Anda di halaman 1dari 45
Presents to you FREEFREEFREEFREEFREEFREEFREEFREE EXAMEXAMEXAMEXAMEXAMEXAMEXAMEXAM TIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPS
Presents to you
FREEFREEFREEFREEFREEFREEFREEFREE
EXAMEXAMEXAMEXAMEXAMEXAMEXAMEXAM TIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPSTIPS
MsMs TAN.SMTAN.SM (c)(c) 44
MsMs TAN.SMTAN.SM (c)(c)
44
BM Pemahaman BM Penulisan ENG MATH SCIENCE
BM
Pemahaman
BM
Penulisan
ENG
MATH
SCIENCE
BM Kertas 1 Kertas 2 40 soalan objektif 50 minit 3 bahagian 1jam 15 minit
BM
Kertas 1
Kertas 2
40 soalan objektif
50 minit
3 bahagian
1jam 15 minit
No Soalan
1-17
Isi Tempat kosong (tatabahasa)
*
Bahagian A:
18
Seerti
Karangan bergambar-5 ayat ( 10%)
19
Kata lawan
20-22 Kata banyak maksud
* Bahagian B
23 Pilih ayat pernyata yang sesuai
Karangan berformat (30%)
24 Pilih ayat Tanya yang sesuai
25-26 Tentukan maksud ayat
27-30 Pilih ayat betul
31-35 Petikan pemahaman
* Bahagian C:
Nilai Murni (20%)
36-40 Petikan pemahaman
TatabahasaTatabahasa Aspek Penggunaan Bahasa Soalan Tahun –tahun Lepas TatabahasaTatabahasa KertasKertas 11
TatabahasaTatabahasa
Aspek Penggunaan Bahasa
Soalan Tahun –tahun Lepas
TatabahasaTatabahasa
KertasKertas 11
SoalanSoalan 11--3030
KertasKertas 11
RAMALANRAMALAN 20102010 SoalanSoalan 11--3030
PenggunaanPenggunaan
katakata yangyang
tepattepat
KataKata gandaganda
KataKata banyakbanyak
maknamakna
MenentukanMenentukan
ayatayat samasama
maksudmaksud
KesalahanKesalahan
umumumum
ImbuhanImbuhan
K.K. AdjektifAdjektif
PEMAHAMANPEMAHAMAN KertasKertas 11 SoalanSoalan 3131--4040 (2(2 petikanpetikan)) Soalan Tahun –tahun Lepas RAMALAN
PEMAHAMANPEMAHAMAN
KertasKertas 11
SoalanSoalan 3131--4040 (2(2 petikanpetikan))
Soalan Tahun –tahun Lepas
RAMALAN
TAHUN 2010
•Syarahan
•Laporan
•Surat RAsmi
PREVIUPREVIUPREVIUPREVIUPREVIUPREVIUPREVIUPREVIU SEMINARSEMINARSEMINARSEMINARSEMINARSEMINARSEMINARSEMINAR
PREVIUPREVIUPREVIUPREVIUPREVIUPREVIUPREVIUPREVIU SEMINARSEMINARSEMINARSEMINARSEMINARSEMINARSEMINARSEMINAR
UPSRUPSRUPSRUPSRUPSRUPSRUPSRUPSR 20102010201020102010201020102010
BAHASABAHASA MALAYSIAMALAYSIA
KERTASKERTAS 11
(Pemahaman(Pemahaman))
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN PENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALAN::::::::
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
PENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALANPENGENALAN::::::::
KertasKertas 11 iniini dipanggildipanggil KertasKertas BahasaBahasa
MelayuMelayu PemahamanPemahaman KertasKertas iniini
mengujimenguji caloncalon-calon-calon dalamdalam 33
bahagianbahagian iaituiaitu KemahiranKemahiran BahasaBahasa,,
KemahiranKemahiran MembacaMembaca dandan MemahamiMemahami
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN FormatFormat KertasKertas 11 BahasaBahasa MelayuMelayu UPSRUPSR adalahadalah sepertiseperti
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
FormatFormat KertasKertas 11 BahasaBahasa MelayuMelayu UPSRUPSR adalahadalah
sepertiseperti berikut:berikut:
KODKOD KERTASKERTAS
JUMLAHJUMLAH SOALANSOALAN
BENTUKBENTUK SOALANSOALAN
MASAMASA MENJAWABMENJAWAB
JUMLAHJUMLAH MARKAHMARKAH
:: 011011
:: 4040 SOALANSOALAN
:: OBJEKTIFOBJEKTIF ANEKAANEKA
PILIHANPILIHAN
:: 5050 MINITMINIT
:: 4040 MARKAHMARKAH
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN PEMBAHAGIANPEMBAHAGIAN SOALANSOALAN:: PERTAMA:PERTAMA: KEMAHIRANKEMAHIRAN BERBAHASABERBAHASA
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
PEMBAHAGIANPEMBAHAGIAN SOALANSOALAN::
PERTAMA:PERTAMA:
KEMAHIRANKEMAHIRAN BERBAHASABERBAHASA // SISTEMSISTEM BAHASA:BAHASA:
SoalanSoalan bermulabermula daripadadaripada NomborNombor 11--3030 =(30=(30 markah)markah)
KemahiranKemahiran bahasabahasa untukuntuk mengujimenguji pengetahuanpengetahuan
tatabahasatatabahasa calon.calon.
SoalanSoalan bahagianbahagian iniini dibahagidibahagi kepadakepada duadua (2)(2) bahagianbahagian
iaituiaitu AspekAspek PenggunaanPenggunaan PerkataanPerkataan dandan AspekAspek AyatAyat
YangYang Betul.Betul.
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN TerdapatTerdapat jugajuga soalansoalan yangyang disertakandisertakan dengandengan
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
TerdapatTerdapat jugajuga soalansoalan yangyang disertakandisertakan
dengandengan gambargambar ilustrasiilustrasi sebagaisebagai
panduanpanduan caloncalon untukuntuk menjawabmenjawab soalansoalan
yangyang diberikandiberikan
CalonCalon haruslahharuslah fokusfokus padapada gambargambar
tersebuttersebut terlebihterlebih dahuludahulu sebelumsebelum
menjawabmenjawab soalansoalan
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN AspekAspek kemahirankemahiran berbahasaberbahasa yangyang disoaldisoal dalamdalam formatformat
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
AspekAspek kemahirankemahiran berbahasaberbahasa yangyang disoaldisoal dalamdalam formatformat
terbaharuterbaharu::
i.i.
PenggolonganPenggolongan katakata –– ialahialah susunansusunan katakata namanama sepertiseperti NamaNama
KhasKhas,, NamaNama AmAm ,, KataKata GantiGanti Nama,Nama, KataKata Kerja,Kerja, KataKata PerintahPerintah
dandan lain-lain-lain.lain.
KataKata NamaNama KhasKhas::
ContohContoh::
AmirulAmirul,, RajRaj Kumar,Kumar, LimLim Hong,Hong, KualaKuala
Lumpur,Lumpur, MalaysiaMalaysia dandan lain-lain-lainlain (ditulis(ditulis dengandengan hurufhuruf besar)besar)
KataKata NamaNama AmAm::
ContohContoh :: guru,guru, lembu,lembu, buaya,buaya, rumah,rumah, udaraudara dandan lain-lain-lainlain (ditulis(ditulis
dengandengan hurufhuruf kecilkecil
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN ii.ii. PenjodohPenjodoh BilanganBilangan-- berfungsiberfungsi untukuntuk
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
ii.ii. PenjodohPenjodoh BilanganBilangan-- berfungsiberfungsi untukuntuk menerangkanmenerangkan
aspekaspek bilanganbilangan sesuatusesuatu benda.benda.
ContohContoh::
•• BilahBilah ––bendabenda tajamtajam,, runcingruncing sepertiseperti pisaupisau,,
parangparang,, pedangpedang
•• KakiKaki –– bendabenda yangyang berkakiberkaki atauatau
bertangkaibertangkai sepertiseperti payung,payung, cendawancendawan
•• GugusGugus-- buah-buah-buahanbuahan atauatau bendabenda yangyang berangkaiberangkai
sepertiseperti anggur,anggur, kuncikunci,, kelapakelapa sawit.sawit.
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN iii.iii. PenggandaanPenggandaan –– katakata gandaganda ialahialah prosesproses
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
iii.iii. PenggandaanPenggandaan –– katakata gandaganda ialahialah
prosesproses mengulangimengulangi sesuatusesuatu
perkataanperkataan samasama adaada secarasecara
menyeluruhmenyeluruh atauatau bahagianbahagian--
bahagianbahagian tertentutertentu dengandengan imbuhanimbuhan
atauatau tanpatanpa imbuhanimbuhan
ContohContoh PenggandaanPenggandaan::
BerbualBerbual--bualbual (bual(bual),), terkejarterkejar--kejarkejar
(kejar(kejar))
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN iv.iv. PemajmukanPemajmukan–– ialahialah katakata yangyang terbentukterbentuk
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
iv.iv.
PemajmukanPemajmukan–– ialahialah katakata yangyang terbentukterbentuk daripadadaripada
duadua atauatau lebihlebih perkataanperkataan yangyang menghasilkanmenghasilkan maknamakna
yangyang barubaru
ContohContoh::
AirAir hujanhujan,, begbeg tangantangan,, harihari rayaraya,, jamjam tangantangan
ContohContoh ayatayat::
a)a)
FerhadFerhad melukismelukis beberapabeberapa bentukbentuk segisegi tigatiga kakikaki samasama
padapada kertaskertas lukisanlukisan ituitu dengandengan menggunakanmenggunakan pensel.pensel.
b)b)
c)c)
DiaDia bersikapbersikap luarluar biasabiasa sedikitsedikit semenjaksemenjak
kebelakangankebelakangan ini.ini.
SayaSaya amatamat menghargaimenghargai segalasegala tunjuktunjuk ajarajar yangyang
diberikandiberikan oleholeh CikguCikgu AminahAminah
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN v.v. PembentukanPembentukan ayatayat –– ayatayat yangyang lengkaplengkap dandan
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
v.v. PembentukanPembentukan ayatayat –– ayatayat yangyang lengkaplengkap dandan sempurnasempurna
mestilahmestilah terdiriterdiri daripadadaripada subjeksubjek dandan predikatpredikat
ContohContoh::
oo KamiKami menontonmenonton televisyentelevisyen
KamiKami –– subjeksubjek
MenontonMenonton televisyentelevisyen –– predikatpredikat
oo PuanPuan RahimahRahimah ialahialah seorangseorang guruguru sekolahsekolah
PuanPuan RahimahRahimah –– subjeksubjek
IalahIalah guruguru sekolahsekolah -- predikatpredikat
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN vi.vi. PeribahasaPeribahasa –– ialahialah kumpulankumpulan katakata atauatau ayatayat
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
vi.vi. PeribahasaPeribahasa –– ialahialah kumpulankumpulan katakata atauatau ayatayat
yangyang tetaptetap susunannyasusunannya dandan mempunyaimempunyai
maksudmaksud yangyang tertentutertentu UmumnyaUmumnya digunakandigunakan
untukuntuk memberimemberi pengajaranpengajaran atauatau teguranteguran
dengandengan caracara sopansopan
PeribahasaPeribahasa terdiriterdiri daripadadaripada SimpulanSimpulan BahasaBahasa ,,
PerumpamaanPerumpamaan,, BidalanBidalan,, PepatahPepatah dandan KataKata--
KataKata HikmatHikmat
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN vii.vii. SinonimSinonim dandan AntonimAntonim –– SinonimSinonim ialahialah
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
vii.vii. SinonimSinonim dandan AntonimAntonim –– SinonimSinonim ialahialah
perkataanperkataan seertiseerti iaituiaitu samasama atauatau hampirhampir
maknanyamaknanya manakalamanakala AntonimAntonim pulapula adalahadalah
perkataanperkataan berlawanberlawan
ContohContoh::
SinonimSinonim::
a)a)
b)b)
c)c)
AjarAjar –– latihlatih,, didikdidik
BadanBadan –– tubuhtubuh,, jasadjasad
CantikCantik –– jelita,jelita, ayuayu,, rupawanrupawan,, elokelok
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN ContohContoh:: AntonimAntonim:: a)a) AmanAman –– huru-huru-harahara,, sengketasengketa
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
ContohContoh::
AntonimAntonim::
a)a) AmanAman –– huru-huru-harahara,, sengketasengketa
b)b) BekuBeku –– caircair
c)c) HalalHalal –– haramharam
ContohContoh AyatAyat SinonimSinonim::
i)i)
JamJam tangantangan ituitu cepatcepat rosakrosak keranakerana mutunyamutunya rendahrendah
((kualitikualiti))
ContohContoh AyatAyat AntonimAntonim::
i)i)
PemudaPemuda didi tepitepi jalanjalan ituitu melaungmelaung dengandengan kuatkuat keke
araharah rakannyarakannya yangyang beradaberada didi perhentianperhentian bas.bas.
((berbisikberbisik))
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN viii.viii. KesalahanKesalahan UmumUmum TatabahasaTatabahasa :: a)a) NenekNenek SalmahSalmah
BMBM -- PEMAHAMANPEMAHAMAN
viii.viii. KesalahanKesalahan UmumUmum TatabahasaTatabahasa ::
a)a)
NenekNenek SalmahSalmah rindukanrindukan cucunyacucunya (Salah(Salah))
NenekNenek SalmahSalmah rindurindu akanakan cucunyacucunya.(.(BetulBetul))
b)b)
SiapaSiapa yangyang mengambilmengambil bukubuku sayasaya?? ((SalahSalah))
SiapakahSiapakah yangyang mengambilmengambil bukubuku sayasaya?(?(BetulBetul))
PreviuPreviu seminarseminar bahasabahasa malaysiamalaysia UPSRUPSR KERTASKERTAS 22 ((PenulisanPenulisan))
PreviuPreviu seminarseminar bahasabahasa
malaysiamalaysia
UPSRUPSR
KERTASKERTAS 22
((PenulisanPenulisan))
MASAMASA YANGYANG DIBERIKANDIBERIKAN UNTUKUNTUK BAHAGIANBAHAGIAN INIINI IALAHIALAH 11111111 JAMJAMJAMJAMJAMJAMJAMJAM
MASAMASA YANGYANG DIBERIKANDIBERIKAN UNTUKUNTUK BAHAGIANBAHAGIAN
INIINI IALAHIALAH 11111111 JAMJAMJAMJAMJAMJAMJAMJAM 1515151515151515 MINITMINITMINITMINITMINITMINITMINITMINIT
TERBAHAGITERBAHAGI KEPADAKEPADA 33 BAHAGIANBAHAGIAN
A)A)
B)B)
BinaBina ayatayat berdasarkanberdasarkan gambargambar rajahrajah
(15(15 minit)minit)
TulisTulis sebuahsebuah karangankarangan yangyang panjangnyapanjangnya
tidaktidak melebihimelebihi 8080 patahpatah perkataanperkataan
(40(40 minit)minit)
C)C) TidakTidak melebihimelebihi 6060 patahpatah (SJKC)(SJKC)
D)D) NilaiNilai murnimurni berdasarkanberdasarkan petikanpetikan
(20(20 minit)minit)
BahagianBahagian AA sekurangsekurang--kurangnyakurangnya 55 patahpatah perkataanperkataan untukuntuk setiapsetiap
BahagianBahagian AA
sekurangsekurang--kurangnyakurangnya 55 patahpatah perkataanperkataan untukuntuk setiapsetiap
ayatayat yangyang dibinadibina
MestiMesti berdasarkanberdasarkan gambargambar yangyang diberikandiberikan
GunaGuna segalasegala petunjukpetunjuk yangyang terdapatterdapat dalamdalam gambargambar
yangyang diberikan.diberikan.
KajiKaji gambargambar dengandengan telititeliti sebelumsebelum menjawabmenjawab
GunaGuna perkataanperkataan sepertiseperti muridmurid--murid,murid, pelajarpelajar ,, lelakilelaki
atauatau perempuanperempuan
AndaAnda dinasihatkandinasihatkan supayasupaya tidaktidak menamakanmenamakan sesiapasesiapa
yangyang terdapatterdapat didi dalamdalam gambar.gambar.
CONTOH GAMBARAJAH YANG DIBERIKAN
CONTOH GAMBARAJAH YANG DIBERIKAN
BahagianBahagian BB -- KaranganKarangan -- 33 soalansoalan dandan diberikan,diberikan, pilihpilih satusatu
BahagianBahagian BB
--
KaranganKarangan
--
33 soalansoalan dandan diberikan,diberikan, pilihpilih satusatu sahajasahaja
--
PelbagaiPelbagai formatformat akanakan ditanyaditanya sepertiseperti surat,surat, berita,berita,
karangankarangan berbentukberbentuk peristiwaperistiwa pengalaman,pengalaman, dialog,dialog,
laporanlaporan dandan jugajuga sambungansambungan ceritacerita
--
--
PilihPilih karangankarangan yangyang andaanda betulbetul--betulbetul fahamfaham dandan
mempunyaimempunyai banyakbanyak isiisi sebelumsebelum andaanda mulamula menjawabmenjawab
--
GunaGuna kaedahkaedah brainbrain stormingstorming
--
TuliskanTuliskan isiisi dahuludahulu untukuntuk karangankarangan anda.anda.
KertasKertas 22 KaranganKarangan BerformatBerformat RAMALAN TAHUN 2010 •Laporan •Syarahan •Surat RAsmi
KertasKertas 22
KaranganKarangan BerformatBerformat
RAMALAN TAHUN 2010
•Laporan
•Syarahan
•Surat
RAsmi
BahagianBahagian CC TulisTulis nilainilai murni/murni/pengajaranpengajaran//amalanamalan baikbaik MestiMesti tidaktidak
BahagianBahagian CC
TulisTulis nilainilai murni/murni/pengajaranpengajaran//amalanamalan baikbaik
MestiMesti tidaktidak kurangkurang daripadadaripada 5050 patahpatah perkatanperkatan
(SK)(SK) && 4040 patahpatah perkataanperkataan (SJKC)(SJKC)
BacaBaca dengandengan telititeliti soalansoalan yangyang diberikandiberikan,,
kemudiankemudian barubaru andaanda jawabjawab
JawapanJawapan andaanda mestimesti dalamdalam satusatu perengganperenggan sahajasahaja
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
Kita perlu mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah.
Kita perlu
mengisi masa
lapang dengan
perkara yang
berfaedah.
Seterusnya kita perlu membantu orang yang memerlukan bantuan.
Seterusnya kita
perlu membantu
orang yang
memerlukan
bantuan.
Kita juga perlu mengucapkan terima kasih apabila diberikan sesuatu.
Kita juga perlu
mengucapkan
terima kasih
apabila
diberikan
sesuatu.
Selanjutnya kita perlu berdisiplin semasa menaiki bas dan memberikan keutamaan kepada yang lemah.
Selanjutnya kita
perlu berdisiplin
semasa menaiki bas
dan memberikan
keutamaan kepada
yang lemah.
Kita juga perlu membuang sampah di tempat yang disediakan seperti dalam tong sampah.
Kita juga perlu
membuang sampah
di tempat yang
disediakan seperti
dalam tong sampah.
THANKTHANK YOUYOU SEESEE YOUYOU @@ UPSRUPSR INTENSIVEINTENSIVE JunJun ,, ulangkajiulangkaji darjahdarjah 44
THANKTHANK YOUYOU
SEESEE YOUYOU @@
UPSRUPSR INTENSIVEINTENSIVE
JunJun ,, ulangkajiulangkaji darjahdarjah 44
JulaiJulai,, UlangkajiUlangkaji DarjahDarjah 55
OgosOgos,, UlangkajiUlangkaji DarjahDarjah 66
UPSRUPSR INTENSIVEINTENSIVE
UPSRUPSR
INTENSIVEINTENSIVE
UntukUntuk UlangkajiUlangkaji sepenuhsepenuh ,, daftarlahdaftarlah KELASKELAS ULANGKAJIULANGKAJI MulaiMulai JunJun
UntukUntuk UlangkajiUlangkaji sepenuhsepenuh ,, daftarlahdaftarlah
KELASKELAS ULANGKAJIULANGKAJI MulaiMulai JunJun
LIMITEDLIMITED SEATSSEATS
CALLCALL
0303--80248024 69806980 (USJ)(USJ)
0303--77277727 23052305 (DU)(DU)
www . MasterMind . My 03-7727 2305 (DU) 03-8024 6980 (USJ) KELAS INTENSIF –REVISI (3
www . MasterMind . My
03-7727 2305 (DU)
03-8024 6980 (USJ)
KELAS INTENSIF
–REVISI (3 bulan)
UPSRUPSR
PMRPMR
SPMSPM
(3 bulan, 5 sub)
( 3 bulan, 4 sub)
( 3 bulan, 6 sub)
• Jun- Revision P4
• Jul – Revision F4
• Jul – Revision F1
• Jul – Revision P5
• Aug- Revision F5
• Aug- Revision F2
RM 250 /mth * 3mths
• Aug- Revision P6
RM 310 /mth * 3mths
• Sep- Past Year
• Sep –Revision F3
RM 350 /mth * 3mths
papers
USUAL RM750
USUAL RM930
USUAL RM1050
Disc
UPSRUPSR SEMINARSEMINAR
UPSRUPSR
SEMINARSEMINAR
THANKTHANK YOUYOU Spot Tip Peperiksaan www . Tippeperiksaan . com Hubungilah 03-7727 2305 (damansara Utama)
THANKTHANK YOUYOU
Spot Tip Peperiksaan
www . Tippeperiksaan . com
Hubungilah
03-7727 2305 (damansara Utama)
03- 8024 6980 (USJ 9 )
DAPATKANDAPATKAN KERTASKERTAS RAMALANRAMALAN 20102010 BM Pemahaman KertasKertas RamalanRamalan BM Mandarin
DAPATKANDAPATKAN
KERTASKERTAS RAMALANRAMALAN 20102010
BM
Pemahaman
KertasKertas
RamalanRamalan
BM
Mandarin
Penulisan
20102010
USPRUSPR
SEMINARSEMINAR
LIMITEDLIMITED SEATSSEATS
20102010
Science
English
CALLCALL
Mathematics
0303--80248024 69806980 (USJ)(USJ)
0303--77277727 23052305 (DU)(DU)
www . MasterMind . My 03-7727 2305 (DU) 03-8024 6980 (USJ) UPSRUPSR KEM SEMINAR –Kertas
www . MasterMind . My
03-7727 2305 (DU)
03-8024 6980 (USJ)
UPSRUPSR
KEM SEMINAR
–Kertas Ramalan (1 minggu)
- 2d 1n at Dusun Eko ,(Janda Baik)
UPSRUPSR
RM50/sub * 5 sub
(2 days, 5 sub )
• English
• BM Pemahaman
• BM Penulisan
• Maths
• Science
USUAL RM250
Disc
ALALALALALALALALLLLLLLLL TTTTTTTTHHHHHHHHEEEEEEEE BEBEBEBEBEBEBEBESTSTSTSTSTSTSTST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Take a good
ALALALALALALALALLLLLLLLL TTTTTTTTHHHHHHHHEEEEEEEE BEBEBEBEBEBEBEBESTSTSTSTSTSTSTST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Take a good rest before your exam and
be well prepared!
THANKTHANK YOUYOU SEESEE YOUYOU wwwwww TipTip peperiksaanpeperiksaan comcom
THANKTHANK YOUYOU
SEESEE YOUYOU
wwwwww
TipTip peperiksaanpeperiksaan
comcom