Anda di halaman 1dari 1

dicadangkan:20 minit]

[.N{asa

[ 20 markah]
yangdapatkamuperolehdaripadapetikandi barvah
pengajaran
Tulis beberapa
lcbi t-"
jan'apan
jarvapankamumestilahtidakklra*g daripada50 patahperkataan.Tulis
Panjang
kamudalamsatuperenggan.

Horith seorong murid yong nokol. Semoso guru


mengojor,dio tidok menumpukonperhotiqn. Seboliknyodio
sukomenggonggurokon-rokonnyo dqn bermqin-moin.Oleh
itu, dio seringdiiegur don dinqsihofioleh gurunyo.Ncmun,
segolotegurondon nosihottersebuttidok dihirclukonnyo.
Di rumoh jugo Hsrith tidok mendengor kota ibunyo.
Seboiksohojopulong dari sekolohdic terusmencompokkcn
beg sekoloh don pokoicnnyo di meroto-roto tempct. Dic:
okon bermoin di holomon rumohnyotonpo mokon tengoh
hori. Apobilo tercso lopor, Horithokon mokon nosi tonpo
membosuh tongonnyc iertebih dohulu. Mokcnon yong
dimokon seringtidok hobis. Dio okon membuong lebihon
mokoncnnyq.

22