Anda di halaman 1dari 50

Penilaian Kemahiran

Bahasa
Kemahiran Mendengar.
Kemahiran Bertutur.
Kemahiran Membaca.
Kemahiran Menulis.
Kemahiran Mendengar.
ianggap sebagai satu kemahiran yang
diperoleh secara semulajadi oleh penutur
sesuatu bahasa.
ni menyebabkan kemahiran ini diabaikan
dalam pengajaran bahasa.
Kemahiran ini perlu diajar secara sistematis
supaya pelajar akan berkebolehan
mendengar dan menguasai kecekapan
bahasa dengan berkesan.
Menurut J. Floyd ( 1985 ), mendapati kajian
kecekapan mendengar penting dan perlu diajar
bersama 3 kemahiran lain.
Berikut merupakan peratus kemahiran bahasa
yang dikaji oleh J. Floyd:
Kemahiran Mendengar 42%
Kemahiran Bertutur 32%
Kemahiran Membaca 15%
Kemahiran Menulis 11%
Penilaian Kemahiran Mendengar
%ahap kebolehan pelajar memahami maksud
yang didengar dalam teks yang dirakamkan.
%erdiri pelbagai jenis laras seperti laporan,
ucapan, syarahan, perbincangan dan
perbahasan.
Kecekapan berbahasa pelajar dapat dilihat
melalui kemahiran mendengar seperti berikut:
$ambungan..
!etikan Laporan.
Berdasarkan petikan teks yang mengandungi
satu peristiwa dan disampaikan dalam gaya
bahasa laporan yang ringkas dan tepat.
!etikan Ucapan.
Rakaman berdasarkan teks yang mengandungi
satu peristiwa dan disampaikan dalam gaya
ucapan dengan menggunakan bahasa, intonasi
dan sebutan yang betul.
!etikan Syarahan.
%eks yang mempunyai tajuk tertentu dan disampaikan dengan
menggunakan bahasa, intonasi, gaya dan suara yang menarik.
$ambungan..
!etikan !erbincangan.
Rakaman berdasarkan petikan teks yang
mengandungi perbincangan dalam situasi bilik
darjah antara guru dengan pelajar yang
mengandungi isi dan idea yang jelas, tepat dan
teratur.
!etikan !erbahasan.
Rakaman berdasarkan petikan teks yang mengandungi
buah fikiran dalam suatu perbahasan dengan
menggunakan perbendaharaan kata dan susunan kata
yang sesuai, gaya dan suara yang baik.
Kemahiran Bertutur.
efinisi:"Kemahiran bertutur erujuk kepada
keupayaan pelajar menyampaikan maklumat,
pendapat, perasaan, serta idea yang kritis
dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan
intonasi yang betul secara sopan. Penekanan
diberikan pada penggunaan pengucapan
yang menggunakan tatabahasa yang sesuai."
Komunikasi yang mengandungi unsur-unsur
bunyi bahasa sebagai alat komunikasi antara
manusia.
Penilaian Kemahiran Bertutur.
Sebutan.
Kecekapan berbahasa pelajar jelas apabila pelajar
mahir mengenal huruf dan bunyi setiap abjad, suku
kata, perkataan, rangkai kata, dan ayat. Selain melatih
pelajar menyebit denagn tepat, mereka juga perlu
bertutur dengan betul mengikut bunyi, ejaan dan
makna.
%ekanan.
Satu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan
memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. Biasanya
tekanan dilakukan pada suku kata dan bertujuan untuk
menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. Misalnya,
sajak.
$ambungan.
Jeda.
isebut sebagai persendian. unsur ini
digunakan untuk memisahkan elemen-
elemen lingusitik seperti perkataan, rangkai
kata atau ayat. Jeda digunakan sebagai
hentian sebentar.
Sebagai contoh:
( #saya minum susu lembu # )
( # Saya minum susu# lembu # )
$ambungan.
ntonasi.
Adalah keadaan yang menaik atau menurun
sewaktu sesuatu ayat dilafazkan. a kadang
kala disebut nada suara. ntonasi boleh
menurun, menaik, mendatar, meninggi dan
sebagainya.
Misalnya, ayat tanya mempunyai intonasi yang
menaik di akhir ayat manakala ayat penyata
mempunyai intonasi yang menurun.
%atabahasa.
Adalah sistem, peraturan atau undang-undang yang
menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat. Antara aspek
yang dinilai ialah fonologi,morfologi dan sintaksis.
Kelancaran.
Amat dinilai melalui kelancarannya
menyampaikan idea, pandangan atau hujah
yang baik, bernas, kemas, licin dan teratur.
Kefasihan.
!erlu ada bagi pelajar dalam pertuturan agar
lebih kemas, teratur dan lancar. isamping
pertuturan yang tepat dan jelas.
Penilaian kemahiran Bertutur dalam
lisan.
uru berperanan mengenalpasti tahap
kebolehan murid dalm menguasai bahasa.
!elajar diberi lebih peluang untuk membaca
petikan, menjawab soalan dan
mengemukakan pendapat.
apat dilihat melalui pemikiran secara kritis
dan kreatif dalam menyampaikan idea.
Penilaian Kemahiran
Membaca
iri-ciri !enilaian
Matlamat !enilaian
!roses !enilaian
Pengenalan
Merupakan kemahiran penting yang perlu
dikuasai oleh pelajar
!enilaian kemahiran membaca penting untuk
mengetahui tahap kemajuan murid
!enilaian boleh dilakukan dalam pelbagai
bentuk penilaian dan jenis pengujian.
!ada asasnya, penilaian di sekolah pada
masa ini dijalankan melalui pelbagai teknik
iaitu lisan, pemerhatian dan penulisan.
iri-ciri Penilaian
(Ammons, 1972)
Menjelaskan kemajuan pembelajaran
seseorang
!roses yang berterusan
!enilaian mengkehendaki sampel kerja murid
yang mencukupi
%eknik penilaian seharusnya memberi
peluang kepada murid merasai perubahan
tingkah laku yang ingin dicapai
!enilaian dengan sendiri
%erbuka dan tiada batasan
Matlamat Dalam Penilaian
Kemahiran Membaca
Matlamat !ersepsi
Matlamat Kognitif
Matlamat Afektif
Matlamat Persepsi
alam penilaian, pelajar harus prihatin
terhadap kebolehubahan.
Mereka boleh menyesuaikan kadar
membaca, dan peka terhadap sesuatu
konsep perkataan
Malamat KognitiI
Untuk mencapai matlamat ini dalam
penilaian, keprihatinan harus ditumpukan
terhadap jenis aras pemikiran yang
digunakan semasa membaca.
Matlamat AIektiI
!enilaian harus menimbulkan perasaan dan
sikap murid atau pelajar terhadap bahan
yang dibaca
!elajar dinilai secara berterusan dengan jujur
dan adil agar pelajar dapat mengalami setiap
aras kesukaran(mudah kepada kompleks)
Proses Penilaian
Mengenal pasti idea keseluruhan
Mengenal idea utama dan sokongan
Membuat ramalan dan kesimpulan
Mengenal Pasti Idea Keseluruhan
Mesej utama yang disampaikan penulis
Mengesan pandangan, pendapat, emosi
penulis
Kenal pasti prinsip penulisan:
- !engelasan mengikut kronologi
- !engelasan mengikut hierarki
- !engelasan mengikut ciri-ciri
Mengenal Idea Utama &
Keterangan
dea Utama
- 1 atau lebih idea utama
- 1 idea utama dalam satu perenggan
Sokongan
- Huraian/keterangan yang menyokong idea
utama
- isertai dengan contoh-contoh
Membuat Ramalan & Kesimpulan
ibuat sesudah pembaca mengesan isi
tersirat
Baca dan teliti seluruh teks
%idak semestinya disokong dengan contoh
dan keterangan
Lahir daripada resolusi dan kefahaman
pembaca
Kesimpulan
!enilaian kemahiran membaca juga dianggap
sebagai salah satu aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dan ianya adalah penting bagi
tujuan mengesan tahap kemajuan atau
pencapaian kemahiran membaca bagi setiap
murid-murid.
!LAA KMAHRA
MULS
Kemahiran yang paling penting yang perlu
diajar.
!enulisan merupakan satu aspek penting
dalam perakaman bahasa yang melibatkan
fikiran, pengetahuan, teknik dan gaya.
Menulis karangan adalah teknik pengujian
paling kerap digunakan bagi menguji
kemahiran penulisan pelajar.
%ujuan Penilaian
Mengetahui sejauh mana pelajar telah
menguasai kemahiran ini dalam sesuatu
bahasa.
Heaton(1988), kemahiran ini bukan sahaja
memerlukan penguasaan aspek tatabahasa
dan retorik tetapi juga unsur konseptual dan
penilaian.
Komponen kemahiran menulis Heaton:
- !enggunaan bahasa, kemahiran mekanikal,
penggunaan isi, gaya dan kemahiran menilai.
enis Ujian
Ujian pencapaian berkait rapat dgn sesuatu
kursus bahasa atau sukatan pelajaran dan
berdasarkan objektif atau sukatan pelajaran.
Bertujuan menentukan pencapaian pelajar dalam
objektif pelajaran yg diikuti.
Ujian pencapaian kemajuan adalah ujian
pencapaian yg digunakan untuk mengukur
kemajuan pelajar dalam sesuatu kursus.
Ujian diagnostik adalah untuk mengesan
kekuatan dan kelemahan pelajar dalam
kemahiran mengarang.
ara Menguji
Seperti mencatat nota, mengembangkan
maklumat berasaskan nota, mengisi borang,
menulis surat dan menulis karangan
berbentuk cerita, huraian, laporan dan
perdebatan.
!eringkat awal penulisan boleh diuji dengan
menyambung ayat.
!eringkat tinggi, boleh diuji dalam tugasan.
enis %ugasan
%ugasan2 Bebas - pelajar diberi satu tajuk
dan dikehendaki menulis tanpa bimbingan.
%ugasan Berpandu pelajar diberi
ransangan dalam bentuk graf, jadual, gambar
atau bahan bahasa yg lain untuk ditulis.
%ugasan Berdasarkan !engalaman pelajar
diberi peluang mendapat bahan dan
kemahiran melalui pengalaman, sebelum
mereka diberi tugasan yang sebenar untuk
dilaksanakan.
Penulisan Ujian
Untuk kesahihan isi dan juga kesan yg baik
ke atas pengajaran, pilihan antara kemahiran
menulis ini perlu dibuat untuk diuji.
Senelum ujian ditulis, perlu diadakan
spesifikasi ujian iaitu maklumat tentang isi,
format, masa yg diperuntukkan, peringkat
perlakuan mengikut kriteria yg tertentu dan
cara memberi markah.
a. Isi ujian
i. %ugasan tugasan yg perlu dilaksanakan oleh
pelajar dalam ujian penulisan harus berdasarkan
sukatan pelajaran. %ugasan ini memerlukan pelajar
menulis dengan menggunakan kemahiran menulis
yang sesuai degan jenis teks.
ii. Jenis karangan cerita, huraian, laporan, ulasan
dan pengumuman, arahan, nota, surat kiriman dan
lain-lain.
iii. !enerima/!embaca orang yang menerima
(membaca) apa yang ditulis pelajar.
iv. Format dan Masa ujian dibentuk mengikut
struktur termasuklah peruntukan masa dan jenis
soalan.
Kepentingan skim pemarkahan dalam
teknik penilaian
Menguji dan mengukr kebolehan murid
menyusun fikiran dan pendapat serta
melahirkannya dengan menggunakan perkataan,
gaya dan bahasa sendiri dalam bentuk
komunikasi tulisan.
ilihat dari sudut ketekalan pemarkahan dan
kebolehpercayaan pengukuran, skim
pemarkahan dianggap sangat penting bagi
seorang pemeriksa atau kumpulan pemeriksa.
Skim pemarkahan karangan sesuatu bahan
pemeriksaan membuktikan antara lain sub-
kemahiran yang perlu diukur dan dinilai.
Penilaian berdasarkan 3 aspek
kebolehan dalam karangan:
a) si kandungan
b) !enyusunan
c) Bahasa
%ujuan skim pemarkahan disediakan
untuk para guru atau pemeriksa.
Mengurangkan unsur-unsur subjektif dengan
memasukkan unsur2 keobjektifan dalam sistem
pengukuran dengan menggunakan skala
tertentu.
Mengawal ketekalan pemarkahan pemeriksa dgn
menggunakan panduan gred yang standard
dalam proses pemarkahan, dan mengawal
kebolehpercayaan pengukuran yang dihasilkan.
Menyenarai semak sub-subkemahiran penting
yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran.
Mengkuantitikan kemahiran dalam bentuk
markah dan markat.
2 %KK !LAA ALAM
KARAA
%eknik lobal (Holistik)
i. !emeriksa menilai kualiti sesuatu karangan
berdasarkan tanggapan pemeriksa secara
keseluruhan.
ii. Menurut Heaton (1979), sebaik-baiknya 3 atau
4 orang pemeriksa menilai 1 karangan dan 1
persetujuan diambil untuk menentukan mutu
karangan itu.
iii. %erdapat skala pemarkahan yang
menggunakan skala 5 mata, 10 mata dan
sebagainya.
iv. $kema pemarkahan yang menggunakan
teknik global menurut Azman Wan hik
(1982)
Markah
Pencapaia
n
Peringkat Kemahiran Bahasa
10 emerlang
aripada semua aspek prestasinya tinggi untuk pengajian
tinggi dan perhubungan yang matang. emerlang dalam
perbendaharaan kata, tatabahasa, gaya dan lain-lain.
9 Amat Baik
Lebih tingi pencapaian daripada 8 tetapi belum sampai 10.
8 Baik
Walaupun jelas, prestasinya tidak begitu cemerlang, tetapi tidak
langsung menyusahkan pembaca yang kritis untuk
memahaminya. Luas perbedaharaan kata.
7 Hampir Baik
Mencapai darjah yang lebi tinggi daripada keperluan minimum
untuk pengajian tinggi tetapi belum sampai taraf 8 atau lebih.
Sedang
Jelas kelihatan mencapai taraf yang diperlukan dalam pengajian tinggi tetapi
perbendaharaan kata dan lain-lain kurang meluas walaupun memuaskan untuk
berhubung secara tulisan.
5 Boleh diterima
Membuat kesalahan tatabahasa dan kesalahan2 bahasa lain yg senang2 tetapi
tidak menyusahkan pembaca untuk memahaminya; penghuraian memuaskan,
tetapi tidak begitu kompleks
4 Lemah
Agak rendah daripada pencapaian yang diperlukan utk pengajian tinggi; terhad
perbendaharaan kata dan struktur2 yg lain.
3 %erlalu Lemah
Ada tanda2 yg menunjukkan kemungkinan utk lebih baik pada masa2 akn dtg.
2 Buruk
%erlalu rendah darjah kemahiran utk pengajian tinggi, sukar difahami oleh
pembaca biasa.
1 %idak berkemampuan langsung
%idak dapat difahami oleh pembaca biasa dan tidak ada kaitan langsung dgn
tajuk.
0 %idak ada sambutan
%idak menjawab soalan.
$kaIa
Pengukuran
PeniIaian $ifat-sifat Utama Karangan
5 (atau A) emerlang i. Karangan menepati tajuk dan bahasanya sgt baik,
lancar dan berkesan.
ii. %idak ada kesalahan bahasa.
iii. Struktur ayat dan perbendaharaan kata beragam dan
luas.
iv. sinya bagus dan tersusun scr sistematik dan jelas.
v. !erenggan, ejaan dan tanda baca digunakan dgn betul.
vi. Keseluruhan persembahan berkesan dan menarik.
vii. !endapatnya matang.
4 (atau B) Baik i. Karangan berkaitan dgn tajuk dan bahasa baik.
ii. Struktur ayt dan perbendaharaan kata memuaskan.
iii. sinya cukup dan pengelolaannya agk menarik.
iv. Kemahiran mekanis memuaskan.
3 (atau ) Sederhana i. Karangan masih berkaitan dgn tajuk.
ii. %erdapat kesilapan kecil tatabahasa.
iii. Struktur ayt dan perbendaharaan kata agak terhad dan
mudah.
iv. sinya hanya mencukupi dan pengolahannya agk
sederhana shj.
v. %erdpt sedikit kesalahan ejaan.
2 (atau ) Lemah i. Kurang pemahaman ttg tajuk.
ii. %erdpt kelemahan tatabahasa dan
perbendaharaan kata.
iii. sinya kurang mencukupi.
iv. !engolahan dan penyusunan lemah.
1(atau ) Sangat
Lemah
i. Kurang pemahaman ttg tajuk atau terpesong
lgsg.
ii. !enguasaan bahasa sgt lemah.
iii. Byk kesalahan tatabahasa.
iv. sinya tidak mencukupi.
v. !engolahan dan penyusunan sgt lemah.
vi. Keseluruhan karangan tidak menarik dan sukar
difahami.
%eknik Perincian ( Analitikal )
%eknik perincian ialah cara permarkahan yang
menganalisa atau memecahkan kemahiran
seseorang kepada beberapa aspek yang
dianggap penting dalam menghasilkan karangan
yang baik.
%iap-tiap satu aspek subkemahiran itu dinilai
secara berasingan.
Heaton (1979) berpendapat bahawa 5 aspek
yang penting yang perlu diteliti secara
berasingan adalah: tatabahasa, perbendaharaan
kata,kaitan isi dg tajuk, kelancaran dan aspek
mekanis.
skala
Aspek
5 4 3 2 1
%atabahasa
!erbendaharaan kata
Kaitan isi dengan tajuk
Kelancaran
Mekanis
x
x
x
x
x
Jumlah = 14
Kunci:
5 = sangat baik
4 = baik
3 = sederhana
2 = lemah
1 = sangat lemah
Menurut Abdul Aziz Abdul %alib (1993), subkemahiran adalah
seperti berikut.
Kemahiran struktur dan gaya:
Kemahiran ini menekankan kebolehan menulis ayat yang betul,
manipulasi ayat dan menggunakan bahasa secara berkesan.
2 Kemahiran memiIih isi:
Kemahiran ini menekankan kebolehan memilih isi karangan
yang sesuai dengan tajuk.
3 Kemahiran perbendeharaan kata:
Kemahiran ini mencakupi kebolehan memilih, menggunakan
perkataan beragam dan luas dengan tepat dan berkesan.
Kemahiran menyusun:
Kemahiran ini memerlukan kebolehan menyusun isi atau idea
yang bekaitan secara teratur dalam turutan yang paling logik
dan berkesan.
5 Kemahiran mekanis:
Kemahiran ini mencakupi kebolehan mengeja, menggunakan
tanda baca, pemerengganan dan tulisan yang boleh dibaca.
Sambungan.
4nt4h skema pemarkahan karangan skaIa anaIisis untuk
sek4Iah rendah:
1. Struktur dan gaya:
Ketepatan tatabahasa, kompleksiti ayat, keragaman struktur
dan keberkesanan bahasa.
(Markah maksimum = 30)
2 30 cemerlang
22 25 baik
17 21 sederhana
10 1 lemah
0 9 sangat lemah
2. si:
Kaitan idea/isi dengan tajuk, keragaman, keaslian,
perkembangan dan huraian idea
dan isi.
(markah maksimum = 15)
14 15 cemerlang
12 13 baik
9 11 sederhana
5 8 lemah
0 4 sangat lemah
3. !erbendaharaan kata:
!emilihan kata yang tepat, beraneka dan luas.
(markah maksimum = 15)
14 15 cemerlang
12 13 baik
9 11 sederhana
5 8 lemah
0 4 sangat lemah
4. !enyusunan:
!erkembangan tema/cerita yang logik, sistematik, bertalian dan
jelas.
(marah maksimum = 15)
14 15 cemerlang
12 13 baik
9 11 sederhana
5 8 lemah
0 4 sangat lemah
5. Mekanis:
jaan, tanda baca, perenggan, penggunaan huruf besar dan
huruf kecil. Kebolehbacaan tulisan tangan.
(Markah maksimum = 25)
23 25 cemerlang
18 22 baik
14 17 sederhana
9 13 lemah
0 8 sangat lemah
ormat Baru Untuk Bahagian
Penulisan ( Bahagian )
Bahagian emerIang Baik Memuaskan Penguasaan
Minimum
$KOR
5
1 20
5
11 15
5
10
5
1 5
20
Panduan Markah Bahagian
(20 Markah)
1. 5
2. 10
3. 15 1 - 5
4. 20
5. 25
. 30
7. 35
8. 40 - 10
9. 45
10. 50
11. 55
12. 0
13. 5 11 - 15
14. 70
15. 75
1. 80
17. 85
18. 90 1 - 20
19. 95
20. 100