Anda di halaman 1dari 11

Minggu/

Tarikh
2
19-23
Januari
2015

Bidang/
Tajuk
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

Standard
Kandungan
1.0 Mengenal
Rangkaian
Komputer

Standard prestasi
Standard pembelajaran

1.1 Menerangkan konsep rangkaian

1.2 Menerangkan medium rangkaian:


wayar dan tanpa wayar

1.3 Menyatakan kegunaan rangkaian

1.4 Membuat ilustrasi model rangkaian

Tahap
Penguasaan
1

Catatan

Tafsiran
Menyatakan maksud,
dan medium rangkaian.

kegunaan

Perkakasan:

Komputer
LCD Projektor
Menjelaskan medium wayar dan Kertas bersaiz A4
tanpa wayar serta 3 contoh
kegunaan rangkaian.
Perisian:
Ms Word
Memilih medium rangkaian yang
Ms PPT
sesuai mengikut situasi yang diberi.
PdP Abad 21:
Mengenal
pasti
kelebihan

penggunaan
rangkaian
dan Literasi Teknologi,
Maklumat dan
kelebihan rangkaian wayar atau
Komunikasi
tanpa wayar.

Meramal dan memberi justifikasi


perkakasan
lain
yang
boleh
dirangkaikan berdasarkan konsep
rangkaian yang dipelajari dalam
kehidupan seharian.

Melakar satu model rangkaian di


rumah yang menghubungkan 4
perkakasan secara kreatif dan
inovatif.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

Rujukan:
modul SRDI 1
komputer
buku teks

Minggu/
Tarikh
4
2-6
Februari
2015

Bidang/
Tajuk

Standard
Kandungan

SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

2.0 Memahami
Fungsi Peranti
Rangkaian
Komputer

Standard prestasi
Standard pembelajaran

Tahap
Penguasaan

2.1 Menamakan peranti rangkaian:

kabel rangkaian

kad antaramuka rangkaian


(NIC)

wireless card/adapter

hab

suis (switch)

modem

Penghala (router)

Titik Capaian Tanpa Wayar


(Wireless Access Point)

Tafsiran
Menamakan dan menyatakan fungsi
peranti rangkaian yang dipelajari

Catatan
Perkakasan:

Komputer
LCD Projektor
Menunjuk,
menamakan
dan Kertas bersaiz A4
menyatakan fungsi 4 peranti
rangkaian apabila diminta
Perisian:
Ms Word
Memilih peranti rangkaian yang
Ms PPT
perlu ada bagi menyediakan
Internet Explorer
rangkaian wayar atau tanpa wayar
PdP Abad 21:
Mengenal pasti kesan jika sesuatu

Pemikiran kritis dan


peranti rangkaian tidak berfungsi
Penyelesaian
Menilai dan membentang hasil
carian
mengenai
keupayaan

sesuatu peranti rangkaian

Melakar peranti rangkaian masa


depan yang mempunyai pelbagai
fungsi secara kreatif dan inovatif

2.2 Menerangkan fungsi peranti


rangkaian
2.3 Menilai dan membanding
keupayaan peranti rangkaian
Hari Thaipusam (3 Feb 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

Rujukan:
modul SRDI 2
komputer
buku teks

Minggu/
Tarikh
6
16-20
Februari
2015

8
2-6
Mac
2015

Bidang/
Tajuk
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

Standard
Kandungan
3.0 Mengenal
Internet

Standard prestasi
Standard pembelajaran

3.1 Menyatakan maksud Internet

Tahap
Penguasaan
1

3.2 Menyenaraikan perkhidmatan


Internet
2

SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

3.0 Mengenal
Internet

3.3 Mencari maklumat menggunakan

pencarian Boolean (AND,OR),


berfrasa( ) atau simbol (*)

3.4 Menyebarkan maklumat

menggunakan mailing list dalam


buku alamat e-mel

Tafsiran
Menyatakan maksud internet dan
menyenaraikan
perkhidmatan

internet yang diketahui.

Menyenaraikan
laman
web
mengikut kategori yang betul
melalui carian yang dibuat.

Catatan
Perkakasan:
Komputer
LCD Projektor
Kertas bersaiz A4

Perisian:

Mencari laman web yang spesifik Ms Word


dengan
satu
cubaan
dan Ms PPT
menyebarkan kepada rakan melalui Internet Explorer
e-mail.
PdP Abad 21:
Membuat perbandingan antara 2
Pemikiran kritis dan
jenis laman web dan membuat
Penyelesaian
pembentangan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

10
23-27
Mac
2015

SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

3.0 Mengenal
Internet

3.5

Menyebarkan maklumat
menggunakan mailing list dalam
buku alamat e-mel

3.6

Mengelas jenis laman web:


komersial, peribadi, organisasi,
hiburan, berita dan sosial

3.7

Menyenaraikan kebaikan dan


keburukan Internet

Membuat
penilaian
terhadap
kandungan bahan yang dimuat naik
atau muat turun dari aspek etika
dan kesan terhadap diri dan

masyarakat

Rujukan:
modul SRDI 2
komputer
buku teks

Tahun Baru Cina (19 & 20 Feb 2015)


Cuti Pertengahan Penggal 1 (16-20 Mac 2015)

Minggu/
Tarikh

Bidang/
Tajuk

Standard
Kandungan

Standard pembelajaran

Standard prestasi
Tahap
Tafsiran
Penguasaan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

12
6-10
April
2015

SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

3.0 Mengenal
Internet

3.8 Menghasilkan laman blog


persatuan atau kelab secara
berkumpulan

Perkakasan:
Menghasilkan
blog
secara
kumpulan yang mengandungi teks,
Komputer
imej dan hiperlink secara kreatif dan
Kemudahan internet
inovatif
LCD Projector
LCD Screen
Sambungan internet

14
20-24
April
2015

Perisian:
Ms Office
Fail Laman Web
Internet Explorer
Web brosur
Blogspot

PdP Abad 21:


Pembelajaran
Berasaskan Projek
Kepimpinan dan
tanggungjawab
Literasi maklumat
Rujukan:
modul SRDI 7
komputer
buku teks
Cuti peristiwa Sukan Tahunan (27 April 2015)

Minggu/

Bidang/

Standard

Standard pembelajaran

Standard prestasi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

Tarikh
16
4-8
Mei
2015

Tajuk
DUNIA
PANGKALAN
DATA

Tahap
Penguasaan

Kandungan
1.0 Memahami
ukuran data

1.1 Mengenal pasti jenis data

1.2 Menghasilkan maklumat dari data


yang dikumpul

Tafsiran
Mengenal pasti 3 jenis data yang
dipelajari
untuk
menghasilkan
maklumat.

Menjelaskan setiap jenis data yang


sesuai untuk kegunaan sesuatu
maklumat.

Membentuk maklumat dari data


yang diberi.

Perkakasan:
Komputer

Perisian:
Ms Word 2007
PdP Abad 21:

Menganalisa petikan yang diberi Cooperative learning


untuk memperoleh data.
Komunikasi dan
Kolaborasi
Menentukan jenis data dari petikan
yang dianalisa ke dalam bentuk
Rujukan:
jadual.
modul DPD 1
komputer
Membuat perkongsian maklumat
buku teks
dengan menggunakan media sosial

Peperiksaan Pertengahan Tahun (11-15 Mei 2015)


Minggu Semakan Dan Perbincangan Peperiksaan Pertengahan Tahun (18-22 Mei 2015)
Hari Jalinan Mesra (29 Mei 2015)
Cuti Pertengahan Tahun (30 Mei-14 Jun 2015)

Minggu/

Bidang/

Standard

Standard pembelajaran

Standard prestasi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

Tarikh
20
15-19
Jun
2015

Tajuk
DUNIA
PANGKALAN
DATA

Tahap
Penguasaan

Kandungan
2.0 Mengkaji Sistem
Pangkalan Data

2.1 Menerangkan maksud dan


ciri-ciri pangkalan data.
2.2 Menyatakan contoh pangkalan
data yang ada.

4
22
29 Jun
3 Julai
2015

DUNIA
PANGKALAN
DATA

2.0 Mengkaji Sistem


Pangkalan Data

2.3 Menentukan jadual, rekod dan


medan.
5
2.4 Menentukan jenis medan dalam
pangkalan data (Teks, Tarikh dan
Nombor)
2.5 Menghasilkan pangkalan data
secara lakaran di atas kertas

24

Tafsiran
Menyatakan maksud dan ciri-ciri
pangkalan data

Perkakasan:

Memberi contoh pangkalan data


yang murid pernah lihat atau tahu Komputer
LCD projector
Mengenal dan menentukan jadual, Lembaran kerja
rekod dan medan
Menentukan jenis data dalam

pangkalan data yang diberi

Membuat penilaian terhadap data


yang dikumpulkan bagi tujuan
pembinaan pangkalan data

Perisian:
Ms Word 2007
Ms PPT 2007

PdP Abad 21:


Literasi Teknologi,
Maklumat dan
Menghasilkan
pangkalan
data
Komunikasi
dalam bentuk jadual di atas kertas
Pemikiran kritis dan
Penyelesaian
Masalah

13-17
Julai
2015

Rujukan:
modul DPD 2
modul DPD 3
komputer
buku teks

Cuti Peristiwa Hari Raya (16 Julai 2015)


Cuti Hari Raya Aidilfitri (17 Julai 2015)

Minggu/

Bidang/

Standard

Standard pembelajaran

Standard prestasi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

Catatan

Tarikh
26
27-31
Julai 2015

Tajuk
DUNIA
PANGKALAN
DATA

Tahap
Penguasaan

Kandungan
3.0 Membangunkan
Sistem
Pangkalan Data

28

3.1 Membina jadual menggunakan


jenis data teks, tarikh dan nombor

3.2 Memasukkan data menggunakan


jadual

10-14
Ogos
2015
30
24-28
Ogos
2015

3
DUNIA
PANGKALAN
DATA

3.0 Membangunkan
Sistem
Pangkalan Data

3.3 Membina borang


3.4 Menambah rekod menggunakan
borang

3.5 Menyunting rekod menggunakan


borang

Tafsiran
Menyenaraikan data yang perlu
dikumpul bagi tujuan
membangunkan pangkalan data
Menerangkan secara ringkas fitur
dan fungsi yang terdapat dalam
aplikasi pangkalan data yang
dipelajari

Perkakasan:
Komputer
LCD projector
Lembaran kerja

Perisian:

Ms Access
Membina borang dalam pangkalan
data menggunakan aplikasi yang
dipelajari
PdP Abad 21:
Literasi maklumat
Membuat carian pada pangkalan
Pemikiran kritis dan
data yang telah dibangunkan
Penyelesaian
Masalah

32
7-11 Sept
2015

Cuti Hari Kemerdekaan (31 Ogos 2015)


Cuti Hari Malaysia (16 September 2015)
Cuti Pertengahan Penggal 2 (19 -27 September 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

Rujukan:
modul DPD 4
modul DPD 5
modul DPD 6
komputer
buku teks

Minggu/
Tarikh
34
28 Sept
2 Okt
2015

Bidang/
Tajuk
DUNIA
PANGKALAN
DATA

Standard
Kandungan
3.0 Membangunkan
Sistem
Pangkalan Data

Standard prestasi
Standard pembelajaran
3.6 Membuat carian
3.7 Menjana Laporan

Tahap
Penguasaan

Tafsiran

Menjana report mengikut kehendak


carian

Catatan

Perkakasan:

Membina pangkalan data mudah Komputer


yang
mengandungi
sekurang- LCD projector
kurangnya 10 rekod menggunakan Lembaran kerja
aplikasi pangkalan data

Perisian:
Ms Access
PdP Abad 21:
Literasi maklumat
Pemikiran kritis dan
Penyelesaian
Masalah

36
12-16 Okt
2015

Perkhemahan Perdana (2-4 Oktober 2015)


Cuti Peristiwa Perkhemahan (2 Oktober 2015)
Cuti Awal Muharam (14 Oktober 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

Rujukan:
modul DPD 4
modul DPD 5
modul DPD 6
komputer
buku teks

Minggu/ Tarikh

Perkara

37
(19 23 Oktober 2015)

Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun

38
(26 30 Oktober 2015)

Peperiksaan Akhir Tahun 2015

39
(2 6 November 2015)

Minggu Semakan & Perbincangan Peperiksaan Akhir Tahun

40
(9 13 November 2015)

Persediaan / Sambutan Hari Anugerah Cemerlang

10 November 2015 (Selasa)

Cuti Deepavali 2015

41
(16 20 November 2015)

Persediaan / Sambutan Hari Anugerah Cemerlang

21 November 2015
3 Januari 2016

Cuti Akhir Tahun 2015

DISEDIAKAN OLEH :

...................................................

DISEMAK OLEH :

...................................................

DISAHKAN OLEH :

...................................................

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)

(CIK ILI SYAHIRAH BT ABD GHANI )

(PN MAZNAH BT MOHD NOOR)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 5 (SKDPP)