Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah ...................................................................... 7
C. Batasan Masalah ............................................................................ 7
D. Rumusan Masalah ......................................................................... 8
E. Tujuan Penelitian ........................................................................... 8
F. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI


A. Tinjauan Pustaka/Tinjauan Karya ................................................. 10
B. Landasan Teori .............................................................................. 17

BAB IV PERANCANGAN
A. Objek Penelitian ............................................................................. 28
B. Konsep Dasar Perancangan............................................................ 55
C. Proses Perancangan ........................................................................ 53

DAFTAR PUSTAK

Anda mungkin juga menyukai