IDEPAIRTEMEN KEUANGANI :R.EPU8LU(.

lNDONESlIA
D:IIREIKJORA TJlltlNDERAl. PERA lURAN f'ERI9iENIDAHAIRMNI 1)11~I~KTlJRJ!END!ERAL P:ERBENDAJHA~N NOMIOR P;ER~08 JP,B/:2'ooa,
TlENTAN:G PEIDOMAi~ PltN:YUSiUNIAN ILAPORAM DEWAN PENGAWASBADA!N DI UlNGlKUlNGAN! PI~MEIRINnrAH PUSAI LJ(YANAN UMIJIM

1[)IREKfU~ JEINDERAL PERBENDAHARMIN!
Menimbang a. ba:!1rwa ,clallam Peraturan Menre,n Ke'uangan N!omor 1,(l,9tPMiK,051200(7 terntang O'e!wa.n iPel1l,~iaW9iSBrs)tilalll la,y,SlIIl:!:l'1iI Umum.te!ah d~Ii1UulrOO,relliltuan j meJ'lkglenai 1ilJglaS, d8l1'lllk:ewaj~:bla'lil lDew,i!lIifl: P:engaw,as untuk. Badem tayanan

Umum

d~ll~ingkl!l'n!g'i1u, IP:emerin~alli1P'IJ.!:s,at;

b. bahi,wa idJalam r,angta penyampaian laporan Ipeng3waiSaill ~ep~d:i1llMent:eril Pimpinailli ,Lembaga clan IMen~eri Ker1:.Ia!rlgan, dipallilda.ng perlu me'ngatulw !l'\:eterntuan mengenai pediomarn penyusunal1l laporan Dewan IP'englawas IBadan 'layal~ulln IlItm U! m di II~nJ9kungian P,em.eililn~ah PllIsat dengan IPElraturan iDiriEl:kltur Jenderal Perbendaharaan;

c. bahwa, berd;aeHli!rik;anr e['timbangan se:~a.gaimantl dimalslU:d: dalam lihuruf a. p dan b, Ipeirlu Imenetapk:al1lr P,eratl!!tralll DiH~.ktu Jenderal Perbelildaharaan r ~el!1~angPedoman Pel1liyursllIInan Lapafalll Dewan [P·engawas Sedan layamm iJ'mlum, d~Ung~ungan 1P'e:me~r·n.tall:1llPliIisat;
Mengingat

1. Unclarn9J~Unciangl

Nomor H Tahun .2003tenl~'l1g Ksuangan Neg~Ha ,(Il.emtraran N:~alm. ReplJlibnk. Inde:nesi.i9,'talnun 2003 Nomor 47, Tamtla'ilan l€lmrbara n iNegaJra Republik ,Indonesala, 1'Jjo:m.or42BS);
1

.2. IJllilidlarngr.Ulndaf:lgl Nemor 1 TaJuJ 1i12!~O'4 tentalngl Peirbelndahaman iN,e,g'ara (Lembaran Nie,g,a raR:epllbiillk Indonesia. Nomor 5~ lambahan Lembaran
N'eglara Republik
l

lindclI'll:e's,ia Nomor ~35S);

3.. P eraJlur,8n P,emeMntai1, Nomor 23 TahlJln :2005tentang PE!llIlg.elolaan ~erUilafil,@ian18adstn llayarili~I1IUm'lJm (I~embara,n Neg.ara Reputl~ik IrHjiol1l:e.sia ~ahun2005 Niomor48, Tambahan ll.embatran N!eglara IR€,prlJJbI~ik Indonesia

Nemor 4502);
4 P,13:r,iillb.)!raJnMe:nteri Keuan,gal'1l Nomar 1Oi91PMK05/20[Jji'~e:n1ang D:ewan

P~ng,a,was 18;a;cisln Ilayanan UmilJm;

PEIRATURAN! 11)IRJ~:KrUR J·E!NDERAll. PE.RBEINID,AHIARAAIN TElNiliAiNG IP~IDOMIANI PIE;NY'IJSUNAIfr\! tAPORAIN ~DEWAN F'IIENIGAWAS !E!ADAN il,AYANAN 'UMIJIMI D~IUIN1G~UNGAN PEIMIIER.jIINTAHlIPLJSAT lH';J

BAJEI, I

KIEfENTlIJAN
P,asal1

UMU MI

,Da~W1iI PeratuJanl)ir,ek~iUr dengan:

,Jenderal

IPe'rce:ndahar:aan

ini. 'yang] drm!ai~sud

1. Badal'lll la.yanan Umum, yang] sela~jutnlla dJsing]kat BLlJII adalah Insbll,llsi (!iii 'Iili:gl<unglan Pemel1i:nta.h Pusa~ yang diben~lIlk unlu'k; memberikan !pe:lia.yanan kepada, masya,ra:k:art be:rupa peny,ediaan baranQI ,danlatau ~asa yang diJiual tanpa. m.en:Qu.tamal<:al1 meneari k.eun~lUngan dan dalam melliakuk.an keigiaJ~ll"Il"Iya- d!dassJ1kan pacla prir:lsip, ,efisier;usi dan proch.!llktivl:ta s.

.2. IC·ewan IPengaw-B;s, :stU, ya~g se'~a,njiLiltnya disebu~ I[)ew,an F'e:ngawas adalah eiiQsn stU yang bedugas, mela'kukan pengawasan teilihadap, pengelolaan BtlJl.
3. Pejabat Pengeloia. IBtU ,adalah P'impinan B LU Y,8,I1IiQi ibertall1ggungl jiawab terhad'a.p kinerja 'O,p eras i:o'.n,al BLU yang terdir'i dart Pemimpi:n., ,P,ejabat Keuangan., dan Pejabat Teknis;. yang :sebutannya depart dJiisi9suaJIkan deng'sn nomen'klatur y,aJ'l~gl berlsku padla .BtU yang bersang'k;utarl.

4\

R:encana Strategis
dokumen

ElJsnis BLU" yang sela:njutny,a 'disebl.lt IRensba pererllc-anaan BlU !1"m1:ukperiod€! 5, (lima) tahun,
I

adalah

,5,,,Rencana Bisnis, ,~an AnglglaJr,aJl1II 8 UJ 'yangl seJanJutnya

disebut IR,s'A ,a;dlalah dalumen pSf,encanaan bil!Ul~S deli'! penglafildJ;!'g,alr,an 'tahillJnan y,arllt!;!1 barisi pr,oglram, lkiegiatan, target Ikiine~,ai dian anggsmn s!.!IIatt! BLU .. iIM~BIIi
TUGAS DAN' PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS

lPasal2
Dewa n Pengawas; bertlmgas me!ialkukan pengaW'asan 'terlilladlap penge~.o1:a.a;n B'l.IU YSIII'IQd.ii!akukan eleh P,e:jabat P,eng:elo~1a61lU mengenai pelats.ao:a,an. Rens~m, R BA, dan Ipera.turan peru n,da rl:g-undangan" -

P:alS2!13
1(11) Da'l.am mngka memperlanggungjawabkan palaksafil8ia,ntugasny:s selbagaimana dimaksud da'lJalill P'asall 2'1' D~wan Pengawas berklew.atjiban meniampaikslil l\aJpoiran Ipengawasa.n ~epad!a - Mielilitel'ii1Pimpili1a:n Lembag'9 dan MI~nt~fiii Keuangan. (2)1 Laporan

disampaikan Ipaii~gll!iledikit 1i{satu)kali da~am setu semester,

pel1lg·awasan

se.t~aga~mena

diimaksud

pada

aysJt. (~i)

(3), LapO'l"a111 sebag.aimana dimalksud ay,at (.2)1 d[ssmpaikan ~e,pa.da Menmrif Pimpilnal1 Lem!baga. dan Men~el'l IKe'l.l,ang'an, sebag,ai berikut":
8.

Lapor;an semesb!r

pertama

paliil1Q lambm: 30 hadsetelah

periiod'e

semester bera.khir;

:0.. Laporansemester

kedua Uahunan) paliilg lambat.40

tah,lJinanig'g:S:Jr8Ii1 !b€lrakhir,

Q'1

,a-

han sEI!teilah

iP.asa:114

~apor.an [)1e'!/!!',aJnengawas P

slSi'Oagailrnana dimak:SI.lI:d clalam Pa"5al 3iay.at (_2)

sekJU~angHku I1tili.ngnya memUait:

Peniil!afarnte~rhadap Rensh:a, RiSA, diarn pela:&;;sanaarnny,a;. b.. Pein~'rif;li1:arn t8maidap kinel'ja pelayan8in, '~eUiiuilgan, dan la~inny~l'; e, PIe'n:]~aITaJI .etaatan 'teir1u.ldlap perabJlran peliunciangl-Ull1I,ola!l1IQan; k d. P€rimas:lll!ahan~penm;a~a'~ahanpelngelolaalii BUJ' .aiar! solusinya;

a.

e. Saran dan r,e!k,omelndasw.
Pasal :5 Seif:ail1l lapo,faln :se,'ba.ga~mana,dij:m!iil!k;5iud da~iam PalsaJ3, DEfWBn Pengawas sf:!walkhJl:..;waktu tmenyampaikan lapor.a,n a[pa'bila terjadi haHilial yaln; S8;C81ra. subs·~ans,na'll berpengiaruh terh!ad1ap penglelolaan ElLU, antara~ain ter~ait.
def1lglsn: a. P,enu.mJnan kinerja IBUJ; b.. P1€:mib~.rhentian pimpinan 8 UJ sebelum bE!:~akhfmya masa jaboo\9.Ii1; e. PergarnUan ~e!bJlldaln saM.Ianggota Dewan Piengs.w,ais: d. lE3:era!i\:h:iil1l1ya masa j:a;bamn I[)S1IIU3JI Pengiawas. PaiS~~ ,6

Lapo:mn D8\l'IIan Pell1gawBs. seibagaimana. dimN!l:1<;sud da~i3Jm Pasam 3 .6y.at (2) datA Pasal 5 ditandafangslrillioleh ketua d1al!1l.anggo~a Dewan Pengawas. : P,a,sa~.,
(11» COili1~oh fo~ma,f lapor:an sebagaimana d~'mak.sl!d dalam Pasa~ 3 ayat (2» diSlllIt!laJ,IflSesuai (i!e'n!gan Lamp:Tmn Peraturall1 Direk1Jt:Jr J'e:ndera~

IP·er,oelt1c1al1araanini.
lapor.an

(2.), format

1[):e:WaJliI

:5 cJi!buat.:s~suamclengan I<ebuluhan.

:P,el1!lg·awas s's',ba,gaiman!a dimak:sudl da~~m Piasal

BAS III KEIEINlUAN PEINUTUP' Pasal8 Perah.!ranl Direki~urJender;al d'itetapkan. Agalfsetiap
Perbendahiara.an ~nm mulai berlal<!IJi"adia taJl!;gg.a,j

o,rnng m~ng.!el:aJlu~li1ya., memeril1ltahl<an pengumuman
in~ dengalrl

Peimt,uran

Direk!t1lJf Jendersl P.erbelil1daha~aan Neglara R:ep.ublilk lndonesla,

pei~Mlllm:p8tali1nyai dla,iamBElrita

DU~taplkandiJakarla

~=..:IJ~da~.anggal

2:7' 1ll,!lf1eti

2008

UR JENI')ERAL'Ii

ILAMPIRAN
IPER:AfURAN

IN;O~01i!!?ER
IPENru:SUID'!iN1

DIRE~WR

:bAPQRP/N1 IDIDNANI

'Otl,

1'P1l~~

JIlNC:eRA1. l'elRB!1Ni:I'A,I"l~ PEKGAW;.r..:S

'l'!::tfTANIll Pi!OO~
BAI:lJ!IN

IU\VAWlNUIMUM 01,I~!~~!<UNGMJ ~MeRtNirAIFI i?l,ISAr

CONlrOH

FORMAT

IlA,PC)RANIIDIEWANPEiNGAWA.8

IBAJE)AlNLAY ANAlN IJMUMI

KATA lP'ENGANTAR
ID'AFT:AR IIISI IRINGKASANI it IEKSEKUTIDf

PEN DAti IJLUAN 1. Later l8:elakang

Belistan

urali'au:l me:ngenai Il:aw~r be!aJtang Ipemtlentll.!ka n Bada_1'l taya_ns_n U'mlJrmJBUI), ( tYjuan BLU, ,o.rga:nisaS:i IElUJ" kediudukan BtU, IDewan P,enigI8JW~S, pe~aJtur:8In perundan,g:l:IflI,d;angaln yang menCi;!lls:aml, pembentukan l[i)ewan IP,en,g:S;w,as cl<i9ln kewaJliban menyampan~an maipornn,susunan lJe,w:a I'll PeingawaiS dan p€'r:uibahaln k.€8lifggata;an ..

:2" Maksud dan T!!I~l!I!a Penglawasanl li'l 8efi:Sii~i3ln IilIlraian
me!1!{i:eJ1l!;1!I~

:malK;sud d!antuJuan pefilI9~a:santelFhadiap BtU.

:3. IRu.ang .ulilglk.~:PcP,e.ng,a,wa,s.an
Laporan~)ewan
a,

P,sngiawas, se'ktl.!rang-kuran,gnya

memuat

,P'en naian telrhadap, iRelilst!li'a" R.BA, dan, pe:l8iksa:naannya;
i

b. Penna,ian t,e'~hadap,<llnei~ja pelayanan !k!elJllan~g21if1ili I~a]nnya,: I dan e, ,P',enilaian!ketaatant,erhaclap
e. Sara,lil dan r,ekiom.en:dasi.
pe~alli!lran perundang-undangI8n:

'01. lP,eIlfn3:S:9Iralhan-pelll1i'l,aisailial1lanpen:gielolaan

B LIJ dan s,cdusin:ya;

I~t K!ON!DISII IBUJ' 11. Flelil'jyalii'iflilil Bens1:l<an ur:aja,!'I!I menglen:a~ kil!a~~i;tas pe!l!ayafll;an selama perltoo@ IP@iilgawaS81i1. yang '~el:alh dUaks8Il1Iakan olleih B LUI

:2. ~elilan,g,em
selama pe~uQ;CIe Ipell1gawasa:n.
3. Organisasi Belrislikan UIra~an menger:U3Ji kondisui l<iem.an:gan BLU d:mr:am mefilJia~alfilkalil ,opemiS:iof'llaln/ya dan Sumber IDayr81 Ma!n!l.Is.ia

Bewisiilkal'1ll Ulmian m@iIilgenai stiI"Uk~ur QTganisalS~ d:an sumber daya malnusia yang melilci'~ !li.ulnrg,of"Q,anrs8Jsi dalam mells'ks81i1iakan o;pems1i.a.ll'lal nya, misa~nya jlJJlmlah pegawClli d1ali!l,~ompetelil:S,~ )I,ang dhl11i1iki'01;;J_

4. Samna dan Pimsarana
BeriSikallil UI'ra~al1ll ~€llil~:angl Sallial1l!8 dan :p'vasaranJ;al~a me:li1ja,~nik:an operasi'OI1I,a;inya,. ng

dimnJiI<:i 'o~e;nl IBUjl

da~a:m

1. i{egiCitan Pe:nge,wasan

Berisik~Ul Ill!raJia;n men9'ena] pelak:salilaaln lr;apa,t~ra:pa.tI[perteml:lal1l'"ipeillil.emuan dan ki€'sepalkialtan :pentifillQyallilQ telah d~~:a'lk:ukarnolreh 1[),ewsJn Pell1gawas, baJill;:sn'ntar anggota Dewafll Pengawas maupun antaJra Dewan Pe:nga.was den:Q!8111l. ejalbait P'en:g,elola BUt P 2. Mawri dan Ha;sU lPen,gawasan

:2 .1i. Rencana Slr,a1)eg~!S BisnisBUJI
ial. P'e'njJla,hlmte~li1ladia.p Renstra

(Renstra,)

Be'li1:Siikalll ll<;aj:i8l11l d~an1saran t€'rr'Madap Rens~n) ('k;aji~aJnaitas Ren:stra dlilakuka.rn padia seat. Rienstra. diblJl,at atau diilrev.isi». ilKa}~an Renstwa dimak:sucimeWipulti antara lai n kes,e:suai:i:liI'IRenstra. deng:an Renstra ti{e:me.nt:et11ianN eglillirallemibaga. kf!~ayallkan pr,Q,g ram dalam Rell1stra cJ.an lketerkaita,nnya Irj'a!am pencapaian vlsl dan mis~ EHJJ. b, ~Implement:as~:Renstm Be:lisl~k.aln urai8ifili rililg'kia:s meng,enaij Ipellak.s;aclflaan lRenstra membanciingl<an Renstra de!ilgan realisas!~ sa:mpai saat Ipeiapor.an.
C.

denga,n

Kem:lall'a yalllg dThadi1l!pi dalam pelaks8I.naan IRe'[iIllstr.a Belliis!1ikan urafan mengefHllli kleinclaMI.-kendala yangl Pelngeil'o!~a B UJ cla~am ipelaksiEllna.an R€;nst~.

dihadap~ eleh

Pejabat

d. Pendapat lDe,wan PefliglElIWaS dantind:8k; Penge~QIJla 8 UJ

lain]u~ylang

perlllll diambiiil eleh Pej:a:b:al:t

8ens!Utan ur,afl211n engena~pem:lapa~ Dewan Pengawas bewka'iitalf1ll dellilgan hasll m pe~a%;saifilaan IRerl:stm serta saran dalf1l r,e'kiOmetll~laj$i llIl1Itl!lk P,eJ:abat Pengielola. 81WU ·dalam mSl1lcghaJ:ialPi dan men:gIi!1as:1 k~ndala-ki€rl!:liallia, yalil\gi dit1adap~ selama pe~aiksaln:aJaln Rie'nsttr8.
2.2. Ren.eal1l:8 Bisnis dan Anggarsn a, P~nilai,al1li terhada;p ,RBA 8 UJ I(IRBA)

Bensn ~an kajiiali1 dan 5alran 'terh,ada:p IRBA. Kajiian R18,A d~m,alksud melip:u~i1t .aI'ntara
l::lliimkeSi€lSuaian R8A. ·diengan IRiE!:filstra. .

10 Imp~ementasi IIRBA
1 •

BerisH~an uJa~an fltnglk:as meng:elinaii pelaks811il8,iililiRBA yai~u membandingk:a:n! RBA o:engl8f!11 realisasi ,d,an kaUa.n n.ya. d!eogan Daftarlsian Pelak;sana,ii1li11 Aflggaran (O:IIPA) 8UJ.

c. K.endala yang dihadapi dalam pelaksanaan R'SA Berisitan IIIIMian m.eng:El!na:il k€!iI"Idala.~kendala P,eng:eloia . .BLU dalam pelak:sanaan RBA.
P,enlglelola BLU yangl .

dihadapi. oleh lPeja!bat

d, .P,endlap3!u Dewan 1f',e,n!g,8WajS; dan Unda k II:anjlu~ 'Y,ang pe~~u dliambill: oleh Peja.bat :Berisii<an urnian mel1liQifHllai endap8it Dewan Pe:ng:awas berkaitan deng~n hasUI p pelaksanaan !IR:BAsertal saran ,dian r<eikome'ndasi unbJk Pej:abat Pengeil'cila IBtU clalam meng hs,da:pi! dan meng!alta:si kendal~.kendala yang dhadapi selama
pelaksanaan RIBA"fJAi .

.

71'J-

.

,3,. E\(all:Jas~ 'Kifll,erj:Eli

Berisikan ringkas:an 'target. kinerja y,ang' ada padaR,B,A (pelayanan dan keu:an,gan) dan pencapaiannya sene. alnelisis p~-nca:p'aian kiner'ja, (:penyl!,bab ketlerhasHa:n dan penyebab tid:ak ilEircapainy,a targe{) OEHij'klUi. lka,i:i:an nya denig sn - pellc-apa:lan target Renstra dan 1mplemen~asiStander Pela.yanan Minima] (SPM),.
4. Ketaatan 'h~rhad:a'piIperaturan pen.mdaJlg-lLIndal1lg~nl yang berlaku

Berisikan uliaian pelaksanaa Iil peng,elolaan k'euangandarn me,ngi'kuti ketentuan yang be,rll;a'kl.l berikut Ipenyebabnya.
5. Tindsk Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebe'l!umnys;

telmijs I'ayanan yan:g' :b€~I'um

Mengluraikan menge.na1i ~indak, lan]ut yan:9 telah dan/atau seharuSI1/Y81dilakukan o:l:eh :Plejaba,t f'len!gelola BlU atas n;'1llsihat., masukan. saran. atau tang:glapan yang disampaikan -Dewan Pe'ngawas pada periodes.ebe lumnyai. I[).iinlform asikan ,pu!a" mengena] Uncial< lafljut, ,aJtas pend.a,pa1 d,itl.1'Isarsn yE.ngJ telah disampai kan kepada Men~€:r:iJPimpinan lemba,ga. IV. KESlrMPULAN DAN 'REIKOMENClAS·1

dan r,ekiam'eindasi kepada Menter'i~Pimplilan Lemba,g,a dan lMenteri Keuang,an atas hasil pengawasan terhadaa kinerja Pejabat Pe'l1gel'ola BLU secara kesehu:uhan.

Berisikan kesimpu~an dari hasilllpellgawasal1l yang dil!ar<:ukan Dewan Penga.was serta S8Ilran

01y

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.