul nu mubus bumi terus bijil ti laut Atlantik beulah kaler nu antukna ngabeledug bitu deukeut Tunguska. Bulan Juni 2008 nu geus kaliwat diayakeun paringetan saratus taun kajadian di Tunguska. Aya nu nyebutkeun eta teh akibat tina meteor raksasa atawa asteroid. Energi bituna lamun disaruakeun jeung bom nuklir nepi ka miliaran kali. Nepi ka kiwari kajadian Tunguska teh masih keneh jadi bahan panalungtikan sabab para ahli siga anu teu sapuk naon anu nyababkeun ayana bitu kitu. Ukuran asteroid nu ragrag ka dunya kawilang gede meh sapuluh kilometer pasagi. ngan lolobana leutik nu akibatna teu matak ngaruksak langsung.14. Ngan untungna lain ditempat anu loba pangeusina. aya kajadian aheng. aya sora bitu nu ngageleger kacida rongkahna di hiji wewengkon Siberia Rusia. cahaya panon poe teu bisa asup. Lain deui kajadian di Yukatan di jojontor Meksiko. Lamun dibandingkeun jeung bom atom anu diragragkeun di Hirosima jeung Nagasaki di Jepang basa Perang Dunya II mah meh sarebu kalieun kakuatanana. ragragna material langit lain bae ngan saukur di Tunguska. Salian ti ngahuru beungeut taneuh ditambah bari jeung ayana lini anu meh 5 skala Richter. nepi ka korban manusa mah kawilang teu siginifikan lamun dibandingkeun jeung bituna anu sakitu rohakana. Tunguska ngalap ngaran hiji walungan didaerah kajadian bitu nu rohaka. Ceuk sababaraha ahli nyebutkeun nu ngageleger bitu teh kajadianana kurang leuwih sapuluh kilometer di luhureun beungeut taneuh. Disebut kacida rongkah sabab akibatna ngancurkeun kurang leuwih radius 80 km. Meureun bakal loba pisan jalma nu jadi korban. isuk-isuk kira-kira tabuh 7. Lambak raksasa ti laut Karibia ngababet ka darat lir kajadian tsunami anu mokaha. tatangkalan ge nepi ka puluhan juta anu rubuh tur semu tutung. nya ieu nu disebut “impact .

beurat 200 milyar ton ngajelegurna bakal 98. sabab kungsi meunang gaya tarik bumi dina taun 2029. kacida alusna. Sanajan diprediksi dina taun 2029 teu nambrak bumi. hartina eta benda langit teh kudu terus ditengetan bisi enya nabrak dunya. Saterusna eta asteroid teh dingaranan MN4 sok disebut Apophis. Ieu itungan budak SMP teh teu dibantah ku NASA. Tangtuna sakabeh nagara bakal embung keuna musibah. naha di darat atawa di laut. Harita teh tanggal 18 Juni 2004 di Observatorium Nasional Kitt Park Arizona. kudu dimana muragna. Sanajan gedena Apophis teh teu sagede asteroid nu kungsi ragrag ka dunya 65 juta taun nu geus kaliwat nu nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus. Naha kahareup bakal aya kajadian deui samodel kitu? Wallohu’alam. Sabab salila ieu can aya benda langit anu skalana nepi ka 2 nu kaitung bakal ngarusak dina harti bakal nambrak bumi. kitu deui lamun ragrag di laut bakal aya tsunami nu kacida rongkahna. . malah lamun diukur ku Torino Skala mah nepi ka skala 2. puseur nu ngumpulkeun data asteroid jeung komet. Sabenerna mah gedena teu gede-gede teuing aya sababaraha sumber anu nyebutkeun cenah nepi ka 1320 feet atawa kurang leuwih 402 meter. anging Alloh nu Maha Uninga nu nangtoskeun sagala rupi perkara kajadian di alam semesta. posisina robah robah unggal sababaraha menit. Dina dekade nu bakal datang tangtu kudu aya tarekah diplomasi ti unggal bangsa. Perbandinganana 1 banding 45. Amin Wallohua’lam. Ieu salah sahiji kajadian nu cek teori mah nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus jeung mahluk hriup sejen di dunya. Aya citra (gambar) semu bodas ti langit peteng.winter” atawa usum tiris akibat tumbukan. Apophis bakal jadi ujian nu munggaran pikeun kapinteran kolektif manusa dina nyingkahan bahla nu bakal kaalaman. tur bakal leuwih ngabahayakeun. Lamun tea secara teknologi eta asteroid bisa digeser lintasan orbitna sangkan teu nambrak ka bumi. nyokot ngaran dewa nu ngarusak tina carita Mesir kuno. Tapi lamun tetep bakal nabrak bumi. Apophis bakal balik deui dina taun 2036. tapi ari dina majalah National Geographic Indonesia bulan Agustus 2008 mah nyebutkeun 274 meter. malahan aya nu nyebutkeun bakal ngancurkeun salega Jawa Barat. David Tholen ti Universitas Hawaii keur neleknelek monitor babarengan jeung sababaraha baladna. Ngan nu mangsa kiwari keur ditelek-telek tur terus diawaskeun nyaeta asteroid Apophis. Teu aya deui jalan iwal ti ngadu’a ka Alloh Swt sangkan urang sadayana dileupaskeun tina sagala marabahaya. tapi 1 : 450. Akibat sejen tangtu bakal ngarobah sistem ekologi kaasup robahna iklim global. bakal nyiptakeun seuneu nu ngandung iridium gedena kurang eluwih 320 m. Sok sanajan aya nu nyebutkeun ragragna bakal di sabudeureun Laut Atlantik. Malah aya itungan ti murid sakola SMP di Jerman ngaranna Nico Marquardt nu ngoreksi hasil itungan ti NASA (National Aeronautics and Space Administration) nyebutkeun lain 1 : 45. lain bae diplomasi pikeun nangtukeun saha nu bakal ngaluluguan misi nyalametkeun dunya tina ragragna benda langit nu ngaruksak tapi deuih kudu nu bisa ngaluluguan secara teknologi. Lamun didarat bakal ngaruksak sababaraha nagara nu pasti bakal loba korban.000. Bakal dimana ragragna Apophis? Can bisa diteguh kalawan pasti. Anu ngabahaykeun teh dina bulan April 2029 eta asteroid teh bakal asup kana orbit dunya. Tuluy inyana ngalaporkeun hasil nimu eta gambar ka International Astronomical Union bagian Minor Planet Centre. tapi akibatna tetep bakal ngaruksak saheunteuna kota sagede kota metropolitan mah bakal ancur lebur.000 bakal nambrak bumi. Lamun di darat beulah mana atawa dinagara mana kitu deui lamun dilaut.000 kali bom atom Nagasaki Hirosima.

NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful