INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU, LEMBAH PANTAI,KUALA LUMPUR

MEMPERSEMBAHKAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU, LEMBAH PANTAI,KUALA LUMPUR

IMBUHAN AWALAN
Imbuhan digunakan untuk mengubah bentuk, tugas dan makna sesuatu perkataan.

Awalan meN- boleh menjadi me-, mem-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :
AWALAN

PERKATAAN meyakinkan, menganga, menyanyi, menanti, melawat me + keluh = mengeluh me + surat = menyurat me + pilih = memilih

KETERANGAN apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf l, m, n, ng, ny, y, r dan w Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf k, s, p dan t. - huruf k menjadi ng. - huruf s akan menjadi ny. - huruf p bertukar menjadi m. - huruf t berubah menjadi n.

me-

memmenmengmenge-

membawa, membaling

apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f. mencuba, mendarat Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf c, d dan j. mengasah, mengikat, mengubat Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf seperti a, i, e, o, u, g dan h. mengecap, mengebom, mengesah Apabila bertemu dengan kata yang terdiri daripada satu suku kata.

Penggunan : Membentuk kata nama daripada kata kerja atau pun daripada kata adjektif. Awalan peN- boleh menjadi pe-, pem-, pen-, peng- dan penge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :

Awalan pepempenpeng-

Perkataan Keterangan pewangi, penyanyi, pelajar, pemakai, Apabila beremu kata yang bermula penasihat, pemusnah dengan huruf m, n, l, ny, w dan p. pemfitnah, pembohong, pembawa. Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f. penjahit, pendengar, pencabar, Apabila bertemu kata yang bermula pensyarah dengan huruf c, d, j, sy dan z. pengkhayal, pengedar, pengubah, Apabila bertemu kata yang bermula pengikut dengan huruf a, i, e, o,u, g, h dan kh. pembakar, pengasah, penukul, alat / perkakas penapis. penulis, pencipta, pentadbir orang yang membuat pengasih, pemanis, pendingin sesuatu yang menyebabkan jadi penidur, pemalas, perokok Orang yang selalu atau suka pemalu, pemurah, pembengis orang yang mempunyai sifat pemuda, pembesar milik sifat seseorang pemeluk, penanak, pelaung ukuran bagi waktu atau tempat penyakit, pendapat hasil atau kesan daripada sesuatu

Penggunaan : Untuk membentuk kata nama
Awalan

Perkataan pelakon, pekerja, pekedai pelajar

Keterangan Apabila bertemu kata yang ada kaitan dengan kata-kata berawalan berApabila bertemu dengan kata 'ajar'

pepelper-

perburu, pertapa, pertendang Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf t dan b.

ERTI

PERKATAAN

Orang yang melakukan sesuatu pelakon, pelajar Orang yang diPesalah

1. Awalan ter- terbahagi kepada empat jenis iaitu : - Kata kerja tak transitif - Kata Adjektif - Kata Kerja Pasif - Kata Sendi

AWALAN teter-

CONTOH PERKATAAN teramai, terendam, teroboh, terasuk tersayang, tersenyum, terbawa, tercetus tertinggi, terbaik terkayuh, terdaki tertanya-tanya, terbayang-bayang, teringat-ingat, terfikir-fikir tergelek, terguris

KETERANGAN apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf 'r' apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf lain selain daripada huruf 'r'. paling tinggi, paling baik dapat dikayuh, dapat didaki masih berfikir

paling dapat di... atau keupayaan keadaan berterusan tidak sengaja di- atau men-

tidak sengaja digelek atau menggelek tidak sengaja diguris atau menguris

Penggunaan : Untuk membentuk kata kerja tak transitif daripada kata-kata lain.

Awalan

Catatan wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata akar di bawah wujud apabila awalan ber- bertemu dengan kata akar ajar. wujud apabila kata akar bermula dengan huruf 'r'

Contoh Perkataan berjalan, bercukur, berkaki belajar bekerja, berumah, berada, beraja

ber belbe-

Awalan ber- mempunyai beberapa erti iaitu :
ERTI mempunyai memakai atau menggunakan mengerjakan atau mengusahakan menghasilkan atau mengeluarkan menyatakan kumpulan kena PERKATAAN berbadan, berduit, beranak berseluar, berbedak, berkasut berkebun, bersawah berbuah, berasap bertiga, berkelompok, berdua, berempat berhujan, berembun CONTOH AYAT Wanita itu beranak kembar. Ani tidak berkasut. Mereka berkebun di belakang rumah. Pokok durian itu mula berbuah. Mereka bertiga menaiki basikal ke sekolah. Kami berhujan kerana tidak membawa payung.

melakukan perbuatan pada diri sendiri melakukan sesuatu antara dua pihak tabiat perkerjaan atau kebiasaan mengucapkan menunjukkan sesuatu sikap dalam keadaan

bersandar, bersembunyi bertumbuk, berlaga bertanak nasi, berkirim berdoa, berikrar berkeras, berlembut bersedih, bergembira

menunjukkan ada sesuatu berlaku sebagai

berduri, berbahaya berbomoh

Salina bersembunyi di sebalik pokok dari penjahat. Mereka berdua sering bergaduh. Azuan dan Ayu sering berkirim surat antara satu sama lain. Amin berdoa sebelum makan. Abdul berkeras untuk pergi ke Kuala Lumpur. Khadijah masih bersedih mengenai berita kematian adiknya. Jalan di hadapan berbahaya. Kumin berbomoh dengan Pak Samad.

Imbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama dan kata bilangan himpunan.

KATA kata bilangan tingkat

PERKATAAN -> kelima

kata bilangan himpunan tiga -> ketiga-tiga kata nama kata nama kata nama tua -> ketua kasih -> kekasih hendak -> kehendak

Penggunaan : Untuk membentuk kata kerja
Erti Contoh Ayat Perbuatan pasif yang diambil, diajar, 1. Buah itu dilakukan oleh diri dijahit, dimakan oleh orang ketiga. dimakan Hafiz 2. Rumah itu dicat oleh Pak Salim Perkataan

Penggunaan : Membentuk kata sendi nama, kata hubung, kata bilangan dan penjodoh bilangan
Erti seluruh Perkataan se-Malaysia, sedunia, senegara sama sejenis sepadan, sebaya satu seribu, seratu, sekampit sama-sama di- sekampung, serumah, sekelas sama dengan sepanjang, sebaik, seberat

TERIMA KASIH