Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

KECAMATAN BONGOMEME
Jln. NaniHasan-DulamayoKodepos 96271

KEPTUSAN CAMAT BONGOMEME


NOMOR :021 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM AN-NUR


KECAMATAN BONGOMEME

CAMAT BONGOMEME

Menimbang : a. bahwadalamrangkaupayapeningkatanImandanTaqwakepada Allah SWT,


sertapelaksanaanamalibadahkhususnyaPemahaman Agama
bagimasyarakatKecamatanBongomeme;
b. bahwauntukmenyukseskan yang dimaksudpada (huruf a)
perlumembentukpengurusMajelisTaklimKecamatanBongomeme;
c. bahwadenganpertimbanganpadahuruf (adan b ) diatas,
makadipandangperluditetapkanpengurusmajelistaklimdenganSuratKeputusanCam
atBongomeme.
Mengingat :
1. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4477)
sebagimanatelahdiubahuntukkeduakalinyadenganUndang-UndangNomor12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
2. InstruksiDirektoratJenderalBimbinganMasyarakat Islam Nomor : D/INST.62/1975
TentangPengelolaanMesjid;
3. Peraturan Daerah KabupatenGorontaloNomor 26 Tahun 2001
TentangPembentukanKecamatanBongomeme.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : MengangkatdanmenetapkanPengurusMajelisTaklim An-
nurKecamatanBongomemedanmenugaskankepadanama-
namatersebutuntukmelaksanakantugassebagaimanamestinyadenganpenuhtanggungj
KEDUA : awab;
DalammelaksanakantugasnyaPengurusMajelisTaklim An-
KETIGA : nurbertanggungjawabkepadaCamatBongomeme;
KeputusaniniMulaiberlakusejaktanggalditetapkandanapabilaterdapatkekeliruanakandi
perbaikisebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Bongomeme
PadaTanggal : 4September2017

CAMAT BONGOMEME

FATMAH TUNA, S.Ag.M.SI


NIP. 19630820 198603 2 013

Tembusan :
1. Yth, KabagKesra&BudayaSetdaKab.Gorontalo
2. Yth, KUA Kec. Bongomeme
3. Masing-Masing yang bersangkutanuntukdilaksanakan
4. Arsip.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BONGOMEME
NOMOR : 021 TAHUN 2017
TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2017
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM AN-NUR
KECAMATAN BONGOMEME

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM AN-NUR


KECAMATAN BONGOMEME

Pelindung : CamatBongomeme
Pembina : Abdul Mumin, S.HI (Penyuluh Agama Islam)
Ketua : Yusuf Lamusu
Sekretaris : RukiyaAnuli
Bendahara : Raflin M. Wolinga
Anggota : 1. Hadijah K. Supu
2. JabariaAnuli
3. Imran A. Demo
4. RohanaMalahedi
5. MarniNgabito, S.HI
6. Asia A. Harun
7. Herlina M. Dai
8. RusniPoiyo
9. FatmahKarim
10. Siti S. Rasyid
11. SantiLasena
12. KarmilaDukalang
13. Abdul MukminAngio
14. AdenaItini
15. Sartin Musa
16. YantiLamara

Ditetapkan di : Bongomeme
PadaTanggal : 4 September2017

CAMAT BONGOMEME

FATMAH TUNA, S.Ag.M.SI


NIP. 19630820 198603 2 013

Anda mungkin juga menyukai