Anda di halaman 1dari 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA BARAT

PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA ANGGOTA POLRI


Berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 2 Tahun 2002 tanggal 8 januari 2002 tentang
kepolisian Negara republic Indonesia dan surat telegram kapolri Nomor ST/273/II/2013 tanggal 17 februari
2013 tentang penerimaan Brigadir polisi T.A 2013

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Dea
Tempat/ taggal lahir : Bandung
Pendidikan :
Alamat :

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT


II.
Bertindak atas nama KEPALA KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Selanjutnya PIHAK KEDUA

Pasal 1

Pihak pertama dan kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan hokum dalam bentuk
ikatan dinas keanggotaan POLRI yang akan dijalani secara sukarela oleh pihak pertama.

Pasal 2

Pihak pertama secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas keanggotaan polri sebagai
Brigadir polri selama 10(tahun) terhitung mulai dari tangal pengangkatan menjadi Brigadir
polri dengan golongan 2A

Pasal 4

Pihak pertama bersedia tunduk kepada hokum dan disiplin polri

Pasal 5

Pihak pertama bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul apabila pihak pertama
seteleah lulus pendidikan pembentukan tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan ikatan
dinas pertama

Pasal 6

Pihak kedua menjamin segala hak yang harus diterima oleh pihak pertama selama menjalani
dinas keanggotaan polri sesuai ketentuan perundang-undanagan yang berlaku
Pasal 7

Surat perjanjian ikatan dinas pertama ini di buat dan di tanda tangani oelh kedua belah pihak
di, pada hari . Sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dan
dinas keanggotaan polri

PIHAK PERTAMA

Dea ayu pratiwi

PIHAK KEDUA
KEPAL KEPOLISAN DAERAH JAWA BARAT KARO
Selaku
KETUA PELAKSANA

Drs. BAMBANG HENDARSO HS, M.Si