Anda di halaman 1dari 16

PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas

TAJUK6 PENGURUSAN KELAS KHAS


6.0 SINOPSIS
Tajuk ini membincangkan jenis-jenis model pengurusan kelas yang sesuai
digunakan dalam pendidikan khas
6.1 HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat
i! "enganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran
yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai!
ii! "erancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira #aktor
tertentu seperti #i$ikal, sosial da budaya untuk indi%idu dan kumpulan
6.2 KERANGKA KANDUNGAN
Rajah 6: &angka kursus
P'()*&*+,( K'-,+ K.,+
"/D'- K'-,+
K.,+
"/D'- P'(),0,&,(
K*"P*-,(
K.ID",T )*&*
P'(D,"PI()
"odel .e1ett
"odel
"ontessori
+tesen
Kiosk
"odel I 3
kumpulan
berbe$a
"odel II
Kumpulan
berkemahiran
hampir sama
Pengajaran
koperati# 2
kolaborati#
De#inisi dan
kepentingan
Kelayakan 2
ke1iba1aan
3ara
pelaksanaan
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
6.3 PENGURUSAN KELAS KHAS
6.3.1 Mod! K!a" Kha"
14 "odel .e1ett
"enurut .e1ett 2 5orness 617894 dalam :alker2 +hea 6177;4 tingkah laku
seseorang itu, sama ada terhadap dirinya dan juga orang lain adalah
dipengaruhi oleh beberapa #aktor, iaitu
< Keperluan dan kehendak untuk bertahan dalam persekitaran yang
kasar dan kurang mesra
< Kepercayaan kepada khura#at=tahyul, > keperluan untuk bertindak
balas terhadap sesuatu yang tidak diketahui!
< Kepercayaan kepada sains, > keperluan menyiasat, menganalisis,
dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui!
< Perkhidmatan > keperluan membantu, membimbing, menga1al dan
mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib baik
Kebaikan model
? Penggunaan internet atau bahan interakti# yang lebih menarik dan boleh
membina moti%asi murid
? "enggalakkan murid membuat penerokaan dalam pencarian sumber
maklumat
? "enggalakkan murid mahir dalam penggunaan I3T
? Pengumpulan bahan maklumat dari pelbagai sumber
Kelemahan model
? )uru yang tidak mahir dalam penggunaan @online teaching@ akan mengambil
masa yang lama
"urid akan meneroka laman sesa1ang yang tidak sesuai jika tiada
penga1asan
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
A4 "odel "ontessori
-atar Belakang
Diasaskan oleh "aria "ontessori 618BC-17;A4
Pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal
"enghabiskan masa selama A tahun bagi melatih guru-guru dalam
pendidikan kanak-kanak terencat akal
"atlamat Pendidikan "ontessori -
penumpuan
kemahiran membuat pemerhatian
kesedaran dari segi susunan dan urutan
kesedaran dari segi tanggapan, kemahiran amali
koordinasi
konsep matematik
kemahiran bahasa
kemahiran menulis dan membaca
kebiasaan dari segi seni kreati#
ke#ahaman tentang alam semula jadi
pengalaman dari segi kemahiran ber#ikir secara kritikal melalui teknik
penyelesaian masalah
pengalaman dalam memahami sains dan sosial
,spek penting dalam "odel "ontessori
P'&+'KIT,&,(
? Ka1asan luas murid boleh bergerak dengan bebas
? Dilengkapi dengan taman permainan
? "enarik dan menyeronokan
? ,latan permainan yang menarik
? Bilik darjah dilengkapi dengan kemudahan belajar
? Bilik darjah dihiasi gambar yang boleh menarik perhatian murid
"*&ID-"*&ID
? Bebas memilih mana-mana akti%iti > projek yang mereka sukai
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
? ,kti%iti biasanya dilakukan di tikar >meja, mengikut arahan kendiri bekerja
bersendirian atau berpasangan
? Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari akti%iti tertentu dengan cara
memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua
)*&*
? Ka1alan guru yang sangat minimal, dengan memerhatikan murid dari jauh
dan melibatkan diri se1aktu membuat demonstrasi kepada murid-murid
tentang bagaimana menggunakan alat atau bahan baharu
? )uru tidak memuji murid-murid kerana matlmat akti%iti ialah untuk
medapatkan self-rewarding ,moti%asi intristik!
B,.,( P'(),0,&,( D,( P'"B'-,0,&,(
? "empunyai ciri-ciri khusus iaitu keselamatan dan kegunaan untuk megajar
pelajaran tertentu
? Berbentuk self correctingmendapat maklumat balik setelah berjaya atau
tidak dalam menyempurkanan tugas berdasarkan bahan tersebut!
? Bahan dibina daripada mudah ke sukar dan bahan-bahan dibina dengan
cermat daripada bahan semulajadi 6kayu yang di%arnish4
Kurikulum model ini adalah berdasarkan-
i4 akti%iti kehidupan harian seperti mengenakan butang baju, mengikat tali
kasut, menggilap kasut, menyikat rambut, menyiram pokok, mencuci tingkap,
menyapu sampah serta mengelap meja
ii4 akti%iti berkaitan penggunaan deria untuk mengembangkan kemahiran
kanak-kanak seperti menggunakan kiub pelbagai bentuk, ber1arna dan
objek yang berbunyi!
iii4 akti%iti bercorak akademik
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
34 +tesen
? "enurut 0abatan Pendidikan Khas KP" 6ACC34, +tesen Pembelajaran ialah
bilik=sudut di mana berlakunya proses P2P yang sistematik dengan
sokongan bahan bantu mengajar yang e#ekti#
? "erupakan bilik atau ruang lengkap dengan bahan-bahan bantu mengajar
khusus bagi satu mata pelajaran
? "urid-murid diberi peluang belajar melalui kaedah hands-on experience dan
belajar sambil bermain!
? "odel ini memberi penekanan kepada pembelajaran mengikut tahap
keupayaan, kecerdasan, kemahiran, kebolehan, minat dan pengelaman
sedia ada murid!
? /bjekti#
i4 murid-murid dapat tumpukan perhatian kepada proses pembelajaran
ii4 murid-murid dapat belajar dalam suasana yang kondusi#
iii4 murid-murid lebih berminat untuk belajar
? Terdapat 19 buah stesen kemahiran pengajaran dan pembelajaran
disediakan berasaskan empat bidang dalam Kurikulum Pendidikan ! Khas
Bermasalah Pembelajaran iaitu
i4 Bidang Pengurusan .idup
ii4 Bidang ,kademik Ber#ungsi
iii4 Bidang Kerohanian dan (ilai "urni
i%4 Bidang +osial, &iadah dan Kerohanian
? *ntuk memastikan keberkesanan model ini! kerjasama daripada guru besar,
penyelaras program, guru Pendidikan Khas dan ibu bapa diperlukan!
? Dalam konteks lain, guru besar merupakan orang yang diamanahkan dan
dipertanggungja1ab untuk me1ujudkan suatu suasana yang kondusi#
kepada murid-murid
&eith dan '%ertson 617884 berpendapat penyusunan stesen pembelajaran
boleh
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
1! "embantu dalam pelaksanaan akti%iti-akti%iti pembelajaran dan
mempromosikan mobiliti murid secara teratur
A! "engurangkan gangguan dan bising
3! "emperbaiki kualiti interaksi sosial murid
9! "enambahkan peratusan masa murid menumpukan perhatian trhadap
tugsan akademik
;! "empengaruhi keupayaan guru memerhati murid tingkah laku semasa
mereka menjalankan tugas
94 Kiosk
? "erupakan satu pendekatan di mana terdapat pelbagai bahagian sudut
dalam satu kelas Pendidikan Khas yang berdasarkan Teori Multiple
Intelligent
? Kecerdasan manusia merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat
atau kemahiran yang 1ujud dalam diri manusia itu!
? .o1ard )ardner menyatakan baha1a tahap kecerdasan indi%idu adalah
berbe$a dan pembelajaran menjadi lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam
bentuk seiring dengan tahap kecerdasan indi%idu!
? Kecerdasan indi%idu boleh diperkembangkan menerusi pendidikan,
pengalaman dan persekitaran!
? Konsep kepelbagian kecerdasan telah diaplikasikan dalam bentuk kiosk
dalam membantu murid-murid Pendidikan Khas!
? "elalui kiosk, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih mudah
dan seronok kerana murid berpeluang merasa kepelbagaian suasan
pembelajaran!
Terdapat 8 jenis kiosk iaitu -
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
14 Kiosk &uang dan Disual
guru mengajar menggunakan persepsi tentang alam sekitar, peta-peta, carta,
gambar rajah dan gambar-gambar
A4 Kiosk "atematik
ruangbelajar- mengajar yang menggunakan kebolehan menaEakul,
menyelesaikan masalah kompleks = matematik
34 Kiosk Interpersonal
ruang belajar-mengajar yang menggunakan interaksi dan bekerjasama dengan
orang lain dan juga murid yang suka bertutur
94 Kiosk Bahasa
ruang belajar-mengajar yang menggunakan pergerakan badan dalam
menjalankan akti%iti pengajaran dan pembelajaran
;4 Kiosk Kinestetik
ruang belajar-mengajar yang menggunakan pergerakan badan dalam
menjalankan akti%iti pengajaran dan pembelajaran
F4 Kiosk ,lam +ekitar
ruang belajar-mengajar yang menggunakan persekitaran semula jadi sebagai
bahan dalam menjalankan akti%iti pengajaran dan pembelajaran
B4 Kiosk "u$ik
ruang belajar-mengajar yang menggunakan alat serta bahan-bahan mu$ik dan
lagu sebagai pengantara dalam menjalankan akti%iti pengajaran dan
pembelajaran
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
84 Kiosk Intrapersonal
ruang belajar-mengajar yang menggunakan pergerakan badan dalam
menjalankan akti%iti pengajaran dan pembelajaran
? Kelebihan Kiosk
i4 murid-murid pendidikan khas merasai peluang belajar dalam pelbaai suasana
ii4 menarik minat murid untuk belajar
iii4 memberi peluang kepada guru untuk mengaplikasi kemahiran serta kreati%iti
masing-masing
F!3!A "odel Pengajaran Kumpulan
"odel 1 Tiga kumpulan yang berbe$a
.o1ard )ardner telah mengenalpasti 8 jenis kecerdasan manusia iaitu
? Kecerdasan 1 Derbal=-inguistik
< kemahiran penggunaan bahasa!
< +eseorang yang cerdas %erbal kebiasaannya mahir membaca,
menulis dan berkomunikasi dengan orang lain melalui pelbagai cara
yang berkesan!
? Kecerdasan A -ogikal="atematik
< kemahiran menaakul, mengira, ber#ikir secara logic dan memproses
sesuatu maklumat yang diterima!
? Kecerdasan 3 Disual=+patial 6ruang4
< keupayaan ber#ikir dalam bentuk %isual dan gambar ataupun rajah!
? Kecerdasan 9 Pergerakan Badan=Kinestetik
< melibatkan keupayaan menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan
pergerakan badan!
? Kecerdasan ; "u$ikal=&ima
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
< melibatkan keupayaan mencipta mu$ik ataupun rentak tertentu,
berupaya memahaminya, menterjemahkannya dan menghargainya!
? Kecerdasan F Interpersonal
< melibatkan keupayaan memahami emosi, perasaan, ciri-ciri dan
keupayaan orang lain dan bagaimana berinteraksi dengan mereka!
? Kecerdasan BIntrapersonal
< Kecerdasan ini melibatkan keupayaan memahami diri sendiri dan
menggunakan pengetahuan itu bagi meningkatkan potensi diri
sepanjang hayat!
Kecerdasan 8(aturalis
< Kecerdasan ini melibatkan keupayaan memerhati, memahami dan
menghargai alam sekitar!
"odel A Kumpulan Berkemahiran .ampir +ama
? Pelbagai Kebolehan Dalam +atu Kumpulan
< 3erdas, sederhana dan lambat dalam satu kumpulan kecil,
< 3erdas, sederhana dan lambat dalam satu kumpulan kecil
< 3erdas, sederhana dan lambat dalam satu kumpulan kecil
P'(),0,&,( K/P'&,TI5
? Koperati# adalah suatu gambaran kerjasama antara indi%idu yang satu
dengan lainnya dalam suatu ikatan tertentu!
? Ikatan<ikatan tersebut yang menyebabkan antara satu dengan yang lainnya
merasa berada dalam satu tempat dengan tujuan<tujuan yang secara
bersama<sama diharapkan oleh setiap orang yang berada dalam ikatan itu!
? Pengertian dari pembelajaran kooperati# menurut para ahli pendidikan
adalah sebagai berikut
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
14 'ggen dan Kauchak 617733174 mende#inisikan pembelajaran kooperati#
sebagai sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar murid
saling -membantu dalam mempelajari sesuatu!
A4 "odel pembelajaran koperati# bukan sahaja membantu pelajar dalam
menguasai kandungan pembelajaran, tetapi membantu mereka memperoleh
kemahiran dalam aspek sosial dan perhubungan manusia!
Kelebihan Pengajaran koperati#
? Kumpulan murid cerdas dapat membantu kumpulan murid yang lemah
? Kebolehan murid dapat dipertingkatkan dalam memainkan peranan dalam
akti%iti kogniti# dan a#ekti#
? "empunyai ka1alan diri dalaman dan bermoti%asi
P'(),0,&,( K/-,B/&,TI5
? "enurut Kamus De1an 617784, kolaborati# memba1a makna kerjasama erat
di antara dua pihak atau lebih!
? Boleh dita#sirkan sebagai berusaha bersama untuk mencapai sesuatu
matlamat yang sama!
? "erupakan model pembelajaran yang melibatkan sekumpulan murid yang
berusaha bersama ke arah mencapai pretasi murid!
? Pebelajaran kolaborasi melibatkan kerjasama dari semua ahli kumpulan
dalam menyiapkan tugasan dan juga mencapai matlamat yang diingini!
? "odel pembelajaran ini mempunyai tiga matlamat yang utama iaitu -
i! "atlamat intelek
ii! "atlamat sosial
iii! "atlamat penyelesaian masalah tingkah laku
? Terdapat perkaitan model pembelajaran koperati# dan pembelajaran
kolaborasi dari segi pelaksanaan pendekatan dan strategi pengajaran serta
kriteria asas menjayakanya!
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
Dalam skop pendidikan, model ini menekankan pembelajaran secara
berkumpulan yang dibimbing oleh guru dan saling bertukar idea serta
menyumbangkan pelbagai kemahiran dalam menyelesaikan tugasan!
Dari aspek pendekatan pula, model pembelajaran ini adalah berasaskan kepada
kepercayaan ahli dalam kumpulan untuk membentuk semangat kerjasama demi
mencapai objekti#!
? &oger 0ohnson 6178B4 dalam bukunya Education Leadership, ibubapa
memandang positi# dengan model ini kerana merasakan anak-anak mereka
dapat dilatih cara memimpin, membuat keputusan, dan menguruskan
masalah demi keperluan masa depan!
? Kriteria asas yang dipegang oleh model pembelajaran koperati# dan
kolaborasi ialah
i4 mempunyai semangat saling bergantungan
ii4 kemahiran sosial
? "enurut +la%in 617794, terdapat empat #aktor yang mempengaruhi
pengajaran yang berkesan, iaitu
i! Kualiti pengajaran 6quality of intruction4,
ii! Kesesuaian tahap pengajaran 6appropriate level of instruction4,
iii! Insenti# 6incentive4 dan
i%! "asa pengajaran 6time of intruction4
P'&B'G,,( P'"B'-,0,&,(
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
K//P'&,TI5 K/-,B/&,TI5
+atu strategi pembelajaran
berteraskan pasukan kecil! +etiap
murid bertanggungja1ab tentang
pencapaian diri sendiri dan
membantu ahli kumpulan
Berasaskan kepada idea baha1a
pembelajaran adalah satu tingkah laku
sosial! Pembelajaran berlaku melalui
perbincangan atau komunikasi #i$ikal
atau %irtual!
Pergantungan positi# setiap ahli dalam
menentukan kejayaan pasukan
Tiada HkontrakE = pergantungan dalam
kolaborasi bersama!
Peranan guru sebagai #asilitator,
menstrukturkan dan memantau akti%iti
pasukan mencapai objekti#
Peranan guru sebagai #asilitator,
menstrukturkan dan memantau akti%iti
pasukan mencapai objekti#
.asil secara kumpulan .asil secara indi%idu
F!3!3 Khidmat )uru Pendamping
)uru pendamping ialah guru yang bekerjasama dengan guru perdana atau guru
biasa untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berman#aat dan
sesuai untuk murid! "ereka memiliki pengetahuan yang khusus dalam masalah
yang dihadapi oleh murid! )uru pendamping juga seringkali dikatakan sebagai
guru kelas biasa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membantu
kanak-kanak mempelajari sesuatu!
Pengajaran dijalankan dengan lebih daripada seorang guru yang terlibat dalam
pengajaran dalam bilik darjah!Terdapat model beberapa pengajaran pasukan
yang berbe$a, dan lebih daripada satu model boleh dijalankan dalam tempoh
satu kelas!
K'P'(TI(),(
? boleh dan dapat mengesan masalah pembelajaran murid sepanjang masa
? dapat merancang penggunaan alat yang pelbagai serta bahan bantu belajar
kepada murid selain mengetahui teknik dan kaedah yang sesuai dalam
pengajaran dan pembelajaran!
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
? boleh memberi komitmen yang sepenuhnya terhadap tanggungja1ab yang
dipikulnya sebagai guru pendamping kepada murid-murid khas tersebut
serta mudah untuk didekati dan mesra dan mampu menyelesaikan masalah
yang timbul di kalangan murid-murid khas!
? berjumpa dan berbincang dengan guru asas 6guru kelas 2 guru mata
pelajaran4 ibu dan juga pihak berkaitan untuk mendapatkan maklumat lanjut
tentang kelakuan, tabiat dan juga kesihatan murid khas!
? melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid dari
semasa ke semasa!
mempunyai si#at penyayang kepada semua murid tanpa ada pilih kasih!
? "empunyai si#at yakin yang tinggi baha1a mereka semua 6murid-murid
khas4 boleh belajar dan berjaya untuk menguasai sesuati hasil pembelajaran
pada hari tersebut!
? mencintai dan meminati subjek yang diajar dengan meransang dan
merancang serta menggunakan pelbagai cara untuk memastikan murid
dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran!
K'-,I,K,( D,( K':IB,:,,(
? "enyediakan dan menjalankan ujian saringan untuk mengenalpasti masalah
murid!
? "enyediakan dan menjalankan ujian diagnostiK untuk mengenalpasti
masalah pembelajaran!
? "enyedia dan menjalankan penilaian berterusan dan merekodkan dengan
tersusun!
? "erancang, menyelia dan melaksanakan program indi%idu untuk kanak-
kanak khas yang mempunyai masalah pembelajaran tertentu!
? "engadakan bengkel atau demonstarsi pengajaran!
? "erancang dan mengubahsuaikan akti%iti-akti%iti dan juga bahan-bahan
pembelajaran
? "embimbing dan memberi tunjuk ajar kepada guru-gruru mengenai teknik-
teknik mengajar kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran!
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
? "embantu guru kelas dalam menyelesaikan tugasan melalui perbincangan!
? "enyusun akti%iti yang dapat dilakukan di dalam dan luar kelas!
? "enjalankan program yang berpusatkan murid!
+I,&,T )*&* P'(D,"PI()
? "emiliki ketrampilan mengajar
? "emiliki pengetahuan tentang teori dan praktik tentang pendidikan khas
? "engikuti perkembangan program terapi
? "engetahui Jdo 2 donEtK sebagai guru pendamping
? "emiliki kemampuanKteam 1ork
3I&I-3I&I )*&* P'(D,"PI()
? Boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa,
merancang pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah
dan teknik pengajaran dan pembelajaran 6P2P4!
? Komitmen yang menyeluruh
? "udah didekati, mesra dan mampu menyelesaikan masalah!
? +elalu berjumpa dengan guru asas dan ibu bapa murid
? "elaksanakan penilaian untuk mengetahui perkembangan murid
? Berjumpa dan berbincang dengan guru asas, ibu bapa dan pihak berkaitan
untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan, tabiat, kesihatan!
? "elaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid
)uru Pendamping Pendidikan Khas memainkan ; perkara penting iaitu
1! Peranan +ebagai Penilai 6,n ,ssessment &ole4
? "enyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid
yang memerlukan pemulihan khas!
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
? "enjalankan *jian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran
yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid!
? "enjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan
tersusun!
A! Preskripti# 6Prescripti%e &ole4
? "erancang dan menyelia serta melaksanakan program indi%idu bagi kanak-
kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu!
? "engadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana
keadaanmemerlukan!
3!Peranan Pengajaran 6, Teaching Therapentic4
? "engajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah
kemahiran asas 3"!
? "engajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai J team
teaching K atau J guru pendamping K sekiranya perlu!
9! Peranan Khidmat Bantu 6, +upporti%e &ole4
? "embantu guru-guru merancang dan melakukan penambahbaikan terhadap
akti%iti-akti%iti dan bahan- bahan pengajaran dan pembelajaran!
? "embimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-
murid yang menghadapi masalah 3"!
;! Peranan Perhubungan 6, -iaison &ole4
? Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan
maklumat dan latar belakang murid!
? "engajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka
membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka!
#ARA PELAKSANAAN
PKB 3111 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Khas
? "engajar murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran di mana
tidak dapat di atasi oleh guru asas dalam situasi kelas!
? "engajar bersama-sama guru asas dengan cara Jteam teachingK sekiranya
perlu!
? "enghubungi dan berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid tertentu
untuk mendapatkan maklumat lanjut!
? "engajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka boleh
membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka!
? "eningkatkan akti%iti pengayaan dan pemulihan di dalam kelas KB+&,
termasuklah murid-murid yang telah diinklusi#kan!
? "emperkembangkan kebolehan murid-murid dalam aspek akademik,
perkembangan sosial, komunikasi, tingkah laku, psikomotor dan
keterampilan diri!