Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 2011

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 2
SMK SERI ROMPIN

Bulan Bidang / Unit Hasil Pembelajaran Aktiviti Startegi P & P BBM


/Minggu Pembelajaran
1 1.0 Meneroka pelbagai Unsur 1. Pelajar menghasilkan 1. Teori Kecerdasan Pelbagai jenis
3-7.1.11 PENGHASILAN Seni berbagai-bagai Pelbagai- Interpersonal, alat tulis
SENI VISUAL dan Prinsip Rekaan dalam jenis garisan Visual ruang, Verbal seperti pen,
1.1ASAS SENI Asas 2. Pelajar menghasilkan Linguistik, Kecerdasan pensel,
REKA Seni Reka kesan spontan kinestetik marker,
a. Unsur Seni Aras 1 dengan menggunakan krayon,tali
i. GARISAN i. Memahami garisan pelbagai bahan guni, urat kayu,
a. Jenis garisan dalam konteks seni. daun, arang, nila,
seperti ii. Memahami jenis-jenis berus dan
i. kasar garisan. lain-lain
ii. nipis
iii. berbulu
2 a. Garisan di alam Aras 2 1. Pelajar mencipta 1. Pembelajaran masteri Kertas warna
10-14.1.11 sekeliling i. Memahami wujudnya pergerakan dengan – menguasai hasil
i. benda alam garisan di alam garisan. maklumat
ii. benda buatan sekeliling. 2. Pelajar menghasilkan 2. Pembelajaran
manusia ii. Memahami pelbagai satu teknik kajian konstektual
b. Kajian kesan bahan memberi kesan garisan samada cetakan – memproses
garisan melalui garisan yang berlainan. lino, saring maklumat.
i. pelbagai media sutera, anyaman.
ii. pelbagai teknik
c. Garisan dan
pergerakan.
3 a. Garisan dan Aras 3 1. Pelajar melukis KBKK – mengumpul Pensel, pensel
17-21.1.11 corak. i. Mencipta pergerakan beberapa bentuk, dan mengelaskkan – warna
b. Garisan untuk ilusi dengan garisan contohnya KUBUS dan kritis
menimbulkan ii. Memahami susunan memasukkan Menurut urutan - kritis
bentuk. garisan dengan garisan dengan gaya
c. Garisan dan menimbulkan bentuk susunan dan jarak
ruang dalam lukisan dan catan yang berlainan.
2. Pelajar menghasilkan
satu sketsa

4 ii. RUPA Aras 1 1. Hasilkan rupa contoh 1. Teori Kecerdasan Rajah-rajah


24-28.1.11 d. Jenis rupa i. Mengenal dan daun dengan Pelbagai- Interpersonal, matematik,
(i) geometri membezakan rupa menggunakan kertas Kecerdasan kinestetik gambar-gambar
(ii) organik organik dan geometri. hitam dan bewarna. 2. Pembelajaran masteri bahan organik,
e. Rupa positif dan ii. Mengenal rupa positif 2. Lukis 2 rupa geometri – menguasai hasil logo, huruf dan
negatif. dan negatif. ( satu positif dan maklumat simbol
. satu negatif)
3. Hasilkan catan mono
dengan menggunakan
objek kutipan seperti
daun atau tulang ikan
5 a. Rupa dan Aras 2 1. Membuat corak 1. Pembelajaran Kertas lukisan,
31-2.2.11 lambang. i. Memahami lambang ulangan struktur – konstektual kertas warna.
b. Rupa dan corak. dihasilkan daripada mengenai rupa positif – memproses Gam dan
rupa. dan negatif. maklumat. gunting.
2. Capan Saring Sutera 2. KBKK – mengumpul
– Rupa POSITIF dan mengelaskkan –
dan NEGATIF kritis
3. Hasilkan ‘mobail’
dengan rupa ………..
4. Teknik warna atau
kolaj
5. Capan – Saring sutera
6. Membuat pembalut
hadiah, kulit album

6 c. Rupa dan muka Aras 3 1. Gunting huruf pada KBKK - mengumpul Pembaris grid,
7-11.2.11 taip. i. Memahami teknik akhbar dan lekatkan dan mengelaskkan – kertas lukisan,
penghasilan rupa muka pada kertas lukisan . kritis warna air
taip. 2. Membuat huruf
BLOK (3 X 5) A – Z, 0
- 9.
3. - Lanjutan latiahan
membina huruf -
5 X 5 atau 4 X5
4. Hasilkan POSTER
5. Mencipta lambang
dari objek yang
mudah

7 iii. BENTUK Aras 1 1. Hasilkan kerja binaan 1. Teori Kecerdasan Kertas tumbuk,
14-18.2.11 a. Jenis bentuk i. Memahami bentuk dari hasil-hasil / Pelbagai- Interpersonal, dan gam.
i. konkrit konkrit dan ilusi. bahan buangan. Kecerdasan kinestetik
ii. ilusi Aras 2 2. Menghasilkan bentuk 2. Pembelajaran masteri
b. Garisan dan i. Memahami garisan dalam catan. – menguasai hasil
bentuk. dapat mencipta bentuk 3. Menghasilkan lukisan maklumat
c. Rupa dan bentuk. konkrit dan ilusi bergambar yang
bertemakan
pemandangan
( penegasan
pada bentuk)
8 d. Membina bentuk. Aras 3 1. Arca dari dawai, lidi, 1. Pembelajaran Lidi, dawai halus
21-25.2.11 e. Bentuk manusia i. Memahami rupa dapat pencolek gigi dll. ( konstektual
mencipta bentuk. garisan menghasil – memproses
ii. Menggambar hasil bentuk) maklumat.
lukisan dengan 2. Hasilkan bunga, 2. KBKK – mengumpul
penekanan kepada bakul, burung dari dan mengelaskkan –
penghasilan bentuk di kertas warna. kritis, menurut urutan
dalam ruang. 3. Melukis rakan –
‘shading’ supaya
menimbulkan bentuk.
4. lilit dawai pada objek
contoh botol dan
pergerakannya.
9 UPT 1
28-4.3.11
10 iv. JALINAN Aras 1 1. Cipta satu kerjakolaj 1. Teori Kecerdasan Gambar buah
7-11.3.11 a. Jenis jalinan i. Memahami jenis-jenis berdasarkan Pelbagai- Interpersonal, nenas, daun,
i. sentuh jalinan sentuh dan pungutan bahan yang Kecerdasan kinestetik sisik ikan, tikar,
ii. tampak tampak. menunjukkan 2. Pembelajaran masteri tayar, anyaman
b. Mengkaji bentuk Aras 2 jalinan. – menguasai hasil
jalinan. i. Mengaitkan aktiviti 2. Menghasilkan kerja maklumat
jalinan dalam kolaj daripada keratan
mencorak. majalah atau surat
khabar
berdasarkan tema yang
sesuai.

11 c. Mencipta jalinan Aras 3 1. Membuat capan 1. Pembelajaran perca kain,


21-25.3.11 dengan pelbagai 1. Merancang penggunaan dengan menggunakan konstektual kertas
bahan. bahan berjalinan dalam bahan-bahan yang – memproses warna, gam,
d. Mencipta jalinan aktiviti kolaj. mempunyai maklumat. gunting
dengan pelbagai 2. Menghasilkan satu permukaan yang 2. KBKK – mengumpul dan sebagainya.
teknik. penghasilan seni berjalin. e.g. pelepah dan mengelaskkan –
dengan menggunakan pisang. kritis
pelbagai bahan 2. Lukis beberapa objek
berjalinan contoh cawan,
botol, pasu, buah-
buahan dan masukkan
jalinan.
12 v. RUANG Aras 1 1. Lukisan diluar bilik 1. Teori Kecerdasan Kertas lukisan,
28-1.4.11 a. Perhubungan i. Memahami pelbagai darjah yang Pelbagai- Interpersonal, cat air
ruang saiz dapat mewujudkan mempunyai unsur Kecerdasan kinestetik dan pensel.
dan perspektif. kesan ruang. perspektif dan warna Gambar
untuk menimbulkan pemandangan
ruang.

13 b. Perhubungan Aras 3 1. Lukisan diluar bilik 1. Pembelajaran masteri Kertas lukisan,


4-8.4.11 ruang dan Memahami konsep ruang darjah yang – menguasai hasil cat air
perspektif. dalam lukisan perspektif mempunyai unsur maklumat dan pensel.
perspektif dan warna Gambar
untuk pemandangan.
menimbulkan ruang

14 c. Perhubungan Aras 2 1. Pembelajaran Kertas lukisan,


11-15.4.11 ruang i. Memahami warna dan konstektual cat air
dan warna. ton dapat menimbulkan – memproses dan pensel.
ruang di dalam hasil maklumat. Gambar
karya seni. pemandangan

15 d. Perhubungan Aras 2 1. Hasilkan bulatan- 1. KBKK – mengumpul


18-22.4.11 ruang dan bentuk. i. Mewujudkan ciptaan bulatan warna tona dan mengelaskkan –
ruang di dalam hasil seni warna kritis
16 vi. WARNA Aras 1 1. Pelajar 1. Teori Kecerdasan Carta roda
25-29.4.11 a. Jenis warna i. Mengenal jenis-jenis mencampurkan 2 warna Pelbagai- Interpersonal, warna.
i. Warna asas warna. menjadi Kecerdasan kinestetik Cat air, berus,
ii. warna sekunder ii. Mengetahui warna asas warna sekunder. pembancuh
iii. warna tertier tidak boleh dihasilkan 2. Pelajar warna
dengan campuran mencampurkan warna
warna-warna lain bersebelahan
dalam roda warna untuk
menjadi warna
tertier.

17 b. Kaitan warna dan Aras 2 1. Mencipta pelbagai berus,


3-6.5.11 suasana dalam alam i. Mengait warna seni jenis rupa dan warna pembancuh
sekeliling. tampak dengan warna untuk mobail. warna
c. Nilai warna: alam sekeliling. 2. Menghasilkan kerja
i. ton ii. Memilih nilai warna kolaj dengan jenisjenis
ii. kroma ton. warna.
iii. Memahami wujudnya 3.Pelajar menghasilkan
ton di alam sekeliling. BUKU SKRAP
iv. Memahami gubahan 4. Pelajar memilih satu
sewarna warna asas dan
mencampurkan dengan
warna putih
dalam nisbah yang
berlainan.

18 d. Gubahan warna Aras 2 1. Hasil gubahan kerja 1. Teori Kecerdasan Carta roda
9-13.5.11 i. Sewarna 1. Memahami wujudnya kolaj dengan Pelbagai- Interpersonal, warna.
ii. harmoni warna panas dan sejuk menggunakan tisu / Kecerdasan kinestetik Cat air, berus,
iii. penggenap serta kaitannya dengan selofone paper secara pembancuh
alam sekeliling dan 2. bertindih-tindih. warna.
kegiatan seni lukis 3. Lukis satu reka corak
yang mudah
dengan satu warna
dalam pelbagai ton
4. Hasilkan satu corak
berdasarkan warna
HARMONI
5. Menghasilkan
gubahan warna
6. PENGGENAP dan
SEPANDUK atau
POSTER
7. Membuat corak bebas
8. Melekatkan warna-
warna tertentu pada
sekeping kertas warna
yang besar sedikit
saiznya.

19 UPT 2
16-20.5.11
20 e. Suhu warna Aras 2 1. Mewarna 1. Pembelajaran masteri Cat air, berus,
23-27.5.11 i. warna panas i. Memahami warna pemandangan di luar – menguasai hasil pembancuh
ii. warna sejuk berubah mengikut jarak bilik darjah. maklumat warna.
f. Warna bertindak. 2. Melukis dan mewarna 2. Pembelajaran
g. Warna daripada keratan konstektual
perspektif. akhbar – memproses
3. Menghasilkan maklumat.
gubahan seperti poster,
mencorak, logo, kad
ucapan.
21 1.2 Prinsip Rekaan Aras 1 1. Hasilkan Harmoni 1. Pembelajaran masteri Rotan,
13-17.6.11 i. HARMONI i. Memahami wujudnya dalam mencorak ( kerja – menguasai hasil mengkuang atau
a. Kajian harmoni harmoni dalam alam kolaj) - potong kertas maklumat kertas warna
di alam sekeliling sekeliling dari segi dan tampal 2. Pembelajaran
dari segi susunan susunan garisan, warna, 2. Susun jaluran kertas ( konstektual
bentuk dan warna rupa bentuk dan jalinan. yang dipotong) dan – memproses
serta corak Aras 2 tampal pada kertas. maklumat.
tradisional i. Mamahami penggunaan 3. KBKK – mengumpul
seperti ukiran, harmoni dalam kegiatan dan mengelaskkan –
anyaman dan aktiviti seni. kritis
tembikar. Aras 3
b. Aplikasi harmoni i. Mengaplikasi
dalam aktiviti penggunaan harmoni di
mencorak dan dalam aktiviti seni.
mereka bentuk.
.
22 1.2.2 KONTRA Aras 1 Tema POSTER – Jauhi 1. Pembelajaran masteri Kertas warna ,
20-24.6.11 a. Kajian i. Memahami penggunaan Dadah. Gaya – gam dan gunting.
penerokaan unsur-unsur seni serta POINTILISME. ( Titik- menguasai hasil
melalui kombinasinya untuk titik ) maklumat
penggunaan unsur- menimbulkan konrta 2. Pembelajaran
unsur seni. dalam aktiviti seni. konstektual
b. Aplikasi kontra Aras 2 – memproses
dalam aktiviti seni i. Menghasilkan lukisan maklumat.
i. corak yang bertemakan kontra 3. KBKK – mengumpul
ii. Poster Aras 3 dan
iii. menggambar i. Membezakan harmoni mengelaskkan – kritis
dan kontra.
ii. Merancang dan
menghasilkan lukisan
yang berkonsepkan
kontra

23 ii. PENEGASAN Aras 1 a. Aplikasi penegasan Contoh poster,


27-1.7.11 a. Kajian i. Memahami maksud 1. Pembelajaran masteri dalam aktiviti iklan,
penegasan. penegasan di dalam – menguasai hasil mencorak dan pembungkusan
b. Fokus dalam konteks seni. maklumat menggambar. dan
sesuatu Aras 2 2. Pembelajaran lain-lain.
susunan seperti i. Memahami wujudnya konstektual
yang penegasan pada alam – memproses maklumat.
terdapat dalam sekeliling. 3. KBKK – mengumpul
i. alam sekeliling Aras 3 dan mengelaskkan –
ii. lukisan atau i. Memahami penggunaan kritis
corak penegasan dalam
iii. kerja 3 D lukisan, catan dan
aktiviti seni.
Membuat corak, Poster
atau catan
24 iv. IMBANGAN Aras 1 Buat susunan corak – 1. Teori Kecerdasan Gambar-gambar
4-8.7.11 a. Kajian imbangan i. Memahami makna imbangan simitri dan Pelbagai- Interpersonal, objek
(i) alam sekeliling – imbangan tidak simitri Visual ruang, Verbal alam yang
susunan bentuk ii. Memahami imbangan Linguistik, Kecerdasan seimbang.
(ii) Corak dan motif terdapat pada objek kinestetik Ketas lukisan
– rupa dan warna alam semulajadi dan 2. Pembelajaran masteri warna
b. Aplikasi buatan manusia. – menguasai hasil dan berus.
imbangan Aras 2 maklumat
dalam aktiviti i. Memahami imbangan 3. Pembelajaran
(i) mencorak dalam corak dan motif. konstektual memproses
(ii) kraf – ukiran Aras 3 maklumat.
anyaman i. Mengetahui fungsi 4. KBKK – mengumpul
imbangan di dalam dan mengelaskkan –
menggambar dan kritis
rekaan grafik. Menurut urutan - kritis
ii. Mengaplikasikan
prinsip imbangan di
dalam karya seni

25 v. PERGERAKAN Aras 1 Membuat corak, Poster 1. Teori Kecerdasan Cat air, berus
11-15.7.11 DAN IRAMA i. Memahami pergerakan atau catan Pelbagai- Interpersonal, dan kertas
a. Kajian dalam konteks seni Visual ruang, Verbal lukisan.
pergerakan Aras 2 Linguistik, Kecerdasan Contoh-contoh
i. alam sekeliling, i. Mengetahui pergerakan kinestetik catan dan
kesan garisan boleh dihasilkan dalam 2. Pembelajaran masteri gambar.
ii. lukisan atau bentuk seni tampak – menguasai hasil
catan, garisan, ii. Memahami penggunaan maklumat
rupa unsur-unsur seni untuk 3. Pembelajaran
menimbulkan konstektual
pergerakan. – memproses
Aras 3 maklumat.
i. Memahami penggunaan 4. KBKK Menurut
pergerakan dalam hasil urutan -
kerja seni. kritis

26 vi. Aras 1 Membuat corak, Poster 1. Teori Kecerdasan Warna air, warna
18-22.7.11 KEPELBAGAIAN i. Memahami makna atau catan. Pelbagai- Interpersonal, poster, berus dll.
v. KESATUAN kepelbagaian dan Visual ruang,
kesatuan 2. Konstruktivisme
Aras 2 3. Pembelajaran masteri
i. Mengetahui – menguasai hasil
kepelbagaian dan maklumat
kesatuan menambahkan 4. KBKK –
nilai di dalam karya membanding
seni. dan membeza – kritis.
Aras 3 Menjana idea – kritis
i. Mengaplikasikan
kepelbagaian dan
kesatuan di dalam kerja
seni.

27 2. SENI HALUS Aras 1 Membuat lukisan 1. Kecerdasan Pelbagai- Dakwat, arang


25-29.7.11 a. Lukisan i. Menghasilkan lakaran Interpersonal, Visual
ii. garisan selari dalam proses ruang, Verbal
iii. garisan zig zag penghasilan karya Seni Linguistik,
Memahami proses Halus Kecerdasan kinestetik
penghasilan Aras 2 2. Konstruktivisme
Seni Visual dan i. Memahami perspektif Pembelajaran masteri –
berkomunikasi dan kadar banding menguasai hasil
dalam semua dalam membuat maklumat
bidang Seni Halus lakaran.
berkaitan : ii. Membuat kemasan
a) idea dan proses hasil kerja.
i. mesej/kandungan Aras 3
ii. pengwujudan i. Melukis dan
idea mengaplikasi teknik
iii. olahan idea pelukisan . (rendering)
b) Olahan karya ii. Mengolah Prinsip
i. Asas Seni Reka Rekaan dengan
ii. Media memberi perhatian
iii. Alat kepada:
- kadar banding
- hubungkaitan
kedudukan
objek
- perspektif
- satah
- imbangan
iii. mengaplikasi perisian
computer yang sesuai
dalam kerja seni halus
iv. proses penyediaan
portfolio
28 b. Catan sda Membuat catan cat air sda Catan - warna
1-5.8.11 i. impasto tentang sesuatu tajuk poster,
ii. kecatan mudah. Teknik basah / warna air
(paintery) Kering.

29 c. Arca sda Membentuk arca dari Sda Arca – media


8-12.8.11 i. assemblaj kertas tebal atau bahan- campuran,
ii. stabail bahan bahan kutipan
iii. mobail buangan.

30
15-19.8.11 UPT 3

31 d. Cetakan sda d. Cetakan sda Cetakan - lino,


22-26.8.11 i. timbulan i. timbulan kayu,
ii. stensilan ii. stensilan kertas
iii. monoprint iii. monoprint
Sda Membuat cetakan
menggunakan bahan-
bahan

Ubi Kentang / Lino

32 6. Komunikasi 1. Memahami proses Membuat POSTER Warna poster


5-9.9.11 Visual merekabentuk iaitu : bertemakan
a) Rekabentuk a) Olahan asas senireka KEBERSIHAN.
Grafik b) Proses
i) Tipografik c) Alat Teknik Poster
ii) Poster d) Media - warna tebal dan terang
iii) Senireka tanda e) Teknik - warna penggenap
iv)Persembahan - mudah difahami
v) Dokumentasi - lukisan berbentuk
– catan atau kolaj. GRAFIK
5. Membuat corak untuk
kertas pembungkus –
catan atau kolaj

33 1.4 KRAF Aras 1 1. Membuat ukiran kayu 1. Teori Kecerdasan i. Contoh-contoh


12-15.9.11 TRADISIONAL i. Menyenarai fungsi 2. Membuat sulaman Pelbagai- Interpersonal, karya ukiran
a. Ukiran kayu ukiran kayu dan tekat tekat mudah Visual ruang, kayu dan tekat
b. Tekat ii. Membuat ukiran dan 2. Konstruktivisme ii. Transparency,
Mengetahui dan tekat menggunakan 3. Pembelajaran masteri OHP.
menambah alat, bahan dan teknik – ii. Kertas warna,
kemahiran dalam yang sesuai menguasai hasil kertas lukisan,
seni ukiran kayu Aras 2 maklumat gam dan gunting
dan tekat i. Menyatakan sejarah 4. KBKK – iii. benang, kayu,
ukiran kayu dan tekat membanding dan pahat dan
tempatan membeza – kritis. sebagainya.
ii. Mengenali beberapa Menjana idea – kritis
tokoh kraf
iii. Menentukan teknik,
motif, bentuk dan ragam
hias berdasarkan
kawasan, daerah atau
negeri tertentu
iv. Mereka bentuk kraf
tradisional dalam bentuk
2D
Aras 3
i. Merekacipta kraf
ukiran kayu dan tekat
dengan menggunakan
bahan, alat dan teknik
yang berkaitan
ii. Menghasilka ragam hias
yang sesuai
iii. Membuat apresiasi reka
bentuk kraf ukiran kayu
dan tekat dengan
memberi perhatian
kepada fungsi, nilai,

34 2.0 SEJARAH Aras 1 a) Kajian Maklumat 1. Pembelajaran Akses Tayangan LCD


19-23.9.11 DAN i. Menyatakan sejarah seni b) Dokumentasi Kendiri tentang
APRESIASI SENI halus Malaysia sebelum maklumat 2. Pembelajaran masteri seni halus,
VISUAL merdeka dari aspek c) Perbincangan – menguasai hasil contoh-contoh
a. Perkembangan tokoh dan karya. d) Portfolio maklumat ukiran kayu dan
Seni Aras 2 e) Lawatan 3. Pembelajaran tekat.
Visual di Malaysia i. Mendokumentasi sejarah f) Lakonan konstektual
i. Seni Halus seni halus di malaysia – memproses
Memahami dan dari aspek pengenalan maklumat.
menghargai dan tokoh serta 4. KBKK – mengumpul
warisan budaya sumbangan mereka. dan mengelaskan –
Seni halus dan ii. Perbincangan tentang kritis
kraf tradisional kepentingan seni visual
tanah air dan dalam bidang
negara lain. kehidupan.
Aras 3
i. Menjelaskan
perkembangan kraf
ukiran kayu dan tekat
dari aspek :
Pengenalan
Tokoh dan sumbangan
ii. Membuat perbandingan
perkembangan seni
visual dalam kehidupan
dan budaya masyarakat
iii. Menyediakan folio.
35 ii. Kraf Tradisional Memahami dan a) Kajian Maklumat 1. Pembelajaran Akses Tayangan LCD
26-30.9.11 a. Ukiran kayu menghargai b) Dokumentasi Kendiri tentang
warisan budaya Seni halus maklumat 2. Pembelajaran masteri seni halus,
dan c) Perbincangan – menguasai hasil contohcontoh
kraf tradisional tanah air d) Portfolio maklumat ukiran kayu dan
dan e) Lawatan 3. Pembelajaran tekat
negara lain. f) Lakonan konstektual
Aras 1 – memproses
ii. Menyatakan sejarah seni maklumat.
halus Malaysia sebelum 4. KBKK – mengumpul
merdeka dari aspek dan mengelaskan –
tokoh dan karya. kritis
Aras 2
iii. Mendokumentasi
sejarah seni halus di
malaysia dari aspek
pengenalan dan tokoh serta
sumbangan mereka.
iv. Perbincangan tentang
kepentingan seni visual
dalam bidang
kehidupan.
Aras 3
iv. Menjelaskan
perkembangan kraf
ukiran kayu dan tekat
dari aspek :
Pengenalan
Tokoh dan
sumbangan
v. Membuat perbandingan
perkembangan seni
visual dalam kehidupan
dan budaya masyarakat
vi. Menyediakan folio
36 ii. Kraf Tradisional Memahami dan a) Kajian Maklumat 1. Pembelajaran Akses Tayangan LCD
3-7.10.11 b. Tekat menghargai b) Dokumentasi Kendiri tentang
warisan budaya Seni halus maklumat 2. Pembelajaran masteri seni halus,
dan kraf tradisional tanah c) Perbincangan – menguasai hasil contoh-contoh
air dan negara lain. d) Portfolio maklumat ukiran kayu dan
Aras 1 e) Lawatan 3. Pembelajaran tekat
iii. Menyatakan sejarah f) Lakonan konstektual
seni halus Malaysia – memproses
sebelum merdeka dari maklumat.
aspek tokoh dan karya. 4. KBKK – mengumpul
Aras 2 dan mengelaskan –
v. Mendokumentasi sejarah kritis
seni halus di malaysia
dari aspek pengenalan
dan tokoh serta
sumbangan mereka.
vi. Perbincangan tentang
kepentingan seni visual
dalam bidang
kehidupan.
Aras 3
vii. Menjelaskan
perkembangan kraf
ukiran kayu dan tekat
dari aspek :
Pengenalan
Tokoh dan
sumbangan
viii. Membuat
perbandingan
perkembangan seni
visual dalam kehidupan
dan budaya masyarakat
ix. Menyediakan folio.

37 Lukisan. Aras 1 Tema: Permandangan 1. Kecerdasan Pelbagai- Pensil, arang dan


10- i. Menghasilkan lakaran alam sekitar. Interpersonal, Visual pensil warna
14.10.11 dalam proses Tajuk: ruang, Verbal
penghasilan karya Seni (a) Sebuah Linguistik,
Halus pemandangan di Kecerdasan kinestetik
Aras 2 desa 2. Konstruktivisme
i. Memahami perspektif (b) Sebuah Pembelajaran masteri –
dan kadar banding pemandangan di menguasai hasil
dalam membuat kawasan perumahan maklumat
lakaran.
ii. Membuat kemasan
hasil kerja.

38 Catan Aras 1 Pelajar menghasilkan  Kinestetik Contoh catan


17-  Cat poster i) Mengumpul poster mudah dengan  Visual ruang tempatan
21.10.11  Cat air maklumat menggunakan cat poster  Interpersonal pelbagai teknik
 Cat minyak berkaitan unit Pelajar menghasilkan dan aliran
pembelajaran ujikaji teknik dan jenis Konstruktivisme Catan pelbagai
Aras 2 catan cat air -Pengetahuan sedia ada media sebagai
i) Mengaplikasi Menghasilkan catan perbandingan
asas seni reka tertentu dengan
dalam proses penekanan unsur tona
penghasilan cahaya dan teknik.
karya seni halus
Aras 3
i) Mengolah
prinsip rekaan
dengan
memberi
perhatian
kepada :
a) Kadar banding
b) Hubung kait
kedudukan objek
c) Perspektif
d) Satah
e) imbangan
39 &40 UPT 4
24-4.11.11

40 -42 Kuiz Pendidikan Seni Visual secara keseluruhan


7-18.11.11