Anda di halaman 1dari 54

E-BOOK

BANK SOAL

TPA
1

PustakaWidyatama 2010

PAKET PEMANTAPAN
TES POTENSI AKADEMIK
SINONIM

1.

MILITAN
a. Antipenindasan
b. Ideologi
c. Agresif
2. EKSKAVASI
a. Penggalian
b. Pertolongan
c. Pengangkutan
3. PARADOKSAL
a. Sejalan
b. Seiring
c. Ideal
4. Pembatasan
a. Wanita
b. Halus
e. Damu
5. Hartabenda
a. Mal
b. Bencana
c. Zakat
6. Ciri
a. Watak
b. Jiwa
c. Karakteristik
7. EVOKASI
a. Penilaian
b. Perubahan
c. IzinMenetap
8. DAUR
a. Siklus
b. Baur
c. Produk
9. SINTESIS
a. Disertasi
b. Praduga
c. Thesis
10. Deskriptif
a. Puisi
b. Prosa
c. Naratif

d. Brutal
e. Penggolongan

d. Pelaku
e. Pelaksana

d. Kontras
e. Konsisten

d. Restriksi
e. Alim

d. Warisan
e. Sedekah

d. Tabiat
e. Akhlak

d. Penggugahrasa
e. Pengungsian

d. Tingkatan
e. Proses

d. Hipotesis
e. Buatan

d. Dedukatif
e. Gambaran

PustakaWidyatama 2010

11. Gambaran
a. Dimensi
b. Imajinasi
c. Harapan
12. Tempat
a. Piringanhitam
b. Loka
c. Kebun
13. NABATI
a. Hewani
b. Kodrati
c. Botani
14. ITERASI
a. Interaksi
b. Hubungan
c. Perulangan
15. BAKU
a. Standar
b. Khusus
c. Normal
16. KAMPIUN
a. Juara
b. Sejarah
c. Penerima
17. AMBIGUITAS
a. Bermaknaganda
b. Hasratyangkuat
c. Ambisi
18. INSINUASI
a. Sindiran
b. Perasaanhalus
c. Keadaan
19. ANULIR
a. Pemberatan
b. Abolisi
c. Regresi
20. RELATIF
a. Biasa
b. Statis
c. Pasti
21. DELUSI
a. Kekecewaan
b. Khawatir
c. Ilusi
22. Memangkas
a. Memotong
b. Mati
c. Menderita
23. Tanggalkan
a. Catatan
b. Lepaskan
c. Mingguan

d. Anggapan
e. Citra

d. Bulan
e. Tanggal

d. Hayati
e. Insani

d. Korelasi
e. Kedekatan

d. Asli
e. Perkiraan

d. Ahli
e. Penggagas

d. Perlawanan
e. Serakah

d. Kesempatan
e. Lembaga

d. Penambahan
e. Analisa

d. Nisbi
e. Ukuran

d. Friksi
e. Nyata

d. Pohon
e. Ganjil

d. Almanak
e. Buluh

PustakaWidyatama 2010

24. Kecenderungan
a. Kemiringan
b. Tendensi
c. Kesamaan
25. DIKOTOMI
a. Dualitas
b. Duakepala
c. Kembardua
26. ANDAL
a. Kredibel
b. Terbelakang
c. Bebal
27. ANGGARAN
a. Laporan
b. Keuangan
c. Aturan
28. EKSTENSI
a. Penyempitan
b. Tepatguna
c. Penggabungan
29. GENERIK
a. Jenis
b. Murah
c. Obat
30. INJEKSI
a. Suntik
b. Sedot
c. Terapi
31. KAPITAL
a. Modal
b. Menara
c. Kapten
32. AGRESI
a. Permintaan
b. Pertemuan
c. Pertikaian
33. Buktidiri
a. Identitas
b. Nama
c. Jatidiri
34. Rapuh
a. Kuda
b. Ringkih
c. Tinju
35. Pingsan
a. Sakit
b. Nyeri
c. Kelenger
36. KONDUSIF
a. Konfliks
b. Kontribusi
c. Menghambat

d. Ketergantungan
e. Keinginan

d. Duakekuatan
e. Dwifungsi

d. Kuat
e. Dampak

d. Pembelian
e. Catatan

d. Perluasan
e. Keberadaan

d. Spesial
e. Umum

d. Tarik
e. Tembus

d. Tentara
e. Restoran

d. Pemasukan
e. Penyerangan

d. Tanda
e. Ciri

d. Suara
e. Kuat

d. Marah
e. Kurus

d. Aman
e. Kontributif

PustakaWidyatama 2010

37. KONKAF
a. Cembung
b. Konveks
c. Cekung
38. DEDUKSI
a. Induksi
b. Awal
c. Konklusi
39. Kawan
a. Lawan
b. Piala
c. Sahabat
40. Keberangkatan
a. Kepergian
b. Ketinggalan
c. Kedatangan
41. ABSOLUT
a. Nyata
b. Benar
c. Mutlak
42. PEDAGOGI
a. Pelajaran
c. Silabus
d. Kurikulum
43. EPILOG
a. Monolog
b. Dialog
c. Prolog
44. TENDENSI
a. Lurus
b. Kesamaan
c. Kecenderungan
45. DERIVASI
a. Afiksasi
b. Kedatangan
c. Muncul
46. FUTURISTIS
a. Teknologitinggi
b. Canggih
c. Nyaman
47. EVOKASI
a. Pengungsian
b. Menggugahrasa
c. Penilaian
48. VANDALISME
a. Produktif
b. Konstruktif
c. Validitas
49. DIVESTASI
a. Keragaman
b. Divergen
c. Bagian

d. Penghubung
e. Konklusi

d. Konduksi
e. Nyata

d. Mitra
e. Saingan

d. Kepulangan
e. Embarkasi

d. Harus
e. Pasti

d. Pengajaran
e. Perkuliahan

d. Pembukaan
e. Penutup

d. Tensi
e. Tekanan

d. Pengurangan
e. Kesalahan

d. Indahdannyaman
e. Menujumasadepan

d. Hasrat
e. Menyaingi

d. Destruksi
e. Instruktif

d. Pelepasan
e. Sektor

PustakaWidyatama 2010

50. KONSTAN
a. Berubah
b. Inkonsisten
c. Kontinu
51. INOVASI
a. Penemuan
b. Serangan
c. Perpindahan
52. KEDAP
a. Rapat
b. Keras
c. Menembus
53. REFERENSI
a. Suratsakit
b. Suratakta
c. Suratketerangan
54. TRANSENDENTAL
a. Berpindah
b. Abstrak
c. Tembuspandang
55. AKSELERASI
a. Pertikaian
b. Percepatan
c. Penentuan
56. MUTILASI
a. Pemotongan
b. Penggabungan
c. Pemeliharaan
57. Api
a. Bisul
b. Curiga
c. Rawat
58. Bencana
a. Bantuan
b. Lawan
e. Bala
59. DISPENSASI
a. Pembebasan
b. Pengecualian
c. Persetujuan
60. MUTAKHIR
a. Insidental
b. Kontemporer
c. Permanen

d. Tatanan
e. Kontak

d. Evaluasi
e. Situasi

d. Kurap
e. Tetap

d. Suratmenyurat
e. Suratkuasa

d. Kesinambungan
e. Bergerak

d. Perlindungan
e. Kendaraan

d. Perdamaian
e. Perencanaan

d. Ayah
e. Bara

d. Rapatsekali
e. Kawan

d. Penyimpangan
e. Kesenjangan

d. Pergantian
e. Rumit

ANTONIM

1.

PREFIKS
a. Awalan
b. Sisipan
c. Pelengkap

d. Tambahan
e. Akhiran

PustakaWidyatama 2010

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

AMATIR
a. Palsu
d.
b. Canggih
e.
c. Ahli
TINGGI
a. Rendah
d.
b. Pendek
e.
c. Sedang
IMIGRASI
a. Emigrasi
d.
b. Migrasi
e.
c. Transportasi
INDUKSI
a. Reduksi
d.
b. Konduksi
e.
c. Deduksi
NOMADIK
a. Berpindahpindah
d.
b. Perlahanlahan
e.
c. Terusmenerus
Penting
a. Keras
d.
b. Tinggi
e.
c. Remeh

Berongga
a. Bernapas
d.
b. Rapat
e.
c. Berlubang
Senang
a. Gersang
d.
b. Subur
e.
c. Merana
Berpihak
a. Bergabung
d.
b. Terikat
e.
c. Bertentangan
KEBAL
a. Mempan
d.
b. Kuat
e.
c. Ampuh
DELUSI
a. Ilusi
d.
b. Khayalan
e.
c. Fantasi
KENDALA
a. Manifestasi
d.
b. Restriksi
e.
c. Gejala
INDEPENDEN
a. Tidakbergantungkepadaoranglaind.
b. Dependen
e.
c. Berdirisendiri

Partikelir
Anasir

Bongsor
Mungil

Transparansi
Koalisi

Residu
Redusi

Menetap
Datang

Utama
Hidup

Bersirip
Bernas

Kecil
Tertawa

Netral
Berselisih

Anti
Lemah

Nyata
Fiksi

Pendukung
Rintangan

Bekerjamandiri
Swadaya

PustakaWidyatama 2010

15. MONOTON
a. Terusmenerus
b. Bergantiganti
c. Tetap
16. Autentik
a. Absah
b. Bekas
c. Biasa
17. Hadir
a. Absen
b. Pindah
e. Masuk
18. Muda
a. Pintar
b. Wreda
c. Mujur
19. SKEPTIS
a. Jujur
b. Yakin
c. Ragu
20. ELUSIF
a. Sulit
b. Canggih
c. Mudahdipahami
21. DESTRUKTIF
a. Instruktif
b. Produktif
c. Vandalisme
22. SIMPATI
a. Menahan
b. Antipati
c. Setuju
23. PASCA
a. Sesudah
b. Pra
c. Awal
24. KONSUMEN
a. Pembagian
b. Pembeli
c. Penjual
25. PEJAL
a. Padat
b. Padu
c. Berongga
26. MAKAR
a. Muslihat
b. Jujur
c. Mengeluh
27. KOLEKTIF
a. Sendiri
b. Personal
c. Individual

d. Diam
e. Jenuh

d. Berbeda
e. Palsu

d. Ada
e. Tampak

d. Pilihan
e. Lajang

d. Curiga
e. Malu

d. Mundur
e. Rumit

d. Konstruktif
e. Subversif

d. Kasihsayang
e. Melawan

d. Purna
e. Akhir

d. Pencari
e. Penghasil

d. Kimpal
e. Masif

d. Menutupi
e. Boleh

d. Selektif
e. Komunal

PustakaWidyatama 2010

28. Berhasil
a. Gembira
b. Berguna
c. Gagal
29. Konduktor
a. Pemisah
b. Penerima
c. Penyebar
30. PROMINEN
a. Anggun
b. Biasa
c. Mewah
31. KONSERVASI
a. Interpretasi
b. Perlindungan
c. Konservatori
32. DINAMIS
a. Hidup
b. Flesibel
c. Statis
33. OUTPUT
a. Pemasukan
b. Pengeluaran
c. Pelaksanaan
34. PROMINEN
a. Utama
b. Terkemuka
c. Biasa
35. ALAMFANA
a. Alambaka
b. Alamdunia
c. Meninggal
36. PROLOG
a. Pembukaan
b. Akhiran
c. Epilog
37. KRUSIAL
a. Penting
b. Berarti
c. Sepele
38. VIRULEN
a. Jahat
b. Busuk
c. Baik
39. REMISI
a. Pengurangan
b. Keringanan
c. Amnesti
40. SPORADIS
a. Jarang
b. Sering
c. Bergantian

d. Salah
e. Bahaya

d. Penghambat
e. Pengukur

d. Tetap
e. Sementara

d. Kuno
e. Ekploitasi

d. Elastis
e. Lentur

d. Rencana
e. Rencana

d. Tertinggi
e. KelasElit

d. Hidup
e. Alamkubur

d. Monoton
e. Epilepsi

d. Berharga
e. Asli

d. Sesuai
e. Virus

d. Penambahanhukuman
e. Kehilangan

d. Meningkat
e. Terhenti

PustakaWidyatama 2010

41. MANDIRI
a. Senang
b. Bergantung
c. Tenggangrasa
42. PROGRESIF
a. Ofensif
b. Regresif
c. Posesif
43. SEPARASI
a. Perbaikan
b. Rusak
c. Penyatuan
44. PROLOG
a. Epilog
b. Introduksi
c. Pembukaan
45. TidakPeduli
a. Berani
b. Tegas
c. Empati
46. Abstrak
a. Absurd
b. Asli
c. Azali
47. Jawab
a. Argumen
b. Sulit
c. Arah
48. SUMBANG
a. Derma
b. Amal
c. Lurus
49. AKTUAL
a. Modern
b. Nyata
c. Konkret
50. PLURAL
a. Majemuk
b. Banyak
c. Heterogen
51. IMIGRASI
a. Transportasi
b. Perpindahan
c. Emigrasi
52. Fisik
a. Badan
b. Dada
c. Terpelanting
53. Sumbang
a. Cangkokan
b. Suara
c. Sesuai

d. Memihak
e. Antipati

d. Kondusif
e. Defensif

d. Pemisahan
e. Liberal

d. Dialog
e. Monolog

d. Ramah
e. Kritis

d. Konkrit
e. Asing

d. Bingung
e. Tanya

d. Benar
e. Melenceng

d. Kasatmata
e. Fiktif

d. Tunggal
e. Beragam

d. Migrasi
e. Urbanisasi

d. Marah
e. Mental

d. Setem
e. Karaoke

10

PustakaWidyatama 2010

54. BERSIMBAH
a. Kering
b. Lembab
c. Menyerah
55. ALAMFANA
a. Hidup
b. Alamkubur
c. Bangsal
56. GASAL
a. Ganjil
b. Gangsal
c. Bangsal
57. Jahat
a. Sulit
b. Virus
c. Benigna
58. Semacam
a. LimaGambar
b. Cuaca
c. Penuh
59. SEKULER
a. Duniawi
b. Hedonisme
c. Keagamaan
60. KONKLUSI
a. Uraian
b. Simpulan
c. Deduksi

d. Menyembah
e. Basah

d. Alamdunia
e. Meninggal

d. Genap
e. Gatal

d. Tahan
e. Baik

d. Beraneka
e. Limamacam

d. Kedua
e. Sekunder

d. Inferensi
e. Final

ANALOGI

1.

2.

3.

4.

5.

KITA:SAYA=....
a. Kami:kamu
b. Kalian:beliau
c. Dia:kalian
TINGGI:DALAM=AWAN:....
a. Matahari
b. Minyaktanah
c. Batubatuan
KEMEJA:KANCING=RUMAH:....
a. Atap
b. Pintu
c. Kamar
POHON:BERLINDUNG=....:....
a. Rambut:Hitam
b. Telinga:Anting
c. Buku:Pena

Bulan:Tahun=...:...
a. Jam:Menit
b. Buah:Daun
c. Luluh:Utuh

d. Beliau:kami
e. Mereka:dia

d. Pohon
e. Tianglistrik

d. Tirai
e. Dapur

d. Kaki:Melangkah
e. Kepala:Kaki

d. Detik:Menit
e. Waktu:Lama

11

PustakaWidyatama 2010

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Australia:SelandiaBaru=....:....
a. Malaysia:Penang
b. Papua:PapuaNugini
c. Jerman:Turki
BUTA:WARNA
a. Telinga
b. Kata
c. Nada
DONGENG:PERISTIWA
a. Fakta
b. Rekaan
c. Dugaan
Rokok:Asbak=Air:....
a. Ember
b. Pancur
c. Selokan
1Minggu:7hari=1hari:....
a. 1.440menit
b. 3.600menit
c. 60detik
Bugil:Pakaian=
a. Kepala:Botak
b. Rambut:Cukur
c. Gungul:Rambut
Bintang:Galaksi:Alamsemesta=...
a. Buah:Kilo:Karung
b. Saya:Kita:Mereka
c. Lapar:Makan:Minum
Lampu:Gelap:Terang=....
a. Makanan:Kenyang:Lapar
b. Minuman:Dahaga:Haus
c. Bulan:Bintang:Malam
JATUH:SAKIT=MENGANTUK:....
a. Berjalan
b. Kalori
c. Teriakan
KOSONG:HAMPA=....
a. Cair:encer
b. Siang:malam
c. Penuh:sesak
BELAJAR:KELAS=....:....
a. Kuda:rintangan
b. Ikan:berenang
c. Balapmotor:Sirkuit
Cium:Hidung=....:....
a. Panas:Keringat
b. Dahaga:Haus
c. Kaki:Sepatu
Argentina:Peso=....:....
a. BrunaiDarussalam:Sultan
b. Turki:Ankara
c. Italia:Euro

d. Mesir:Iran

e. Indonesia:Malaysia

d. Pendengar
e. Mendengar

d. Palsu
e. Estimasi

d. Selang
e. Keran

d. 68.400detik
e. 365Hari

d. Basah:Pakaian
e. Gundul:Kepala

d. Huruf:Kata:Cerita
e. Jarang:Sering:Selalu

d. Siang:Terang:Matahari
e. Makanan:Lapar:Kenyang

d. Tersenyum
e. Tidur

d. Rinut:sorak
e. Ubi:akar

d. Jalan:hambatan
e. Telur:lilin

d. Lihat:Mata
e. Raba:Tangan

d. Jerman:Dutch
e. Inggris:Irlandia

12

PustakaWidyatama 2010

19. Payung:Hujan=....:....
a. Lari:Kaki
d.
b. Pohon:Teduh
e.
c. Lampu:Terang
20. Februari:Juli=Selasa:....
a. Rabu
d.
b. Kamis
e.
c. Jumat
21. Kelapa:Santan=....:....
a. Kayu:Bakar
d.
b. Daging:Kambing
e.
c. Beras:Kenyang
22. DIAMETER:LINGKARAN=DIAGONAL:....
a. Segiempat
d.
b. Segitiga
e.
c. Elips
23. BEROBAT:SEMBUH=TEMBAK:....
a. Bunuh
d.
b. Hutang
e.
c. Mati
24. RUMAH:GENTENG=KEPALA:....
a. Otak
d.
b. Tubuh
e.
c. Telinga
25. RAMALAN:ASTROLOGI=PENYAKIT:....
a. Psikologi
d.
b. Patologi
e.
c. Kardiologi
26. Listrik:Radio:Televisi=....:....
a. Air:Dingin:Panas
d.
b. Ban:Mobil:Motor
e.
c. Bunga:Mawar:Melati
27. Guru:Sekolah:Murid=....:....
a. Perenang:Air:Kolam
d.
b. Petani:Sawah:Sapi
e.
c. Dosen:Mahasiswa:Kampus
28. Kayu:Pohon=Emas:....
a. Mahal
d.
b. Perhiasan
e.
c. Logam
29. HUTAN:POHON
Tembok:
a. Semen
d.
b. Rumah
e.
c. Dinding
30. SEGITIGA:PIRAMIDA
Lingkaran:
a. Bentuk
d.
b. Bola
e.
c. Bulat
31. Mata:Kursi=....:....
a. Cat:Tembok
d.
b. Kaca:Jendela
e.
c. Buah:Pohon

Gunting:Potong
Gunting:Kuku

Sabtu
Minggu

Sepi:Sawah
Kayu:Lemari

Ban
Bola

Api
Bahaya

Mata
Rambut

Teologi
Bekteriologi

Tubuh:Otak:Usus
Asia:Malaysia:Filipina

Pengarang:Buku:Penerbit
Gembala:Ladang:Domba

Cincin
Perak

Pintu
Batubata

Kubus
Prisma

Bola:Piring
Gelas:Teko

13

PustakaWidyatama 2010

32. Teller:Bank=....:....
a. Raja:Istana
b. Kulit:Sepatu
c. Besi:Sepeda
33. Barometer:Suhu=Jam:....
a. Arloji
b. Mendidih
e. Beku
34. KAMERA:LENSA=MANUSIA:....
a. Otak
b. Mata
c. Nyawa
35. AIR:HAUS=....
a. Minyak:api
b. Gelap:lampu
c. Rumput:kambing
36. TERANG:MATAHARI=PANAS:....
a. Dingin
b. Segar
c. Api
37. ES:AIR
a. Didih
b. Cair
c. Beku
38. PANCING:IKAN
a. Golok:Asah
b. Kapal:Berlabuh
c. Senapan:Berburu
39. TUNTUTAN:SANTUNAN
a. Kesopanan:Adatistiadat
b. Orangtua:Nafkah
c. Tugas:Kewajiban
40. Ayam:Jagung=....:....
a. Rumah:Orang
b. Ular:Singa
c. Neraka:Setan
41. Helm:Pabrik=....:....
a. Pesawat:Udara
b. Siswa:belajar
c. Ikan:Laut
42. Konduktor:Orkestra=....:....
a. Penyair:Soneta
b. Komponis:Lagu
c. Lagu:Musik
43. SAKIT:DOKTER
a. Patah:Tumbuh
b. Album:Foto
c. Rusak:Montir
44. PEMBALAP:SIRKUIT
a. Joki:Kuda
b. Petinju:Ring
c. Sapi:Sawah

d. Kaki:Sepatu
e. Pot:Bunga

d. Waktu
e. Hari

d. Mulut
e. Pancaindera

d. Makanan:lapar
e. Angin:panas

d. Lampu
e. Bintang

d. Uap
e. Sublim

d. Buku:Halaman
e. Buah:Tangkai

d. Ibadah:Amalan
e. Permintaan:Pemberian

d. Kambing:Rumput
e. Kelapa:Nyiur

d. Pulpen:Penghapus
e. Akuarium:Ikan

d. Aktor:Komedi
e. Sutradara:Film

d. Lantai:Licin
e. Maju:Mundur

d. Harimau:Hutan
e. TV:Rak

14

PustakaWidyatama 2010

45. TARIK:JAUH
a. Asah:Tajam
d. Tolak:Jauh
b. Lempar:Terbang
e. Siram:Basah
c. Cuci:Kotor
46. Merdeka:13+5+18+4+5+11+1=....:....
a. MATI:14+2+21+2
b. BAMBU:4+2+14+4+23
c. RUNCING:18+21+14+3+9+14+7
d. HIJAU:8+9+10+1+21
e. KALAH:11+1+13+1+9
47. Italia:2006=....:....
a. Perancis:2002
b. Italia:1998
c. Brazil:1994
d. JermanBarat:1998
e. Argentina:1990
48. Siang:Malam=....:....
a. Keras:Batu
d. Putih:Keruh
b. Pijat:Usap
e. Tinggi:Pendek
c. Jauh:Dekat
49. Pena:Tinta:Kertas=....:....:.....
a. Kuras:Palet:Kanvas
d. Kuas:Cat:Dinding
b. Mobil:Bensin:Jalan
e. Cat:Kaleng:Rumah
c. Kapur:Penghapus:Papantulis
50. Pengacara:Hakim:Hukum=....:....
a. Guru:Murid:Sekolah
d. Guru:Dosen:Pendidikan
b. Petenis:Perenang:Petinju
e. Pelukis:Penyanyi:Aktor
c. Nakhoda:Pilot:Supir
51. Padi:Beras:Nasi=....:....
a. Kacang:Hijau:Bubur
d. Tunas:Kelapa:Santan
b. Kedelai:Tempe:Goreng
e. Bawang:Seledri:Sayur
c. Gandum:Tepung:Kue
52. SUARA:GAMBAR:FILM
a. Sepakbola:Lapangan:Wasit
d. Bola:Sepatu:Raket
b. Tulis:Catat:Ketik
e. Kertas:Tulisan:Buku
c. Kertas:Komputer:Printer
53. API:BAKAR:PANAS
a. Air:Lembab:Dingin
d. Kayu:Keras:Panjang
b. Udara:Segar:Hangat
e. Besi:Panas:Memuai
c. Es:Beku:Dingin
54. KUDA:KAMBING:KUCING
a. Gajah:Sepeda:Handphone
d. Presiden:Taksi:Komisaris
b. Monitor:Kalkulator:Motor
e. MesinTik:Komputer:ATM
c. Cuci:Setrika:Bersih
55. MATA:TELINGA=LIDAH:....
a. Tangan
d. Siku
b. Hidung
e. Dada
c. Paha
56. MATA:WAJAH=....
a. Ranjang:kamar
d. Radio:tape
b. Kayu:hutan
e. Pensil:buku
c. Lampu:jalan

15

PustakaWidyatama 2010

57. Kuning:Biru:Hijau=....:....:....
a. Putih:Hitam:Abuabu
b. Kapur:Penghapus:PapanTulis
c. Cat:Kaleng:Rumah
58. Huruf:Kata:Cerita=....:....
a. LuarAngkasa:Astronomi:Fosil
b. Padi:Karung:Lambung
c. Jarang:Sering:Selalu
59. BUKU:NOVEL:DETEKTIF
a. Musik:Jazz:Genre
b. Film:Aksi:AgenRahasia
c. Buku:Fiksi:Ilmiah
60. KUDA:DAKU:DUKA
a. Kaki:Kiki:Kaku
b. Kepala:Papa:Kelapa
c. Nadi:Dina:Dani

d. Pulas:Arang:KertasGambar
e. Mobil:Bensin:Jalan

d. Bintang:Galaksi:AlamSemesta
e. Saya:Kita:Mereka

d. Musik:POP:Dangdut
e. Film:Indonesia:Horor

d. Buka:Baki:Kaka
e. Dada:Didi:Dudu

MATEMATIKA
1.

2.

3.

4.

5.

Daridata6,8,5,10,6,9,3,11,9,6maka....
a. Modus=7,jangkauan=8
b. Ratarata=7,jangkauan=5
c. Median=6,ratarata=5
d. Modus=6,median=6
e. Ratarata=8,modus=7
Berapaumurnenek10tahunkedepan,apabila3tahunyanglaluumurnya60
tahun?
a. 60tahun
d. 72tahun
b. 64tahun
e. 73tahun
c. 70tahun
Hasilkali2bilangancacahadalah2.254,salahsatubilanganituadalah49,dan
bilanganyanglainadalah....
a. 45
d. 48
b. 46
e. 49
c. 47
Padatesmasukperguruantinggi,nilaiuntukjawabanbenaradalah3,jawaban
salahadalah1,dantidakdijawabadalah0(nol).Ririnmenjawabdenganbenar
sebanyak65soaldantidakmenjawab8soaldari100soalyangdiberikan.Total
skoryangdiperolehRirinadalah....
a. 125
d. 168
b. 130
e. 195
c. 155
HargasewainternetadalahRp7.500untuksatujampertamadanuntuk
selanjutnyadikenakansewapermenit.JikaRickymenyewainternetdanharus
membayarRp.16.625,berapalamaRickymenyewainternet?
a. 1jam45menit
d. 2jam19menit
b. 1jam58menit
e. 2jam21menit
c. 2jam13menit

16

PustakaWidyatama 2010

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sebuahbejanaberbentuksilinderberisiair 13 nya.Jikakemudianditambahair
sebanyak3literlagi,bejanainiakanberisikirakira 12 nya.Berapaliterkah
kapasitasbejanaitu?
a. 15liter
d. 27liter
b. 18liter
e. 30liter
c. 24liter
Seorangsiswatelahmengikutitessebanyaknkalidanmemperolehnilairata
rata80.Berapakahnilaiyangharusdiaperolehpadatesselanjutnyaagarnilai
rataratanyamenjadi82.
a. 2n82
d. 2n+80
b. n+82
e. 2n80
c. 2n+82
JikatabungPtingginyaduakalitinggitabungQdanjarijarinyasetengahtabung
Q,perbandinganisitabungPterhadapisitabungQadalah:
a. 1berbanding4 d. 2berbanding1
b. 1berbanding2 e. 4berbanding1
c. 1berbanding1
Berapanilaixdari5x+ 1 3 =12?
a. 8 3
d. 7 3
3
b.
e. 6 5
7
5
c.
4
Berapakahakardari(20,56)dikaliakar(10,64)?
a. 134
d. 201
b. 196
e. 72
c. 170
1036
0,04 =....
a. 108,33
d. 238,33
b. 9259
e. 259
c. 25,90
Manakahpecahandibawahiniyanglebihkecildari 5 4 ?
a. 56 34
d. 16 7
35
b.
e. 27 25
26
25
c.
8
SeorangpedagangmenjualbarangdagangansehargaRp80.000,dania
memperolehlaba25%darihargabeli.Berapakahhargabelitersebut?
a. Rp100.000,
d. Rp80.000,
b. Rp96.000,
e. Rp120.000,
c. Rp64.000,
SeorangpekerjadibayarRp800,perjam.Diabekerjadaripukul8.00sampai
pukul16.00.iaakandibayartambahan505perjamuntukselebihnyapukul
16.00.jikaiamemperolehRp8.000,padahariitu,pukulberapakahiapulang?
a. Pukul16.20menit
b. Pukul16.40menit
c. Pukul17.00
d. Pukul17.10menit
e. Pukul17.20menit
1 x3
2
0,25 =....
a. 2,7
d. 7,0
b. 3,7
e. 7,7
c. 6,0

17

PustakaWidyatama 2010

16. Berapakah 6 7 dari87,5%?


a. 125
d. 38,33
b. 2590
e. 259
c. 0,75
17. 40%dari110samadenganberapadari300?
a. 14 2 3 %
d. 14 5 6
b. 15%
e. 16%
c. 16%
18. Tukangkebundenganmenggerakkansabitdapatmemotongrumputpada
sebidangtanahselama1jam.Jikaiamenggerakkanmesinpemotongrumput,
waktuyangdibutuhkanhanya12menit.Setelah8menitmenggunakanmesin
pemotong,tibatibamesinrusakdantukangkebunharusmenyelesaikan
tugasnyadenganmenggunakansabit.Berapamenitlagiyangdibutuhkanoleh
tukangkebununtukmenyelesaikantugasnya?
a. 6menit
d. 15menit
b. 8menit
e. 20menit
c. 10menit
19. 2ax+4=10dan4bx+2=6,makaa/badalah....
a. 1
d. 3
b. 1 1 3
e. 4 2 3
c. 3
20. NilaiujianTonotermasukdalamurutan12dariatasdandaribawah.Adaberapa
siswadikelasTono?
a. 20
d. 26
b. 22
e. 28
c. 23
21. 204,9:54,7=....
a. 4,77
d. 3,87
b. 3,74
e. 4,70
c. 4,07
22. PakDidimembagikan288buahbukukepada8kelompok.Masingmasing
kelompokberanggotakan4anak.Maka,setiapanggotamenerima.
a. 9buku
d. 13buku
b. 11buku
e. 15buku
c. 12buku
23. Skalapadapetaadalah1:500.000.JarakkotaXkekotaYadalah20cm,maka
jaraksebenarnyaadalah...cm
a. 1.000km
d. 100km
b. 500km
e. 50km
c. 250km
24. Tutimemperolehnilaisebagaiberikut7,6,6,8,7,9,6,7dalamdelapanmata
pelajaran.NilairatarataTutiadalah....
a. 5
d. 8
b. 6
e. 9
c. 7
25. Bilanganyangterdekatdarihasil32x0,625x0,5x0,25x5,0yaitu....
a. 50/8
d. 25/128
b. 25/2
e. 1/16
c. 1/32
26. 25%dari40samadenganberapadari250?
a. 4%
d. 10%
b. 6%
e. 12%
c. 8%

18

PustakaWidyatama 2010

27. SebuahmobilberangkatdarikotaGkekotaFdengankecepatan120km/jam
selam3jam.MobilyanglainberangkatdarikotaFkekotaGselama4jam.
Berapakm/jamkecepatanmobilyangberangkatdarikotaF?
a. 180km/jam
d. 90km/jam
b. 160km/jam
e. 75km/jam
c. 110km/jam
28. PakRakamenjualtanahdenganhargaRp1.500.000perm2.Darihasilpenjualan
tanah,iamemberikan25%kepadapantiasuhan.SaatiniuangPakRakaialahRp
168.750.000.BerpakahluastanahPakRaka?
a. 250m2
d. 150m2
2
e. 120m2
b. 230m
2
c. 180m
29. Karyoadalahseorangpenjahit.Iamampumembuatsebuahkemejadalamwaktu
3jam.Berapabanyakkemejayangmampuiabuatselamasatuminggu?
a. 49buah
d. 58buah
b. 52buah
e. 61buah
c. 56buah
30. Indrimengadakanpestaulangtahun.Dalampestatersebut,jumlahundangan
yangberusiadiatas20tahunduakalilebihbanyakdariundanganyangberusia
dibawah20tahun.Jikasemuaundanganyanghadirberjumlah350orang,dan
jumlahundanganyangberusiadibawah20tahunberjumlah205orang,berapa
persenjumlahundanganyangberusia20tahun?
a. 35%
d. 20%
b. 30%
e. 10%
c. 25%
31. Sebuahperusahaanmerencanakanmembelikomputerdanprinter.Jikajumlah
keduabarangtersebutadalah80.jikajumlahkomputer4kalilipatjumlah
printer,berapajumlahkomputeryangakandibuat?
a. 8buah
d. 64buah
b. 16buah
e. 72buah
c. 32buah
32. Padasebuahacaraperkawinanmemerlukan30kguntukmenjamu280orang
undangan.Untukacarayangsejenisdenganundangansebanyak520orang,
berapakgberasyangdiperlukan?
a. 35kg
d. 70kg
b. 45kg
e. 75kg
c. 65kg
33. Suatupipaairmempunyai625cabangsaluranairuntukmemenuhikeperluan
keluargadalamsatuminggutercapai112.500liter.Beraparataratadipakaitiap
keluargadalamsatuminggu?
a. 210liter
d. 220liter
b. 320liter
e. 180liter
c. 150liter
34. Fauzimengendaraisepedadalam5haridapatmenempuhjarak426kilometer.
Haripertamamencapai90kilometer,harikeduamencapai65kilometer,hari
ketigamencapai110kilometer,danharikeempat95kilometer.
Berapakilometerditempuhpadaharikelima?
a. 87kilometer
d. 70kilometer
b. 78kilometer
e. 75kilometer
c. 66kilometer

19

PustakaWidyatama 2010

35. Satupotongbebekberatnyaberkurang20%setelahdimasakmenjadibebek
goreng.Bilaberatbebektersebutdalambentuksepiringbebekpanggangialah8
ons.Beratbebeksemulaadalah...kg
a. 10kg
d. 4kg
b. 9kg
e. 1kg
c. 6kg
36. JikaMATEMATIKA=94,PPKN=57,makaBIOLOGI=....
a. 49
d. 72
b. 58
e. 81
c. 69
37. Fandymembeli1lusinkaos.HargasetiaplusinRp150.000.JikaFandymembeli
28kaos,berapaiaharusmembayar?
a. Rp425.000
d. Rp295.000
b. Rp380.000
e. Rp275.000
c. Rp350.000
38. Sebuahpapanberbentuklingkarandengandiameter28cm.Papantersebut
kemudiandipotongseperempatbagian.Berapakahluaspapantersebutsaatini?
a. 462cm2
d. 490cm2
2
b. 472cm
e. 510cm2
2
c. 485cm
39. 3x9242=....
a. 25
b. 11
c. 12
d. 17
e. 10

40. SebuahsepatudijualdenganhargaRp250.000.Keuntungandarihargajual
tersebutadalah20%.Tentukanhargapembeliansepatutersebut!
a. Rp200.000
d. Rp175.000
b. Rp195.000
e. Rp160.000
c. Rp180.000
41. Duabuahloncengberbunyisetiap8menitdan12menitsekali.Jikasaatini
kedualoncengberbunyibersamaan,makaloncengtersebutberbunyibersama
samalagipadadetikke....
a. 24
b. 28
c. 32
d. 36
e. 42
42. Dibawahiniyangtermasukbilanganprimaantara1sampai20adalah....
a. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
b. 0,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
c. 2,3,5,7,11,13,15,17,19
d. 3,5,7,9,11,13,17,19
e. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
43. Seorangpedagangmembeli0,5tonberas,1,5kuintaltepungterigu,dan3
karunggulapasirdenganberatmasingmasing50kg.Beratseluruhbelanjaan
pedagangtersebutadalah....
a. 5kuintal
d. 8kuintal
b. 6,5kuintal
e. 8,5kuintal
c. 7,5kuintal
44. JikaAndamenabungRp7.000,00sebulanselama4bulan.Berapabanyakyang
yangditabung?
a. Rp47.000,00
d. Rp28,00
b. Rp280.000,00
e. Rp17.000,00
c. Rp28.000,00
45. Jikax=6makaakardari2x2+4x+4=....
a. 12
b. 10
c. 8
d. 9
e. 11
46. 15=37,5%dari....
a. 35
b. 37,5
c. 40
d. 42,5
e. 45
47. Hasildaripengkalianakarakar(10,51)dan(10,36)=....
a. 0,92
b. 1,50
c. 0,85
d. 2,85
e. 0,72
20

PustakaWidyatama 2010

48. Harga3jerukdan4manggaadalahRp14.500,sedangkanharga5jerukdan3
manggaadalahRp15.000.JikaNanainginmembeli4jerukdan6mangga,
berapajumlahrupiahyangharusiabayar?
a. Rp21.000
d. Rp17.500
b. Rp19.000
e. Rp17.000
c. Rp18.500
49. Sebuahkawatsepanjang12makandibuatkerangkabalokyangberukuran8cm
x5cmx4cm.Banyakkerangkabalokyangdapatdibuatadalah....
a. 18
b. 15
c. 10
d. 8
e. 5
50. GerrypergidarikotaAmenujukotaBsejauh180km.Iamembutuhkanbensin
sebanyak6liter.JikaGerryakanmelanjutkankekotaDsejauh285km,berapa
literbensinyangiabutuhkan?
a. 18liter
d. 9,5liter
b. 15liter
e. 8liter
c. 11,5liter
51. PakDediialahseorangpedagangjeruk.Iamembelijeruk20kgdenganhargaRp
15.000perkg.SetelahseluruhjerukPakDedihabisterjual,PakDedi
memperolehRp390.000.BerapapersenkeuntunganPakDedi?
a. 10%
b. 17%
c. 20%
d. 26%
e. 30%
52. SebuahpesawatterbangberangkatdariJakartamenujukotaJayapurapada
pukul07.30WIB.PesawattersebuttransitdiDenpasarselamasetengahjam.
KemudianpesawattersebutmelanjutkanperjalanankembalimenujuJayapura
dantibapadapukul13.00waktusetempat.LamaperjalanandariJakartamenuju
Jayapuraialah...jam.
a. 3,5jam
b. 4jam
c. 4,5jam
d. 5jam
e. 6jam
53. Panjangsisisebuahkubusadalah75cm,makaluaspermukaankubustersebut
adalah....dm2.
a. 56,25
d. 337,5
b. 112,5
e. 3.375
c. 225
54. Sebuahnasitumpengberbentukkerucutmempunyaijarijari14cmdan
tingginya30cm.Berapakahvolumenasitumpengtersebut?
a. 23.345cm3
d. 19.850cm3
3
b. 21.560cm
e. 17.550cm3
3
c. 20.500cm
55. ApabilaXdapatdibagiolehbilangan12dan15,Xjugadapatdibagioleh....
a. 25
d. 9
b. 16
e. 8
c. 10
56. Ketikax,y,danzadalahbilanganbilangangenapyangberurutandenganx<y<
z,pernyataandibawahiniyangbernilaibenaradalah....
a. x+z=2y
d. y+z=x+2
b. y+z=x+2
e. xy=1
c. x+y=z+2
57. Apabila25%dariyadalahxdan10%dariyadalah2z,berapapersenkahxzdari
y?
a. 10%
d. 20%
b. 12,5%
e. 22%
c. 15%
58. Apabila3x12xz=18x15x8,z=....
a. 36
d. 58
b. 42
e. 60
c. 54

21

PustakaWidyatama 2010

59. Temperaturbagianbawahsuatutempatadalah12odantemperaturbagian
atasnya18o,temperaturrelatifbagianbawahterhadapbagianatasadalah....
d. 45o
a. 3oo
o
b. 60
e. 6o
o
c. 30
60. Jikaf(x)=2x2dang(x)=2x21maka f D g (x+1)=....
d. 4x24
a. 4x22
2
b. 4x +2
e. 4x2+4
2
c. 4x 3

DERET BILANGAN

1. 625129625365....
a. 8
d. 10
b. 4
e. 14
c. 6
2. 50401009050....
a. 140
d. 60
b. 100
e. 50
c. 80
3. NilaiXdanYpadatabelseriangkaberikutadalah....
5 8 10 X
4 7 11 Y
a. 13dan14
d. 6dan7
b. 16dan17
e. 12dan13
c. 19dan20
4. 26272932......4038353126
a. 34dan40
d. 36dan41
b. 40dan36
e, 36dan40
c. 41dan30
5. 1083375667959124.........
a. 1,11,dan15
d. 11,2,dan15
b. 1,15,dan16
e. 15,11,dan1
c. 11,15,dan3
6. ......413326201511
a. 51dan44
d. 60dan50
b. 55dan45
e. 65dan55
c. 60dan55
7. Suatuseri:33691524......seriselanjutnya:
a. 3355
d. 3963
b. 3151
e. 4271
c. 3673
8. Suatuseri:1491625seriselanjutnya:
a. 31
d. 42
b. 36
e. 44
c. 38
9. Suatuseri:1612151314seriselanjutnya:
a. 12
d. 15
b. 14
e. 17
c. 13
10. 181020......163224
a. 8dan16
d. 32dan24
b. 9dan3
e. 28dan24
c. 12dan24
22

PustakaWidyatama 2010

11. 525356616877...
a. 85
d. 91
b. 87
e. 93
c. 88
12. 567567856789......
a. 56
d.129
b. 76
e. 109
c. 910
13. 119977121007813......
a. 79101
d. 10179
b. 78100
e. 77101
c. 10078
14. 124816......
a. 82
d. 3266
b. 84
e. 3264
c. 2432
15. 57101215...
a. 13
d. 16
b. 14
e. 17
c. 15
16. 99949691938890
a. 79
d. 91
b. 85
e. 93
c. 90
17. CFILIO...
a. S
d. U
b. R
e. V
c. T
18. 13......2448
a. 3dan6
d. 6dan12
b. 1dan6
e. 12dan18
c. 6dan6
19. 2814212938......
a. 48dan59
d. 40dan49
b. 45dan55
e. 40dan45
c. 42dan51
20. 999693......
a. 11dan11
d. 0dan9
b. 10dan9
e. 1dan0
c. 9dan0
21. 11,19,27,9,17,25,7....
a. 15,22
d. 15,23
b. 23,15
e. 26,23
c. 22,15
22. 1,4,8,11,15,....
a. 18
d. 19
b. 16
e. 20
c. 17
23. 3,4,8,9,18,19,....
a. 28,29
d. 27,36
b. 54,81
e. 38,39
c. 16,21

23

PustakaWidyatama 2010

24. 2,3,5,8,8,12,11,17,........
a. 14,22
d. 15,24
b. 13,20
e. 16,24
c. 12,19
25. A,B,C,B,C,D,C,D,E,D,E,F,............
a. E,F,G
d. F,G,H
e. E,G,F
b. D,E,F
c. D,G,H
26. CFILO......
a. TdanV
d. QdanT
b. RdanU
e. PdanS
c. RdanS
27. BACADAEAFAGA......
a. AdanJ
d. IdanA
b. AdanH
e. JdanA
c. HdanA
28. 4215446677......
a. 8dan8
d. 9dan9
b. 8dan9
e. 9dan10
c. 8dan10
29. Suatuseri:12481632seriselanjutnya:
a. 32168
d. 6432128
b. 16328
e. 25612864
c. 64128256
30. Suatuseri:87878686seriselanjutnya:
a. 685
d. 585
b. 858
e. 685
c. 686
31. Suatuseri:13816519222seriselanjutnya:
a. 232
d. 3264
b. 218
e. 3532
c. 125
32. 100490780......
a. 8dan90
d. 11dan71
b. 9dan80
e. 12dan72
c. 10dan70
33. 359173365...
a. 78
d. 112
b. 84
e. 129
c. 99
34. abaabeabi......
a. abmdanabq
d. abjdanabg
b. abudanabo
e. abddanabx
c. abedanabz
35. Suatuseri:1514121519148seriselanjutnya:
a. 9
d. 14
b. 11
e. 15
c. 13
36. Suatuseri:281911621seriselanjutnya:
a. 0
d. 3
b. 1
e. 4
c. 2

37. Suatuseri:403937403631seriselanjutnya:
24

PustakaWidyatama 2010

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

a. 37
d. 34
b. 36
e. 33
c. 35
12452526......
a. 27dan54
d. 254dan275
b. 51dan52
e. 676dan677
c. 60dan82
AG...S...
a. HdanN
d. NdanQ
b. JdanO
e. OdanR
c. MdanY
5040312418...
a. 14
d. 15
b. 16
e. 12
c. 13
951210623117...
a. 3
d. 7
b. 6
e. 12
c. 9
13141314111211121516151613...
a. 141314
d. 151615
b. 161716
e. 121112
c. 131413
9288848076......
a. 72dan68
d. 69dan65
b. 71dan69
e. 68dan62
c. 70dan68
25101726......
a. 41dan54
d. 35dan48
b. 39dan52
e. 33dan47
c. 37dan50
20402040102034085...
a. 68
d. 21
b. 51
e. 17
c. 42
3861211......
a. 18dan18
d. 16dan22
b. 17dan21
e. 16dan18
c. 17dan15
23671415......
a. 22dan32
d. 30dan32
b. 23dan32
e. 33dan30
c. 30dan31
Suatuderet371635deretselanjutnya:
a. 54
d. 73
b. 64
e. 74
c. 70
Suatuderet35812deretselanjutnya:
a. 15
d. 18
b. 16
e. 19
c. 17
Suatuderet14106139512deretselanjutnya:
a. 5
d. 9
b. 6
e. 12
c. 8
25

PustakaWidyatama 2010

51. 350350349347344......
a. 340dan335
d. 337dam332
b. 339dan334
e. 336dan331
c. 338dan333
52. 114229...14441955
a. 33
d. 24
b. 28
e. 20
c. 25
53. AZBXCYD......
a. EdanW
d. VdanE
b. FdanV
e. WdanE
c. GdanW
54. Suatuseri:0246810seriselanjutnya:
a. 6
d. 10
b. 8
e. 14
c. 10
55. Suatuseri:9787787063seriselanjutnya:
a. 59
d. 56
b. 58
e. 55
c. 57
56. Suatuseri:136101521seriselanjutnya:
a. 28
d. 22
b. 25
e. 21
c. 23
57. 1416......
a. 8dan32
d. 64dan256
b. 32dan64
e. 64dan128
c. 44dan176
58. 379142728......
a. 81dan56
d. 84dan54
b. 56dan81
e. 42dan54
c. 54dan84
59. 2119161271114...
a. 12
d. 15
b. 13
e. 16
c. 14
60. ......qrxstwuvvwxuyzt
a. upydanopq
d. mnrdanops
b. mnadanpqr
e. pqzdanqry
c. mnzdanopy

MATEMATIKA BERPOLA

1.

Perhatikankotakkotakberikutinidantentukanlahberapaangkayangtepat
yangharusdiisikanpadakotakyangmasihkosong
9
3

27
9
16
4

28
?

a. 24
d. 9
b. 28
e. 12
c. 7

26

PustakaWidyatama 2010

2.

Perhatikanangkaangkayangterdapatpadabagianlingkarandibawahini,
kemudiantentukanlahangkayangpalingtepatuntukmengisiruangyangmasih
kosong!

3.

4.

5.

6.

7.

a. 21
d. 27
b. 23
e. 29
c. 25
Perhatikangambardibawahinikemudiantentukanbilanganyangkosong.

a. 13
d.
b. 11
e.
c. 9

Berapakahnilaixpadagambardibawahini

a. 14
d.
b. 10
e.
c. 8
Berapakahangkayangtepat?
324(486)567
345(....)678
a. 189
d.
b. 714
e.
c. 666
Berapakahangkayangtepat?
718(26)582
474(....)226
a. 12
d.
b. 21
e.
c. 18
Berapakahangkayangtepat?
17(102)12
14(...)11
a. 44
d.
b. 83
e.
c. 62

7
5

6
4

777
555

14
17

107
77

27

PustakaWidyatama 2010

8.

Perhatikanbilanganpadagambardibawahinikemudiantentukannilaixpada
gambartersebut!

a. 65
d. 24
b. 52
e. 15
c. 37
9. Perhatikanangkapadagambardibawahinikemudiantentukannilainpada
gambartersebut!

a. 27
d. 20
b. 25
e. 18
c. 22
10. Berapakahnilain?
12 6 4
8
8
4 7
14
6
2 3
9
18 3 2
n
a. 12
d. 21
b. 18
e. 22
c. 20
11. Perhatikanbilanganbilangandibawahinikemudiantentukanbilanganyang
kosongdidalamtandakurung!
8(28)6
7(...)4

a. 11
d. 25
b. 17
e. 27
c. 22
12. Perhatikangambarkotakotadanlingkarandibawahini,kemudianisilahangka
ataubilanganyangtepatpadalingkaranyangmasihkosong.

a. 15
d. 18
b. 16
e. 19
c. 17
13. Berapakahangkayangtepatuntukmengisikotakkotakyangmasihkosong?

a. 7dan49
d. 7dan243
b. 8dan64
e. 8dan343
c. 7dan343

28

PustakaWidyatama 2010

14. Perhatikankotakotakdibawahinikemudiantentukanlahberapaangkayang
masihkosongdalamkotaktersebut!
6
5
11
3
6
9
2/3
3/4
?
5
5
a.

d. 2
7
12
5
5

e. 1
b.
12
7
5
c. 1
12
15. Perhatikanbilanganbilangandibawahinikemudiantentukanbilanganyang
kosongdidalamtandakurung!
13(26)4
8(....)9
a. 56
d. 38
b. 48
e. 36
c. 40
16. Isilahdenganangkayangtepat.
643(111)421
269(....)491
a. 111
d. 141
b. 222
e. 117
c. 121

17. Berapakahangkayanghilang?
5(60)3
10(....)6
a. 30
d. 180
b. 90
e. 120
c. 240
18. Berapakahangkayangsesuai?
90(40)30
15(....)60
a. 75
d. 25
b. 55
e. 80
c. 40
19. Tentukanlahbilanganyangtepatuntukmengisikotakyangmasihkosongdari
gambarberikut:

a.
c.
e.

b.
d.

29

PustakaWidyatama 2010

20. Perhatikangambargambardibawahinidanhitunglahberapaangkayangharus
diisikanpadakotakyangkosong.

a. 23
d. 21
b. 24
e. 19
c. 20
21. Perhatikangambargambardibawahinikemudiantentukanlahberapanilaiatau
angkauntukmengisilingkarandikepala.

a. 10
d. 13
b. 11
e. 14
c. 12
22. Perhatikangambardibawahini,kemudiantentukanlahbilanganyangpaling
tepatuntukmengisilingkaranyangmasihkosong.

a. 33
d. 36
b. 34
e. 37
c. 35
23. Perhatikangambardibawahinikemudiantentukanbilanganyangkosongpada
gambartersebut!

a. 10
d. 17
b. 12
e. 19
c. 15
24. Perhatikanbilanganbilangandibawahinikemudiantentukanbilanganyang
kosongdidalamtandakurung!
45(3)15
27(....)9
a. 13
d. 5
b. 8
e. 3
c. 7

30

PustakaWidyatama 2010


25. Perhatikangambardibawahinikemudiantentukannilaz!

a. 100
d. 169
b. 121
e. 196
c. 144
26. Perhatikanbilanganpadagambardibawahinikemudiantentukanbilanganyang
kosongpadagambartersebut!
a. 96

b. 84

c. 48
d. 12
e. 6

Perhatikangambardibawahiniuntukmenjawabsoalnomor27dan28.

27. Berapakahnilaim?
a. 17
d. 20
b. 18
e. 21
c. 19
28. Berapakahnilain?
a. 37
d. 42
b. 38
e. 45
c. 40
29. Perhatikankotakkotakdibawahini,kemudiantentukanlahbeberapaangkaatau
bilanganyangmasihkosongdalamkotaktersebut.
5
7
12
7
12
19
12
19
?
a. 31
d. 12
b. 13
e. 32
c. 21
30. Perhatikankotakkotakyangberisiangkaangkadibawahini,kemudian
tentukanlahberapaangkaataunilaiyangtepatuntukmengisikotakyangmasih
kosong?
4
7

8
9
35
20

45
?
a. 30
d. 60
b. 40
e. 45
c. 50

31

PustakaWidyatama 2010

31. Perhatikanbilanganbilangandibawahinikemudiantentukanbilanganyang
kosongdidalamtandakurung!
25(9)16
81(....)49
a. 10
d. 16
b. 12
e. 18
c. 14
32. Perhatikanabjadpadakolomdibawahinikemudiantentukanabjadyangkosong
padakolomtersebut!
C
G
K
D
N
R
A
E
?
a. H
d. M
b. I
e. O
c. K
33. Perhatikangambardibawahinikemudiantentukannilaispadagambar
tersebut!

a. 22
d. 15
b. 19
e. 12
c. 17
34. Perhatikangambardibawahinikemudiantentukannilaizpadagambar
tersebut!

a. 14
d. 20
b. 17
e. 22
c. 19
35. Perhatikangambardibawahini,kemudiantentukanlahbeberapaangkayang
tepatuntukmengisilingkaranyangmasihkosong.

a. 40
d. 48
b. 42
e. 49
c. 44
36. Perhatikangambargambarsegitigadankotakotakdibawahini,kemudian
hitunglahbeberapaangkayanghilang?

a. 6
d. 9
b. 7
e. 5
c. 8

32

PustakaWidyatama 2010

37. Denganmemerhatikanangkaangkapadabagianlingkarandibawahini,
tentukanlahberapaangkaataubilanganyangbelumada!

a. 10
d. 20
b. 15
e. 35
c. 18
38. Perhatikanangkaangkayangterdapatpadalingkarandibawahini,kemudian
tentukanlahberapanilaiatauangkayangharusdiisikanpadalingkaranyang
kosong!

a. 5
d. 8
b. 6
e. 9
c. 7
39. Perhatikanbilanganpadagambardibawahinikemudiantentukannilaiz!

a. 31
d. 26
b. 29
e. 25
c. 28
40. Perhatikangambardibawahinikemudiantentukanangkaataubilanganyang
kosongpadagambartersebut!
a. 24

d.27
b. 25

e.28
c. 26

Perhatikantabeldibawahiniuntukmenjawabsoalnomor41dan42
C
9
I
19
x
4
F
14
L
y
41. Berapakahnilaix?
a. M
d. P
b. N
e. Q
c. O
42. Berapakahnilaiy?
a. 21
d. 24
b. 22
e. 25
c. 23

33

PustakaWidyatama 2010

43. Perhatikanangkaangkadibawahini,kemudiantentukanlahberapanilaiyang
tepatuntukmengisilingkaranyangkosong.
a. 6
d. 9
b. 7
e. 5
c. 8

44. Darisusunanangkayangterdapatpadakotakkotakdibawahini,tentukanlah
bilanganatauangkayangtepatuntukmengisikotakyangmasihkosong.

a.
c.
e.

b.
d.

45. Perhatikangambardibawahinikemudiantentukannilaixpadagambar
tersebut!
a. 35
d. 20
b. 30
e. 15
c. 25

46. Perhatikanbilanganbilangandibawahinikemudiantentukanbilanganyang
kosongdidalamtandakurung!
12(10)8
13(....)11
a. 9
d. 12
b. 10
e. 13
c. 11
47. Berapakahangkayangtepatuntukdiisikankedalamkurungdibawahini?
12(56)16
17(....)23
a. 64
d. 71
b. 70
e. 80
c. 16
48. Carilahangkaberapayanghilang?
143(56)256
218(....)114
a. 52
d. 29
b. 43
e. 66
c. 18

34

PustakaWidyatama 2010

49. Perhatikangambardibawahinikemudiantentukannilaixdanypadagambar
tersebut.
a. 14dan31
b. 15dan33
c. 16dan34
d. 16dan36
e. 16dan38

50. Perhatikangambardibawahinikemudiantentukanangkaataubilanganyang
kosongpadagambartersebut.

a. 23
d. 53
b. 33
e. 63
c. 43
51. Tentukanlahberapaangkayangtepatuntukmengisiangkadidalamkurung.
72(58)14 65(....)25
a. 35
d. 40
b. 45
e. 55
c. 50
52. Perhatikangambardibawahinidanhitunglahangkaberapayangpalingtepat
untukmengisilingkaranyangkosong.

a. 25
d. 29
b. 27
e. 30
c. 28
53. Perhatikanbilanganpadagambardibawahinikemudiantentukannilaixpada
gambartersebut!

a. 48
d. 18
b. 30
e. 4
c. 24
54. Perhatikankolomdibawahinikemudiantentukannilaiy!
18
6
2
5
21
7
3
6
32
8
4
y
a. 7
d. 11
b. 8
e. 12
c. 9
55. Tentukanlahberapaangkayangtepatuntukdiisikandidalamkurung.
8(34)9
7(....)9
a. 30
d. 34
b. 31
e. 36
c. 32
35

PustakaWidyatama 2010

56.

57.

58.

59.

60.

Isilahangkayangtepat
46(29)12
13(....)11
a. 10
d. 14
b. 11
e. 16
c. 12
Berapakahangkayangsesuaiuntukdidalamkurung?
148(110)368
243(....)397
a. 84
d. 13
b. 77
e. 94
c. 28
Masukkanangkayangtepatkedalamkurung.
437(410)642
541(....)783
a. 484
d. 237
b. 216
e. 318
c. 166
Perhatikanbilanganbilangandibawahinikemudiantentukanbilanganyang
kosongdidalamtandakurung!
33(8)31
67(....)54
a. 8
d. 11
b. 9
e. 12
c. 10
Perhatikanangkapadakotakberikutkemudiantentukannilaixdany!

a. 5dan255
b. 8dan356
c. 8dan512

d. 10dan100
e. 10dan1.000

36

PustakaWidyatama 2010

GAMBAR
1.

2.

3.

Bangunmanakahyangdapatdibentukdarijaringdiatas?
a.
b.
c.

d.
e.

Bangunmanakahyangdapatdibentukdarijaringdiatas?
a.
b.
c.

d.
e.

Perhatikanderetangambardibawahinikemudiancarilahsatugambaryang
tidaksesuaidenganyanglainnya.

abcde

37

PustakaWidyatama 2010

4.

5.

6.

7.

Padagambardibawahiniterdapatsatugambaryangtidaksesuai.Gambar
manakahitu?

abcde
Darilimabuahgambardibawahiniterdapatsatugambaryangtidaksesuai
denganyanglainnya.Tunjukkangambaryangtidaksesuaiitu.

abcde
Darilimagambardibawahini,manakahgambaryangberbeda?
a.
b.
c.

d.
e.

Gambarke4yangmerupakanlanjutandaripolagambardibawahiniadalah....

a.

d.

8.

b.

c.

e.

Katakpandai
Berenang

Tupaipandai
Melompat
KatakMelompat:....
a.
b.

d.
e.

c.

38

PustakaWidyatama 2010


Doktergigi

Uangpalsu

Gigipalsu:....
a.
b.
c.

d.
e.

10. Manakahgambardibawahiniyangberbedapolanya?
a.
b.
c.

d.
e.

11.

Gambarmanakahyangmerupakankelanjutandarigambardiatas?
a.
b.
c.

d.
e.

12. Kubusmanakahyangdapatdibentukdaripolagambardibawahini?

a.
b.
c.

d.
e.

9.

39

PustakaWidyatama 2010


13.

a.
b.
c.

d.
e.

14. Perhatikangambarkotakkotakdibawahinidancarilahgambarberikutnyadari
enamjawabanyangtersedia.

a.
b.
c.

d.
e.
f.

15. Carilahgambarberikutnyadarienamgambarjawabanyangdisediakansepertidi
bawahini.

a.
b.
c.

d.
e.
f.

40

PustakaWidyatama 2010

16.

Bangunmanakahyangterbentukdarijaringdiatas?
a.
d.

b.
e.

c.

17.

Kubusmanakahyangdapatdibentukdaripoladiatas?

a.
b.
c.

d.
e.

18.

Kubusmanakahyangdapatdibentukdaripoladiatas?
a.
b.
c.

d.
e.

41

PustakaWidyatama 2010

19.

a.
b.
c.

d.
e.

20.

a.
b.
c.

d.
e.

21. Perhatikangambargambardibawahinikemudiantentukanlahgambar
berikutnyadarienamjawabanyangtersedia

a.
b.
c.

d.
e.
f.

42

PustakaWidyatama 2010


22. Perhatikangambargambardibawahinikemudianpilihlahgambarberikutnya
yangsesuai.

a.
b.
c.

d.
e.
f.

23. Perhatikangambargambarberikutdenganbaik,kemudianpilihlahsatugambar
yangtidaksesuaidenganyanglainnya.
a.
b.
c.

d.
e.
f.

24. Dalamgambarberikutterdapatsatubuahgambaryangtidaksesuaidengan
gambargambaryanglainnya.DapatkahAndamenunjukkangambarmanakah
yangtidaksesuaiitu?
a.
b.
c.

d.
e.
f.

25. Pasanganmanakahyangdapatmembentuksegiempat?
a.
b.

c.
d.

e.

43

PustakaWidyatama 2010

26. Kubusmanakahyangdapatdibentukdaripolagambardibawahini?

a.
b.
c.

d.
e.

27. Tunjukkanlahsalahsatugambaryangtidaksesuaidengangambargambar
lainnya.
a.
b.
c.

d.
e.

28. Padagambargambardibawahiniterdapatsatubuahgambaryangtidaksesuai
dengangambaryanglainnya.Gambarmanakahitu?
a.
b.
c.

d.
e.

44

PustakaWidyatama 2010


29.

a.

d.

30.

a.

d.

31.

a.

d.

b.

c.

c.

c.

e.

b.

e.

b.

e.

45

PustakaWidyatama 2010

32. Darigambardibawahini,manakahyangberbeda?
a.
b.
c.

d.
e.

33. Perhatikangambargambarberikut,tentukangambarmanakahyangsesuai
untukberikutnya?

a.
b.
c.

d.
e.
f.

34. Perhatikangambargambarlingkarandibawahinikemudiancarilahsatugambar
yangtepatuntukgambarberikutnya.

a.
b.
c.

d.
e.
f.

35. Carilahgambaryangtidaksesuai

abcde
36. TentukansatugambaryangmenurutAndakurangsesuaidenganyanglainnya.

abcde
46

PustakaWidyatama 2010

37. GambarmanakahyangmenurutAndatidakcocokdenganyanglainnya?

abcde
38.

a.
b.
c.

d.
e.

39.

a.
b.
c.

d.
e.

40. Darigambardibawahini,manakahyangberbeda?
a.
b.
c.

d.
e.

41.

a.
b.
c.

d.
e.

47

PustakaWidyatama 2010

42.

a.
b.
c.

d.
e.

43.

a.
b.
c.

d.
e.

44. Satugambardarilimabuahgambardibawahinisebenarnyatidaksesuaidengan
yanglainnya.Carilahgambartersebut!

abcde

45. Perhatikansusunangambardibawahini.Manakahyangtidaksesuaidengan
yanglainnya?

abcde

48

PustakaWidyatama 2010


46. Kelerengbiru

Bolamerah

Kelerangmerah

a.
b.

d.
e.

47. Lampupijarmati

Listriktegangan
Tinggi
Listrikmati
a.
b.

d.
e.

48. Buahjerukasam

Buahsemangka
manis
Jerukmanis
a.
b.

d.
e.

:....

c.

c.

c.

:....

:....

49. Perhatikangambargambarsegitigadibawahinidanpilihlahsalahsatugambar
yangpalingtepatuntukgambarberikutnya.

a.
b.
c.

d.
e.
f.

49

PustakaWidyatama 2010

50. Perhatikanbaikbaikgambargambarberikutdibawahini,kemudiancarilah
gambarmanayangtidaksesuaidengangambargambarlainnya.
a.
b.
c.

d.
e.

50

PustakaWidyatama 2010

KUNCI JAWABAN PAKET PEMANTAPAN


TES POTENSI AKADEMIK
Sinonim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

c.
a.
d.
d.
a.
c.
d.
a.
e.
c.
e.
b.
c.
c.
a.
a.
a.
a.
b.
d.
c.
a.
b.
c.
a.
a.
c.
d.
e.
a.

Agresif
Penggalian
Kontras
Restriksi
Mal
Karakteristik
Penggugahrasa
Siklus
Buatan
Naratif
Citra
Loka
Botani
Perulangan
Standar
Juara
Bermaknaganda
Sindiran
Abolisi
Nisbi
Ilusi
Memotong
Lepaskan
Kesamaan
Dualitas
Kredibel
Aturan
Perluasan
Umum
Suntik

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

a.
e.
a.
b.
c.
e.
c.
c.
d.
e.
c.
d.
e.
c.
a.
e.
b.
d.
d.
c.
a.
a.
c.
b.
b.
a.
e.
e.
b.
b.

Modal
Penyerangan
Identitas
Ringkih
Kelenger
Kontributif
Cekung
Konklusi
Mitra
Embarkasi
Mutlak
Pengajaran
Penutup
Kecenderungan
Afiksasi
Menujumasadepan
Menggugahrasa
Destruksi
Pelepasan
Kontinu
Penemuan
Rapat
Suratketerangan
Abstrak
Percepatan
Pemotongan
Barah
Bala
Pengecualian
Kontemporer

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

b.
b.
c.
a.
b.
b.
c.
d.
b.
b.
e.
c.
a.

Dependen
Bergantiganti
Biasa
Absen
Wreda
Yakin
Mudahdipahami
Konstruktif
Antipati
Pra
Penghasil
Berongga
Muslihat

Antonim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

e.
c.
a.
a.
c.
d.
c.
b.
c.
d.
a.
d.
d.

Akhiran
Ahli
Rendah
Emigrasi
Deduksi
Menetap
Remeh
Rapat
Merana
Netral
Mempan
Nyata
Pendukung

51

PustakaWidyatama 2010

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

c.
c.
d.
b.
e.
c.
a.
c.
a.
c.
c.
c.
d.
b.
b.
b.
c.

Individual
Gagal
Penghambat
Biasa
Ekploitasi
Statis
Pemasukan
Biasa
Alambaka
Epilog
Sepele
Baik
Penambahanhukuman
Sering
Bergantung
Regresif
Penyatuan

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

a.
c.
d.
e.
d.
e.
d.
d.
c.
d.
a.
c.
d.
e.
d.
c.
a.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

a.
d.
b.
d.
c.
d.
c.
e.
d.
c.
e.
c.
b.
c.
d.
c.
c.
d.
d.
c.
e.
c.
a.
b.
a.
a.
d.

Epilog
Empati
Konkrit
Tanya
Benar
Fiktif
Tunggal
Migrasi
Terpelanting
Setem
Kering
Bangsal
Genap
Baik
Beraneka
Keagamaan
Uraian

Analogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

e.
b.
b.
d.
d.
e.
c.
a.
a.
a.
c.
d.
e.
e.
a.
c.
d.
c.
d.
e.
e.
a.
c.
e.
b.
b.
e.
c.
e.
b.
d.

Raja:Istana
Waktu
Mata
Makanan:lapar
Api
Uap
Senapan:Berburu
Permintaan:Pemberian
Kambing:Rumput
Ikan:Laut
Sutradara:Film
Rusak:Montir
Petinju:Ring
Cuci:Kotor
HIJAU:8+9+10+1+21
Brazil:1994
Jauh:Dekat
Kuas:Cat:Dinding
Guru:Dosen:Pendidikan
Gandum:Tepung:Kue
Kertas:Tulisan:Buku
Es:Beku:Dingin
Gajah:Sepeda:Handphone
Hidung
Ranjang:kamar
Putih:Hitam:Abuabu
Bintang:Galaksi:Alam
Semesta
59. b. Film:Aksi:AgenRahasia
60. c. Nadi:Dina:Dani

Mereka:dia
Minyaktanah
Pintu
Kaki:Melangkah
Detik:Menit
Indonesia:Malaysia
Nada
Fakta
Ember
1.440menit
Gungul:Rambut
Huurf:Kata:Cerita
Makanan:Lapar:Kenyang
Tidur
Cair:encer
Balapmotor:Sirkuit
Lihat:Mata
Italia:Euro
Gunting:Potong
Minggu
Kayu:Lemari
Segiempat
Mati
Rambut
Patologi
Ban:Mobil:Motor
Gembala:Ladang:Domba
Logam
Batubata
Bola
Bola:Piring

52

PustakaWidyatama 2010

Matematika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

d.
e.
b.
d.
c.
b.
c.
b.
d.
e.
c.
e.
c.
e.
c.
c.
a.
e.
c.
e.
b.
a.
d.
c.
b.
a.
d.
d.
c.
e.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60

Modus=6,median=6
73tahun
46
168
2jam13menit
18liter
2n+82
1berbanding2
7
3
72
25,90
27
25
Rp64.000,
Pukul17.20menit
6,0
0,75
14 2 3 %
20menit
3
28
3,74
9buku
100km
7
25/2
4%
90km/jam
150m2
56buah
10%

d.
c.
e.
c.
e.
c.
c.
a.
c.
a.
a.
c.
d.
c.
b.
c.
c.
a.
e.
d.
e.
a.
d.
b.
c.
a.
d.
e.
c.
a.

64buah
65kg
180liter
66kilometer
1kg
69
Rp350.000
462cm2
12
Rp200.000
24
2,3,5,7,11,13,15,17,19
8kuintal
Rp28.000,00
10
40
0,85
Rp21.000
5
9,5liter
30%
3,5jam
337,5
21.560cm3
10
x+z=2y
20%
60
30o
4x22

Deret Bilangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

c.
a.
a.
d.
c.
d.
d.
b.
b.
c.
c.
a.
d.
e.
e.
b.
b.

6
140
13dan14
36dan41
11,15,dan3
60dan50
3963
36
14
12dan24
88
56
10179
3264
17
85
R

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

d.
a.
c.
d.
a.
e.
a.
a.
b.
c.
c.
c.
b.
b.
c.
e.
a.

6dan12
48dan59
9dan0
15,23
18
38,39
14,22
E,F,G
RdanU
HdanA
8dan10
64128256
858
218
10dan70
129
abmdanabq

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

e.
b.
a.
e.
c.
a.
a.
a.
a.
c.
e.
a.
c.
e.
c.
c.
a.

15
1
37
676dan677
MdanY
14
3
141314
72dan68
37dan50
17
18dan18
30dan31
74
17
8
340dan335
53

PustakaWidyatama 2010

52. a. 33
53. e. WdanE
54. d. 10

55. c. 57
56. a. 28
57. d. 64dan256

58. a. 81dan56
59. e. 16
60. c. mnzdanopy

Matematika Berpola

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

c.
c.
d.
d.
c.
d.
e.
e.
a.
a.
c.
d.
c.

14. c.
15.
16.
17.
18.
19.

e.
a.
c.
d.
a.

7
25
7
6
666
14
77
15
27
12
22
18
7dan343
5
1
12
36
111
240
25

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

e.
c.
a.
a.
e.
e.
d.
e.
e.
a.
b.
d.
b.
b.
a.
b.
a.
d.
b.
a.
e.
c.
d.

19
12
33
10
3
196
12
21
45
31
40
16
I
19
14
42
6
20
6
31
28
O
24

43
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

c. 8
b.

b.
d.
e.
a.
c.
a.
d.
e.
b.
b.
c.
c.
b.
a.
d.
c.

30
12
80
52
16dan34
23
40
30
30
8
32
12
77
484
11
8dan512

Gambar

1. e
2. c
3. b
4. e
5. d
6. b
7. c
8. a
9. a
10.d
11.d
12.b
13.e
14.b
15.c
16.b
17.e
18.c
19.b
20.c

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

a
f
d
c
a
b
a
e
a
b
b
e
f
f
e
a
a
d
b
d

41.e
42.e
43 d
44.e
45.a
46.b
47.b
48.b
49.b
50.e

54

PustakaWidyatama 2010