Basa mamah rek ngajual imah

Bubar ti sakola teh sok jadi hareneg, asa horoream mulang ka imah. Beda jeung babaturan siga nu jigrah. Geura we Revi, babaturan sakelas, teu sirikna lumpat balik ka imah teh, dina angkot ge asal kabawa we kajeun kabagean diuk ukur nember. Cenah mah di imahna teh boga cocooan, dua anak ucing keur kumincir. Di imah kuring mah geus dua bulan ilang dangiang, diburuan ge asa teu hegar henteu ari barala mah da aya ari nu sasapu bae mah. Kekembangan dina pot siga nu alum. Dua minggu kaliwat Mamah masang plang hareupeun imah tina sesemplekan triplek, aya tulisan unina : Rumah ini akan dijual TP hub 08xxx. Kuring kacida ngagebegna basa maca eta tulisan, geuning imah teh rek dijual. Kakara sababaraha poe sanggeus plang dipasang Mamah betus ngabejaan pangna eta imah rek dijual, pajarkeun rek pindah. Betusna ukur kitu. Keur kuring mah asa teu kaharti naha bet kudu pindah jeung naha imah kudu dijual sagala? Teu wani tatanya boh ka Mamah boh ka Apa, sieun kabarerang. Pedah eta sok kaciri siga nu keur pahereng-hereng, malah ampir dua bulan siga nu tara pati patanya, lamun teu pentingpenting teuing mah. Tara ari ningali pasea mah, malah nepi ka umur kuring sapuluh taun asa can ningali Apa jeung Mamah patorong-torong komo pasea mah. Duka pedah era ku budak pantar kuring, duka kitu we meureun etikana. Kungsi eta ge Mamah jeung Apa siga nu keur parea-rea omong, tapi barang jol kuring mah jep we jempling. Apa harita tuluy kaluar, ka buruan ngadon sasapu, ari Mamah mah tuluy kadapur kadenge kaprak keprek ngumbahan piring. Kituna teh basa poe Minggu, da ari sapopoe mah boh Mamah boh Apa sok ka kantor. Kuring di imah ukur jeung Bi Saroh, istri tengah tuwuh nu kumawula di kolot kuring. Kungsi aya Ua Uyuh ti Cimahi ngobrol uplek jeung Mamah, tuluy kuring ngilu masamoan, Ua Uyuh teh rada beda sikepna, ngusapan sirah bari rada ngeukeupan. Saur Mamah harita “ Jung ameng kaditu, ieu mah nuju ngobrol dewasa…”. Kuring ngoloyor kaluar nepungan barudak deui nu keur arulin di buruan. Tapi kadenge keneh cariosan Ua ka Mamah “ Tong luluasan kitu…karunya ka budak..dipikir we heula eta mah..” Kuring teu ngarti naon maksudna. Kitu deui basa kuring dibawa ka Aki ku Apa, kecap tong luluasan karunya ka budak teh kadenge deui, eta mah ti Aki jeung ti Nini. Enya da dihenteu-henteu ge kuring teh geus umur sapuluh taun, sakola ge geus kelas lima. Aya hal hal anu pikahartieun ari ngadenge obrolan kolot tapi aya oge nu matak baluweng, teu kaharti. Lamun tea mah sagala tindakan kolot teh aya pakaitna jeung kuring nu jadi budakna, atuh matak naon mun brukbrak we ngabejaan. Kuring teh budak nunggal nu aya, kungsi rek boga adi lalaki ngan waktu Mamah ngandeg sababaraha bulan tuluy kaluron. Nyaho lalaki teh pedah di USG ku dokter. Mamah harita nangis eueuriheun, bari dibeyeng ka rumah sakit. Asana mah waktu umur kuring keur lima taun waktu keur di TK kelas enol besar.

kuring malik nanya naon maksudna. dibere ngaran kitu teh pedah basa kuring diborojolkeun keur bulan puasa bari keur ngaririncik hujan. nya meureun saumur jeung ade Ira ayeuna. tuluy di imah sok disebut Rere eta teh singgetan tina er-er dibaca tibalik. da palu diteangan teh teu kapanggih. ngan siga capetang. Malah mun ulin ka imah teh sok hayoh we nangtung hareupeun tulisan. Nepa ka di dapur numpuk. usum ngijih. Atuh kitu deui babaturan ge loba nu nanya. atuh puguh kuring beuki ngajerit. Basa pere sakola ge kuring ka imah nini di Cicalengka. Kuring ceurik teh rada lila. malah siga nu kerung milu mikiran. Kungsi tulisan imah rek dijual teh ku apa dilaan. meureun ade Ira bakal nananyakeun. Duka teuing kunaon atuh ade Ira resep resep teuing dipangdongengkeun ku kuring. loba tamu nu teu wawuh. Anclog-aclogan. Gues loba kajadian nu kuring inget keneh. Ngeusian imah teh geus aya kana dalapan taun mah. keur engke ngepak barang cek mamah teh. duka mun disumputkeun ku apa mah. ade Ira sok tuluy emprak. kuring kudu papisah jeung ade Ira. lantaran cadel kadengena Tet Lele. Kuring tutunjuk kana bancet. Jadi lamun kuring balik sakola teh ade Ira sok geus megat. dipakukeunana ge ditakol ku batu ti sisi jalan. Nu matak nyeblak kana hate mah beurat ninggalkeun ade Ira. Apa ngoer bancet ku sapu nyere. Ari dongengna mah pira ge sakadang peucang jeung sakadang kuya. disangkana aya naon. terus ngusapan. anak tatangga umurna kakara dua taun. tara loba mawana teh paling dua atawa tilu. Mun kuring balik ti sakola sok keukeureuweut kana tas. loba tatanya. ari Mamah mah ningalian tarang. paling ge ukur tilu dongeng nu kuring apal. ngomongna balelol keneh. padahal mamahna ge osok ngadongeng. bari ngejat. . malah menta dipangdongengkeun dina telepon. Rere teh nenehna ngaran kuring ari lengkepna mah Rainy Ramadhani. komo Heri mah. boa boa sakola ge kudu pindah. atawa miheulaan ulin di imah kuring dibarengan ku mamahna. Kacipta mun kuring pindah. Mun kuring keur nganggeuskeun PR sok miluan tapi tara ngaganggu. Lucu ade Ira teh. hartina Rere can pindah. Ari pokna enya lamun ieu tulisan aya keneh didieu hartina imah teh can payu. Imahna pagigir-gigir pisan. eta tuda nyeri tarang. neangan buku bari tutunjuk menta dipangmacakeun dongeng. kungsi ngomong “sugan we unggal poe ge ieu tulisan teh aya keneh”. Mun Mamah balik ti kantor sok mawa kotak kardus urut nu gede. ditalian ku plastik. bancet tea. disusun rapih. mimiti ngeusian imah teh waktu kuring kakara umur dua taun. asana waktu kuring kelas hiji. jeung ngusapan tarang nu buncunur balas tidagor. Nyebut ka kuring Tet Lele. remen pisan tatanya. jedak teh sirah ngadagor korsi. reuwaseun. tapi ku mamah dipasangkeun deui. Mamah sareng Apa ngajol. Meureun kuring bakal leungiteun ku anu ngajemput di lawang panto.Aya tulisan hareupeun imah yen imah rek dijual teh karasa ngaganggu. Kuring sare dina pangkonan Mamah. jeung nu aya dina buku ge eta keneh eta keneh. ku Mamah dibalur ku beas cikur meunang ngarendos. ka imah teh aya bangkong leutik. kitu teh saur mamah. barang katingali kuring ngajerewet tarik. Mun kaciri kuring geus anggeus ngagawekeun PR. apet pisan ka kuring. Diwawaas mun kudu pindah imah teh karasa haroreamna. maksudna mah Teh Rere. babaturan lalaki nu imahna kahalangan opat imah. mamahna ade Ira kudu hayoh nelepon ka kuring. malum imah kopel. siga nu atoheun lantaran sok terus dipangmacakeun dongeng. loba tatangga nu tatanya. ngadeukeutan kuring nu keur anteng lalajo televisi. ceuk apa.

Nepi ka babaturan mah ngajangjaruhkeun majarkeun kuring jeung Heri teh bobogohan. Kacipta pungak pinguk di sakola anyar. Geus baku Heri mah mun ka imah teh sok mukaan buku ensiklopedi Indonesia atawa buku seri ilmu pengetahuan sejen. ti kamar mandi Mamah ngajerit. sihoreng aya cacing di kamar mandi. atuh babaturan mani ear jeung suat suit sagala. Loba kajadian nu kasaksian di imah ieu. sok bareng kana mobil jemputan nu sarua deuih. pinter jeung bageur. Nu karasa Heri teh tulaten pisan mun mere nyaho pelajaran. Jawabannana asa teu pararuguh. Kungsi dina maen drama basa acara Agustusan kuring dipasangkeun jeung Heri. keur kuring mah moal kapopohokeun. tempatna kuring tidagor. caritana kuring jeung Heri jadi pasangan suami istri. Mun inget kadinya sok seuri sorangan. kuring ge sare keneh. Ari nanya ka Apa sok teu jelas nerangkeunana. nu jadi kenangan manis. jeung kudu pindah deuih. Apa nu sok meulian buku tehm majarkeun bacaeun kuring mun geus gede. mangkaning jauh jeung Heri. Bi Saroh kekepehan teu apal. da nganggap kuring teh siga . Da manehna mah kaitung murid nu nyongcolang. sugan aya beja naon alesanana pang kudu pindah. Nu pangdipikasieun teh lamun kudu pindah sakola. Kahayang teh bejaan we alesanana nu asup akal keur pantar kuring nu kakara umur sapuluh taun. Sabenerna mah teu hayang sakabeh pasoalan kolot kuring nyaho. kuring sok ngaji di masjid. tadina di SD nu sarua jeung kuring. antukna keukeuh we sok silih tungguan. Apa ngoerkeun ku sapu sanyere. Kuring ge hudang da kagandengan ku Mamah nu ngagedoran panto kamar mandi. ari maksa ka Mamah teu biasa deuih. Buukna galing. Nu dipikabeurat sejenna. mangkaning tereh ulangan naek ka kelas genep. kalah malik nitah nanya ka Mamah atawa ka Apa. Ceuk Mamah ge alus boga babaturan siga Heri mah. ari indit atawa balik sok bareng jeung Heri. sabelas jalan. Ari ayeuna naha imah rek dijual sagala. keur di SD ge sok jadi juara bae. jejebris. Kabayang keneh ngaclogna bancet. Dijangjaruhkeun kitu teh kuring sok ambek. mindeng loba nanyakeun pelajaran. kalieur-lieur. ari nanya ka Apa jawabanana teh taroskeun we ka Mamah. dibonceng kana sepedah. harita subuh. nepi ka solat ge ebat.Aya kajadian lucu. eta ari poe Minggu pasosore. pasangan ideal cenah. Mamah mah barang panto dibuka teh tuluy ngabret kaluar bari bubulucunan pinuh ku sabun. Eta ge da kungsi nanya ka Mamah ari jawaban Mamah teh engke ge mun Rere tos ageung pasti ngartos. Dramana niru-niru lenong bocah. Tah palebah dieu kuring sok dadagangan mangsa kuring keur sakola TK. mamah ge sok gumujeng. kungsi Mamah ngagambreng nyeukseukan pedah kuring corat coret ku spidol dina tembok deukeut kamar mandi. euweuh kawawuhan hiji hiji acan. Ari keur kuring mah aya untungna sosobatan jeung Heri teh. Tuh dina tangga eta kuring sok ngalangeu. Apa nu nuju netepan subuh ge reuwaseun. Ari Heri sok diuk dina jojodog bari mukaan buku. Heri teh sakolana kelas hiji di SMP. tapi ari indit atawa ari balik teu bareng jeung Heri teh asa aya nu leungit. Kungsi eta ge nanya ka Bi Saroh. tangga ka luhur ka tempat pamoean. Sugan teh aya naon. tapi pan ari soal pindah imah sakuduna kuring nyaho alesanana. Saur Mamah pangna sieun ku cacing teh pedah keur leutik Mamah kungsi cacingeun. diuk dina titincakanana. kumaha mun aya tanyakeuneun. jangkung ngan rada hideung pakulitanana. komo Apa mah sok tuluy ngaledek ka Mamah bari ngehkey.

euweuh kahareneg. Tadi isuk-isuk. Indit ka sakola teh karasa hegar. teu tulus pindah. tuluy ngagabrug Mamah. Nu puguh mah atoh we nu aya. Apa mah ningali kuring ceurik teh tuluy ngusapan. ngagaringkeun rambut ku anduk bari ngadagoan kuring mandi. teu hayang tatanya kunaon eta plang dipiceun kana wadah runtah. antukna kuring sok keuheul sorangan.mahasiswa nu geus sagala nyaho. Mun nanya ka Mamah kalahka cerewedna. tuluy diasupkeun kana wadah runtah. Mamah katingali tos kuramas. henteu ari cumarita mah. Teu. hayang ngagorowok teu tulus pindah. sugema. Kuring ngahuleng sakeudeung. kuring ceurik bakat ku atoh. hayang buru-buru panggih jeung Heri. NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR . Ari rek indit pisan ka kantor Mamah ngarawel plang tulisan imah rek dijual.

Ukuran asteroid nu ragrag ka dunya kawilang gede meh sapuluh kilometer pasagi. ragragna material langit lain bae ngan saukur di Tunguska. Akibat tina tubrukan teh nepika nyieun kawah legana ampir salega Jawa Barat. kurang leuwih 65 juta taun nu geus kaliwat. Lain deui kajadian di Yukatan di jojontor Meksiko. kitu deui nimbulkeun lebu ka asmosfir nu kacida luhurna. Lebu nu mancawura ka langit nepi ka nutupan dunya. nya ieu nu disebut “impact . Kajadian siga kitu. ngan lolobana leutik nu akibatna teu matak ngaruksak langsung. nepi ka korban manusa mah kawilang teu siginifikan lamun dibandingkeun jeung bituna anu sakitu rohakana.Karya ilmiah Pentingna cahaya panon poe keur kahirupan Saratus taun nu geus kaliwat nyaeta dina tanggal 30 Juni 1908. Ceuk sababaraha ahli nyebutkeun nu ngageleger bitu teh kajadianana kurang leuwih sapuluh kilometer di luhureun beungeut taneuh. Meureun bakal loba pisan jalma nu jadi korban. Ngan untungna lain ditempat anu loba pangeusina. cahaya panon poe teu bisa asup. Disebut kacida rongkah sabab akibatna ngancurkeun kurang leuwih radius 80 km. isuk-isuk kira-kira tabuh 7. Nepi ka kiwari kajadian Tunguska teh masih keneh jadi bahan panalungtikan sabab para ahli siga anu teu sapuk naon anu nyababkeun ayana bitu kitu. tatangkalan ge nepi ka puluhan juta anu rubuh tur semu tutung. ngan nu matak hemeng bet euweuh sesa meteorna boh lebuna boh batuna kitu deui tapak lacak lebu (partikel) tina komet. Energi bituna lamun disaruakeun jeung bom nuklir nepi ka miliaran kali. aya sora bitu nu ngageleger kacida rongkahna di hiji wewengkon Siberia Rusia. mimiti asup ti beulah kaler kidul nu mubus bumi terus bijil ti laut Atlantik beulah kaler nu antukna ngabeledug bitu deukeut Tunguska. Bulan Juni 2008 nu geus kaliwat diayakeun paringetan saratus taun kajadian di Tunguska. Bisa kagambar kumaha ancur leburna lamun seug eta kajadian saratus taun kaliwat teh dina mangsa kiwari heug di daerah nu loba pangeusina. Salian ti ngahuru beungeut taneuh ditambah bari jeung ayana lini anu meh 5 skala Richter. Lamun dibandingkeun jeung bom atom anu diragragkeun di Hirosima jeung Nagasaki di Jepang basa Perang Dunya II mah meh sarebu kalieun kakuatanana. Lambak raksasa ti laut Karibia ngababet ka darat lir kajadian tsunami anu mokaha. Aya nu nyebutkeun eta teh akibat tina meteor raksasa atawa asteroid. aya kajadian aheng. Malahan aya nu ngabade eta teh lantaran aya lianghideung (blackhole) anu kasasar asup kana asmosfir dunya.14. tapi mindeng kajadian. Tunguska ngalap ngaran hiji walungan didaerah kajadian bitu nu rohaka.

tapi akibatna tetep bakal ngaruksak saheunteuna kota sagede kota metropolitan mah bakal ancur lebur. Apophis bakal balik deui dina taun 2036. Anu ngabahaykeun teh dina bulan April 2029 eta asteroid teh bakal asup kana orbit dunya. Tuluy inyana ngalaporkeun hasil nimu eta gambar ka International Astronomical Union bagian Minor Planet Centre. kacida alusna. Sanajan gedena Apophis teh teu sagede asteroid nu kungsi ragrag ka dunya 65 juta taun nu geus kaliwat nu nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus. Lamun di darat beulah mana atawa dinagara mana kitu deui lamun dilaut. Teu aya deui jalan iwal ti ngadu’a ka Alloh Swt sangkan urang sadayana dileupaskeun tina sagala marabahaya. Malah aya itungan ti murid sakola SMP di Jerman ngaranna Nico Marquardt nu ngoreksi hasil itungan ti NASA (National Aeronautics and Space Administration) nyebutkeun lain 1 : 45. Lamun tea secara teknologi eta asteroid bisa digeser lintasan orbitna sangkan teu nambrak ka bumi. anging Alloh nu Maha Uninga nu nangtoskeun sagala rupi perkara kajadian di alam semesta.000. hartina eta benda langit teh kudu terus ditengetan bisi enya nabrak dunya. Harita teh tanggal 18 Juni 2004 di Observatorium Nasional Kitt Park Arizona. tapi ari dina majalah National Geographic Indonesia bulan Agustus 2008 mah nyebutkeun 274 meter. malahan aya nu nyebutkeun bakal ngancurkeun salega Jawa Barat. Dina dekade nu bakal datang tangtu kudu aya tarekah diplomasi ti unggal bangsa. beurat 200 milyar ton ngajelegurna bakal 98. Saterusna eta asteroid teh dingaranan MN4 sok disebut Apophis. naha di darat atawa di laut. Sabenerna mah gedena teu gede-gede teuing aya sababaraha sumber anu nyebutkeun cenah nepi ka 1320 feet atawa kurang leuwih 402 meter. tapi 1 : 450. Ieu salah sahiji kajadian nu cek teori mah nepi ka ngamusnahkeun dinosaurus jeung mahluk hriup sejen di dunya. Sok sanajan aya nu nyebutkeun ragragna bakal di sabudeureun Laut Atlantik.winter” atawa usum tiris akibat tumbukan. Sabab salila ieu can aya benda langit anu skalana nepi ka 2 nu kaitung bakal ngarusak dina harti bakal nambrak bumi. malah lamun diukur ku Torino Skala mah nepi ka skala 2. tur bakal leuwih ngabahayakeun. Sanajan diprediksi dina taun 2029 teu nambrak bumi. kitu deui lamun ragrag di laut bakal aya tsunami nu kacida rongkahna. Apophis bakal jadi ujian nu munggaran pikeun kapinteran kolektif manusa dina nyingkahan bahla nu bakal kaalaman. Aya citra (gambar) semu bodas ti langit peteng. Amin Wallohua’lam. . sabab kungsi meunang gaya tarik bumi dina taun 2029. Tapi lamun tetep bakal nabrak bumi. Naha kahareup bakal aya kajadian deui samodel kitu? Wallohu’alam. Tangtuna sakabeh nagara bakal embung keuna musibah. posisina robah robah unggal sababaraha menit. Lamun didarat bakal ngaruksak sababaraha nagara nu pasti bakal loba korban. Bakal dimana ragragna Apophis? Can bisa diteguh kalawan pasti. lain bae diplomasi pikeun nangtukeun saha nu bakal ngaluluguan misi nyalametkeun dunya tina ragragna benda langit nu ngaruksak tapi deuih kudu nu bisa ngaluluguan secara teknologi. nyokot ngaran dewa nu ngarusak tina carita Mesir kuno. bakal nyiptakeun seuneu nu ngandung iridium gedena kurang eluwih 320 m.000 bakal nambrak bumi. Akibat sejen tangtu bakal ngarobah sistem ekologi kaasup robahna iklim global.000 kali bom atom Nagasaki Hirosima. kudu dimana muragna. David Tholen ti Universitas Hawaii keur neleknelek monitor babarengan jeung sababaraha baladna. Perbandinganana 1 banding 45. puseur nu ngumpulkeun data asteroid jeung komet. Ngan nu mangsa kiwari keur ditelek-telek tur terus diawaskeun nyaeta asteroid Apophis. Ieu itungan budak SMP teh teu dibantah ku NASA.

NAMA KELAS SEKOLAH : FUJI FAUJIAH : IX-C : MTSN SAWAH GEDE CIANJUR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful