Anda di halaman 1dari 23

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Kenapa perlu belajar sesuatu?


Kenapa saya mesti belajar perkara ini? Anda mungkin perlukannya suatu hari nanti.

Mengapa mereka tidak boleh didorong untuk belajar? Apakah mereka tiada kemampuan untuk menguasai mata pelajaran akademik Apakah mereka faham yang yang diajarkan? Apakah amalan pengajaran saya tidak menyeronokkan?

DEFINISI CTL
Contextual

Teaching and Learning (CTL) is the concept of learning that help teachers to link between the materials taught with real-world situations students and encourage students to make connections between the knowledge possessed by its application in their lives as family members and society (U.S. Department of Education, 2001).

APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL ?


Strategi Pembelajaran Kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi pelajar untuk memahami makna kandungan pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan kandungan tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks peribadi, sosial, dan budaya) sehingga pelajar memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan / konteks lainnya Pengalaman Harian Individu

Persekolahan

Kehidupan Masyarakat

Alam Pekerjaan

Konsep utama:
Secara umum, kontekstual membawa pengertian: a) Yang berkenaan, releven, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks. b) Yang membawa maksud, makna dan kepentingan (meaningful). Oleh itu, kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka.

Kebanyakan pelajar dan guru tidak mampu membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. Ini berlaku oleh sebab cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untuk pelajar tidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan (iaitu kaedah syarahan yang abstrak), namun mereka amat perlu memahami konsep itu untuk memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja.

pelajar dijangkakan mampu membuat kaitan ini dengan sendiri apabila berada di luar bilik darjah. pembelajaran ialah satu proses pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau melepasi kaedahkaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas. pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu

Teori pembelajaran secara kontekstual

Pengetahuan sedia ada

Pengetahuan baru

Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.

CTL as an approach to learning has 7 (seven) principles: 1. constructivism, 2. inquiry, 3. asking (questioning), 4. community learning (learning community), 5. modeling (modeling), 6. reflection (Reflection), 7. a real assessment (authentic assessment)

Budaya

Konteks yang Pelbagai Fizikal

Sosial

Psikologi
Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.

Bilik Darjah

Kepelbagaian Persekitaran Pembelajaran

Makmal

Tempat Kerja

Kehidupan Harian Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.

Pendekatan Kontekstual merentas pelbagai disiplin ilmu

Sains

Kemanusiaan

Bahasa

Teknologi Maklumat

Komunikasi n& ICT

Teknikal dan Vokasional

Pengajian islam

Mengapa Kontekstual ?

Mengapakah pendekatan kontekstual perlu dalam pengajaran dan pembelajaran?


Individu mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman sendiri.

Pembelajaran kontekstual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran.

Individu memiliki pelbagai jenis kecerdasan.

APA YANG KITA TAHU TENTANG PROSES PEMBELAJARAN?


Kebanyakan

murid belajar dengan berkesan melalui pengalaman penglibatan peribadi, aktiviti hands-on dan peluang untuk penemuan kendiri. Pembelajaran lebih bermakna apabila konsep disampaikan dalam konteks hubungan yang tidak asing kepada murid. Kebanyakan murid belajar dengan lebih berkesan melalui komunikasi interpersonal, belajar dalam kumpulan, berkongsi maklumat, saling membantu dan maklum balas yang positif. Pemindahan pembelajaran dari satu situasi ke situasi yang lain adalah satu kemahiran yang perlu dipelajari.

Murid

Faedah Pembelajaran Kontekstual Kepada :

Guru

Industri

21

APAKAH KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL? Dalam proses pembelajaran secara kontekstual, murid akan melalui satu atau lebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut : Relating (Menghubungkait) Belajar dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup Belajar dalam konteks penerokaan, penemuan dan reka cipta Belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi boleh digunakan dalam situasi lain. Belajar dalam konteks bekerjasama, memberi maklum balas dan berkomunikasi Belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui

R
E

Experiencing (Mengalami)

A
C T

Applying (Mengaplikasi)

Cooperating (Bekerjasama)

Transfering (Memindahkan)

Bagaimana Melaksanakannya Dalam PSK ?

Bagaimanakah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual dalam PSK ?

MOTIVASI

Pengenalan Isu perbincangan Tema Sayangi Diri Alat bantu mengajarDiri murid Rakan-rakan

Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran dan pembelajaran mesti memenuhi keperluan strategi berikut:
PEMAHAMAN

Penerangan konsep dan perbincangan kelas tentang diri seseorang murid Bacaan dan melakukan sesuatu perlakuan Contoh

KEMAHIRAN APLIKASI Aktiviti

HandsOn Penyelesaian masalah

IMBASAN KEMBALI DAN PENILAIAN

Ingat kembali fakta utama Penilaian kemajuan

33

Perkara Yang Perlu Dipertimbangkan Bagi Melaksanakan Pembelajaran Secara Kontekstual Dengan Berkesan
41

Pembelajaran Pelajar

Pengajaran

Sokongan Pentadbir

Sokongan Masyarakat

42

Matlamat utama pembelajaran secara kontekstual adalah untuk menghasilkan murid yang berkualiti. Untuk menjayakannya, semua pihak perlu bersetuju mengenai apa yang perlu dipelajari dan bersetuju mengenai strategi pembelajarannya. Di samping itu, sokongan daripada organisasi masyarakat diperlukan untuk menjayakan strategi pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Sokongan luaran ini akan memberi galakan dan sumber-sumber untuk membantu murid dan guru mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

SEKIAN