P. 1
carpon bahasa sunda

carpon bahasa sunda

|Views: 986|Likes:
Dipublikasikan oleh Anonymous pNrlcr

More info:

Published by: Anonymous pNrlcr on Oct 25, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2010

pdf

text

original

Basa mamah rek ngajual imah

Bubar ti sakola teh sok jadi hareneg, asa horoream mulang ka imah. Beda jeung babaturan siga nu jigrah. Geura we Revi, babaturan sakelas, teu sirikna lumpat balik ka imah teh, dina angkot ge asal kabawa we kajeun kabagean diuk ukur nember. Cenah mah di imahna teh boga cocooan, dua anak ucing keur kumincir. Di imah kuring mah geus dua bulan ilang dangiang, diburuan ge asa teu hegar henteu ari barala mah da aya ari nu sasapu bae mah. Kekembangan dina pot siga nu alum. Dua minggu kaliwat Mamah masang plang hareupeun imah tina sesemplekan triplek, aya tulisan unina : Rumah ini akan dijual TP hub 08xxx. Kuring kacida ngagebegna basa maca eta tulisan, geuning imah teh rek dijual. Kakara sababaraha poe sanggeus plang dipasang Mamah betus ngabejaan pangna eta imah rek dijual, pajarkeun rek pindah. Betusna ukur kitu. Keur kuring mah asa teu kaharti naha bet kudu pindah jeung naha imah kudu dijual sagala? Teu wani tatanya boh ka Mamah boh ka Apa, sieun kabarerang. Pedah eta sok kaciri siga nu keur pahereng-hereng, malah ampir dua bulan siga nu tara pati patanya, lamun teu pentingpenting teuing mah. Tara ari ningali pasea mah, malah nepi ka umur kuring sapuluh taun asa can ningali Apa jeung Mamah patorong-torong komo pasea mah. Duka pedah era ku budak pantar kuring, duka kitu we meureun etikana. Kungsi eta ge Mamah jeung Apa siga nu keur parea-rea omong, tapi barang jol kuring mah jep we jempling. Apa harita tuluy kaluar, ka buruan ngadon sasapu, ari Mamah mah tuluy kadapur kadenge kaprak keprek ngumbahan piring. Kituna teh basa poe Minggu, da ari sapopoe mah boh Mamah boh Apa sok ka kantor. Kuring di imah ukur jeung Bi Saroh, istri tengah tuwuh nu kumawula di kolot kuring. Kungsi aya Ua Uyuh ti Cimahi ngobrol uplek jeung Mamah, tuluy kuring ngilu masamoan, Ua Uyuh teh rada beda sikepna, ngusapan sirah bari rada ngeukeupan. Saur Mamah harita “ Jung ameng kaditu, ieu mah nuju ngobrol dewasa…”. Kuring ngoloyor kaluar nepungan barudak deui nu keur arulin di buruan. Tapi kadenge keneh cariosan Ua ka Mamah “ Tong luluasan kitu…karunya ka budak..dipikir we heula eta mah..” Kuring teu ngarti naon maksudna. Kitu deui basa kuring dibawa ka Aki ku Apa, kecap tong luluasan karunya ka budak teh kadenge deui, eta mah ti Aki jeung ti Nini. Enya da dihenteu-henteu ge kuring teh geus umur sapuluh taun, sakola ge geus kelas lima. Aya hal hal anu pikahartieun ari ngadenge obrolan kolot tapi aya oge nu matak baluweng, teu kaharti. Lamun tea mah sagala tindakan kolot teh aya pakaitna jeung kuring nu jadi budakna, atuh matak naon mun brukbrak we ngabejaan. Kuring teh budak nunggal nu aya, kungsi rek boga adi lalaki ngan waktu Mamah ngandeg sababaraha bulan tuluy kaluron. Nyaho lalaki teh pedah di USG ku dokter. Mamah harita nangis eueuriheun, bari dibeyeng ka rumah sakit. Asana mah waktu umur kuring keur lima taun waktu keur di TK kelas enol besar.

bancet tea. ngan siga capetang. Jadi lamun kuring balik sakola teh ade Ira sok geus megat. anak tatangga umurna kakara dua taun. Malah mun ulin ka imah teh sok hayoh we nangtung hareupeun tulisan. ade Ira sok tuluy emprak. babaturan lalaki nu imahna kahalangan opat imah. paling ge ukur tilu dongeng nu kuring apal.Aya tulisan hareupeun imah yen imah rek dijual teh karasa ngaganggu. ku Mamah dibalur ku beas cikur meunang ngarendos. Lucu ade Ira teh. Nepa ka di dapur numpuk. Mun Mamah balik ti kantor sok mawa kotak kardus urut nu gede. Kacipta mun kuring pindah. jedak teh sirah ngadagor korsi. . atawa miheulaan ulin di imah kuring dibarengan ku mamahna. Mun kuring keur nganggeuskeun PR sok miluan tapi tara ngaganggu. Imahna pagigir-gigir pisan. maksudna mah Teh Rere. Ngeusian imah teh geus aya kana dalapan taun mah. tara loba mawana teh paling dua atawa tilu. Mamah sareng Apa ngajol. hartina Rere can pindah. disusun rapih. malah siga nu kerung milu mikiran. Apa ngoer bancet ku sapu nyere. usum ngijih. keur engke ngepak barang cek mamah teh. atuh puguh kuring beuki ngajerit. dipakukeunana ge ditakol ku batu ti sisi jalan. loba tamu nu teu wawuh. Kuring tutunjuk kana bancet. Basa pere sakola ge kuring ka imah nini di Cicalengka. Duka teuing kunaon atuh ade Ira resep resep teuing dipangdongengkeun ku kuring. Anclog-aclogan. nya meureun saumur jeung ade Ira ayeuna. Ari pokna enya lamun ieu tulisan aya keneh didieu hartina imah teh can payu. loba tatangga nu tatanya. Gues loba kajadian nu kuring inget keneh. Kungsi tulisan imah rek dijual teh ku apa dilaan. jeung ngusapan tarang nu buncunur balas tidagor. neangan buku bari tutunjuk menta dipangmacakeun dongeng. kitu teh saur mamah. Diwawaas mun kudu pindah imah teh karasa haroreamna. reuwaseun. remen pisan tatanya. Meureun kuring bakal leungiteun ku anu ngajemput di lawang panto. meureun ade Ira bakal nananyakeun. disangkana aya naon. malum imah kopel. ditalian ku plastik. Ari dongengna mah pira ge sakadang peucang jeung sakadang kuya. Kuring ceurik teh rada lila. Nu matak nyeblak kana hate mah beurat ninggalkeun ade Ira. Mun kuring balik ti sakola sok keukeureuweut kana tas. komo Heri mah. ka imah teh aya bangkong leutik. boa boa sakola ge kudu pindah. kuring kudu papisah jeung ade Ira. bari ngejat. dibere ngaran kitu teh pedah basa kuring diborojolkeun keur bulan puasa bari keur ngaririncik hujan. jeung nu aya dina buku ge eta keneh eta keneh. kuring malik nanya naon maksudna. Rere teh nenehna ngaran kuring ari lengkepna mah Rainy Ramadhani. eta tuda nyeri tarang. padahal mamahna ge osok ngadongeng. terus ngusapan. apet pisan ka kuring. ari Mamah mah ningalian tarang. asana waktu kuring kelas hiji. loba tatanya. da palu diteangan teh teu kapanggih. Kuring sare dina pangkonan Mamah. Atuh kitu deui babaturan ge loba nu nanya. ngadeukeutan kuring nu keur anteng lalajo televisi. Nyebut ka kuring Tet Lele. tuluy di imah sok disebut Rere eta teh singgetan tina er-er dibaca tibalik. ngomongna balelol keneh. mamahna ade Ira kudu hayoh nelepon ka kuring. malah menta dipangdongengkeun dina telepon. duka mun disumputkeun ku apa mah. siga nu atoheun lantaran sok terus dipangmacakeun dongeng. tapi ku mamah dipasangkeun deui. ceuk apa. barang katingali kuring ngajerewet tarik. Mun kaciri kuring geus anggeus ngagawekeun PR. kungsi ngomong “sugan we unggal poe ge ieu tulisan teh aya keneh”. mimiti ngeusian imah teh waktu kuring kakara umur dua taun. lantaran cadel kadengena Tet Lele.

pinter jeung bageur. Kahayang teh bejaan we alesanana nu asup akal keur pantar kuring nu kakara umur sapuluh taun. tangga ka luhur ka tempat pamoean. kalah malik nitah nanya ka Mamah atawa ka Apa. Ari ayeuna naha imah rek dijual sagala. eta ari poe Minggu pasosore. Dramana niru-niru lenong bocah. da nganggap kuring teh siga . tadina di SD nu sarua jeung kuring. atuh babaturan mani ear jeung suat suit sagala. mangkaning jauh jeung Heri. sok bareng kana mobil jemputan nu sarua deuih. sugan aya beja naon alesanana pang kudu pindah. Geus baku Heri mah mun ka imah teh sok mukaan buku ensiklopedi Indonesia atawa buku seri ilmu pengetahuan sejen. mamah ge sok gumujeng. Apa nu nuju netepan subuh ge reuwaseun. diuk dina titincakanana. Ari keur kuring mah aya untungna sosobatan jeung Heri teh. Heri teh sakolana kelas hiji di SMP. sihoreng aya cacing di kamar mandi. Tuh dina tangga eta kuring sok ngalangeu. Da manehna mah kaitung murid nu nyongcolang. kungsi Mamah ngagambreng nyeukseukan pedah kuring corat coret ku spidol dina tembok deukeut kamar mandi. kumaha mun aya tanyakeuneun. Nu dipikabeurat sejenna. pasangan ideal cenah. Jawabannana asa teu pararuguh. euweuh kawawuhan hiji hiji acan. Loba kajadian nu kasaksian di imah ieu. caritana kuring jeung Heri jadi pasangan suami istri. Kuring ge hudang da kagandengan ku Mamah nu ngagedoran panto kamar mandi. Nepi ka babaturan mah ngajangjaruhkeun majarkeun kuring jeung Heri teh bobogohan. Mun inget kadinya sok seuri sorangan. nepi ka solat ge ebat. jeung kudu pindah deuih. harita subuh. nu jadi kenangan manis. tempatna kuring tidagor. keur kuring mah moal kapopohokeun. mangkaning tereh ulangan naek ka kelas genep. kuring ge sare keneh. Ari nanya ka Apa sok teu jelas nerangkeunana. Sabenerna mah teu hayang sakabeh pasoalan kolot kuring nyaho. jangkung ngan rada hideung pakulitanana. keur di SD ge sok jadi juara bae. Kungsi eta ge nanya ka Bi Saroh. Ari Heri sok diuk dina jojodog bari mukaan buku. jejebris. ti kamar mandi Mamah ngajerit. Nu karasa Heri teh tulaten pisan mun mere nyaho pelajaran. tapi ari indit atawa ari balik teu bareng jeung Heri teh asa aya nu leungit. sabelas jalan. Nu pangdipikasieun teh lamun kudu pindah sakola. Dijangjaruhkeun kitu teh kuring sok ambek. Ceuk Mamah ge alus boga babaturan siga Heri mah. kalieur-lieur. Buukna galing. Mamah mah barang panto dibuka teh tuluy ngabret kaluar bari bubulucunan pinuh ku sabun.Aya kajadian lucu. Kabayang keneh ngaclogna bancet. Bi Saroh kekepehan teu apal. Kacipta pungak pinguk di sakola anyar. ari indit atawa balik sok bareng jeung Heri. komo Apa mah sok tuluy ngaledek ka Mamah bari ngehkey. ari maksa ka Mamah teu biasa deuih. tapi pan ari soal pindah imah sakuduna kuring nyaho alesanana. mindeng loba nanyakeun pelajaran. dibonceng kana sepedah. Tah palebah dieu kuring sok dadagangan mangsa kuring keur sakola TK. Apa nu sok meulian buku tehm majarkeun bacaeun kuring mun geus gede. Kungsi dina maen drama basa acara Agustusan kuring dipasangkeun jeung Heri. antukna keukeuh we sok silih tungguan. kuring sok ngaji di masjid. Saur Mamah pangna sieun ku cacing teh pedah keur leutik Mamah kungsi cacingeun. Sugan teh aya naon. Eta ge da kungsi nanya ka Mamah ari jawaban Mamah teh engke ge mun Rere tos ageung pasti ngartos. Apa ngoerkeun ku sapu sanyere. ari nanya ka Apa jawabanana teh taroskeun we ka Mamah.

hayang buru-buru panggih jeung Heri. Ari rek indit pisan ka kantor Mamah ngarawel plang tulisan imah rek dijual. Mun nanya ka Mamah kalahka cerewedna. henteu ari cumarita mah. NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR . kuring ceurik bakat ku atoh. teu hayang tatanya kunaon eta plang dipiceun kana wadah runtah. hayang ngagorowok teu tulus pindah. ngagaringkeun rambut ku anduk bari ngadagoan kuring mandi. Mamah katingali tos kuramas.mahasiswa nu geus sagala nyaho. Teu. tuluy ngagabrug Mamah. antukna kuring sok keuheul sorangan. Tadi isuk-isuk. sugema. Kuring ngahuleng sakeudeung. euweuh kahareneg. tuluy diasupkeun kana wadah runtah. teu tulus pindah. Indit ka sakola teh karasa hegar. Nu puguh mah atoh we nu aya. Apa mah ningali kuring ceurik teh tuluy ngusapan.

aya kajadian aheng. cahaya panon poe teu bisa asup.14. nya ieu nu disebut “impact . Nepi ka kiwari kajadian Tunguska teh masih keneh jadi bahan panalungtikan sabab para ahli siga anu teu sapuk naon anu nyababkeun ayana bitu kitu. nepi ka korban manusa mah kawilang teu siginifikan lamun dibandingkeun jeung bituna anu sakitu rohakana. Tunguska ngalap ngaran hiji walungan didaerah kajadian bitu nu rohaka. Ceuk sababaraha ahli nyebutkeun nu ngageleger bitu teh kajadianana kurang leuwih sapuluh kilometer di luhureun beungeut taneuh. Aya nu nyebutkeun eta teh akibat tina meteor raksasa atawa asteroid. kurang leuwih 65 juta taun nu geus kaliwat. ragragna material langit lain bae ngan saukur di Tunguska. Bulan Juni 2008 nu geus kaliwat diayakeun paringetan saratus taun kajadian di Tunguska. isuk-isuk kira-kira tabuh 7. Malahan aya nu ngabade eta teh lantaran aya lianghideung (blackhole) anu kasasar asup kana asmosfir dunya. Energi bituna lamun disaruakeun jeung bom nuklir nepi ka miliaran kali. ngan nu matak hemeng bet euweuh sesa meteorna boh lebuna boh batuna kitu deui tapak lacak lebu (partikel) tina komet.Karya ilmiah Pentingna cahaya panon poe keur kahirupan Saratus taun nu geus kaliwat nyaeta dina tanggal 30 Juni 1908. Kajadian siga kitu. Lebu nu mancawura ka langit nepi ka nutupan dunya. aya sora bitu nu ngageleger kacida rongkahna di hiji wewengkon Siberia Rusia. ngan lolobana leutik nu akibatna teu matak ngaruksak langsung. kitu deui nimbulkeun lebu ka asmosfir nu kacida luhurna. Lain deui kajadian di Yukatan di jojontor Meksiko. Lambak raksasa ti laut Karibia ngababet ka darat lir kajadian tsunami anu mokaha. tapi mindeng kajadian. Meureun bakal loba pisan jalma nu jadi korban. Ngan untungna lain ditempat anu loba pangeusina. Disebut kacida rongkah sabab akibatna ngancurkeun kurang leuwih radius 80 km. Salian ti ngahuru beungeut taneuh ditambah bari jeung ayana lini anu meh 5 skala Richter. Lamun dibandingkeun jeung bom atom anu diragragkeun di Hirosima jeung Nagasaki di Jepang basa Perang Dunya II mah meh sarebu kalieun kakuatanana. Akibat tina tubrukan teh nepika nyieun kawah legana ampir salega Jawa Barat. Bisa kagambar kumaha ancur leburna lamun seug eta kajadian saratus taun kaliwat teh dina mangsa kiwari heug di daerah nu loba pangeusina. mimiti asup ti beulah kaler kidul nu mubus bumi terus bijil ti laut Atlantik beulah kaler nu antukna ngabeledug bitu deukeut Tunguska. Ukuran asteroid nu ragrag ka dunya kawilang gede meh sapuluh kilometer pasagi. tatangkalan ge nepi ka puluhan juta anu rubuh tur semu tutung.

Akibat sejen tangtu bakal ngarobah sistem ekologi kaasup robahna iklim global. Lamun di darat beulah mana atawa dinagara mana kitu deui lamun dilaut. Malah aya itungan ti murid sakola SMP di Jerman ngaranna Nico Marquardt nu ngoreksi hasil itungan ti NASA (National Aeronautics and Space Administration) nyebutkeun lain 1 : 45. malah lamun diukur ku Torino Skala mah nepi ka skala 2. Ieu itungan budak SMP teh teu dibantah ku NASA. Tuluy inyana ngalaporkeun hasil nimu eta gambar ka International Astronomical Union bagian Minor Planet Centre. Tangtuna sakabeh nagara bakal embung keuna musibah. sabab kungsi meunang gaya tarik bumi dina taun 2029. Sok sanajan aya nu nyebutkeun ragragna bakal di sabudeureun Laut Atlantik. Sanajan gedena Apophis teh teu sagede asteroid nu kungsi ragrag ka dunya 65 juta taun nu geus kaliwat nu nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus. posisina robah robah unggal sababaraha menit. tapi ari dina majalah National Geographic Indonesia bulan Agustus 2008 mah nyebutkeun 274 meter. hartina eta benda langit teh kudu terus ditengetan bisi enya nabrak dunya. kacida alusna. tapi akibatna tetep bakal ngaruksak saheunteuna kota sagede kota metropolitan mah bakal ancur lebur. Dina dekade nu bakal datang tangtu kudu aya tarekah diplomasi ti unggal bangsa. Aya citra (gambar) semu bodas ti langit peteng. Lamun didarat bakal ngaruksak sababaraha nagara nu pasti bakal loba korban.000 bakal nambrak bumi.winter” atawa usum tiris akibat tumbukan. Teu aya deui jalan iwal ti ngadu’a ka Alloh Swt sangkan urang sadayana dileupaskeun tina sagala marabahaya. bakal nyiptakeun seuneu nu ngandung iridium gedena kurang eluwih 320 m. Apophis bakal jadi ujian nu munggaran pikeun kapinteran kolektif manusa dina nyingkahan bahla nu bakal kaalaman. Sabenerna mah gedena teu gede-gede teuing aya sababaraha sumber anu nyebutkeun cenah nepi ka 1320 feet atawa kurang leuwih 402 meter. Saterusna eta asteroid teh dingaranan MN4 sok disebut Apophis. lain bae diplomasi pikeun nangtukeun saha nu bakal ngaluluguan misi nyalametkeun dunya tina ragragna benda langit nu ngaruksak tapi deuih kudu nu bisa ngaluluguan secara teknologi. Harita teh tanggal 18 Juni 2004 di Observatorium Nasional Kitt Park Arizona.000. Anu ngabahaykeun teh dina bulan April 2029 eta asteroid teh bakal asup kana orbit dunya. Apophis bakal balik deui dina taun 2036. kitu deui lamun ragrag di laut bakal aya tsunami nu kacida rongkahna. tapi 1 : 450. Naha kahareup bakal aya kajadian deui samodel kitu? Wallohu’alam. Tapi lamun tetep bakal nabrak bumi. Bakal dimana ragragna Apophis? Can bisa diteguh kalawan pasti. naha di darat atawa di laut. David Tholen ti Universitas Hawaii keur neleknelek monitor babarengan jeung sababaraha baladna. anging Alloh nu Maha Uninga nu nangtoskeun sagala rupi perkara kajadian di alam semesta. beurat 200 milyar ton ngajelegurna bakal 98. nyokot ngaran dewa nu ngarusak tina carita Mesir kuno. puseur nu ngumpulkeun data asteroid jeung komet. kudu dimana muragna. Lamun tea secara teknologi eta asteroid bisa digeser lintasan orbitna sangkan teu nambrak ka bumi.000 kali bom atom Nagasaki Hirosima. . tur bakal leuwih ngabahayakeun. malahan aya nu nyebutkeun bakal ngancurkeun salega Jawa Barat. Ngan nu mangsa kiwari keur ditelek-telek tur terus diawaskeun nyaeta asteroid Apophis. Ieu salah sahiji kajadian nu cek teori mah nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus jeung mahluk hriup sejen di dunya. Amin Wallohua’lam. Sabab salila ieu can aya benda langit anu skalana nepi ka 2 nu kaitung bakal ngarusak dina harti bakal nambrak bumi. Perbandinganana 1 banding 45. Sanajan diprediksi dina taun 2029 teu nambrak bumi.

NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->