Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 2018

MINGG BIDANG / OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN DAN IMPAK /


U TAJUK AKTIVITI CATATAN

MINGGU
1 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
1-5 Menggambar dapat : Keusahawanan,
JANUARI (Lukisan) 1.1 Persepsi Estetik: (EK1,EK2,EK3,EK5),
2018 1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur Seni: 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, TMK
Tema : bahasa seni visual dalam 1.1.1.5 Kreativiti, inovasi,
Alam Semula jadi penghasilan lukisan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 Dan Nilai Murni
Pemandangan Sawah Padi
Tajuk : 2. Mengetahui dan mengenal 1.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu
Pemandangan jenis-jenis media, proses serta 1.2.1 Media: 1.2.1.1, 1.2.1.2 Belajar
Sawah Padi teknik dalam menghasilkan 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 Silang Pangkah 1.Contoh Lukisan,
lukisan Pemandangan Sawah Contoh gambar
Padi. 1.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
3. Menghasilkan karya dengan Kertas lukisan
mengaplikasi bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni Pensel warna
visual, media, proses dan
teknik dengan betul. AKTIVITI Penilaian PdP
4. Membuat apresiasi terhadap Proses penghasilan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
karya sendiri dan rakan karya sepanjang
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
berpandukan bahasa seni aktiviti
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
visual. menggambar
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menggunakan
melakar serta mewarna karya teknik lukisan.(EK 2)
teknik lukisan
3. Murid membuat meneroka media, proses dan teknik
berdasarkan dua
dalam penghasilan karya. (EK 2)
standard
4. Murid membuat proses awal penghasilan lukisan.
kandungan.
(EK3,EK5)

MINGGU
2 EMK
Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN
7-12 Keusahawanan,
Menggambar dapat :
JANUARI (EK1-EK5)TMK
(Lukisan) 1.1 Persepsi Estetik
2018 Kreativiti, inovasi,
1. Memahami dan menyatakan
Dan Nilai Murni
Tema : bahasa seni visual dalam 1.2 Aplikasi Seni
Alam Semula jadi penghasilan lukisan
Bahan Bantu
Pemandangan Sawah Padi 1.3 Ekspresi Kreatif
Belajar
Tajuk : 2. Mengetahui dan mengenal 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
1.Contoh Lukisan,
Pemandangan jenis-jenis media, proses serta
Contoh gambar
Sawah Padi teknik dalam menghasilkan 1.4 Apresiasi Seni
2.Media:
lukisan Pemandangan Sawah 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
Kertas lukisan
Padi.
Pensel warna
3. Menghasilkan karya dengan AKTIVITI
mengaplikasi bahasa seni
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan Penilaian PdP
visual, media, proses dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya. Proses penghasilan
teknik dengan betul.
(EK1 karya sepanjang
4. Membuat apresiasi terhadap 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, aktiviti
karya sendiri dan rakan
EK 2) menggambar
berpandukan bahasa seni 3. Murid menghasilkan karya lukisan dengan menggunakan
visual.
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan teknik. teknik lukisan
(EK3,EK 4) berdasarkan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri empat standard

2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) kandungan.

MINGGU
3
14-19 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,
JANUARI Membuat Corak dapat : (EK1,EK2,EK3,EK5)
2018 dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: TMK
(lukisan 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3
-Terancang) bahasa seni visual yang ada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 Kreativiti, inovasi,
pada corak teknik lukisan. Dan Nilai Murni
Tema: 2. Mengetahui dan mengenal 2.2 Aplikasi Seni
Objek Buatan media, serta proses dan teknik 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
Manusia dalam penghasilan karya. 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 lukisan Belajar
3. Murid menghasilkan karya 1. Contoh : hasil
Tajuk: dengan mengaplikasikan 2.3 Ekspresi Kreatif Karya
Alas Dulang bahasa senivisual,media,proses 2. Media: gunting,
dan teknik dengan betul. 2.4 Apresiasi Seni pembaris, oil
4. Membuat apresiasi terhadap pastel atau
karya sendiri dan rakan pensel warna.
berpandukan bahasa seni AKTIVITI
visual. Penilaian PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
Proses penghasilan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
karya sepanjang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
aktiviti
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menggunakan
melakar serta mewarna corak teknik lukisan.(EK 2)
corak teknik
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
lukisan
penghasilan karya. (EK 2, EK3)
berdasarkan dua
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak. (EK5)
Standard
Kandungan.

MINGGU
4
21-26
JANUARI STANDARD PEMBELAJARAN EMK :
Bidang: Pada akhir pembelajaran murid
2018 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
Membuat Corak dapat :
(EK1-EK5) TMK
dan Rekaan
2.2 Aplikasi Seni
(Terancang) 1. Memahami dan menyatakan
Kreativiti, inovasi,
bahasa seni visual yang ada
2.3 Ekspresi Kreatif Dan Nilai Murni
Tema: pada corak teknik lukisan.
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal
Bahan Bantu
Manusia media, serta proses dan teknik
2.4 Apresiasi Seni Belajar
dalam penghasilan karya.
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 1. Contoh : hasil
Tajuk: 3. Murid menghasilkan karya
Karya
Alas Dulang dengan mengaplikasikan
AKTIVITI 2. Media: gunting,
bahasa senivisual,media,proses
pembaris, oil
dan teknik dengan betul.
pastel atau
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan
pensel warna.
karya sendiri dan rakan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya.
berpandukan bahasa seni (EK1
Penilaian PdP
visual. 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1,
Proses penghasilan
EK 2)
karya sepanjang
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
aktiviti
seni visual, media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)
menggunakan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri
corak teknik
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

lukisan
berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

MINGGU
5
28
JANUARI Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
-2 Bidang: dapat : Keusahawanan,
FEBRUA Membentuk dan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2, EK3,
Membuat Binaan 1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 EK5 ),
RI 2018
(Asemblaj) bahasa seni visual yang ada 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 TMK
pada arca teknik asemblaj. Kreativiti, inovasi,
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Objek Buatan media, serta proses dan teknik 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2
Manusia dalam penghasilan arca 3.2.2 Proses dan Teknik : 3.2.2.1 asemblaj Bahan Bantu
asemblaj. Belajar
Tajuk : 3. Murid menghasilkan arca 3.3 Ekspresi Kreatif 1.Contoh arca
Pasu Bunga asemblaj dengan asemblaj
mengaplikasikan bahasa seni 3.4 Apresiasi Seni
visual,media,proses dan teknik 2.Media:
dengan betul. AKTIVITI Gunting, gam ,
4. Membuat apresiasi terhadap bahan kutipan
1. Guru mempamerkan contoh arca asemblaj menggunakan
karya sendiri dan rakan dengan dan bahan lain
komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual
menggunakan bahasa seni yang sesuai.
yang ada pada contoh karya.(EK1)
visual.
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
Penilaian PdP
menghasilkan arca asembalj(EK 2)
Proses penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
karya sepanjang
penghasilan karya (EK 2)
aktiviti membuat
4. Murid membuat proses awal menghasilkan arca asemblaj.
arca menggunakan
(EK3, EK5)
teknik asemblaj
berdasarkan dua
standard
kandungan.

MINGGU
6
4-9 EMK
FEBRUA Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,
RI 2018 Bidang: dapat : (EK1- EK5 ),
Membentuk dan 3.1 Persepsi Estetik Kreativiti, inovasi,
Membuat Binaan Dan Nilai Murni
(Asemblaj) 1. Memahami dan menyatakan 3.2 Aplikasi Seni
bahasa seni visual yang ada Bahan Bantu
Tema : pada arca teknik asemblaj. 3.3 Ekspresi Kreatif Belajar
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 1.Contoh arca
Manusia media, serta proses dan teknik asemblaj
dalam penghasilan arca 3.4 Apresiasi Seni
Tajuk : asemblaj. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 2.Media:
Pasu Bunga 3. Murid menghasilkan arca Gunting, gam ,
asemblaj dengan bahan kutipan
mengaplikasikan bahasa seni AKTIVITI dan bahan lain
visual,media,proses dan teknik yang sesuai.
dengan betul.
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. Penilaian PdP
karya sendiri dan rakan dengan (EK1, EK 2) Proses penghasilan
menggunakan bahasa seni 2. Murid menghasilkan arca asemblaj dengan karya sepanjang

4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

visual. mengaplikasikan bahasa seni visual , media dan teknik aktiviti membuat
dengan betul.(EK3,EK4) arca menggunakan
3. Murid membuat apresiasi terhadsp karya sendiri dan teknik asemblaj
rakan berdasarkan bahasa seni visual.(EK 5) berdasarkan
empat standard
kandungan.

MINGGU
7
11 - 16
FEBRUA Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
RI 2018 Mengenal Kraf dapat : Kreativiti dan
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik inovasi,
( batik ) 1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur Seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 Keusahawanan
bahasa seni visual yang ada 4.1.2 Prinsip Rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2 (EK1,EK2,EK3 EK5)
Tema : pada batik teknik resis.. TMK dan Nilai
Alam Semula Jadi 2. Mengetahui dan mengenal 4.2 Aplikasi Seni Murni
media, serta proses dan teknik 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2
Tajuk : dalam penghasilan batik. 4.2.2 Proses dan Teknik : 4.2.2.1 ( resis) Bahan Bantu
Bunga 3. Murid menghasilkan batik Belajar
dengan mengaplikasikan 4.3 Ekspresi Kreatif 1. Contoh
bahasa seni visual, media,
proses dan teknik dengan 4.4 Apresiasi Seni gambar
betul. batik
4. Membuat apresiasi terhadap 2. Media : kertas
karya sendiri dan rakan dengan lukisan,lilin
menggunakan bahasa seni AKTIVITI krayon, warna
visual. air dan span
1. Guru mempamerkan contoh batik menggunakan
Proses penghasilan
komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual karya sepanjang
yang ada pada karya.(EK1)
aktiviti membuat
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara batik
menghasilkan batik teknik resis(EK 2)
menggunakan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam teknik resis
penghasilan batik (EK 2)
berdasarkan dua
4. Murid membuat proses awal menghasilkan batik.(EK3,EK5 standard
kandungan.

MINGGU
8
18-23
FEBRUA Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
RI 2018 Mengenal Kraf dapat : Kreativiti dan
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik inovasi,
( batik ) 1. Memahami dan menyatakan Keusahawanan
bahasa seni visual yang ada 4.2 Aplikasi Seni (EK1- EK5) ,
Tema : pada batik teknik resis.. TMK dan Nilai
Alam Semula Jadi 2. Mengetahui dan mengenal 4.3 Ekspresi Kreatif Murni
media, serta proses dan teknik 4 .3.1, 4.3.2, 4.3.3
Tajuk : dalam penghasilan batik. Bahan Bantu
Bunga 3. Murid menghasilkan batik 4.4 Apresiasi Seni Belajar
dengan mengaplikasikan 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 1 .Contoh
bahasa seni visual, media,
proses dan teknik dengan gambar
betul. batik
4. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI 2. Media : kertas
karya sendiri dan rakan dengan lukisan,lilin
menggunakan bahasa seni

5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya krayon, warna


menggunakan komputer gurudan bersoaljawab mengenai air dan span
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan batik. (EK1, Proses penghasilan
EK 2) karya sepanjang
3. Murid menghasilkan batik dengan mengaplikasikan aktiviti membuat
bahasa seni visual , media dan teknik dengan betul. batik
(EK3,EK4) menggunakan
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan teknik resis
rakan berpandukan bahasa seni visual.(EK 5) berdasarkan
empat standard
kandungan.

MINGGU
9
25
FEBRUA Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN
Bidang: EMK
RI - 2 dapat : 1.1 Persepsi Estetik
Menggambar Keusahawanan,
MAC 2018 1.1.1 Unsur Seni : 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3
(Catan) (EK1 ,EK2,EK3,
1. Memahami dan menyatakan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 EK5), TMK
bahasa seni visual dalam karya
Tema :
Pemandangan di tepi pantai. 1.2 Aplikasi Seni
Alam Semula jadi Kreativiti, inovasi,
2. Mengetahui dan mengenal 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2
Dan Nilai Murni
jenis-jenis media, proses serta 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 (Basah atas kering)
Tajuk :
teknik dalam menghasilkan
Pemandangan di Bahan Bantu
catan. 1.3 Ekspresi Kreatif
Tepi Pantai Belajar
3. Menghasilkan karya dengan
1.Contoh Lukisan,
mengaplikasi bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni Contoh gambar
visual, media, proses dan
teknik dengan betul. AKTIVITI 2.Media:
4. Membuat apresiasi terhadap
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Kertas lukisan
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Warna air
berpandukan bahasa seni
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
visual. 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Penilaian PdP
melakar serta mewarna Pemandangan di tepi pantai. (EK Proses penghasilan
2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam aktiviti
penghasilan karya. (EK 2) menggambar
4. Murid membuat proses awal menghasilkan catan.(EK3) menggunakan
teknik catan
berdasarkan dua
standard
kandungan.

MINGGU
10
4 - 9 MAC
2018 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN
Bidang: EMK
dapat :
Menggambar Keusahawanan,
(Catan) 1.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
1. Memahami dan menyatakan
bahasa seni visual dalam karya
Tema : 1.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Pemandangan di tepi pantai.
Alam Semula jadi Dan Nilai Murni
2. Mengetahui dan mengenal
1.3 Ekspresi Kreatif
jenis-jenis media, proses serta
Tajuk : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu
teknik dalam menghasilkan

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

Pemandangan di catan. Belajar


Tepi Pantai 3. Menghasilkan karya dengan 1.4 Apresiasi Seni 1.Contoh Lukisan,
mengaplikasi bahasa seni 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Contoh gambar
visual, media, proses dan
teknik dengan betul. 2.Media:
4. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI Kertas lukisan
karya sendiri dan rakan Warna air
berpandukan bahasa seni
visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
menggunakan komputer gurudan bersoaljawab mengenai Proses penghasilan
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1) karya sepanjang
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan catan. (EK1 aktiviti
EK 2) menggambar
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa menggunakan
seni media, proses dan teknik. (EK 4) teknik catan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan berdasarkan
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK3,EK 5) empat standard
kandungan.

Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


MINGGU
Membuat Corak dapat : Keusahawanan,
11 dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: (EK1 ,EK2,EK3,
11 - 16 (Pualaman) 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 EK5), TMK
MAC 2018 bahasa seni visual yang ada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, Kreativiti, inovasi,
Tema : pada corak teknik pualaman. Dan Nilai Murni
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.2 Aplikasi Seni
Manusia jenis-jenis media, proses serta 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 BahanBantuBelajar
teknik dalam penghasilan corak 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 pualaman (corak tidak 1. Contoh corak
Tajuk : teknik pualaman. terancang ) pualaman
Topi Hari Jadi 3. Mengaplikasikan pengetahuan 2.Media:
dan kefahaman bahasa seni 2.3 Ekspresi Kreatif Alat:Turpentine,
visual, media, serta proses dan besen, lidi, air,
teknik dalam penghasilan 2.4 Apresiasi Seni sarung tangan,
pualaman. surat khabar lama.
4. Membuat apresiasi terhadap Bahan:Cat minyak
karya sendiri dan rakan AKTIVITI (pelbagai warna),
berpandukan bahasa seni kertas lukisan
visual. 1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik pualaman
dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada Penilaian PdP
contoh karya dengan menggunakan komputer. (EK1) Proses penghasilan
. 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara karya sepanjang
membuat corak pualaman pada kertas lukisan. (EK 2) aktiviti membuat
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam corak dan rekaan
penghasilan corak pualaman. (EK 2) menggunakan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik pualaman
pualaman. (EK 5) berdasarkan dua
standard
kandungan .

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


MINGGU Bidang:
dapat : Keusahawanan,
13 Membuat Corak
2.1 Persepsi Estetik: (EK1- EK5), TMK
25-30 dan Rekaan
1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
MAC 2018 (Pualaman)
bahasa seni visual yang ada 2.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni

7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

Tema : pada corak teknik pualaman.


Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.3 Ekspresi Kreatif BahanBantuBelajar
Manusia jenis-jenis media, proses serta 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 1. Contoh corak
teknik dalam penghasilan corak pualaman
Tajuk : teknik pualaman. 2.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Topi Hari Jadi 3. Mengaplikasikan pengetahuan 2.4.1, 2.4.2. 2.4.3 Alat:Turpentine,
dan kefahaman bahasa seni besen, lidi, air,
visual, media, serta proses dan sarung tangan,
teknik dalam penghasilan AKTIVITI surat khabar lama.
pualaman. Bahan:Cat minyak
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya corak
4. Membuat apresiasi terhadap (pelbagai warna),
pualaman dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang
karya sendiri dan rakan kertas lukisan
ada pada karya.(EK1)
berpandukan bahasa seni 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan cora. (EK1,
visual. Penilaian PdP
EK 2)
Proses penghasilan
3. Murid menghasilkan karya topi hari jadi menggunakan
karya sepanjang
teknik pualaman dengan mengaplikasikan bahasa seni
aktiviti membuat
visual, media, proses dan teknik yang betul.(EK 3,EK4)
corak dan rekaan
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
menggunakan
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)
teknik pualaman
berdasarkan dua
standard
kandungan .

MINGGU
14 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang:
1 - 6 dapat : Keusahawanan,
Membentuk dan
APRIL 3.1 Persepsi Estetik (EK1 EK2,EK3,EK5),
membuat binaan
2018 1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2 TMK
(diorama)
bahasa seni visual dalam karya 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2
diorama (pemandangan di Kreativiti, inovasi,
Tema :
dasar laut) 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Alam Semula jadi
2. Mengetahui dan mengenal 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2
jenis-jenis media, proses serta 3.2.2 Proses Teknik : 3.2.2.1 (Montaj,kolaj, Bahan Bantu
Tajuk :
teknik dalam menghasilkan Lukisan,dll) Belajar
Akaurium
diorama. 1.Contoh Lukisan,
3. Menghasilkan karya dengan 3.3 Ekspresi Kreatif Contoh gambar
mengaplikasi bahasa seni Contoh diorama
visual, media,proses dan 3.4 Apresiasi Seni
teknik dengan betul. 2.Media:
4. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI Kertas lukisan
karya sendiri dan rakan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Pensel warna
berpandukan bahasa seni menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Gunting, kotak,
visual. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) gam, Benang,
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara polisterin, cat
membuat diorama akuarium (EK 2) poster, kertas
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam lukisan

8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

penghasilan diorama akuarium. (EK 2)


4. Murid membuat proses awal menghasilkan diorama. Penilaian PdP
(EK3.EK5) Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
diorama
berdasarkan dua
standard
kandungan.

MINGGU
15
8-13 STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang: Pada akhir pembelajaran murid
APRIL Keusahawanan,
Membentuk dan dapat :
2018 3.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
membuat binaan
(diorama) 1. Memahami dan menyatakan
3.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
bahasa seni visual dalam karya
Dan Nilai Murni
Tema : diorama (pemandangan di
3.3 Ekspresi Kreatif
Alam Semula jadi dasar laut)
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 Bahan Bantu
2. Mengetahui dan mengenal
3.4 Apresiasi Seni Belajar
Tajuk : jenis-jenis media, proses serta
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 1.Contoh Lukisan,
Akaurium teknik dalam menghasilkan
Contoh gambar
diorama.
AKTIVITI Contoh diorama
3. Menghasilkan karya dengan
2.Media:
mengaplikasi bahasa seni
Kertas lukisan
visual, media,proses dan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Pensel warna
teknik dengan betul. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Gunting, kotak,
4. Membuat apresiasi terhadap
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) gam, Benang,
karya sendiri dan rakan 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan dioram. (EK1 polisterin, cat
berpandukan bahasa seni
EK 2) poster, kertas
visual. 3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa lukisan
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan Penilaian PdP
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
diorama
berdasarkan empat
standard
kandungan.

MINGGU
16 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN
Bidang : EMK:
15 - 20 dapat :
Mengenal Kraf Keusahawanan,
APRIL 4.1 Persepsi Estetik
Tradisional (EK1 EK2,EK3,EK5),
2018 1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3
(Ukiran) TMK
bahasa seni visual dalam karya 4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2
ukiran.
Tema : Kreativiti, Inovasi
2. Mengetahui dan mengenal 4.2 Aplikasi seni
Objek buatan Nilai murni
jenis-jenis media, proses serta 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2
manusia
teknik dalam menghasilkan 4.2.2 Proses dan teknik : 4.2.2.1 (Ukiran timbul)
Bahan Bantu
ukiran.
Tajuk : Belajar:
3. Menghasilkan karya dengan 4.3 Ekspresi Kreatif
Pewangi Kereta 1.Contoh ukiran
mengaplikasi bahasa seni timbul
visual, media,proses dan 4.4 Apresiasi Seni
2.Media:
teknik dengan betul. Alat;
4. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI pensel,pembaris,
karya sendiri dan rakan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pen mata bola
berpandukan bahasa seni
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab atau pencungkil
visual. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) gigi dan alatan lain
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara yang sesuai.
membuat ukiran timbul (EK 2)

9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Bahan; sabun


penghasilan ukiran. (EK 2) buku dan bahan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan ukiran. lain yang sesuai.
(EK,EK5)
Penilaian PdP:
Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
ukiran
berdasarkan dua
standard
kandungan.

MINGGU
17 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN
Bidang : EMK:
22 - 27 dapat :
Mengenal Kraf Keusahawanan,
APRIL 4.1 Persepsi Estetik
Tradisional (EK1 -EK5), TMK
2018 1. Memahami dan menyatakan
(Ukiran) Kreativiti, Inovasi
bahasa seni visual dalam karya 4.2 Aplikasi seni Nilai murni
ukiran.
Tema :
2. Mengetahui dan mengenal 4.3 Ekspresi Kreatif
Objek buatan Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
manusia Belajar:
teknik dalam menghasilkan 1.Contoh ukiran
ukiran. 4.4 Apresiasi Seni
Tajuk : timbul
3. Menghasilkan karya dengan 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
Pewangi Kereta 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni
Alat;
visual, media,proses dan AKTIVITI pensel,pembaris,
teknik dengan betul.
pen mata bola
4. Membuat apresiasi terhadap atau pencungkil
karya sendiri dan rakan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
gigi dan alatan lain
berpandukan bahasa seni menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
yang sesuai.
visual. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan ukiran. (EK1,
Bahan; sabun
EK 2)
buku dan bahan
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
lain yang sesuai.
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri
Penilaian PdP:
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)
Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
ukiran
berdasarkan
empat standard
kandungan

MINGGU
18
30 APRIL STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang: Pada akhir pembelajaran murid
- 4 MEI Kreativiti, Inovasi,
Menggambar dapat : 1.1 Persepsi Estetik
2018 Keusahawanan
(gosokan) 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3
(EK1.EK2..EK5).
1. Memahami dan menyatakan 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 dan Nilai murni
Tema : bahasa seni visual dalam
Alam semula jadi gambar buah-buahan. 1.2 Aplikasi seni Bahan Bantu
2. Mengetahui dan mengenal 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2
Belajar
Tajuk : jenis-jenis media, proses serta 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (gosokan) 1. Contoh: karya
Buah-buahan teknik dalam menghasilkan
seni
gambar. 1.3 Ekspresi Kreatif
2. Media:
3. Menghasilkan karya dengan
permukaan
mengaplikasi bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni
yang
visual, media,proses dan
mempunyai
teknik dengan betul.
4. Membuat apresiasi terhadap
AKTIVITI jalinan, kertas
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya lukisan atau
karya sendiri dan rakan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab kertas A4,
berpandukan bahasa seni
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) pensel warna

10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

visual. 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara dan pensel.


membuat gambar buah-buahan menggunakan teknik
gosokan (EK 2) Penilaian PdP
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Proses penghasilan
penghasilan gambar. (EK 2) karya sepanjang
4. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar buah- aktiviti
buahan.(EK 3.EK5) menggambar
menggunakan
teknik gosokan
berdasarkan dua
standard
kandungan.

MINGGU
19 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang:
6-11 MEI dapat : Kreativiti, Inovasi,
Menggambar
2018 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(gosokan)
1. Memahami dan menyatakan (EK1-.EK5). dan
bahasa seni visual dalam 1.2 Aplikasi seni Nilai murni
Tema :
gambar buah-buahan.
Alam semula jadi
2. Mengetahui dan mengenal 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Belajar
Tajuk :
teknik dalam menghasilkan 1. Contoh: karya
Buah-buahan
gambar. 1.4 Apresiasi Seni seni
3. Menghasilkan karya dengan 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 2. Media:
mengaplikasi bahasa seni permukaan
visual, media,proses dan AKTIVITI yang
teknik dengan betul. mempunyai
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
4. Membuat apresiasi terhadap jalinan, kertas
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
karya sendiri dan rakan lukisan atau
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
berpandukan bahasa seni kertas A4,
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar
visual. pensel warna
menggunakan teknik gosokan. (EK1, EK 2)
dan pensel.
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
Penilaian PdP
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri
Proses penghasilan
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)
karya sepanjang
aktiviti
menggambar
menggunakan
teknik gosokan
berdasarkan
empat standard
kandungan.

MINGGU
20 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
13-18 MEI Membuat corak dapat : Keusahawanan
2018 dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3.EK5)
(Cetakan) 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2 Kreativiti dan
bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 inovasi, TMK dan
Tema : menggunakan teknik cetakan. nilai murni.
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.2 Aplikasi seni
Manusia jenis-jenis media, proses serta 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
teknik dalam menghasilkan 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 Cetakan blok Belajar:
Tajuk : corak. - Susunan 1.Contoh: Hasil
Baju Bercorak 3. Menghasilkan karya dengan cerminan karya
mengaplikasi bahasa seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
visual, media,proses dan Model origami
teknik dengan betul. 2.4 Apresiasi Seni baju, kad
4. Membuat apresiasi terhadap bergelugur, kertas

11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

karya sendiri dan rakan AKTIVITI lukisan, cat air,


berpandukan bahasa seni berus lukisan,
visual. 1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan cerminan palet, pisau
dengan teknik cetakan menggunakan slaid dan bersoal pemotong atau
jawab berdasarkan bahasa seni visual. (EK1) gunting, pensel
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara dan pembaris
membuat corak susunan cerminan menggunakan teknik
cetakan blok(EK 2) Penilaian PdP
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Proses penghasilan
penghasilan corak. (EK 2) karya sepanjang
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.(EK 3. aktiviti membuat
EK5) corak teknik
cetakan blok
berdasarkan dua
Standard
Kandungan.

MINGGU
21 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
20-25 Membuat corak dapat : Keusahawanan
MEI 2018 dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1-.EK5)
(Cetakan) 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti dan
bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni inovasi, TMK dan
Tema : menggunakan teknik cetakan. nilai murni.
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.3 Ekspresi Kreatif
Manusia jenis-jenis media, proses serta 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Bahan Bantu
teknik dalam menghasilkan Belajar:
Tajuk : corak. 2.4 Apresiasi Seni 1.Contoh: Hasil
Baju Bercorak 3. Menghasilkan karya dengan 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 karya
mengaplikasi bahasa seni 2.Media:
visual, media,proses dan AKTIVITI Model origami
teknik dengan betul. baju, kad
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan cerminan bergelugur, kertas
karya sendiri dan rakan dengan teknik cetakan menggunakan slaid dan bersoal lukisan, cat air,
berpandukan bahasa seni jawab berdasarkan bahasa seni visual. (EK1) berus lukisan,
visual. 2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak palet, pisau
menggunakan teknik cetakan blok. (EK1, EK 2) pemotong atau
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa gunting, pensel
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) dan pembaris
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Penilaian PdP
Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
corak teknik
cetakan blok
berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

MINGGU
Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,
22 Bidang:
dapat : (EK1 EK2,EK3,EK5),
27-MEI 1 Membentuk dan
3.1 Persepsi Estetik TMK
JUN 2018 membuat binaan
1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2
(boneka)
bahasa seni visual dalam karya 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
boneka. Dan Nilai Murni
Tema :
2. Mengetahui dan mengenal
Alam Semula jadi
jenis-jenis media, proses serta 3.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu

12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

teknik dalam menghasilkan 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 Belajar


Tajuk : boneka. 3.2.2 Proses Teknik : 1.Contoh Boneka
Orang-orangan 3. Menghasilkan karya dengan
mengaplikasi bahasa seni 2.Media:
visual, media,proses dan 3.3 Ekspresi Kreatif kain perca, gam,
teknik dengan betul. botol air mineral
4. Membuat apresiasi terhadap 3.4 Apresiasi Seni 500ml, benang
karya sendiri dan rakan bulu kambing, kain
berpandukan bahasa seni AKTIVITI felt,
visual. gunting,reben,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya gelang getah,
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab selotep, straw
mengenai bahasa seni pada contoh karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Penilaian PdP
membuat Boneka. (EK 2) Proses penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam karya sepanjang
penghasilan karya. (EK 2) aktiviti
4. Murid membuat proses awal menghasilkan boneka. menghasilkan
(EK 3.EK5) boneka
berdasarkan dua
standard
kandungan.

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,


MIN Bidang:
dapat : (EK1 -EK5), TMK
GGU 23 Membentuk dan
3.1 Persepsi Estetik
3-8 JUN membuat binaan
1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
2018 (boneka)
bahasa seni visual dalam karya 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
boneka.
Tema :
2. Mengetahui dan mengenal 3.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
Alam Semula jadi
jenis-jenis media, proses serta 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 Belajar
teknik dalam menghasilkan 1.Contoh Boneka
Tajuk :
boneka. 3.4 Apresiasi Seni
Orang-orangan
3. Menghasilkan karya dengan 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni kain perca, gam,
visual, media,proses dan botol air mineral
teknik dengan betul. 500ml, benang
4. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI bulu kambing, kain
karya sendiri dan rakan felt,
berpandukan bahasa seni 1. Guru menunjukkan contoh karya boneka menggunakan gunting,reben,
visual slaid dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni visual. gelang getah,
(EK1) selotep, straw
2. Guru mengimbas kembali cara membuat boneka
(EK1,EK2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasi bahasa Proses penghasilan
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) karya sepanjang
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan aktiviti
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) menghasilkan
boneka
berdasarkan
empat standard
kandungan.

MINGGU
26 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
Bidang :
24 - 29 dapat : Keusahawanan,
Mengenal Kraf
JUN 2018 4.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3,EK5)
Tradisional
1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 TMK
(Tembikar)
bahasa seni visual dalam karya 4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1 Kreativiti, Inovasi
tembikar. Nilai murni
Tema :
2. Mengetahui dan mengenal
Objek buatan 4.2 Aplikasi seni

13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

manusia jenis-jenis media, proses serta 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2 Bahan Bantu
teknik dalam menghasilkan 4.2.2 Proses dan teknik : 4.2.2.1 (picitan) Belajar:
Tajuk : tembikar 1.Contoh tembikar
Mangkuk 3. Menghasilkan karya dengan 4.3 Ekspresi Kreatif
mengaplikasi bahasa seni 2.Media:
visual, media,proses dan 4.4 Apresiasi Seni Alat; pencungkil
teknik dengan betul. gigi atau batang
4. Membuat apresiasi terhadap aiskrim, berus
karya sendiri dan rakan AKTIVITI lukisan dan alatan
berpandukan bahasa seni yang sesuai
visual. Bahan; tanah liat,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya cat poster dan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab bahan lain yang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) sesuai.
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
membuat tembikar (EK 2) Penilaian PdP:
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Proses penghasilan
penghasilan tembikar. (EK 2) karya sepanjang
4. Murid membuat proses awal menghasilkan tembikar . aktiviti membuat
(EK 3.EK5) tembikar
berdasarkan dua
standard
kandungan.

MINGGU
27 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
Bidang :
1-6 JULAI dapat : Keusahawanan,
Mengenal Kraf
2018 4.1 Persepsi Estetik (EK1-EK5)TMK
Tradisional
1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, Inovasi
(Tembikar)
bahasa seni visual dalam karya 4.2 Aplikasi seni Nilai murni
tembikar.
Tema :
2. Mengetahui dan mengenal 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
Objek buatan
jenis-jenis media, proses serta 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 Belajar:
manusia
teknik dalam menghasilkan 1.Contoh tembikar
tembikar 4.4 Apresiasi Seni
Tajuk :
3. Menghasilkan karya dengan 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 2.Media:
Mangkuk
mengaplikasi bahasa seni Alat; pencungkil
visual, media,proses dan AKTIVITI gigi atau batang
teknik dengan betul. aiskrim, berus
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
4. Membuat apresiasi terhadap lukisan dan alatan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
karya sendiri dan rakan yang sesuai
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
berpandukan bahasa seni Bahan; tanah liat,
2. Guru mengimbas kembali cara membuat tembikar (EK1,
visual. cat poster dan
EK 2)
bahan lain yang
3. Murid menghasilkan tembikar dengan mengaplikasi
sesuai.
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan
Penilaian PdP:
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)
Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
tembikar
berdasarkan
empat standard
kandungan.

14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

MINGGU
Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
28
Menggambar dapat : Keusahawanan,
8-13 (Capan)
JULAI 1.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3
2018 1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 EK5), TMK
Tema : bahasa seni visual dalam karya 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
AlamSemulajadi capan. Dan Nilai Murni
2. Mengetahui dan mengenal 1.2 Aplikasi seni
Tajuk : jenis-jenis media, proses serta 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu
Ayam teknik dalam penghasilan 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (capan) Belajar
gambar. 1.Contoh Lukisan,
3. Menghasilkan karya dengan 1.3 Ekspresi Kreatif Contoh gambar
mengaplikasi bahasa seni
visual, media, proses dan 1.4 Apresiasi Seni 2.Media:
teknik dengan betul. Kertas lukisan, cat
4. Membuat apresiasi terhadap air/cat poster/cat
karya sendiri dan rakan AKTIVITI tempera, berus,
berpandukan bahasa seni palet, daun dan
visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya bahan-bahan lain
menggunakankomputer guru dan bersoal jawab mengenai yang sesuai.
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Penilaian PdP
menghasilkan gambar menggunakan teknik capan. (EK 2) Proses penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik capan dalam karya sepanjang
penghasilan karya. (EK 2) aktiviti
4. Murid membuat proses awal menghasilkan tembikar . menggambar
(EK 3.EK5) menggunakan
teknik capan
berdasarkan dua
standard
kandungan.

MINGGU
29 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang:
15-20 dapat : Keusahawanan,
Menggambar
JULAI 1.1 Persepsi Estetik (EK1- EK5), TMK
(Capan)
2018 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
bahasa seni visual dalam karya 1.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
Tema :
capan.
AlamSemulajadi
2. Mengetahui dan mengenal 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Belajar
Tajuk :
teknik dalam penghasilan 1.Contoh Lukisan,
Ayam
gambar. 1.4 Apresiasi Seni Contoh gambar
3. Menghasilkan karya dengan 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
mengaplikasi bahasa seni 2.Media:
visual, media, proses dan AKTIVITI Kertas lukisan, cat
teknik dengan betul. air/cat poster/cat
4. Membuat apresiasi terhadap tempera, berus,
karya sendiri dan rakan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya palet, daun dan
berpandukan bahasa seni menggunakan komputer guru dan bersoal jawab bahan-bahan lain
visual. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) yang sesuai.
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar
menggunakan teknik capan (EK1, EK 2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan tembikar dengan mengaplikasi Proses penghasilan
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) karya sepanjang
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan aktiviti
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) menggambar
menggunakan
teknik capan
berdasarkan
empat standard
kandungan.

15
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

MINGGU
30 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
22 - 27 Membuat corak dapat : Keusahawanan,
JULAI 2018 dan mereka 2.1 Persepsi Estetik (EK1 EK2,EK3,EK5),
(Ikatan dan 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2 TMK
Celupan) bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
corak teknik ikatan dan Dan Nilai Murni
Tema : celupan. 2.2 Aplikasi seni
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu
Manusia jenis-jenis media, proses serta 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 ikatan dan celupan Belajar
teknik dalam penghasilan 1. Contoh karya
corak. 2.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk :
3. Menghasilkan karya dengan 2.Media:
Sapu Tangan
mengaplikasi bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni Kain kapas, bahan
visual, media, proses dan pewarna(DYE), tali,
teknik dengan betul. AKTIVITI batu/ duit syiling,
4. Membuat apresiasi terhadap getah, bekas
karya sendiri dan rakan plastik dan air
berpandukan bahasa seni 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya panas.
visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Proses penghasilan
menghasilkan corak menggunakan teknikikatan dan karya sepanjang
celupan. (EK 2) aktiviti mencorak
3. Murid meneroka media, proses dan teknik ikatan dan dan mereka
celupan dalam penghasilan corak. (EK 2) menggunakan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak . teknik ikatan dan
(EK 3.EK5) celupan
berdasarkan dua
standard
kandungan.

MINGGU
31 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang:
29 JULAI - dapat : Keusahawanan,
3 OGOS Membuat corak
2.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
2018 dan mereka
1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
(Ikatan dan
bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
Celupan)
corak teknik ikatan dan
celupan. 2.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
Tema :
2. Mengetahui dan mengenal 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Belajar
Objek Buatan
jenis-jenis media, proses serta 1. Contoh karya
Manusia
teknik dalam penghasilan 2.4 Apresiasi Seni
corak. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 2.Media:
Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan Kain kapas, bahan
Sapu Tangan mengaplikasi bahasa seni pewarna(DYE), tali,
AKTIVITI
visual, media, proses dan batu/ duit syiling,
teknik dengan betul. getah, bekas
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya plastik dan air
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab panas.
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
visual. 2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak Penilaian PdP
menggunakan teknik ikatan dan celupan (EK1, EK 2) Proses penghasilan
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi bahasa karya sepanjang
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) aktiviti mencorak
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan dan mereka
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) menggunakan
teknik ikatan dan
celupan
berdasarkan

16
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

empat standard
kandungan.

MINGGU
32
5 - 10 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
OGOS 2018 Bidang:
dapat : Kreativiti, Inovasi,
Menggambar
(Mozek) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan (EK1,EK2,EK3, EK5)
1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3
bahasa seni visual dalam karya TMK dan Nilai
Tema: 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2
menggambar menggunakan Murni
Alam Semula Jadi
teknik mozek. 1.2 Aplikasi seni
2. Mengetahui dan mengenal Bahan Bantu
Tajuk: 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2
jenis-jenis media, proses serta Belajar
Sekuntum Bunga 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (mozek)
teknik dalam penghasilan 1. Contoh karya
mozek. 1.3 Ekspresi Kreatif 2. Media :
3. Menghasilkan karya dengan gunting, kertas
mengaplikasi bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni lukisan, gam dan
visual, media, proses dan kertas warna.
teknik dengan betul.
4. Membuat apresiasi terhadap Penilaian PdP
karya sendiri dan rakan AKTIVITI Proses penghasilan
berpandukan bahasa seni karya sepanjang
visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya aktiviti membuat
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab gambar
. mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) menggunakan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara teknik mozek
menghasilkan gambar menggunakan teknik mozek (EK 2) berdasarkan dua
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam standard
penghasilan gambar. (EK 2) kandungan.
4. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar.
(EK 3.EK5)

MINGGU
33
12 - 17 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
OGOS 2-18 Bidang:
dapat : Kreativiti, Inovasi,
Menggambar
1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Mozek)
1. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
bahasa seni visual dalam karya 1.2 Aplikasi seni TMK dan Nilai
Tema:
menggambar menggunakan Murni
Alam Semula Jadi
teknik mozek. 1.3 Ekspresi Kreatif
2. Mengetahui dan mengenal 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu
Tajuk:
jenis-jenis media, proses serta Belajar
Sekuntum Bunga
teknik dalam penghasilan 1.4 Apresiasi Seni 1. Contoh karya
mozek. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 2. Media :
3. Menghasilkan karya dengan

17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

mengaplikasi bahasa seni gunting, kertas


visual, media, proses dan AKTIVITI lukisan, gam dan
teknik dengan betul. kertas warna.
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Penilaian PdP
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Proses penghasilan
visual. (EK1) karya sepanjang
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar aktiviti membuat
menggunakan teknik mozek (EK1, EK 2) gambar
3. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasi menggunakan
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) teknik mozek
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan berdasarkan
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) empat standard
kandungan.

MINGGU
35 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
26-31 Membuat Corak dapat : TMK,
OGOS Dan Rekaan Keusahawanan
2.1 Persepsi Estetik
2018 (Resis) 1. Memahami dan menyatakan (EK1 EK2 EK3, EK5)
2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3
bahasa seni visual dalam karya Kreativiti dan Nilai
2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2
Tema : mencorak dan mereka murni
Objek Buatan menggunakan teknik resis.
2.2 Aplikasi seni
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal Bahan Bantu
2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2
jenis-jenis media, proses serta Belajar
2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 resis
Tajuk : teknik dalam penghasilan 1.Contoh karya
Hiasan Dinding corak. 2.Media :
2.3 Ekspresi Kreatif
3. Menghasilkan karya dengan Alat: Berus
mengaplikasi bahasa seni lukisan, palet,
2.4 Apresiasi Seni
visual, media, proses dan span, dan alatan
teknik dengan betul. yang sesuai.
4. Membuat apresiasi terhadap Bahan: kertas
karya sendiri dan rakan AKTIVITI lukisan, lilin/oil
berpandukan bahasa seni pastel/krayon, cat
visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya air/cat poster/
. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab pewarna batik dan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) bahan lain yang
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara sesuai.
menghasilkan corak menggunakan teknik resis (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Penilaian PdP
penghasilan corakr. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak .( EK 3.
Proses
EK5) penghasilan
karya
sepanjang
aktiviti
membuat
corak
dengan
teknik resis
berdasarkan
dua
Standard

18
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

Kandungan.
MINGGU
36 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang :
2-7 dapat : TMK,
Membuat Corak
SEPTEMB 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
Dan Rekaan
ER 2018 1. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
(Resis)
bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni Kreativiti dan Nilai
mencorak dan mereka murni
Tema :
menggunakan teknik resis. 2.3 Ekspresi Kreatif
Objek Buatan
2. Mengetahui dan mengenal 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Bahan Bantu
Manusia
jenis-jenis media, proses serta Belajar
teknik dalam penghasilan 2.4 Apresiasi Seni 1.Contoh karya
Tajuk :
corak. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 2.Media :
Hiasan Dinding
3. Menghasilkan karya dengan Alat: Berus lukisan,
mengaplikasi bahasa seni palet, span, dan
visual, media, proses dan AKTIVITI alatan yang sesuai.
teknik dengan betul. Bahan: kertas
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya lukisan, lilin/oil
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab pastel/krayon, cat
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. air/cat poster/
visual. (EK1) pewarna batik dan
. 2. Guru mengimbas kembali cara membuat corakr bahan lain yang
menggunakan teknik resis (EK1, EK 2) sesuai.
3. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) Penilaian PdP
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan Proses
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) penghasilan
karya
sepanjang
aktiviti
membuat
corak
dengan
teknik resis
berdasarkan
empat
Standard
Kandungan.

MINGGU
37 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang:
9 - 14 dapat : Kreativiti, Inovasi,
Menggambar
SEPTEMB (Poster) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
ER 2018 1. Memahami dan menyatakan (EK1,EK2, EK 3,
1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2,
bahasa seni visual dalam EK5)
Tema: 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3
karya poster. TMK dan Nilai
Gaya Hidup Sihat
2. Mengetahui dan mengenal Murni
1.2 Aplikasi seni
jenis-jenis media, proses
Tajuk: 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2
serta teknik dalam Bahan Bantu
Hidup Sihat Tanpa 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (montaj @ kolaj @
penghasilan poster. Belajar
Dadah lukisan @ catan 2 gabungan)
3. Menghasilkan poster dengan 1.Contoh : hasil
mengaplikasi bahasa seni 1.3 Ekspresi Kreatif karya
visual, media, proses dan 2.Media : berus
teknik dengan betul. 1.4 Apresiasi Seni lukisan, palet,
4. Membuat apresiasi terhadap gunting, pembaris,
karya sendiri dan rakan kertas lukisan,
berpandukan bahasa seni AKTIVITI kertas warna,
visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya majalah, gam, dan

19
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

menggunakan komputer guru dan bersoal jawab cat poster atau oil
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) pastel
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan poster (EK 2) Penilaian PdP
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Proses penghasilan
penghasilan poster. (EK 2) karya sepanjang
4. Murid membuat proses awal menghasilkan poster. (EK aktiviti membuat
3.EK5) poster
berdasarkan dua
standard
kandungan.

MINGGU
38 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang:
16-21 dapat : Kreativiti, Inovasi,
Menggambar
SEPTEMB 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Poster)
ER 2018 1. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
bahasa seni visual dalam 1.2 Aplikasi seni TMK dan Nilai
Tema:
karya poster. Murni
Gaya Hidup Sihat
2. Mengetahui dan mengenal 1.3 Ekspresi Kreatif
jenis-jenis media, proses 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu
Tajuk:
serta teknik dalam Belajar
Hidup Sihat Tanpa
penghasilan poster. 1.4 Apresiasi Seni 1.Contoh : hasil
Dadah
3. Menghasilkan poster dengan 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 karya
mengaplikasi bahasa seni 2.Media : berus
visual, media, proses dan lukisan, palet,
teknik dengan betul. AKTIVITI gunting, pembaris,
4. Membuat apresiasi terhadap kertas lukisan,
karya sendiri dan rakan kertas warna,
berpandukan bahasa seni 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya majalah, gam, dan
visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab cat poster atau oil
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. pastel
(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat poster Penilaian PdP
(EK1, EK 2) Proses penghasilan
3. Murid menghasilkan poster dengan mengaplikasi bahasa karya sepanjang
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) aktiviti membuat
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan poster
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) berdasarkan
empat standard
kandungan.

MINGGU
39 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang:
23-28 dapat : Keusahawanan,
Membuat corak
SEPTEMB 2.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,
dan Rekaan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3
ER 2018 1. Memahami dan menyatakan EK5), TMK
Terancang 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1,
unsur seni dan prinsip rekaan Kreativiti, inovasi,
(Kaligrafi)
dalam penghasilan corak Dan Nilai Murni
2.2 Aplikasi seni
menggunakan teknik kaligrafi
Tema : 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2
2. Mengetahui dan mengenal 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 kaligrafi Bahan Bantu
Objek Buatan jenis-jenis media, proses dan
Belajar
Manusia teknik dalam penghasilan 2.3 Ekspresi Kreatif 1.Contoh kaligrafi
corak
Contoh karya
Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan 2.4 Apresiasi Seni
2.Media:
Penanda buku mengaplikasi bahasa seni
visual, media, proses dan gunting, pembaris,

20
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

teknik dengan betul. AKTIVITI gam, kad manila,


4. Membuat apresiasi terhadap kertas warna,
karya sendiri dan rakan marker pen,
berpandukan bahasa seni 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab reben.
visual.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Penilaian P&P
menghasilkan corak menggunakan teknik kaligrafi (EK 2) Proses penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam karya sepanjang
penghasilan corak. (EK 2) aktiviti membuat
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak penanda buku
(EK 3.EK5) bercorak teknik
kaligrafi
berdasarkan dua
standard
kandungan.
MINGGU
40 Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Bidang:
30 dapat : Keusahawanan,
Membuat corak
SEPTEMB 2.1 Persepsi Estetik (EK1- EK5), TMK
dan Rekaan
ER - 5 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
Terancang 2.2 Aplikasi seni
OKTOBE unsur seni dan prinsip rekaan Dan Nilai Murni
(Kaligrafi)
R 2018 dalam penghasilan corak
2.3 Ekspresi Kreatif
menggunakan teknik kaligrafi 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Bahan Bantu
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal
Belajar
Objek Buatan jenis-jenis media, proses dan 2.4 Apresiasi Seni 1.Contoh kaligrafi
Manusia teknik dalam penghasilan 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Contoh karya
corak
2.Media:
Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan
mengaplikasi bahasa seni gunting, pembaris,
Penanda buku AKTIVITI gam, kad manila,
visual, media, proses dan
teknik dengan betul. kertas warna,
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya marker pen,
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab reben.
berpandukan bahasa seni mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.
visual. (EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak Penilaian P&P
menggunakan teknik kaligrafi (EK1, EK 2) Proses penghasilan
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi bahasa karya sepanjang
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) aktiviti membuat
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan penanda buku
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) bercorak teknik
kaligrafi
berdasarkan
empat standard
kandungan.

21