Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................... 1


B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 2

BAB II TINJAUAN TEORI ................................................................................................ 3

A. Pengertian Sistem Imun .................................................................................... 3


B. Klasifikasi Sistem Imun .................................................................................... 4
C. Penggolongan Antibodi, Peran dan Karateristik .............................................. 8
D. Perkembangan Imunologi Janin ....................................................................... 9
E. Sistem Imun Pasif Pada Janin ........................................................................... 10
F. Status Imun Janin dan Bayi Baru Lahir ............................................................ 11
G. Kerentanan Neonatus ........................................................................................ 12
H. Imunisasi Janin dan Neonatus .......................................................................... 13
I. Mekanisme Toleransi Fetal .............................................................................. 16

BAB III PENUTUP .............................................................................................................. 19


A. Kesimpulan ........................................................................................................ 19
B. Saran .................................................................................................................. 20

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 21

ii