P. 1
carpon bahasa sunda

carpon bahasa sunda

|Views: 884|Likes:
Dipublikasikan oleh amislank

More info:

Published by: amislank on Oct 25, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2010

pdf

text

original

Basa mamah rek ngajual imah

Bubar ti sakola teh sok jadi hareneg, asa horoream mulang ka imah. Beda jeung babaturan siga nu jigrah. Geura we Revi, babaturan sakelas, teu sirikna lumpat balik ka imah teh, dina angkot ge asal kabawa we kajeun kabagean diuk ukur nember. Cenah mah di imahna teh boga cocooan, dua anak ucing keur kumincir. Di imah kuring mah geus dua bulan ilang dangiang, diburuan ge asa teu hegar henteu ari barala mah da aya ari nu sasapu bae mah. Kekembangan dina pot siga nu alum. Dua minggu kaliwat Mamah masang plang hareupeun imah tina sesemplekan triplek, aya tulisan unina : Rumah ini akan dijual TP hub 08xxx. Kuring kacida ngagebegna basa maca eta tulisan, geuning imah teh rek dijual. Kakara sababaraha poe sanggeus plang dipasang Mamah betus ngabejaan pangna eta imah rek dijual, pajarkeun rek pindah. Betusna ukur kitu. Keur kuring mah asa teu kaharti naha bet kudu pindah jeung naha imah kudu dijual sagala? Teu wani tatanya boh ka Mamah boh ka Apa, sieun kabarerang. Pedah eta sok kaciri siga nu keur pahereng-hereng, malah ampir dua bulan siga nu tara pati patanya, lamun teu pentingpenting teuing mah. Tara ari ningali pasea mah, malah nepi ka umur kuring sapuluh taun asa can ningali Apa jeung Mamah patorong-torong komo pasea mah. Duka pedah era ku budak pantar kuring, duka kitu we meureun etikana. Kungsi eta ge Mamah jeung Apa siga nu keur parea-rea omong, tapi barang jol kuring mah jep we jempling. Apa harita tuluy kaluar, ka buruan ngadon sasapu, ari Mamah mah tuluy kadapur kadenge kaprak keprek ngumbahan piring. Kituna teh basa poe Minggu, da ari sapopoe mah boh Mamah boh Apa sok ka kantor. Kuring di imah ukur jeung Bi Saroh, istri tengah tuwuh nu kumawula di kolot kuring. Kungsi aya Ua Uyuh ti Cimahi ngobrol uplek jeung Mamah, tuluy kuring ngilu masamoan, Ua Uyuh teh rada beda sikepna, ngusapan sirah bari rada ngeukeupan. Saur Mamah harita “ Jung ameng kaditu, ieu mah nuju ngobrol dewasa…”. Kuring ngoloyor kaluar nepungan barudak deui nu keur arulin di buruan. Tapi kadenge keneh cariosan Ua ka Mamah “ Tong luluasan kitu…karunya ka budak..dipikir we heula eta mah..” Kuring teu ngarti naon maksudna. Kitu deui basa kuring dibawa ka Aki ku Apa, kecap tong luluasan karunya ka budak teh kadenge deui, eta mah ti Aki jeung ti Nini. Enya da dihenteu-henteu ge kuring teh geus umur sapuluh taun, sakola ge geus kelas lima. Aya hal hal anu pikahartieun ari ngadenge obrolan kolot tapi aya oge nu matak baluweng, teu kaharti. Lamun tea mah sagala tindakan kolot teh aya pakaitna jeung kuring nu jadi budakna, atuh matak naon mun brukbrak we ngabejaan. Kuring teh budak nunggal nu aya, kungsi rek boga adi lalaki ngan waktu Mamah ngandeg sababaraha bulan tuluy kaluron. Nyaho lalaki teh pedah di USG ku dokter. Mamah harita nangis eueuriheun, bari dibeyeng ka rumah sakit. Asana mah waktu umur kuring keur lima taun waktu keur di TK kelas enol besar.

ngan siga capetang. keur engke ngepak barang cek mamah teh. Basa pere sakola ge kuring ka imah nini di Cicalengka. babaturan lalaki nu imahna kahalangan opat imah. bari ngejat. Mun Mamah balik ti kantor sok mawa kotak kardus urut nu gede. atawa miheulaan ulin di imah kuring dibarengan ku mamahna. dipakukeunana ge ditakol ku batu ti sisi jalan. malum imah kopel. Mamah sareng Apa ngajol. barang katingali kuring ngajerewet tarik. ari Mamah mah ningalian tarang. loba tamu nu teu wawuh. malah siga nu kerung milu mikiran. Mun kuring balik ti sakola sok keukeureuweut kana tas. kuring kudu papisah jeung ade Ira. Rere teh nenehna ngaran kuring ari lengkepna mah Rainy Ramadhani. Kuring tutunjuk kana bancet. hartina Rere can pindah. Jadi lamun kuring balik sakola teh ade Ira sok geus megat. jedak teh sirah ngadagor korsi. Ngeusian imah teh geus aya kana dalapan taun mah. jeung nu aya dina buku ge eta keneh eta keneh. Anclog-aclogan. Nyebut ka kuring Tet Lele. siga nu atoheun lantaran sok terus dipangmacakeun dongeng. Lucu ade Ira teh. disangkana aya naon. Kacipta mun kuring pindah. Gues loba kajadian nu kuring inget keneh. komo Heri mah. Ari dongengna mah pira ge sakadang peucang jeung sakadang kuya. kuring malik nanya naon maksudna. meureun ade Ira bakal nananyakeun. tapi ku mamah dipasangkeun deui. duka mun disumputkeun ku apa mah. Mun kaciri kuring geus anggeus ngagawekeun PR. reuwaseun. da palu diteangan teh teu kapanggih. Malah mun ulin ka imah teh sok hayoh we nangtung hareupeun tulisan. tuluy di imah sok disebut Rere eta teh singgetan tina er-er dibaca tibalik. terus ngusapan. kitu teh saur mamah. Nepa ka di dapur numpuk. ade Ira sok tuluy emprak. apet pisan ka kuring. loba tatangga nu tatanya. remen pisan tatanya. padahal mamahna ge osok ngadongeng. tara loba mawana teh paling dua atawa tilu. Kuring sare dina pangkonan Mamah. mamahna ade Ira kudu hayoh nelepon ka kuring. nya meureun saumur jeung ade Ira ayeuna. Ari pokna enya lamun ieu tulisan aya keneh didieu hartina imah teh can payu. kungsi ngomong “sugan we unggal poe ge ieu tulisan teh aya keneh”. Kuring ceurik teh rada lila. usum ngijih. Apa ngoer bancet ku sapu nyere. Diwawaas mun kudu pindah imah teh karasa haroreamna. bancet tea. Imahna pagigir-gigir pisan. Mun kuring keur nganggeuskeun PR sok miluan tapi tara ngaganggu. Kungsi tulisan imah rek dijual teh ku apa dilaan. Nu matak nyeblak kana hate mah beurat ninggalkeun ade Ira. ngadeukeutan kuring nu keur anteng lalajo televisi. malah menta dipangdongengkeun dina telepon. disusun rapih. eta tuda nyeri tarang. lantaran cadel kadengena Tet Lele. ngomongna balelol keneh. loba tatanya.Aya tulisan hareupeun imah yen imah rek dijual teh karasa ngaganggu. neangan buku bari tutunjuk menta dipangmacakeun dongeng. jeung ngusapan tarang nu buncunur balas tidagor. Meureun kuring bakal leungiteun ku anu ngajemput di lawang panto. mimiti ngeusian imah teh waktu kuring kakara umur dua taun. Atuh kitu deui babaturan ge loba nu nanya. maksudna mah Teh Rere. boa boa sakola ge kudu pindah. asana waktu kuring kelas hiji. atuh puguh kuring beuki ngajerit. ditalian ku plastik. paling ge ukur tilu dongeng nu kuring apal. anak tatangga umurna kakara dua taun. ka imah teh aya bangkong leutik. . dibere ngaran kitu teh pedah basa kuring diborojolkeun keur bulan puasa bari keur ngaririncik hujan. ku Mamah dibalur ku beas cikur meunang ngarendos. ceuk apa. Duka teuing kunaon atuh ade Ira resep resep teuing dipangdongengkeun ku kuring.

Sabenerna mah teu hayang sakabeh pasoalan kolot kuring nyaho. sugan aya beja naon alesanana pang kudu pindah. Kungsi dina maen drama basa acara Agustusan kuring dipasangkeun jeung Heri. Dijangjaruhkeun kitu teh kuring sok ambek. kumaha mun aya tanyakeuneun. nepi ka solat ge ebat. Apa ngoerkeun ku sapu sanyere. ari maksa ka Mamah teu biasa deuih. Dramana niru-niru lenong bocah. Nu karasa Heri teh tulaten pisan mun mere nyaho pelajaran. Kuring ge hudang da kagandengan ku Mamah nu ngagedoran panto kamar mandi. Apa nu nuju netepan subuh ge reuwaseun. mangkaning jauh jeung Heri. mangkaning tereh ulangan naek ka kelas genep. Kabayang keneh ngaclogna bancet. Ari keur kuring mah aya untungna sosobatan jeung Heri teh. Tah palebah dieu kuring sok dadagangan mangsa kuring keur sakola TK. pasangan ideal cenah. dibonceng kana sepedah. Nu pangdipikasieun teh lamun kudu pindah sakola. Buukna galing. sihoreng aya cacing di kamar mandi. euweuh kawawuhan hiji hiji acan. jeung kudu pindah deuih. Ceuk Mamah ge alus boga babaturan siga Heri mah. komo Apa mah sok tuluy ngaledek ka Mamah bari ngehkey. nu jadi kenangan manis. Sugan teh aya naon. diuk dina titincakanana.Aya kajadian lucu. Nu dipikabeurat sejenna. keur di SD ge sok jadi juara bae. Ari nanya ka Apa sok teu jelas nerangkeunana. mamah ge sok gumujeng. kungsi Mamah ngagambreng nyeukseukan pedah kuring corat coret ku spidol dina tembok deukeut kamar mandi. Mun inget kadinya sok seuri sorangan. eta ari poe Minggu pasosore. harita subuh. Ari ayeuna naha imah rek dijual sagala. caritana kuring jeung Heri jadi pasangan suami istri. kuring sok ngaji di masjid. tempatna kuring tidagor. sok bareng kana mobil jemputan nu sarua deuih. atuh babaturan mani ear jeung suat suit sagala. kalieur-lieur. ari nanya ka Apa jawabanana teh taroskeun we ka Mamah. pinter jeung bageur. Ari Heri sok diuk dina jojodog bari mukaan buku. Nepi ka babaturan mah ngajangjaruhkeun majarkeun kuring jeung Heri teh bobogohan. Saur Mamah pangna sieun ku cacing teh pedah keur leutik Mamah kungsi cacingeun. mindeng loba nanyakeun pelajaran. ti kamar mandi Mamah ngajerit. kalah malik nitah nanya ka Mamah atawa ka Apa. da nganggap kuring teh siga . tadina di SD nu sarua jeung kuring. Geus baku Heri mah mun ka imah teh sok mukaan buku ensiklopedi Indonesia atawa buku seri ilmu pengetahuan sejen. antukna keukeuh we sok silih tungguan. Apa nu sok meulian buku tehm majarkeun bacaeun kuring mun geus gede. Kahayang teh bejaan we alesanana nu asup akal keur pantar kuring nu kakara umur sapuluh taun. keur kuring mah moal kapopohokeun. Jawabannana asa teu pararuguh. ari indit atawa balik sok bareng jeung Heri. tapi ari indit atawa ari balik teu bareng jeung Heri teh asa aya nu leungit. Heri teh sakolana kelas hiji di SMP. tapi pan ari soal pindah imah sakuduna kuring nyaho alesanana. Tuh dina tangga eta kuring sok ngalangeu. jangkung ngan rada hideung pakulitanana. Kungsi eta ge nanya ka Bi Saroh. Bi Saroh kekepehan teu apal. Eta ge da kungsi nanya ka Mamah ari jawaban Mamah teh engke ge mun Rere tos ageung pasti ngartos. tangga ka luhur ka tempat pamoean. Kacipta pungak pinguk di sakola anyar. sabelas jalan. Da manehna mah kaitung murid nu nyongcolang. jejebris. kuring ge sare keneh. Mamah mah barang panto dibuka teh tuluy ngabret kaluar bari bubulucunan pinuh ku sabun. Loba kajadian nu kasaksian di imah ieu.

kuring ceurik bakat ku atoh. Tadi isuk-isuk. NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR . tuluy ngagabrug Mamah. sugema. Ari rek indit pisan ka kantor Mamah ngarawel plang tulisan imah rek dijual. henteu ari cumarita mah. tuluy diasupkeun kana wadah runtah. Nu puguh mah atoh we nu aya. Kuring ngahuleng sakeudeung. teu tulus pindah. Indit ka sakola teh karasa hegar.mahasiswa nu geus sagala nyaho. antukna kuring sok keuheul sorangan. euweuh kahareneg. Mamah katingali tos kuramas. hayang ngagorowok teu tulus pindah. Apa mah ningali kuring ceurik teh tuluy ngusapan. Mun nanya ka Mamah kalahka cerewedna. hayang buru-buru panggih jeung Heri. teu hayang tatanya kunaon eta plang dipiceun kana wadah runtah. Teu. ngagaringkeun rambut ku anduk bari ngadagoan kuring mandi.

Kajadian siga kitu. isuk-isuk kira-kira tabuh 7. aya sora bitu nu ngageleger kacida rongkahna di hiji wewengkon Siberia Rusia. Ngan untungna lain ditempat anu loba pangeusina. ngan lolobana leutik nu akibatna teu matak ngaruksak langsung. Meureun bakal loba pisan jalma nu jadi korban. tapi mindeng kajadian. Lambak raksasa ti laut Karibia ngababet ka darat lir kajadian tsunami anu mokaha. aya kajadian aheng. Bisa kagambar kumaha ancur leburna lamun seug eta kajadian saratus taun kaliwat teh dina mangsa kiwari heug di daerah nu loba pangeusina. nepi ka korban manusa mah kawilang teu siginifikan lamun dibandingkeun jeung bituna anu sakitu rohakana. nya ieu nu disebut “impact . Energi bituna lamun disaruakeun jeung bom nuklir nepi ka miliaran kali. kitu deui nimbulkeun lebu ka asmosfir nu kacida luhurna. tatangkalan ge nepi ka puluhan juta anu rubuh tur semu tutung.Karya ilmiah Pentingna cahaya panon poe keur kahirupan Saratus taun nu geus kaliwat nyaeta dina tanggal 30 Juni 1908. Akibat tina tubrukan teh nepika nyieun kawah legana ampir salega Jawa Barat. Nepi ka kiwari kajadian Tunguska teh masih keneh jadi bahan panalungtikan sabab para ahli siga anu teu sapuk naon anu nyababkeun ayana bitu kitu. kurang leuwih 65 juta taun nu geus kaliwat. mimiti asup ti beulah kaler kidul nu mubus bumi terus bijil ti laut Atlantik beulah kaler nu antukna ngabeledug bitu deukeut Tunguska. Ceuk sababaraha ahli nyebutkeun nu ngageleger bitu teh kajadianana kurang leuwih sapuluh kilometer di luhureun beungeut taneuh. Lain deui kajadian di Yukatan di jojontor Meksiko. Bulan Juni 2008 nu geus kaliwat diayakeun paringetan saratus taun kajadian di Tunguska. Aya nu nyebutkeun eta teh akibat tina meteor raksasa atawa asteroid. Lamun dibandingkeun jeung bom atom anu diragragkeun di Hirosima jeung Nagasaki di Jepang basa Perang Dunya II mah meh sarebu kalieun kakuatanana. Disebut kacida rongkah sabab akibatna ngancurkeun kurang leuwih radius 80 km. ragragna material langit lain bae ngan saukur di Tunguska. Salian ti ngahuru beungeut taneuh ditambah bari jeung ayana lini anu meh 5 skala Richter. Malahan aya nu ngabade eta teh lantaran aya lianghideung (blackhole) anu kasasar asup kana asmosfir dunya. Tunguska ngalap ngaran hiji walungan didaerah kajadian bitu nu rohaka. ngan nu matak hemeng bet euweuh sesa meteorna boh lebuna boh batuna kitu deui tapak lacak lebu (partikel) tina komet.14. Ukuran asteroid nu ragrag ka dunya kawilang gede meh sapuluh kilometer pasagi. cahaya panon poe teu bisa asup. Lebu nu mancawura ka langit nepi ka nutupan dunya.

tapi 1 : 450.000 bakal nambrak bumi. Sanajan gedena Apophis teh teu sagede asteroid nu kungsi ragrag ka dunya 65 juta taun nu geus kaliwat nu nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus. Malah aya itungan ti murid sakola SMP di Jerman ngaranna Nico Marquardt nu ngoreksi hasil itungan ti NASA (National Aeronautics and Space Administration) nyebutkeun lain 1 : 45. posisina robah robah unggal sababaraha menit. Tuluy inyana ngalaporkeun hasil nimu eta gambar ka International Astronomical Union bagian Minor Planet Centre. nyokot ngaran dewa nu ngarusak tina carita Mesir kuno. Tapi lamun tetep bakal nabrak bumi. kudu dimana muragna.000. Saterusna eta asteroid teh dingaranan MN4 sok disebut Apophis. Lamun di darat beulah mana atawa dinagara mana kitu deui lamun dilaut. Ieu salah sahiji kajadian nu cek teori mah nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus jeung mahluk hriup sejen di dunya.000 kali bom atom Nagasaki Hirosima. Lamun didarat bakal ngaruksak sababaraha nagara nu pasti bakal loba korban. . bakal nyiptakeun seuneu nu ngandung iridium gedena kurang eluwih 320 m. Bakal dimana ragragna Apophis? Can bisa diteguh kalawan pasti. lain bae diplomasi pikeun nangtukeun saha nu bakal ngaluluguan misi nyalametkeun dunya tina ragragna benda langit nu ngaruksak tapi deuih kudu nu bisa ngaluluguan secara teknologi. Sabab salila ieu can aya benda langit anu skalana nepi ka 2 nu kaitung bakal ngarusak dina harti bakal nambrak bumi. puseur nu ngumpulkeun data asteroid jeung komet. hartina eta benda langit teh kudu terus ditengetan bisi enya nabrak dunya. Akibat sejen tangtu bakal ngarobah sistem ekologi kaasup robahna iklim global. Amin Wallohua’lam. Lamun tea secara teknologi eta asteroid bisa digeser lintasan orbitna sangkan teu nambrak ka bumi. Ieu itungan budak SMP teh teu dibantah ku NASA. Aya citra (gambar) semu bodas ti langit peteng. naha di darat atawa di laut. Perbandinganana 1 banding 45. beurat 200 milyar ton ngajelegurna bakal 98. Apophis bakal balik deui dina taun 2036. sabab kungsi meunang gaya tarik bumi dina taun 2029. Dina dekade nu bakal datang tangtu kudu aya tarekah diplomasi ti unggal bangsa. kacida alusna. anging Alloh nu Maha Uninga nu nangtoskeun sagala rupi perkara kajadian di alam semesta. Naha kahareup bakal aya kajadian deui samodel kitu? Wallohu’alam. malah lamun diukur ku Torino Skala mah nepi ka skala 2. tapi ari dina majalah National Geographic Indonesia bulan Agustus 2008 mah nyebutkeun 274 meter. David Tholen ti Universitas Hawaii keur neleknelek monitor babarengan jeung sababaraha baladna. Teu aya deui jalan iwal ti ngadu’a ka Alloh Swt sangkan urang sadayana dileupaskeun tina sagala marabahaya. Sanajan diprediksi dina taun 2029 teu nambrak bumi. tapi akibatna tetep bakal ngaruksak saheunteuna kota sagede kota metropolitan mah bakal ancur lebur. malahan aya nu nyebutkeun bakal ngancurkeun salega Jawa Barat. Anu ngabahaykeun teh dina bulan April 2029 eta asteroid teh bakal asup kana orbit dunya. Ngan nu mangsa kiwari keur ditelek-telek tur terus diawaskeun nyaeta asteroid Apophis. Harita teh tanggal 18 Juni 2004 di Observatorium Nasional Kitt Park Arizona. Tangtuna sakabeh nagara bakal embung keuna musibah.winter” atawa usum tiris akibat tumbukan. tur bakal leuwih ngabahayakeun. Sok sanajan aya nu nyebutkeun ragragna bakal di sabudeureun Laut Atlantik. kitu deui lamun ragrag di laut bakal aya tsunami nu kacida rongkahna. Sabenerna mah gedena teu gede-gede teuing aya sababaraha sumber anu nyebutkeun cenah nepi ka 1320 feet atawa kurang leuwih 402 meter. Apophis bakal jadi ujian nu munggaran pikeun kapinteran kolektif manusa dina nyingkahan bahla nu bakal kaalaman.

NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->