Anda di halaman 1dari 14

PENGARUH SUHU TERHADAP PERTUMBUHAN

DAN PERKEMBANGAN KACANG HIJAU

Laporan Penelitian
Untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran Biologi
Yang Dibina Oleh Dra. Sulistin

Disusun Oleh :
Kelompok 3
1. Esthi Endah Tri M (13)
2. Dina ananda P (11)
3. Gizelda Dicky C (16)
4. Mella Frandista K (22)
5. Wildan Rahman G (34)
6. Yumna Surya R (36)

DINAS PENDIDIKAN KOTA/ KABUPATEN MALANG


SMA NEGERI 1 KEPANJEN
Jl. Jendral Ahmad Yani No.48 Telp (0341)395122
Kecamatan Kepanjen kodepos 65163

TAHUN AJARAN 2015 2016


Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun laporan ini
dengan baik dan benar, serta tepat pada waktunya.Dalam laporan ini kami akan
membahas mengenai Pengaruh Suhu Terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau
yang menurut kami
dapatmemberikanmanfaatbagikitauntukmempelajarisuhusebagaifaktor yang
memengaruhipertumbuandanperkembangankacanghijau.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada
laporan ini yang perlu di perbaiki. Oleh karena itu kami mohon bagi pembaca
untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami untuk
memperbaiki laporan ini dengan sebaik-baiknya.

Kepanjen, 31 Agustus 2012

Kelompok 3
DAFTAR ISI

Halamanjudul.1
Kata pengantar....2
Daftarisi .. ..3

BAB I PENDAHULUAN
A. Latarbelakang.4
B. Rumusanmasalah...4
C. Tujuanpenulisan.4
D. Manfaatpenulisan5

BAB II KAJIAN TEORI


A. Pengertianpencemaranair..6
B. Ciri ciripencemaranair..7
C. Faktor-faktor yang menyebabkanpencemaran air ....8
D. Dampakdaripencemaran air ..12
E. Cara mengatasi..16

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan...19
B. Saran..19

BAB IV Daftarpustaka20
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah
satuciriorganismeadalahtumbuhdanberkembang. Tumbuhantumbuhdarikec
ilmenjadibesardankemudianmenjadisatuindividu yang mempunyaiakar,
batangdandaun. Pertumbuhanadalahsuatu proses pertambahanukuranatau
volume sertajumlahselsecara irreversible
yaitutidakdapatbalikkebentuksemula.
Pertumbuhanmerupakanhasilinteraksiantarafaktordalamdanfaktorluar.
Pertumbuhantanamantidaklepasdarifaktorluar yang berupasuhu.
Suhuakanmempengaruhipertumbuhantanaman. Ada tanamantertentu yang
akantumbuhbaik di tempat yang bersuhupanas, ada yang
tumbuhbaikditempatbersuhulembab (sedang), danadajuga yang
tumbuhbaikditempat yang bersuhudingin. Namun, tanaman yang berada di
iklimtropisseperti di Indonesia iniakantumbuhbaikditempat yang
bersuhulembab.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanapengaruhsuhuterhadaptinggitanamankacanghijau?
2. Apakahsuhumempengaruhi proses perkecambahanpadakacanghijau?
3. Apakahefekpositifdannegativdarisuhuterhadaptumbuhankacanghijau?

4. Tujuan Penelitian
1.
Untukmengetahuiadanyapengaruhsuhuterhadappertumbuhandanperkemba
ngankacanghijau.
2.
Untukmengetahuidanmembuktikanbahwasuhuberpengaruhterhadappertum
buhandanperkembangankacanghijau.

5. Manfaat Penelitian
1. Memberikanpengetahuantentangpengaruhsuhuterhadappertumbuhanda
nperkembangankacanghijau
2. Memberikanpengetahuantentangperbedaanpertumbuhandanperkemban
ganbijikacanghijau yang diletakan dilingkungan yang berbedasuhunya
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Pengertian
Pertumbuhanadalah proses pertambahanukuran yang bersifat
irreversible. Pertumbuhandapatdiukurdandinyatakansecarakuantitatif.

Perkembanganadalah proses menujukedewasaan.


Perkembangantidakdapatdiukurdanbersifatkualitatif.

Proses FisiologiPerkecambahan
Berdasarkanletakkotiledonnya, perkecambahandapatdibedakanmenjadidua, yaitu:
a. Padaperkecambahanepigeal, kotiledonterdapat di
permukaantanahkarenaterdorongolehpertumbuhanhipokotil yang
memanjangkeatas.
Contoh :kacanghijau
b. Padaperkecambahanhipogeal, kotiledontetapberada di bawahtanah,
sedangkanplumulakeluardaripermukaantanahdisebabkanpertumbuhanepikoti
l yang memanjangkearahatas.
Contoh :jagung

FisiologiPerkecambahan
1. Imbibisiyaitu proses penyerapan air
olehbenihsehinggakulitbenihmelunakdanterjadilahhidrasidariprotoplasmi
2. Perombakancadanganmakanan di dalam endosperm
3. Perombakanbahan-bahancadanganmakanan yang dilakukanolehenzym
(amilase,protease,lipase)
-Karbohidratdirombakmenjadiglukosa
-Protein dirombakmenjadiasam amino
-Lemakdirombakmenjadiasamlemakdangliserol
4. Translokasimakananketitiktumbuh
Setelahpenguraianbahan-bahankarbohidrat,protein,lemakmenjadibentuk-
bentuk yang terlarutkemudianditranslokasikanketitiktumbuh
5. Pembelahandanpembesaransel
Assimilasidaribahan-bahan yang telahdiuraikantadi di
daerahmeristematikmenghasilkanenergibagikegiatanpembentukankompon
endanpertumbuhansel-selbaru
6. Munculnyaradikeldanplumula
Radikeldanplumulamunculdarikulitbiji

Faktor Faktor yang MemengaruhiPertumbuhandanPerkembangan


a. Faktor Internal
1. Gen
2. Hormon
b. Faktoreksternal
1. Air
2. Suhu
3. Cahaya
4. O2
5. Nutrisi
6. Medium Perkecambahan/Kondisi Tanah
7. Kelembapan

BAB III
METODE PENELITIAN
A. TempatdanWaktuPenelitian

B. MacamVariabel
Variabelbebas : Suhu
Variabelterikat : PertumbuhandanPerkembangan
Variabel control : Jenisbiji, air, media, pH, kelembapan, O2, dannutrisi
Kontrol : Suhu normal
C. AlatdanBahan
3 botolplastik
Bijikacanghijau

Air

Kapas

D. Cara Kerja
1. Mempersiapkanalatdanbahan yang telahdibawaolehmasing-
masingkelompok.
2. Menyusunalatdanbahantersebutsesuaidenganrancanganpenelitian
yang telahdibuat
- Menaruhkapas yang sudahdibasahikedalamgelas aqua
- Meletakkan 3 biji di atasnya
- Meletakkanmasing masinggelas aqua yang
berisibijikacanghijau di tempat yang suhunya<10C (kulkas),
tempat yang suhunyaberkisar 10C - 38C (ruangan),
dantempat yang suhunya>40C
3. Mengamatiselamakurunwaktuseminggusambilmengukurpanjangbata
ngdenganpenggaris
4. Menghitungjugajumlahdaun yang munculpadaperkecambahan
5. Membandingkanhasil data yang diperoleh
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tabelhasilpengamatan

Jmlh
Rata
Tinggi Dau
No Perlakuan Ulangan -rata
n
1 2 3 4 5 6 7
Suhurendah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 (di
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dalamkulkas)
1,
1 0 2,3 7,2 12,2 17 21,7 8,79 2
Suhusedang 1
0,
2 (di 2 0 1,9 6,3 11,2 16,1 21,5 8,23 2
6
0,
dalamruangan) 3 0 1,6 5,9 10,6 15,5 21 7,84 2
3
Suhutinggi 1 0 1 2 3,3 6,2 7,6 9,1 3,79
0,
2 0 1,5 2,3 3,9 4,8 10,3 3,4
(di 9
3
belakangkulkas 3 0
0,
1,5
1,6
3,05 4,9 6,9 2,7
7 5
)

B. Pembahasan
Berdasarkanhasilpenelitian yang telah kami
lakukandiketahuibahwapertumbuhandanperkembananpadatanamankacang
hijaupadasetiaptempatyangberbedayaitu di dalamruangan, di dalamkulkas,
di belakangkulkas. Tanamankacanghijau pad percobaan di
dalamkulkassamasekalitidakberkembangberbedadengantanamantanamank
acanghijaupadapercobaan di dalamruangan yang tumbuhdengansubur.
Sedangkanpadapercobaan di
belakangkulkastanamankacanghijaumengalamipertumbumbuhantetapitida
ksebaikpadapercobaan di dalamruangan..
Tumbuhanmemilikisuhu optimum
untukdapattumbuhdanberkembang. Suhu optimum merupakansuhu yang
paling baikuntukpertumbuhantanamansecara ideal. Selainsuhu optimum,
tanamanjugamempunyaisuhumaksimumdan minimum yang
bisaditerimaolehnya. Suhumaksimummerupakansuhutertinggi yang
memungkinkantumbuhanmasihdapatbertahanhidup. Suhu minimum
merupakansuhuterendah yang memungkintumbuhanbertahanhidup.
Jadisuhumempengaruhi proses
pertumbuhantumbuhandenganmempengaruhilaju proses transpirasi,
translokasi, respirasi,hinggafotosintesis. Yang manasemakin optimum suhu
yang mempemgaruhimakalaju proses proses tersebutakan optimum juga.
Sehingga proses pertumbuhanakanberjalandenganbaik pula.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN (DOKUMENTASI BERUPA FOTO)
BAHAN DISKUSI
1. Sebutkanfaktoreksternaldanfaktor internal yang mempengaruhi proses
pertumbuhandanperkembangan!
2.
Bagaimananapengaruhfaktorekstenalterhadappertumbuhandanperkembangantumb
uhan yang saudaraamati?
3. Apakahadahubunganantarafaktoreksternaldenganfaktor internal
terhadappertumbuhandanperkembangantumbuhan? Bericontohnya!

Jawab :
1. Faktorinternal
Gen
Hormon
2. Faktoreksternal
Cahaya
Suhu
Nutrisi
O2
DAFTAR PUSTAKA

https://farischarming.wordpress.com/2013/08/31/laporan-pengamatan-
pengaruh-cahaya-terhadap-pertumbuhan-dan-perkembangan-kacang-hijau/
http://maretbio01cs.weebly.com/uploads/4/6/2/8/4628764/02_bab1.pdf
https://planetmonst3r.files.wordpress.com/2012/12/4-perkecambahan-
pdf.pdf\