Anda di halaman 1dari 34

Ê Ê

  


‘ Ê 

Kuliah Kerja ata KK ebagai alah atu bentuk endidikan dengan ara

eberikan engalaan belajar keada ahai a untuk hidu ditengah-tengah

aarakat di luar kau


dan eara langung daat engidentifikai erta enangani

aalah-aalah ebangunan ang dihadai. Kuliah Kerja ata KK dilakanakan

leh erguruan inggi dala uaana eningkatkan ii dan b b t endidikan bagi

ahai a dan untuk endaatkan nilai tabah ang lebih bear ada endidikan tinggi.

Kuliah Kerja ata KK eruakan uatu bentuk kegiatan ang eadukan

hara endidikan dan engajaran


enelitian erta engabdian keada aarakat

ekaligu dala uatu kegiatan. elain itu KK eruakan uatu r e belajar untuk

enerakan ilu ang telah dier leh di bangku kuliah.

Kuliah Kerja ata KK dilakanakan di aarakat dengan akud

eningkatkan relevani endidikan tinggi dengan erkebangan dan kebutuhan aarakat

akan ilu engetahuan


tekn l gi erta eni untuk elakanakan eabangunan ang

eakin eningkat erta eningkatkan erei ahai a tentang relevani ateri

kurikulu di kau dengan realita ebangunan aarakat

Ê
‘ ½  

Kuliah kerja ata KK adalah r gra intrakurikuler dengan tujuan utaa

untuk eberikan endidikan keada ahai a. aun deikian


karena

c
elakanaanna engabil l kai di aarakat dan eerlukan keterlibatan aarakat

aka realiaina haru ekaligu bia eberikan keanfaatan bagi aarakat.

eara ekliit
adaun tujuan ang daat diaai elalui Kuliah kerja ata

KK adalah:

a.‘ eberi engalaan belajar tentang ebangunan aarakat dan engalaan kerja

nata ebangunan.

b.‘ enjadikan lebih de aana keribadian ahai a dan bertabah luana a aan

ahai a.

.‘ eau ebangunan aarakat dengan enubuhkan tivai kekuatan endiri.

d.‘ endekatkan erguruan inggi keada aarakat.

^
‘  

daun anfaat ang daat dier leh ahai a dari elakanaan kegiatan Kuliah

Kerja ata KK ini adalah:

a.‘ ahai a daat eraktekkan ilu ang telah ereka er leh langung keada

aarakat.

b.‘ ahai a daat belajar bagaiana ara ber rganiai di aarakat ehubungan dengan

eneleaikan uatu eraalahan ang ada di aarakat.

.‘ ahai a daat langung elihat jela eraalahan keehatan aa ang biaa tibul

dala aarakat.

d.‘ elalui keauan adatai dan interaki ahai a dengan aarakat dan intani

terkait untuk ebangun artiiai dala elakanaan kegiatan.

e.‘ enubuhkan raa keberaaaan dan kekeluargaan antar eaa angg ta kel k

erta aarakat.

Ê Ê

 Ê  

 ½ 

  

ea jung ulu eruakan alah atu dea di Keaatan ubia dengan lua ilaah

u
 k ang terdiri dari tujuh duun
aitu :

a. uun ungaa

b. uun ale ang

. uun anakukang

d. uun Kau l

e. uun Kabutta a

f. uun nt jai

g. uun nt anai

daun bata-bata dari dea ini adalah :

a. ebelah tara berabataan dengan Kabuaten a

b. ebelah iur berbataan dengan Kabuaten a

. ebelah elatan berbataan dengan ea ka

d. ebelah arat berbataan dengan ea ene¶talaa

Keadaan uaa di daerah ini ada uuna aa dengan keadaan uaa di daerah lain

dengan ikli tr i dan eunai dua ui


aitu ui hujan dan ui kearau.

ui hujan terjadi ada bulan veber aai ril dengan urah hujan terbear ada

bulan eeber aai anuari. edangkan ui kearau berkiar dari bulan ei aai

kt ber
terutaa ada bulan gutu aai eteber.
u
Ê
  

!
"  

erdaarkan data n grafi dea tahun c


enduduk dea jung ulu berjulah

.c ji a.

ari hail endataan dier leh bah a duun ang teradat endudukna adalah

duun Kau l c


 dan duun ang berenduduk aling edikit endudukna

adalah duun nt jai c


u.

erikut tabel ditribui enduduk enurut duun di ea jung ulu :

½ #$
!
 #    Ê 
% # 
 # " 
 $&!& 

  '
Kau l Dc c

 nt anai D c
c
 nt jai uu c
u
Kabutta a u cD
u
ungaa u cu

ale ang D c
D
anakukang u c

½ c c.
Ô Ô
  

$
 

ari hail endataan dier leh bah a julah enduduk di ea jung ulu ang

aling banak berada ada kiaran uur -D tahun 


u dan ang aling edikit ada

kiaran uur -cc bulan c


.

D
erikut tabel ditribui enduduk enurut kel k uia di ea jung ulu :

½ #$
$
 #    Ê 
% # 
 # " 
 $&&( 

  '
-cc bulan D c.
c- bulan c .
-cD tahun .
c-D tahun c.
-D tahun u .u
Dc-D tahun .
D tahun cc .D
½  c.
Ô Ô

)
" 

ari endataan ang dilakukan dier leh bah a julah enduduk ea jung

ulu ang berjeni kelain ereuan lebih banak c


 dibandingkan dengan

enduduk ang berjeni kelain laki-laki D


D.

erikut tabel ditribui enduduk enurut jeni kelain di ea jung ulu :

½ #$
)
 #  "  Ê 
% # 
 # " 
$&!&

"  '
aki-aki cu D
D
ereuan ccu c

½ c c.
Ô Ô
 
^
 *Ê + 

!
 

itinjau dari agaa ang dianut


c enduduk ea jung ulu adalah

beragaa !la. ea ini eiliki buah ajid dan c buah uhallah.

$
½ 

ada uuna tingkat endidikan enduduk dea jung ulu hana taat 

edangkan ang aai tingkat erguruan tinggi terhitung angat edikit.

erikut tabel ditribui enduduk enurut tingkat endidikan di ea jung ulu

½ #$
,
 #  ½  Ê 
% # 
 # " 
$&&(

½  '
idak ernah ek lah u c.c
elu ek lah uD cc.D
idak aat "! c u.
"! c uu.
 " uD c.
 " c.
erguruan inggi cu D.D
½  c.
Ô Ô

)
 

ari hail endataan dier leh bah a enduduk ea jung ulu ebagian bear

adalah etani c


c dan ! " idak ekerja 
u.


eni ekerjaan enduduk ea akka aru daat dilihat ada tabel berikut ini :

½ #$
-
 #     Ê 
% # 
 # " 
$&&(

   '
" !" !" eniunan cc u.D
eg."Kara an ata cuu D.
etani uc c.c
edagang" enjual cc .
enguaha u .c
ukang cu D.c
ukang jek cc .D
 ir .
elaan c .D
! " dk ekerja cD .u
½  c.
Ô Ô

,
  Ê  

ari hail endataan dier leh bah a . aarakat dea jung ulu beraal

dari uku akaar. ahaa ang digunakan ebagai bahaa engantar ehari-hari adalah

bahaa akaar dan ebagian keil enggunakan bahaa !nd neia.

erikut ini eruakan tabel ditribui enduduk enurut uku di dea jung ulu :

½ #$
.
 #    Ê 
% # 
 # " 


$&&(

  '
ugi c .
akaar Du .
raja .
a a D .c
ainna .
½  c.
Ô Ô


 

ea jung ulu eiliki andu ebanak buah


ang berada ada tia duun dan

elakanaanna etia ebulan ekali. Kelia andu terebut aih aktif hingga aat ini.

Kegiatan ang dilakukan di andu adalah enibangan berat badan bai dan balita

edangkan iuniai teruat di ukea keaatan.

enurut data ang diabil dari ukea ubia


c enakit terbanak ang

diderita leh enduduk adalah :

c. !nfeki aluran aa ta

. enakit Kulit

u. enakit ite t t dan aringan !kat

D. atriti

. neia

. !nfeki kut ain ada aluran aa

. #ierteni

. enakit igi

. iare

c. K njungtiviti


ari hail endataan dier leh bah a gejala enakit ang aling banak diderita leh

enduduk di dea jung ulu dala ena bulan terakhir adalah batuk ilek c
c.

erikut ini eruakan ditribui enduduk enurut gejala enakit ena bulan terakhir

di dea jung ulu :

½ #$
/
 #   + .Ê ½ 
 Ê % # 
 # " 
$&&(

 + .Ê ½  '
idak akit c Dc.c
atuk ilek DD c.c
ea u cu.
angguan endengaran c .
Kelainan Kulit"erak c.
ata erah uc c.
iare c .
ual ule D .
egal inu cD .
akit Keala u cu.
akit engg r k c .D
akit lu #ati c D.u
eak afa D c.u
½  c.
Ô Ô

erdaarkan hail endataan ada tabel di ata aka bia dikatakan bah a aalah

keehatan ang ada di dea jung ulu adalah aalah anitai ehingga jeni enakit ang

tibul uuna karena infeki.

erikut ini eruakan tabel ditribui enduduk enurut aalah gigi dan ulut atu

tahun terakhir di dea jung ulu:

½ #$
0
 #     !½ ½ 
 Ê % # 


 # " 
$&&(

   
 '
!½ ½ 
*a u uc.
idak D .
½  c.
Ô Ô

abel di ata enunjukkan bah a uc


 dari enduduk dea jung ulu engalai

aalah gigi dan ulut.

erikut ini eruakan tabel ditribui enduduk enurut eng batan dan era atan

gigi dan ulut atu tahun terakhir di dea jung ulu:

½ #$
(
 #  #  1  
!½ ½  Ê 
% # 
 # " 
$&&(

#  1 
 '
  !½ ½ 
*a .
idak D.c
½  c.
Ô Ô

abel di ata enunjukkan bah a hana 


 dari enduduk dea jung ulu ang

engalai aalah gigi dan ulut ang ber bat.

 

c
Ê Ê

   ½ 

 KK r fei keehatan dilakanakan elaa tujuh ekan diulai ada tanggal u uli-

gutu di u Keaatan di Kabuaten ene nt dan di eua keaatan di Kabuaten

antaeng. Kai diteatkan di ea jung ulu Keaatan ubia Kabuaten ene nt

eiliki r gra-r gra kerja ang berbai keehatan guna eeahkan aalah-aalah

keehatan ang diteukan di tengah-tengah aarakat dan ter ujudna aarakat dea ang

ehat
erta eduli dan tangga terhada eraalahan keehatan di ilaahna
berdaarkan

bervai laangan dan kajian hail endataan.


‘  # 2 

eriaan bervai dilakukan dengan engadakan erteuan antara ahai a KK

K dengan keala dea bererta taf dea $ keala duun


untuk enentukan aktu untuk

elakukan bervai aangan.

Ê
# 2  

bervai laanngan kita lakukan ada tanggal u- uli 


bervai kai lakukan

dengan elakukan ialiai dengan keala dea dan eua keala duun di ea jung

ulu untuk engetahui keadaan enduduk aarakat


bata ilaah erta keadaan

lingkungan eara uu


elain itu kai juga berkunjung ke ukea ubia untuk

engetahui aalah keehatan ang ada di ubia erta r gra-r gra kerja ang daat

dieuaikan dengan r gra ahai a KK- K.


cc
^
  

erdaarkan hail endataan ang kai lakukan diteukan berbagai aalah

keehatan ang enjadi auan dala enentuan r gra kerja kegiatan ang kai lakukan

ang bertujuan untuk eberdaakan aarakat erta eningkatkan keadaran aarakat

untuk hidu ehat ehingga indikat r ea ehat di ea jung ulu teta diertahankan.

r gra kerja terebut elanjutna dieinarkan di hadaan aarakat ada hari

abtu tanggal c uli 


untuk endaatkan dukungan $ kerjaaana erta ebangun

k iten beraa dala rangka enukekan r gra kerja terebut.

daun r gra kerjana


antara lain :

c. enuluhan tentang aluran ebuangan ir ibah 

a. ujuan uu

eberikan engetahuan keada aarakat tentang  ang eenuhi tandar

keehatan.

b. ujuan Khuu

eningkatna keadaran aarakat ekitar untuk ebuat  ederhana.

.‘ aaran

aarakat ea jung ulu ang belu eiliki  ang euai dengan tandar

keehatan.

d.‘ kai

ejid urul in uun aa na

e.‘ Waktu elakanaan

cD gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear c.


-
c
g.‘ enanggung a ab

*udivi n . . dan hd. aifuddin

.‘ enuluhan tentang eat aah *ang aik

a.‘ ujuan uu

aarakat au engetahui teat aah ang eenuhi tandar keehatan

b.‘ ujuan Khuu

eningkatna engetahuan dan keadaran aarakat untuk ebuat ite

ebuangan libah teat aah ang baik dan euai dengan tandar keehatan.

.‘ aaran

aarakat ea jung ulu

d.‘ kai

ejid urul in uun aa na

e.‘ Waktu elakanaan

cD gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear c.


-

g.‘ enanggung a ab

*udivi n . . dan hd. aifuddin

u.‘ enuluhan la #idu erih dan ehat #

a.‘ ujuan u

enanaan erilaku #idu erih dan ehat ada i a i 

cu
b.‘ ujuan Khuu

enubuhkan budaa hidu berih dan ehat ada i a i 

.‘ aaran

i a i ek lah daar di ea jung ulu

d.‘ kai

-‘ !nre jung ulu ! di duun i r ngan

-‘  . jung ulu di duun aa na

-‘  . c nt badd di duun jung ai

e.‘ Waktu elakanaan

 uli
 uli dan D gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear . u.


-

g.‘ enanggung ja ab

!iraanti %. . $ i ahaanti

D.‘ ikat igi aal

a.‘ ujuan u

eberikan engetahuan dan keterailan tentang tata ara ikat gigi ang baik dan

benar keada i a i ek lah daar di dea jung ulu.

b.‘ ujuan Khuu

eningkatkan engetahuan dan keterailan i a i ek lah daar di dea jung

ulu tentang tentang tata ara ikat gigi ang baik dan benar.

.‘ aaran

i a i ek lah daar di ea jung ulu


cD
d.‘ kai

-‘ !nre jung ulu ! di duun i r ngan

-‘  . jung ulu di duun aa na

-‘  . c nt badd di duun jung ai

e.‘ Waktu elakanaan

 uli
 uli dan D gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a dan bantuan dari ukea ebear . c.


-

g.‘ enanggung ja ab

ndrea labara

.‘ elatihan kter Keil

a.‘ ujuan u

enabah engetahuan i a i tentang entingna eranan d kter keil dala

eningkatkan derajat keehatan di ek lah


di ruah
dan di lingkungan aarakat.

b.‘ ujuan Khuu

eberikan engetahuan
ika dan keterailan keada i a i engenai

ert l ngan ertaa ada enakit diare dan keelakaan

.‘ aaran

i a i ek lah daar di ea jung ulu

d.‘ kai

-‘ !nre jung ulu ! di duun i r ngan

-‘  . jung ulu di duun aa na

-‘  . c nt badd di duun jung ai


c
e.‘ Waktu elakanaan

 uli
 uli dan D gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear . .


-

g.‘ enanggung ja ab

!iraanti %. . $ e i adhaani

.‘ enuluhan Keluarga adar izi K &!

a.‘ ujuan u

eberikan engetahuan keada ibu-ibu engenai Keluarga adar izi Kadarzi

b.‘ ujuan Khuu

eberikan engetahuan keada ibu-ibu engenai :

c.‘anfaat enibangan eara teratur

.‘anfaat akan akanan beraneka raga

u. anfaat enk nui gara ber diu

D.‘anfaat eberikan ! aja keada bai aai uia bulan

.‘anfaat engk nui uleentai izi

.‘ aaran

!bu-ibu di dea jung ulu ang eiliki bai dan balita.

d.‘ kai

-‘ andu Kebang uun di uun aa na

-‘ andu elati !ndah di uun i r ngan

e.‘ Waktu elakanaan

-‘ c uli di andu Kebang uun uun aa na


c
-‘ uli di andu elati !ndah uun i r ngan

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear c.


-

g.‘ enanggung ja ab

inda #airunnia $ anti rilian

.‘ eberian akanan abahan  

a.‘ ujuan u

eningkatkan tatu gizi ibu dan anak

b.‘ ujuan Khuu

-‘ eberikan engetahuan keada ibu tentang entingna akanan bervariai

untuk anak.

-‘ eerkenalkan nt h bahan akanan tabahan keada ibu

.‘ aaran

daun aaran dari kegiatan ini adalah ibu


bai dan balita di dea jung ulu.

d.‘ kai

andu elati !ndah di uun i r ngan

e.‘ Waktu elakanaan

 uli di andu elati !ndah uun i r ngan

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear . .


-

g.‘ enanggung ja ab

e i adhaani dan irinah a al

c
.‘ enegaran Kader

a.‘ ujuan u

eberikan engetahuan dan keterailan kader andu dala elakanakan

fungi dan eranna ebagai kader andu.

b.‘ ujuan Khuu

eberikan engetahuan keada kader andu tentang :

-‘ ite lia eja di andu

-‘ ara engii dan ebaa K dengan benar

-‘ ebilan langkah ara enibangan

-‘ enuluh aaran andu dengan elihat hail enibangan ada K

.‘ aaran

Kader andu dea jung ulu

d.‘ kai

daun kegiatan ini akan kai lakanakan di kant r dea jung ulu

e.‘ Waktu elakanaan

Kegiatan ini akan kai lakanakan ada tanggal gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear . c.


-

g.‘ enanggung ja ab

inda #airunnia $ anti rilian

c
.‘ ebuatan anaan bat Keluarga  er nt han

a.‘ ujuan u

aarakat ea jung ulu au engetahui khaiat tanaan bat di

lingkungan ekitar

b.‘ ujuan Khuu

aarakat daat ebuat di ekarangan ruah

.‘ aaran

aarakat ea jung ulu

d.‘ kai

andu elati !ndah uun i r ngan


andu Kebang ea uun

aa na

e.‘ Waktu elakanaan

u uli 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear . .


-

g.‘ enanggung ja ab

ainer . iaa $ nna vita ari had

c.‘ enditribuian 'itain

a.‘ ujuan u

elakukan ditribui kaul vitain di dea jung ulu

b.‘ ujuan Khuu

eberikan kaul vitain keada eluruh anak balita di dea jung ulu

c
.‘ aaran

alita di dea jung ulu

d.‘ kai

-‘ andu elati !ndah di uun i r ngan

-‘ andu jung ahagia di uun jung ai

-‘ andu Kebang uun di uun aa na

-‘ andu Kebang i di uun nt anai

-‘ andu elati utih di uun nt badd

e.‘ Waktu elakanaan

cu dan cD gutu 

f.‘ iaa

antuan dari ukea

g.‘ enanggung ja ab

eluruh ahai a KK ( K k jung ulu

cc.‘ enuluhan 

a.‘ ujuan u

aarakat eahai bahaa etiida bagi keehatan

b.‘ ujuan Khuu

engetahui jeni etiida


bahaa
dan enegahanna $ entingna enggunaan

lat elindung iri 

.‘ aaran

aarakat etani dea jung ulu


d.‘ kai

ejid urul )albi di duun nt badd

e.‘ Waktu elakanaan

cD gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear . c.


-

g.‘ enanggung ja ab

*udivi n . . dan hd. aifuddin

c.‘ enuluhan Keehatan igi dan ulut

a.‘ ujuan u

eberikan engetahuan dan keterailan tentang tata ara ikat gigi ang baik dan

benar keada aarakat dea jung ulu.

b.‘ ujuan Khuu

eningkatkan engetahuan dan keterailan aarakat dea jung ulu tentang

tentang tata ara ikat gigi ang baik dan benar.

.‘ aaran

aarakat ea jung ulu

d.‘ kai

ejid urul ihad di duun jung ai

e.‘ Waktu elakanaan

cD gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear c.


-
c
g.‘ enanggung ja ab

ndrea labara

cu.‘ ebagian leaflet 


iare
dan K*

a.‘ ujuan u

eberikan engetahuan tentang enakit diare dan dea berdarah erta

entingna enggunaan gara ber diu bagi keehatan.

b.‘ ujuan Khuu

eningkatkan engetahuan aarakat dan keadaranna tentang enegahan 

diare dan g nd k.

.‘ aaran

aarakat dea jung ulu

d.‘ kai

ejid urul )albi di uun nt badd

e.‘ Waktu elakanaan

cD gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear . u.


-

g.‘ enanggung ja ab

*udivi n . . dan hd. aifuddin


cD.‘ engadaan ter Keehatan

a.‘ ujuan u

eerlihatkan keada aarakat dan andu tentang nt h edia

enuluhan.

b.‘ ujuan Khuu

aarakat dan andu eiliki ter ang daat dijadikan ebagai edia

endidikan keehatan

.‘ aaran

aarakat dea jung ulu

d.‘ kai

-‘ andu elati !ndah di uun i r ngan

-‘ andu jung ahagia di uun jung ai

-‘ andu Kebang uun di uun aa na

-‘ andu Kebang i di uun nt anai

-‘ Kant r ea jung ulu

-‘ Kant r ajak

-‘ angkalan jek

-‘ !nre jung ulu ! di duun i r ngan


 . jung ulu di duun

aa na
dan  . c nt badd di duun jung ai

e.‘ Waktu elakanaan

c dan cu gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear c.


-

u
g.‘ enanggung ja ab

eluruh ahai a KK ( K k jung ulu

c.‘Kerja akti

a.‘ ujuan u

enggalang keberaaan aarakat dala enitakan lingkungan ea jung

ulu g berih dan ehat

b.‘ ujuan Khuu

-‘ erbentukna keberaaan antar arga duun

-‘ eritana lingkungan g berih di etia duun di ea jung ulu

-‘ enibulkan raa tanggung ja ab akan keberihan lingkunganna aing-

aing.

.‘ aaran

aarakat dea jung ulu

d.‘ kai

-‘ ejid urul )albi duun nt badd

-‘ Kuburan dea jung ulu

-‘ Kant r ea jung ulu

e.‘ Waktu elakanaan

D uli dan c gutu 

f.‘ iaa

 adaa ahai a ebear u.


-

g.‘ enanggung ja ab

eluruh ahai a KK ( K k jung ulu


D

    

!
   

elakanaan r gra kerja ang kai lakukan dilaangan dieuaikan dengan

hail endataan dan bervai ang kai lakukan dengan et de t tal aling dan

berdaarkan hail enilaian nilai dea ehat ang kai lakukan. daun hail

endataanna keudian diinut dan dianalii dengan enggunakan r gra 

ebagai bahan kajian untuk enilaian dea ehat. eetaan aing dilakanakan ada

tanggal cu gutu . #ail endataanna


antara lain :


‘     Ê 

!3‘ #  

½ #)
!
 #   #    Ê 
% # 
 # " 
$&&(
 #   
  
  # ½ 
    *
 #  4 3
 # 
 ' ' ' ' ' ' '
 nt anai  D 
c 
 
u  
D (. !&&
aa na  cc 
 c 
 c c
  D 
 !-! !&&
 nt add  D 
 D D
 D DD
  c c
c (- !&&
jung ai  cu 
 c
 u
  u c
 !/& !&&
i r ngan  cc 
c c  D
  u cD
 $&! !&&
½ & & -)! /,5- $/ )50 0! !!5, & & /, !&5) /!) !&&
Ô Ô

 ata di ata enunjukkan bah a uber ir inu keluarga di ea

jung ulu ang aling banak digunakan adalah uur teb k


dengan uun

i r ngan ebagai uun engguna uur teb k terbanak aitu ekitar 
c 

atau ekitar cc KK.


$3‘ ^   Ê 

½ #)
$
 #      Ê 
% # 
 # " 
$&&(

  
½ 
   + ½  + 
 ' ' '
 nt anai  c /!) !&&
aa na  c /!) !&&
 nt add cu c  /!) !&&
jung ai c 
u c c
 /!) !&&
i r ngan 
u 
 /!) !&&
½ .0$ (-5. )! ,5, /!) !&&
Ô Ô

erdaarkan data di ata diketahui bah a erentae enduduk ang kualita

fiik air inuna eenuhi arat keehatan enaai 


 . #al ini

enunjukkan bah a aarakat dea jung ulu elalu eerhatikan keberihan

dan keehatan terutaa ang berhubungan dengan air inu. ir terebut

diergunakan untuk inu


andi
enui dan keerluan ruah tangga lainna.


)3‘    

½ #)
)
 #       Ê 
% # 
 # " 
$&&(

    
½ 
  6 ½ 
 ' ' '
 nt anai D 
c 
 (. !&&
aa na cu c
D cu 
 !-! !&&
 nt add 
 
D (- !&&
jung ai cDu D
c c
 !/& !&&
i r ngan c 
c c
 $&! !&&
½ -(( 0, !!, !. /!) !&&
Ô Ô

ata di ata enunjukkan bah a aarakat ea jung ulu telah eaak

airna ebelu dik nui. #al ini dibuktikan dengan tinggina erentae erilaku

eaak air ebelu dik nui ada tia duun


dengan uun i r ngan

ebagai duun dengan erilaku eaak air ebelu dik nui tertinggi aitu

ebear 
c atau ekitar c KK.


,3‘  ½   

½ #)
,
 #    ½   
 Ê % # 
 # " 
$&&(

 ½   
 
    ½ 
   *  + 
Ê  
 
 ' ' ' ' '
 nt anai 
 u cu
 
 Dc $$ !&&
aa na D DD
D D DD
D  c cc
 ( !&&
 nt add c u
 u
c  c D
u $0 !&&
jung ai c u
 D cD
u c  
c $0 !&&
i r ngan c u
 
 D
 c u
 $. !&&
½ !$ !&5. $$ !(5- ,0 ,$5- )! $/5, !!) !&&
Ô Ô

ata di ata enunjukkan bah a alaan terbanak aarakat ea jung ulu

tidak eaak air adalah karena ereka enggunakan air keaan"air gal n
aitu

ebear D
 . daun alaan lainna ehingga ebagian aarakat dea jung

ulu tidak eaak air


aitu tidak adana bahan bakar untuk eaak air eerti

kau bakar atau ketidakauan untuk ebeli inak tanah. daula ang

engatakan bah a eaak air daat ebuat akit erut.


-3‘  " # 

½ #)
-
 #   " #  
 Ê % # 
 # " 
$&&(

 " #  


½ 
  6 ½ 
 ' ' '
 nt anai D D D c (. !&&
aa na c 
 c uu
 !-! !&&
 nt add u Dc
c 
 (- !&&
jung ai cuD 
 u c
 !/& !&&
i r ngan c u
c uD c
 $&! !&&
½ ,0/ .05) $$. )!5/ /!) !&&
Ô Ô

ata di ata enunjukkan bah a erentae keeilikan jaban keluarga

aarakat ea jung ulu adalah 


u atau ekitar D KK
dengan uun

i r ngan ebagai duun dengan erentae keeilikan jaban keluarga tertinggi

ebear u
c atau ekitar c KK. *ang tidak eiliki jaban keluarga ebear uc


 atau ekitar KK


dengan uun nt badd ebagai duun dengan erentae

terbear ang tidak eiliki jaban keluarga aitu ekitar 


 atau ekitar KK.


.3‘ "" # 

½ #)
.
 #  "" #  6 
 Ê % # 
 # " 
$&&(

"" #  6 


½ 
    ^ 
 ' ' '
 nt anai Dc 
 c
 ,/ !&&
aa na D c
 
 !&) !&&
 nt add u 
 u 
 ,& !&&
jung ai c 
u u
 !), !&&
i r ngan c D c !.( !&&
½ ,,& 0(5$ -) !&50 ,() !&&
Ô Ô

ata di ata enunjukkan bah a erentae ditribui frekueni KK enurut

jeni jaban keluarga ang diiliki aarakat ea jung ulu adalah jeni

jaban leher anga dengan erentae ebear 


 atau ekitar DD KK
dan

iana eiliki jaban keluarga jeni elung ebear c


 atau ekitar u KK.

uun jung ai adalah duun dengan erentae keeilikan jaban keluarga

jeni leher anga tertinggi aitu ebear 


u atau ekitar c KK
dan uun

aa na adalah duun dengan erentae keeilikan jaban keluarga jeni

elung terbear aitu ekitar 


 atau ekitar KK.

u
/3‘   #   # 4 3

½ #)
/
 #  
   #   # 4 3
 Ê % # 
 # " 
$&&(

  


½ 
  6 ½ 
 ' ' '
 nt anai c c
 D 
 (. !&&
aa na  cD D !-! !&&
 nt add 
u u
 (- !&&
jung ai   !/& !&&
i r ngan ccD 
 Du
u $&! !&&
½ $$. )!5/ ,0/ .05) /!) !&&
Ô Ô

ata di ata enunjukkan bah a erentae ditribui frekueni KK enurut

keeilikan aluran ebuangan ir ibah 


rata ( rata aarakat ea

jung ulu tidak eiliki aluran ebuangan ir ibah  aitu ebear


u atau ekitar D KK. uun i r ngan ebagai duun dengan erentae

keeilikan aluran ebuangan ir ibah  tertinggi aitu ebear 


 

atau ekitar ccD KK


naun belu eenuhi tandar atau arat keehatan. daun

uun nt badd adalah duun terbanak ang tidak eiliki aluran ebuangan

ir ibah 
dengan erentae ebear u
 atau ekitar KK.

uc
03‘ ½  #  #  *½ ^ % * 

½ #)
0
 #  
½  #  #  *½ ^ %* 
 Ê % # 
 # " 
$&&(

½  #  #  *½ ^ %* 


      ½ 
   ½ #    
 ½ 
 * 
 *    4 3
 ' ' ' ' ' '
 nt anai  cu cu
 
c c
u u u
c (. !&&
aa na u
u c 
 D cc 
c D 
 !-! !&&
 nt add c c
c 
D  
 c c
c (- !&&
jung ai c 
 u 
D  c 
D c 
D !/& !&&
i r ngan D
 DD c
 u c
u cc 
 c
 $&! !&&
½ $- )5- !!/ !.5, !! !5- -!& /!5- ). -5! /!) !&&
Ô Ô

ata di ata enunjukkan bah a erentae ditribui frekueni KK enurut

teat ebuangan libah dari kaar andi " teat ui " daur aarakat ea

jung ulu rata ( rata eiliki teat ebuangan libah berua teat

ebuangan libah tana enaungan di tanah. #al ini dibuktikan dengan

tinggina erentae teat enaungan tana enaungan di tanah aitu

ebear c
 atau ekitar c KK.

u
(3‘  ½   

½ #)
(
 #   ½   
 Ê % # 
 # " 
$&&(

 ½   
½ 
  6 ½ 
 ' ' '
 nt anai c c
 c
u (. !&&
aa na u
D u
 !-! !&&
 nt add c 
c D 
 (- !&&
jung ai cc D
 u
u !/& !&&
i r ngan c 
 D D
D $&! !&&
½ )-. -& )-/ -& /!) !&&
Ô Ô

ata di ata enunjukkan bah a erentae ditribui frekueni KK enurut

keeilikan teat aah di ruah aarakat ea jung ulu aih uku

rendah
aitu . uun nt anai adalah duun dengan erentae tertinggi

aitu ebear c
u atau ekitar KK.

uu
!&3‘½  #  *  

½ #)
!&
 #  
½   #  *  
 Ê % # 
 # " 
$&&(

½   #  *  


# 
½ 
"  ½ 
  #  #  # 
 # #  ½ 
   ½ 
# 
 
½ 
 ' ' ' ' ' ' '
 nt anai 
c u 
 c c 
c  
u (. !&&
aa na  cu 
D c c   u
u !-! !&&
 nt add u u
 D 
D c c
c 
u c c
c c
c (- !&&
jung ai 
 cuc 
c c 
 D
c u c
 
u !/& !&&
i r ngan c cD 
 c c  c cu 
 $&! !&&
½ $( ,5! --- //50 ), ,50 ), ,50 . &50 -- /5/ /!) !&&
Ô Ô

ata di ata enunjukkan bah a erentae ditribui frekueni KK enurut

teat aling ering ebuang aah " eng lahan aah aarakat ea jung

ulu adalah dibakar dengan erentae ebear 


 atau ekitar KK. uun

aa na adalah duun dengan erentae tertinggi aitu ebear 


D atau ekitar

cu KK.

uD