Anda di halaman 1dari 1

BA}IAGIANB - MENULIS'KARANGAN

{3.0MANKAH}

BIL EENTUK JE NIS TEMA PILIHAN

t CERITA

2 CERITA
MELENGKAP
3 TIDAK FAKTA
BERFORMAT
4 KEPERIHATAN

5 AUTOBIOGRAFI

o BIOGRAFI

I SURATRASMI

2 SURATTIDAK RASMI

3 SYARAHAN
4 BERFORMAT DIALOG
5 LAPORAN
6 BERITA
7 UCAPAN
8 CATATANHARIAN

BAHAGTAN
C - MENULTS
UT.ASAN
NI,AUPENGAJARAN/AMAIAN
BA|K t 20 MART(AH]

BIL JENIS TEMA PILIHAN

1 RENCANA

2 CERITA

3 PUISI

4 CATATAN

5 SURAT

6 TAPORAN