Basa mamah rek ngajual imah

Bubar ti sakola teh sok jadi hareneg, asa horoream mulang ka imah. Beda jeung babaturan siga nu jigrah. Geura we Revi, babaturan sakelas, teu sirikna lumpat balik ka imah teh, dina angkot ge asal kabawa we kajeun kabagean diuk ukur nember. Cenah mah di imahna teh boga cocooan, dua anak ucing keur kumincir. Di imah kuring mah geus dua bulan ilang dangiang, diburuan ge asa teu hegar henteu ari barala mah da aya ari nu sasapu bae mah. Kekembangan dina pot siga nu alum. Dua minggu kaliwat Mamah masang plang hareupeun imah tina sesemplekan triplek, aya tulisan unina : Rumah ini akan dijual TP hub 08xxx. Kuring kacida ngagebegna basa maca eta tulisan, geuning imah teh rek dijual. Kakara sababaraha poe sanggeus plang dipasang Mamah betus ngabejaan pangna eta imah rek dijual, pajarkeun rek pindah. Betusna ukur kitu. Keur kuring mah asa teu kaharti naha bet kudu pindah jeung naha imah kudu dijual sagala? Teu wani tatanya boh ka Mamah boh ka Apa, sieun kabarerang. Pedah eta sok kaciri siga nu keur pahereng-hereng, malah ampir dua bulan siga nu tara pati patanya, lamun teu pentingpenting teuing mah. Tara ari ningali pasea mah, malah nepi ka umur kuring sapuluh taun asa can ningali Apa jeung Mamah patorong-torong komo pasea mah. Duka pedah era ku budak pantar kuring, duka kitu we meureun etikana. Kungsi eta ge Mamah jeung Apa siga nu keur parea-rea omong, tapi barang jol kuring mah jep we jempling. Apa harita tuluy kaluar, ka buruan ngadon sasapu, ari Mamah mah tuluy kadapur kadenge kaprak keprek ngumbahan piring. Kituna teh basa poe Minggu, da ari sapopoe mah boh Mamah boh Apa sok ka kantor. Kuring di imah ukur jeung Bi Saroh, istri tengah tuwuh nu kumawula di kolot kuring. Kungsi aya Ua Uyuh ti Cimahi ngobrol uplek jeung Mamah, tuluy kuring ngilu masamoan, Ua Uyuh teh rada beda sikepna, ngusapan sirah bari rada ngeukeupan. Saur Mamah harita “ Jung ameng kaditu, ieu mah nuju ngobrol dewasa…”. Kuring ngoloyor kaluar nepungan barudak deui nu keur arulin di buruan. Tapi kadenge keneh cariosan Ua ka Mamah “ Tong luluasan kitu…karunya ka budak..dipikir we heula eta mah..” Kuring teu ngarti naon maksudna. Kitu deui basa kuring dibawa ka Aki ku Apa, kecap tong luluasan karunya ka budak teh kadenge deui, eta mah ti Aki jeung ti Nini. Enya da dihenteu-henteu ge kuring teh geus umur sapuluh taun, sakola ge geus kelas lima. Aya hal hal anu pikahartieun ari ngadenge obrolan kolot tapi aya oge nu matak baluweng, teu kaharti. Lamun tea mah sagala tindakan kolot teh aya pakaitna jeung kuring nu jadi budakna, atuh matak naon mun brukbrak we ngabejaan. Kuring teh budak nunggal nu aya, kungsi rek boga adi lalaki ngan waktu Mamah ngandeg sababaraha bulan tuluy kaluron. Nyaho lalaki teh pedah di USG ku dokter. Mamah harita nangis eueuriheun, bari dibeyeng ka rumah sakit. Asana mah waktu umur kuring keur lima taun waktu keur di TK kelas enol besar.

siga nu atoheun lantaran sok terus dipangmacakeun dongeng. ditalian ku plastik. anak tatangga umurna kakara dua taun. malum imah kopel. asana waktu kuring kelas hiji. disangkana aya naon. meureun ade Ira bakal nananyakeun. eta tuda nyeri tarang. disusun rapih. duka mun disumputkeun ku apa mah. jedak teh sirah ngadagor korsi. loba tatanya. Kuring sare dina pangkonan Mamah. loba tamu nu teu wawuh. Lucu ade Ira teh. remen pisan tatanya. hartina Rere can pindah. dibere ngaran kitu teh pedah basa kuring diborojolkeun keur bulan puasa bari keur ngaririncik hujan. bari ngejat. lantaran cadel kadengena Tet Lele. Apa ngoer bancet ku sapu nyere. kitu teh saur mamah. atuh puguh kuring beuki ngajerit. paling ge ukur tilu dongeng nu kuring apal. ari Mamah mah ningalian tarang. Jadi lamun kuring balik sakola teh ade Ira sok geus megat. Nyebut ka kuring Tet Lele. ka imah teh aya bangkong leutik. kuring malik nanya naon maksudna. nya meureun saumur jeung ade Ira ayeuna. usum ngijih. Ari pokna enya lamun ieu tulisan aya keneh didieu hartina imah teh can payu. Kungsi tulisan imah rek dijual teh ku apa dilaan. ade Ira sok tuluy emprak. Anclog-aclogan. Ari dongengna mah pira ge sakadang peucang jeung sakadang kuya. ngan siga capetang. Nu matak nyeblak kana hate mah beurat ninggalkeun ade Ira. Rere teh nenehna ngaran kuring ari lengkepna mah Rainy Ramadhani. Mun Mamah balik ti kantor sok mawa kotak kardus urut nu gede. Gues loba kajadian nu kuring inget keneh. ceuk apa. Basa pere sakola ge kuring ka imah nini di Cicalengka. tapi ku mamah dipasangkeun deui. ku Mamah dibalur ku beas cikur meunang ngarendos. Mamah sareng Apa ngajol. Ngeusian imah teh geus aya kana dalapan taun mah. tuluy di imah sok disebut Rere eta teh singgetan tina er-er dibaca tibalik. atawa miheulaan ulin di imah kuring dibarengan ku mamahna. Kacipta mun kuring pindah. ngadeukeutan kuring nu keur anteng lalajo televisi. jeung ngusapan tarang nu buncunur balas tidagor. babaturan lalaki nu imahna kahalangan opat imah. malah siga nu kerung milu mikiran. da palu diteangan teh teu kapanggih. Meureun kuring bakal leungiteun ku anu ngajemput di lawang panto.Aya tulisan hareupeun imah yen imah rek dijual teh karasa ngaganggu. boa boa sakola ge kudu pindah. dipakukeunana ge ditakol ku batu ti sisi jalan. Atuh kitu deui babaturan ge loba nu nanya. loba tatangga nu tatanya. malah menta dipangdongengkeun dina telepon. keur engke ngepak barang cek mamah teh. Mun kaciri kuring geus anggeus ngagawekeun PR. komo Heri mah. neangan buku bari tutunjuk menta dipangmacakeun dongeng. Mun kuring balik ti sakola sok keukeureuweut kana tas. Imahna pagigir-gigir pisan. ngomongna balelol keneh. Nepa ka di dapur numpuk. kungsi ngomong “sugan we unggal poe ge ieu tulisan teh aya keneh”. Mun kuring keur nganggeuskeun PR sok miluan tapi tara ngaganggu. Kuring tutunjuk kana bancet. maksudna mah Teh Rere. jeung nu aya dina buku ge eta keneh eta keneh. Duka teuing kunaon atuh ade Ira resep resep teuing dipangdongengkeun ku kuring. Malah mun ulin ka imah teh sok hayoh we nangtung hareupeun tulisan. Diwawaas mun kudu pindah imah teh karasa haroreamna. mamahna ade Ira kudu hayoh nelepon ka kuring. bancet tea. . Kuring ceurik teh rada lila. reuwaseun. terus ngusapan. barang katingali kuring ngajerewet tarik. kuring kudu papisah jeung ade Ira. tara loba mawana teh paling dua atawa tilu. mimiti ngeusian imah teh waktu kuring kakara umur dua taun. padahal mamahna ge osok ngadongeng. apet pisan ka kuring.

pinter jeung bageur. tapi pan ari soal pindah imah sakuduna kuring nyaho alesanana. sok bareng kana mobil jemputan nu sarua deuih. pasangan ideal cenah. Nu karasa Heri teh tulaten pisan mun mere nyaho pelajaran. Loba kajadian nu kasaksian di imah ieu. Jawabannana asa teu pararuguh. mangkaning jauh jeung Heri. Apa nu sok meulian buku tehm majarkeun bacaeun kuring mun geus gede. kuring ge sare keneh. sihoreng aya cacing di kamar mandi. Kacipta pungak pinguk di sakola anyar. jeung kudu pindah deuih. Geus baku Heri mah mun ka imah teh sok mukaan buku ensiklopedi Indonesia atawa buku seri ilmu pengetahuan sejen. komo Apa mah sok tuluy ngaledek ka Mamah bari ngehkey. caritana kuring jeung Heri jadi pasangan suami istri. antukna keukeuh we sok silih tungguan. kumaha mun aya tanyakeuneun. ari maksa ka Mamah teu biasa deuih. jangkung ngan rada hideung pakulitanana. keur kuring mah moal kapopohokeun. kungsi Mamah ngagambreng nyeukseukan pedah kuring corat coret ku spidol dina tembok deukeut kamar mandi. Ari ayeuna naha imah rek dijual sagala. Apa nu nuju netepan subuh ge reuwaseun. mangkaning tereh ulangan naek ka kelas genep. euweuh kawawuhan hiji hiji acan. jejebris.Aya kajadian lucu. keur di SD ge sok jadi juara bae. da nganggap kuring teh siga . ari indit atawa balik sok bareng jeung Heri. Kahayang teh bejaan we alesanana nu asup akal keur pantar kuring nu kakara umur sapuluh taun. Mun inget kadinya sok seuri sorangan. Nepi ka babaturan mah ngajangjaruhkeun majarkeun kuring jeung Heri teh bobogohan. kuring sok ngaji di masjid. Dijangjaruhkeun kitu teh kuring sok ambek. Kungsi eta ge nanya ka Bi Saroh. Heri teh sakolana kelas hiji di SMP. dibonceng kana sepedah. Ceuk Mamah ge alus boga babaturan siga Heri mah. kalah malik nitah nanya ka Mamah atawa ka Apa. Ari Heri sok diuk dina jojodog bari mukaan buku. mamah ge sok gumujeng. Dramana niru-niru lenong bocah. Sabenerna mah teu hayang sakabeh pasoalan kolot kuring nyaho. mindeng loba nanyakeun pelajaran. Kuring ge hudang da kagandengan ku Mamah nu ngagedoran panto kamar mandi. Mamah mah barang panto dibuka teh tuluy ngabret kaluar bari bubulucunan pinuh ku sabun. atuh babaturan mani ear jeung suat suit sagala. nepi ka solat ge ebat. kalieur-lieur. Apa ngoerkeun ku sapu sanyere. Saur Mamah pangna sieun ku cacing teh pedah keur leutik Mamah kungsi cacingeun. harita subuh. ari nanya ka Apa jawabanana teh taroskeun we ka Mamah. Sugan teh aya naon. tadina di SD nu sarua jeung kuring. nu jadi kenangan manis. eta ari poe Minggu pasosore. Eta ge da kungsi nanya ka Mamah ari jawaban Mamah teh engke ge mun Rere tos ageung pasti ngartos. tempatna kuring tidagor. Kungsi dina maen drama basa acara Agustusan kuring dipasangkeun jeung Heri. sabelas jalan. diuk dina titincakanana. Nu dipikabeurat sejenna. tangga ka luhur ka tempat pamoean. Buukna galing. tapi ari indit atawa ari balik teu bareng jeung Heri teh asa aya nu leungit. sugan aya beja naon alesanana pang kudu pindah. Nu pangdipikasieun teh lamun kudu pindah sakola. Ari nanya ka Apa sok teu jelas nerangkeunana. Ari keur kuring mah aya untungna sosobatan jeung Heri teh. Tuh dina tangga eta kuring sok ngalangeu. Tah palebah dieu kuring sok dadagangan mangsa kuring keur sakola TK. Da manehna mah kaitung murid nu nyongcolang. ti kamar mandi Mamah ngajerit. Bi Saroh kekepehan teu apal. Kabayang keneh ngaclogna bancet.

Kuring ngahuleng sakeudeung. ngagaringkeun rambut ku anduk bari ngadagoan kuring mandi. sugema. NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR . tuluy ngagabrug Mamah. Indit ka sakola teh karasa hegar. hayang ngagorowok teu tulus pindah. kuring ceurik bakat ku atoh. Tadi isuk-isuk. tuluy diasupkeun kana wadah runtah. hayang buru-buru panggih jeung Heri.mahasiswa nu geus sagala nyaho. Apa mah ningali kuring ceurik teh tuluy ngusapan. Teu. Mamah katingali tos kuramas. antukna kuring sok keuheul sorangan. Nu puguh mah atoh we nu aya. teu tulus pindah. euweuh kahareneg. teu hayang tatanya kunaon eta plang dipiceun kana wadah runtah. henteu ari cumarita mah. Ari rek indit pisan ka kantor Mamah ngarawel plang tulisan imah rek dijual. Mun nanya ka Mamah kalahka cerewedna.

Lain deui kajadian di Yukatan di jojontor Meksiko. kurang leuwih 65 juta taun nu geus kaliwat. Salian ti ngahuru beungeut taneuh ditambah bari jeung ayana lini anu meh 5 skala Richter. Lamun dibandingkeun jeung bom atom anu diragragkeun di Hirosima jeung Nagasaki di Jepang basa Perang Dunya II mah meh sarebu kalieun kakuatanana. Akibat tina tubrukan teh nepika nyieun kawah legana ampir salega Jawa Barat. tatangkalan ge nepi ka puluhan juta anu rubuh tur semu tutung.Karya ilmiah Pentingna cahaya panon poe keur kahirupan Saratus taun nu geus kaliwat nyaeta dina tanggal 30 Juni 1908. Kajadian siga kitu. Ukuran asteroid nu ragrag ka dunya kawilang gede meh sapuluh kilometer pasagi. ragragna material langit lain bae ngan saukur di Tunguska. Ngan untungna lain ditempat anu loba pangeusina. Lebu nu mancawura ka langit nepi ka nutupan dunya. tapi mindeng kajadian.14. kitu deui nimbulkeun lebu ka asmosfir nu kacida luhurna. cahaya panon poe teu bisa asup. aya sora bitu nu ngageleger kacida rongkahna di hiji wewengkon Siberia Rusia. nepi ka korban manusa mah kawilang teu siginifikan lamun dibandingkeun jeung bituna anu sakitu rohakana. isuk-isuk kira-kira tabuh 7. Malahan aya nu ngabade eta teh lantaran aya lianghideung (blackhole) anu kasasar asup kana asmosfir dunya. Bisa kagambar kumaha ancur leburna lamun seug eta kajadian saratus taun kaliwat teh dina mangsa kiwari heug di daerah nu loba pangeusina. ngan lolobana leutik nu akibatna teu matak ngaruksak langsung. Tunguska ngalap ngaran hiji walungan didaerah kajadian bitu nu rohaka. Lambak raksasa ti laut Karibia ngababet ka darat lir kajadian tsunami anu mokaha. aya kajadian aheng. ngan nu matak hemeng bet euweuh sesa meteorna boh lebuna boh batuna kitu deui tapak lacak lebu (partikel) tina komet. Nepi ka kiwari kajadian Tunguska teh masih keneh jadi bahan panalungtikan sabab para ahli siga anu teu sapuk naon anu nyababkeun ayana bitu kitu. Disebut kacida rongkah sabab akibatna ngancurkeun kurang leuwih radius 80 km. Meureun bakal loba pisan jalma nu jadi korban. Ceuk sababaraha ahli nyebutkeun nu ngageleger bitu teh kajadianana kurang leuwih sapuluh kilometer di luhureun beungeut taneuh. mimiti asup ti beulah kaler kidul nu mubus bumi terus bijil ti laut Atlantik beulah kaler nu antukna ngabeledug bitu deukeut Tunguska. Bulan Juni 2008 nu geus kaliwat diayakeun paringetan saratus taun kajadian di Tunguska. Aya nu nyebutkeun eta teh akibat tina meteor raksasa atawa asteroid. nya ieu nu disebut “impact . Energi bituna lamun disaruakeun jeung bom nuklir nepi ka miliaran kali.

000. Sanajan diprediksi dina taun 2029 teu nambrak bumi. Anu ngabahaykeun teh dina bulan April 2029 eta asteroid teh bakal asup kana orbit dunya. Tuluy inyana ngalaporkeun hasil nimu eta gambar ka International Astronomical Union bagian Minor Planet Centre. Malah aya itungan ti murid sakola SMP di Jerman ngaranna Nico Marquardt nu ngoreksi hasil itungan ti NASA (National Aeronautics and Space Administration) nyebutkeun lain 1 : 45. Ieu itungan budak SMP teh teu dibantah ku NASA.winter” atawa usum tiris akibat tumbukan. Dina dekade nu bakal datang tangtu kudu aya tarekah diplomasi ti unggal bangsa. naha di darat atawa di laut. kitu deui lamun ragrag di laut bakal aya tsunami nu kacida rongkahna. Aya citra (gambar) semu bodas ti langit peteng. tapi ari dina majalah National Geographic Indonesia bulan Agustus 2008 mah nyebutkeun 274 meter.000 bakal nambrak bumi. Ieu salah sahiji kajadian nu cek teori mah nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus jeung mahluk hriup sejen di dunya. puseur nu ngumpulkeun data asteroid jeung komet. tapi akibatna tetep bakal ngaruksak saheunteuna kota sagede kota metropolitan mah bakal ancur lebur. Amin Wallohua’lam. anging Alloh nu Maha Uninga nu nangtoskeun sagala rupi perkara kajadian di alam semesta. Teu aya deui jalan iwal ti ngadu’a ka Alloh Swt sangkan urang sadayana dileupaskeun tina sagala marabahaya. Sok sanajan aya nu nyebutkeun ragragna bakal di sabudeureun Laut Atlantik. Saterusna eta asteroid teh dingaranan MN4 sok disebut Apophis. Sabab salila ieu can aya benda langit anu skalana nepi ka 2 nu kaitung bakal ngarusak dina harti bakal nambrak bumi. Harita teh tanggal 18 Juni 2004 di Observatorium Nasional Kitt Park Arizona. tur bakal leuwih ngabahayakeun. Tapi lamun tetep bakal nabrak bumi.000 kali bom atom Nagasaki Hirosima. nyokot ngaran dewa nu ngarusak tina carita Mesir kuno. Sabenerna mah gedena teu gede-gede teuing aya sababaraha sumber anu nyebutkeun cenah nepi ka 1320 feet atawa kurang leuwih 402 meter. Bakal dimana ragragna Apophis? Can bisa diteguh kalawan pasti. Apophis bakal jadi ujian nu munggaran pikeun kapinteran kolektif manusa dina nyingkahan bahla nu bakal kaalaman. Lamun didarat bakal ngaruksak sababaraha nagara nu pasti bakal loba korban. kudu dimana muragna. kacida alusna. Apophis bakal balik deui dina taun 2036. bakal nyiptakeun seuneu nu ngandung iridium gedena kurang eluwih 320 m. Lamun tea secara teknologi eta asteroid bisa digeser lintasan orbitna sangkan teu nambrak ka bumi. David Tholen ti Universitas Hawaii keur neleknelek monitor babarengan jeung sababaraha baladna. Naha kahareup bakal aya kajadian deui samodel kitu? Wallohu’alam. malah lamun diukur ku Torino Skala mah nepi ka skala 2. lain bae diplomasi pikeun nangtukeun saha nu bakal ngaluluguan misi nyalametkeun dunya tina ragragna benda langit nu ngaruksak tapi deuih kudu nu bisa ngaluluguan secara teknologi. tapi 1 : 450. sabab kungsi meunang gaya tarik bumi dina taun 2029. Ngan nu mangsa kiwari keur ditelek-telek tur terus diawaskeun nyaeta asteroid Apophis. Sanajan gedena Apophis teh teu sagede asteroid nu kungsi ragrag ka dunya 65 juta taun nu geus kaliwat nu nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus. posisina robah robah unggal sababaraha menit. . Tangtuna sakabeh nagara bakal embung keuna musibah. Lamun di darat beulah mana atawa dinagara mana kitu deui lamun dilaut. hartina eta benda langit teh kudu terus ditengetan bisi enya nabrak dunya. malahan aya nu nyebutkeun bakal ngancurkeun salega Jawa Barat. beurat 200 milyar ton ngajelegurna bakal 98. Akibat sejen tangtu bakal ngarobah sistem ekologi kaasup robahna iklim global. Perbandinganana 1 banding 45.

NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful